หรือคุณหมายถึง %earthineß%?
Search result for

*earthiness*

(4 entries)
(0.0702 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: earthiness,-earthiness-, *earthiness*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
earthiness    [N] ลักษณะคล้ายหรือเหมือนดิน, See also: ความคล้ายหรือเหมือนดิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
earthiness(เอิร์ธ'ธิเนส) n. ลักษณะดิน,ลักษณะที่หยาบ,ความหยาบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weltliche Gesinnung {f}earthiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Earthiness \Earth"i*ness\, n.
   The quality or state of being earthy, or of containing earth;
   hence, grossness.
   [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

*earthiness *

 


  

 
earthiness
 • ลักษณะคล้ายหรือเหมือนดิน: ความคล้ายหรือเหมือนดิน [Lex2]
 • (เอิร์ธ\'ธิเนส) n. ลักษณะดิน,ลักษณะที่หยาบ,ความหยาบ [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo
 • Go to Top