Search result for

*display*

(292 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: display,-display-, *display*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
starPie displays a polygon centered on the x,y position having sectors of equal angu[ไทย] (n vt adv ) starPie displays a polygon centered on the x,y position having sectors of equal angular extent. The radial extent of each sector is proportional to the values in the numeric vector lengths. If the prop.areaargument is TRUE, the proportion is based on the area of the sector, and if prop.area is FALSE, the proportion is on the radial extent. As the function is intended to exaggerate the differences between different starPies, the default produces sectors proportional to the squares of the lengths

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
display    [VT] แสดง, See also: นำเสนอ, สาธิต, โชว์, Syn. exhibit, have, show, demonstrate, Ant. hide, conceal

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liquid crystal display (LCD)จอภาพผลึกเหลว (แอลซีดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
liquid crystal display (LCD)จอภาพผลึกเหลว (แอลซีดี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
LCD (liquid crystal display)แอลซีดี (จอภาพผลึกเหลว) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
LCD (liquid crystal display)แอลซีดี (จอภาพผลึกเหลว) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
display๑. แสดงผล๒. หน่วยแสดงผล๓. ผลแสดง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
display๑. แสดงผล๒. หน่วยแสดงผล๓. ผลแสดง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
display console๑. ส่วนเฝ้าคุมแสดงผล๒. จอเฝ้าคุมแสดงผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
graphic displayหน่วยแสดงผลกราฟิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video display unit (VDU)จอภาพ (วีดียู) [มีความหมายเหมือนกับ monitor ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
video display unit (VDU)จอภาพ (วีดียู) [มีความหมายเหมือนกับ monitor ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
VDU (video display unit)วีดียู (จอภาพ) [มีความหมายเหมือนกับ monitor ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
VDU (video display unit)วีดียู (จอภาพ) [มีความหมายเหมือนกับ monitor ๑] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
HMD (head-mounted display)เอชเอ็มดี (หน่วยแสดงผลสวมศีรษะ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
head-mounted display (HMD)หน่วยแสดงผลสวมศีรษะ (เอชเอ็มดี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book displayการแสดงหนังสือ, นิทรรศการหนังสือ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Three-dimentional display systemระบบแสดงผลภาพสามมิติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Liquid crystal display จอผลึกเหลว [คอมพิวเตอร์]
Displayแสดงข้อความข่าวสารทางจอภาพ [คอมพิวเตอร์]
Display boardsป้ายนิเทศ [TU Subject Heading]
Display of collectiblesการจัดแสดงของสะสม [TU Subject Heading]
Display of merchandiseการจัดแสดงสินค้า [TU Subject Heading]
Displays in educationป้ายนิเทศทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Information display systemsระบบแสดงผลข้อมูล [TU Subject Heading]
Liquid crystal displaysจอภาพผลึกเหลว [TU Subject Heading]
Three-dimensional display systemsระบบแสดงผลแบบสามมิติ [TU Subject Heading]
Video display terminalsเครื่องรับส่งภาพปลายทาง [TU Subject Heading]
Digital Displayการแสดงค่าเป็นตัวเลข [การแพทย์]
Display Systemการแสดงภาพ [การแพทย์]
Display Unitหน่วยแสดง [การแพทย์]
display cardการ์ดแสดงผล, อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงข้อมูลดิจิทัลมาเป็นสัญญาณที่ส่งไปที่จอภาพ การ์ดแสดงผลอาจอยู่ในรูปแบบการ์ดหรืออาจติดตั้งมาบนเมนบอร์ดแล้ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
displayA cabinet is a cupboard of case for displaying or storing things.
displayIn the contest he displayed what ability he had.
displayThat boy displayed no fear.
displayThe shop windows display the latest fashion.
displayThe china was displayed in a special cabinet.
displayThe author doesn't display much talent in his book.
displayAre they displayed all through the year?
displayYou can't see too well with these LCD displays.
displayWe wondered at his display of magic.
displayThe new fur coats were displayed in the window.
displayThe jewels on display.
displayHis latest works are on display at the square.
displayHis latest works are on display at the city hall. They are fabulous beyond description.
displayHis latest works are on temporary display.
displayHe never made a display of his learning.
displayHe was eager to display his new bicycle to his friends.
displayShe is fond of display.
displayShe displayed her talents.
displayShe proudly displayed her jewels.
displayMy method displayed a different spirit.
displayFamous china is on display.
displayHow should foreign exchange rates be shown? In the foreign exchange market they are displayed centered on the American dollar.
displayToday's class continues with inequalities. Like yesterday try to display the domains in x and y.
displayAfter the bushfires, we have independently decided to call off this year's fireworks display.
displayA display, aka monitor, is an appliance that displays video signal of still images and moving pictures produced by a computer or similar device.
displayIf a very large amount of memory is installed an 'insufficient memory' error message is displayed.
displayWhen the counter value reaches the assigned 'lucky-number' it displays a congratulatory message.
displayFor a display where the data items increase and decrease I think you are best making use of a spreadsheet program, not Access.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
display(ดิสเพล') vt. แสดง,เปิดเผย,โอ้อวด,แผ่ออก,เรียงพิมพ์ให้เด่นชัด n. การแสดง,การโอ้อวด, สิ่งที่แสดงให้เห็นชัด,นิทรรศการ, Syn. exhibit แสดงผลหน่วยแสดงผลหมายถึงการแสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผล สำหรับไมโครคอมพิวเตอร์แล้ว หน่วยแสดงผลก็คือจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ นั่นเอง นอกจากนั้น การแสดงผลอาจแสดงได้ทางเครื่องพิมพ์ (printer) , พล็อตเตอร์ (plotter) ฯ
gas plasma displayจอภาพก๊าซพลาสมาหมายถึง จอภาพพิเศษที่ออกแบบให้ใช้เฉพาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) จอภาพชนิดนี้จะให้ความสว่างเรืองรองออกเป็นสีส้ม ดูคล้าย ๆ กับกัมมันตภาพรังสี ใช้กำลังไฟสูง ราคาแพง และมักจะไม่มีสี (มีแต่สีขาว/ดำ) ปัจจุบันจอโทรทัศน์ก็ใช้จอแบบเดียวกันนี้ แต่มีสีสันสวยงาม
graphic displayการแสดงผลกราฟิกการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ ที่สามารถแสดงผลออกมาเป็นภาพได้ โดยใช้จุดมาเรียงกันเป็นเส้นตรง, เส้นโค้ง หรือแท่ง ฯ การป้อนข้อมูลอาจทำเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้ และเราสามารถใช้คำสั่งบังคับให้แสดงภาพด้านตรง หมุน หรือเอียง รวมทั้งอาจมีปากกาไว้ให้เขียนบนจอภาพด้วยก็ได้
liquid crystal displayจอภาพผลึกเหลวใช้ตัวย่อว่า LCD (อ่านว่า แอลซีดี) ใช้ทำจอภาพ มีลักษณะเป็นของเหลว ใสเหมือนแก้วเจียรนัย อัดอยู่ระหว่างเนื้อแก้วสองชั้น เมื่อถูกกระตุ้นด้วยแสงจากภายนอก จะสะท้อนแสงออกมาเป็นมุมต่าง ๆ ใช้เป็นตัวแสดงอักขระและภาพ คอมพิวเตอร์ขนาดวางตักนิยมใช้จอภาพชนิดนี้ จอภาพนี้แม้จะใช้กำลังไฟฟ้าน้อยมาก แต่จะชัดเจนดี นิยมใช้กับเครื่องคำนวณที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ด้วย
monochrome display adapteตัวปรับจอภาพสีเดียวใช้ตัวย่อว่า MDA (อ่านว่าเอ็มดีเอ) บริษัทไอบีเอ็ม ใช้เป็นตัวปรับสำหรับจอภาพสีเดียว ตัวปรับตัวนี้ไม่ได้ช่วยในการทำให้เกิดภาพบนจอแต่อย่างใด
video display terminalใช้ตัวย่อว่า VDT (อ่านว่า วีดีที) ซึ่งก็หมายถึงเครื่องปลายทาง ที่มีจอภาพ (monitor) และแผงแป้นอักขระ (keyboard) นั่นเอง
visual display unitหน่วยจอภาพใช้ตัวย่อว่า VDU (อ่านว่า วีดียู) หมายถึงจอภาพ ซึ่งใช้เป็นที่ใช้แสดงข้อมูลและผลลัพธ์ โดยปกติ จะต้องเชื่อมต่อกับแผงแป้นอักขระ (keyboard) และเมาส์ (mouse) ซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ป้อนข้อมูล มีความหมายเหมือน monitor

English-Thai: Nontri Dictionary
display(n) การเปิดเผย,การอวด,นิทรรศการ,การแสดง
display(vt) เปิดเผย,แผ่ออก,อวด,ทำให้เห็นเด่นชัด,แสดง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาธิต    [V] demonstrate, See also: show, display, Syn. แสดง, แสดงให้เห็น
แสดง [V] show, See also: display, exhibit, Syn. เล่น, สำแดง
แสดงผล [V] show, See also: display, Syn. ปรากฏผล, บอกผล
สำแดง    [V] show, See also: exhibit, manifest, display, Syn. แสดง, Example: เขาเคยสำแดงเดชนำมือปืนบุกที่ทำการของศัตรูตัวฉกาจ, Thai definition: ทำให้เห็นปรากฏ, ทำให้เห็น
อวดโต    [V] brag, See also: show off, flaunt, vaunt, display, Syn. คุยโตโอ้อวด, คุยโต, อวดตัว, โม้, โอ้อวด, Ant. ถ่อมตัว, ถ่อมตน, อ่อนน้อมถ่อมตน, Example: ผมไม่เคยโต้แย้ง อวดรู้อวดโตมานานแล้ว เพราะผมเป็นคนเคารพกฎหมายคนหนึ่ง
งานแสดง    [N] exhibition, See also: demonstration, display, show, exposition, Example: กรมพาณิชย์สัมพันธ์จะจัดงานแสดงสินค้าในระหว่างวันที่1-10 เดือนหน้า, Count unit: งาน
แผลงฤทธิ์ [V] demonstrate one's power, See also: exercise/manifest one's power or strength, display one's nature, Syn. แผลงฤทธิ์แผลงเดช, ออกฤทธิ์, อาละวาด, ออกฤทธิ์ออกเดช, Example: เสียงใครพึมพำด่าอะไรอย่างไรผมฟังไม่ถนัดด้วยว่าไส้ติ่งในท้องแผลงฤทธิ์อีกแล้ว, Thai definition: อาละวาดด้วยความโกรธหรือโมโหเพราะถูกขัดใจ, Notes: (ปาก)
มุ่งเสนอ    [V] bring up, See also: introduce, present, show, display, suggest, put on, exhibit, demonstrate, Syn. เสนอ, นำเสนอ, Example: เขาใส่ใจต่อเรื่องนี้ค่อนข้างสูงน่าเสียดายอยู่นิดตรงสาระที่เขามุ่งเสนอออกจะพร่าเลือนไป
วางข้อ    [V] swagger, See also: display arrogance, display courage, put on airs, act big, be arrogant, Syn. วางกล้าม, วางโต, อวดดี, อวดเก่ง, วางท่า, Example: เขาถือว่าเป็นลูกเจ้านายจึงวางข้อไม่เกรงใจใคร, Thai definition: แสดงท่าทางว่าเก่งกล้า, แสดงท่าทางอวดดี
วาดลวดลาย    [V] play tricks, See also: display artistic skill or trick, resort to stratagems, Example: เชียร์ลีดเดอร์จากงานฟุตบอลประเพณีวาดลวดลายเชียร์ลีดระดับมืออาชีพ, Thai definition: แสดงศิลปะชั้นเชิง, แสดงกลเม็ดชั้นเชิง, Notes: (ปาก)
ออกหน้า    [V] show off, See also: display, Thai definition: แสดงให้ปรากฏ, แสดงออก
นำเสนอ    [V] present, See also: submit, show, exhibit, display, Syn. เสนอ, Example: พรุ่งนี้ผมจะนำเสนอผลงานต่างๆ ที่ผมได้ทำมาในที่ประชุม, Thai definition: บอกกล่าวหรือแสดงให้เห็น
ชัก    [V] cite, See also: display, Syn. ยก, Example: เขาพยายามที่จะชักเหตุผลต่างๆ ยกขึ้นมาอ้างให้เธอเชื่อ, Thai definition: นำเอามาอ้าง, ยกเอามาอ้าง
เชิดหนัง [V] display shadow figures, See also: perform a puppet show, Thai definition: ยกชูตัวหนังตะลุงขึ้นให้แสดงท่าทางไปตามบทบาท, ยกชูตัวหนังใหญ่แล้วผู้เชิดทำท่าทางประกอบไปตามบทบาท
ที่ประกาศ    [N] board, See also: notice board, billboard, signboard, display panel, poster board, display panel, poster boa, Syn. ป้ายประกาศ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชัก[v.] (chak) EN: cite ; display   
เชิดหนัง[v.] (choētnang) EN: display shadow figures   
นำเสนอ[v.] (namsanōe) EN: present ; submit ; show ; exhibit ; display   FR: présenter ; montrer
งานแสดง[n. exp.] (ngān sadaēng) EN: exhibition ; demonstration ; display ; show ; exposition   FR: foire [f] ; exposition [f] ; exhibition [f] ; salon [m]
แสดง[v.] (sadaēng) EN: show ; demonstrate ; display   FR: montrer ; exposer ; exhiber
แสดงผล[v. exp.] (sadaēng phon) EN: show the result ; demonstrate the result ; display   FR: montrer le résultat
สำแดง[v.] (samdaēng) EN: show ; exhibit ; manifest ; display ; demonstrate ; indicate   FR: montrer ; exposer
สาธิต[v.] (sāthit) EN: demonstrate ; show ; display ; set an example   FR: démontrer
ตู้โชว์[n.] (tū chō) EN: display window ; showcase   FR: vitrine [f] ; présentoir [m]
ยิงพลุ[v. exp.] (ying phlu) EN: let off fireworks ; put on a display of fireworks   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISPLAY    D IH2 S P L EY1
DISPLAYS    D IH2 S P L EY1 Z
DISPLAYED    D IH2 S P L EY1 D
REDISPLAY    R IY0 D AH0 S P L EY1
DISPLAYING    D IH2 S P L EY1 IH0 NG
DISPLAYWRITE    D IH2 S P L EY1 R AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
display    (v) (d i1 s p l ei1)
displays    (v) (d i1 s p l ei1 z)
displayed    (v) (d i1 s p l ei1 d)
displaying    (v) (d i1 s p l ei1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alarmanzeige {f}alarm display [Add to Longdo]
Analoganzeige {f}analog display; analogue display [Add to Longdo]
Analogsichtgerät {n}analog display unit [Add to Longdo]
Anzeige {f}; Bildschirm {m}; Ausstellung {f}; Ansicht {f} | grafische Anzeigedisplay | graphic display [Add to Longdo]
Anzeigeformat {n}display format [Add to Longdo]
Anzeigegerät {n}display unit; indicator; display equipment; indicating equipment [Add to Longdo]
Anzeigemodus {m}display mode [Add to Longdo]
Auslage {f}; Schaufensterauslage {f}display [Add to Longdo]
öffentliche Auslegung {f}public display [Add to Longdo]
Auslegungsfrist {f}display period [Add to Longdo]
Ausstellungsmaterial {n}display material [Add to Longdo]
Ausstellungsstück {n} (im Schaufenster)display item [Add to Longdo]
Betriebsanzeige {f}operation display [Add to Longdo]
Bildausgabe {f}video display [Add to Longdo]
Bildschirmstation {f}display terminal [Add to Longdo]
Bildwiederholfrequenz {f}display refresh rate; video refresh rate [Add to Longdo]
Grafikkarte {f} [comp.]graphic controller; display controller [Add to Longdo]
Kathodenstrahlanzeige {f}cross display [Add to Longdo]
Kontenanzeige {f}accounts display [Add to Longdo]
Kontoanzeige {f}account display [Add to Longdo]
Leitwarte {f}master display [Add to Longdo]
Photovoltaik-Anschauungsmodell {n}photo-voltaic display model [Add to Longdo]
Radarschirmbild {m}radar display [Add to Longdo]
Schaufensterauslage {f} | Schaufensterauslagen {pl}window display | window displays [Add to Longdo]
Schaufensterreklame {f}window display advertising [Add to Longdo]
Schaufliegen {n}air display [Add to Longdo]
Schaukasten {m}display [Add to Longdo]
Schauöffnung {f}display opening [Add to Longdo]
Sichtanzeige {f}visual display [Add to Longdo]
Sichtgerät {n} | Sichtgeräte {pl}display device | display devices [Add to Longdo]
Verfügbarkeitsanzeige {f}availability display [Add to Longdo]
Videosichtgerät {n}video display unit [Add to Longdo]
Vitrine {f}display case; showcase; glass cabinet [Add to Longdo]
Ausdruck {m} von Zärtlichkeitdisplay of affection [Add to Longdo]
anzeigen | anzeigend | angezeigtto display | displaying | displayed [Add to Longdo]
ausgebbardisplayable [Add to Longdo]
ausgebento display [Add to Longdo]
ausgegebendisplayed [Add to Longdo]
ausgestellt seinto be on display [Add to Longdo]
ausgestellt; gezeigt {adj}displayed [Add to Longdo]
ausstellento display [Add to Longdo]
gibt ausdisplays [Add to Longdo]
stellte wieder darredisplayed [Add to Longdo]
wieder ausgebendredisplaying [Add to Longdo]
wieder darstellendredisplaying [Add to Longdo]
wieder ausgebento redisplay [Add to Longdo]
wieder ausgegebenredisplayed [Add to Longdo]
zeigen; beweisen | zeigend; beweisend | gezeigt; bewiesen | zeigt | zeigteto display | displaying | displayed | displays | displayed [Add to Longdo]
balzen [zool.]to perform the courtship display; to mate [Add to Longdo]
Flüssigkristallanzeige {f}LCD : liquid crystal display [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
@系[アットけい, atto kei] (n) (See ローグライク) roguelike (character display computer game) [Add to Longdo]
LCD[エルシーディー, erushi-dei-] (n) liquid crystal display; LCD [Add to Longdo]
お雛様[おひなさま, ohinasama] (n) set of dolls on display [Add to Longdo]
ひけらかす[, hikerakasu] (v5s,vt) to show off; to make a display (e.g. of wealth) [Add to Longdo]
アクティブディスプレイ[, akuteibudeisupurei] (n) active display [Add to Longdo]
アクティブマトリクスディスプレイ[, akuteibumatorikusudeisupurei] (n) {comp} active matrix display [Add to Longdo]
アッパーウィンドウディスプレイカラムアセンブリ[, appa-uindoudeisupureikaramuasenburi] (n) {comp} upper window display column assembly [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[, anarogudeisupurei] (n) {comp} analog display [Add to Longdo]
ウィンドウ(P);ウインドウ(P);ウインドー;ウィンドー[, uindou (P); uindou (P); uindo-; uindo-] (n) (1) {comp} window; (2) window (shop display); (P) [Add to Longdo]
ウインドーディスプレー;ウィンドウディスプレイ;ウィンドーディスプレー[, uindo-deisupure-; uindoudeisupurei ; uindo-deisupure-] (n) window display [Add to Longdo]
オープンディスプレー[, o-pundeisupure-] (n) open display [Add to Longdo]
オンスクリーンディスプレイ[, onsukuri-ndeisupurei] (n) {comp} on-screen display [Add to Longdo]
オンパレード[, onpare-do] (n) display (lit [Add to Longdo]
カウンターディスプレー[, kaunta-deisupure-] (n) counter display [Add to Longdo]
カラーディスプレー[, kara-deisupure-] (n) color display; colour display [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックひょうじそうち, karigurafikku hyoujisouchi] (n) {comp} calligraphic display device; directed beam display device [Add to Longdo]
ガス放電ディスプレイ[ガスほうでんディスプレイ, gasu houden deisupurei] (n) {comp} gas-discharge display [Add to Longdo]
キャラクターディスプレー[, kyarakuta-deisupure-] (n) character display [Add to Longdo]
キャラクタディスプレイ[, kyarakutadeisupurei] (n) {comp} character display [Add to Longdo]
キャラバンカー[, kyarabanka-] (n) van or truck with a display, retail, etc. facility (wasei [Add to Longdo]
グラフィックディスプレー[, gurafikkudeisupure-] (n) graphic display; graphics display [Add to Longdo]
グラフィックディスプレイ[, gurafikkudeisupurei] (n) {comp} graphic display [Add to Longdo]
ショーウインドー(P);ショーウィンドー;ショーウィンドウ[, sho-uindo-(P); sho-uindo-; sho-uindou] (n) display (show) window; (P) [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] (n) {comp} secondary video display controller [Add to Longdo]
チラツキ;ちらつき[, chiratsuki ; chiratsuki] (n) flickering (e.g. on a video display) [Add to Longdo]
ディスプレイ(P);ディスプレー(P)[, deisupurei (P); deisupure-(P)] (n,vs) {comp} display; (P) [Add to Longdo]
ディスプレイアダプタ[, deisupureiadaputa] (n) {comp} display adapter [Add to Longdo]
ディスプレイカード[, deisupureika-do] (n) {comp} display card [Add to Longdo]
ディスプレイコントローラ[, deisupureikontoro-ra] (n) {comp} display controller [Add to Longdo]
ディスプレイシステム[, deisupureishisutemu] (n) {comp} display system [Add to Longdo]
ディスプレイセッション[, deisupureisesshon] (n) {comp} display session [Add to Longdo]
ディスプレイポストスクリプト[, deisupureiposutosukuriputo] (n) {comp} Display PostScript; DPS [Add to Longdo]
ディスプレイモデル[, deisupureimoderu] (n) {comp} display model [Add to Longdo]
ディスプレイ装置[ディスプレイそうち, deisupurei souchi] (n) {comp} display unit [Add to Longdo]
デュアルスキャンディスプレー[, deyuarusukyandeisupure-] (n) {comp} dual scan display [Add to Longdo]
ナンバーディスプレー[, nanba-deisupure-] (n) (1) number display; (2) caller ID (on telephones) [Add to Longdo]
ナンバーディスプレイ[, nanba-deisupurei] (n) {comp} number display [Add to Longdo]
ノーウェイト;ノーウエイト[, no-ueito ; no-ueito] (n) (1) (abbr) {comp} no wait state memory (memory the CPU can access without requiring wait states); (2) instant (e.g. for display speed of text in computer games) (wasei [Add to Longdo]
ハンガーディスプレ[, hanga-deisupure] (n) hanger display [Add to Longdo]
パッシブマトリクスディスプレイ[, passhibumatorikusudeisupurei] (n) {comp} passive matrix display [Add to Longdo]
ビジュアルディスプレー[, bijuarudeisupure-] (n) visual display [Add to Longdo]
ビットマップディスプレイ[, bittomappudeisupurei] (n) {comp} bit-mapped display [Add to Longdo]
ビデオディスプレイカード[, bideodeisupureika-do] (n) {comp} video display card [Add to Longdo]
フラットディスプレイ[, furattodeisupurei] (n) {comp} flat (screen) display [Add to Longdo]
フラットパネルディスプレイ[, furattopanerudeisupurei] (n) {comp} flat panel display [Add to Longdo]
フル・スクリーン;フルスクリーン[, furu . sukuri-n ; furusukuri-n] (n) (1) {comp} full screen (display on computer); (2) full screen (video release of widescreen movie resized for 4 [Add to Longdo]
フルページディスプレイ[, furupe-jideisupurei] (n) {comp} full-page display [Add to Longdo]
プラズマディスプレー[, purazumadeisupure-] (n) plasma display [Add to Longdo]
プラズマディスプレイ[, purazumadeisupurei] (n) plasma display [Add to Longdo]
プラズマディスプレイパネル[, purazumadeisupureipaneru] (n) {comp} plasma display panel; PDP [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出示[chū shì, ㄔㄨ ㄕˋ, ] to show; to take out and show to others; to display [Add to Longdo]
初露才华[chū lù cái huá, ㄔㄨ ㄌㄨˋ ㄘㄞˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] first sign of budding talent; to display one's ability for the first time [Add to Longdo]
初露锋芒[chū lù fēng máng, ㄔㄨ ㄌㄨˋ ㄈㄥ ㄇㄤˊ, / ] first sign of budding talent; to display one's ability for the first time [Add to Longdo]
千军万马[qiān jūn wàn mǎ, ㄑㄧㄢ ㄐㄩㄣ ㄨㄢˋ ㄇㄚˇ, / ] magnificent army with thousands of men and horses (成语 saw); impressive display of manpower; all the King's horses and all the King's men [Add to Longdo]
大显神通[dà xiǎn shén tōng, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕㄣˊ ㄊㄨㄥ, / ] (set phrase) to display one's remarkable skill or prowess, give full play to one's brilliant abilities [Add to Longdo]
大显身手[dà xiǎn shēn shǒu, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄢˇ ㄕㄣ ㄕㄡˇ, / ] (成语 saw) fully displaying one's capabilities [Add to Longdo]
展出[zhǎn chū, ㄓㄢˇ ㄔㄨ, ] to put on display; to be on show; to exhibit [Add to Longdo]
展台[zhǎn tái, ㄓㄢˇ ㄊㄞˊ, / ] exhibition case; display case [Add to Longdo]
展览[zhǎn lǎn, ㄓㄢˇ ㄌㄢˇ, / ] to put on display; to exhibit; exhibition; show [Add to Longdo]
展销[zhǎn xiāo, ㄓㄢˇ ㄒㄧㄠ, / ] to display and sell (e.g. at a fair); sales exhibition [Add to Longdo]
搬弄[bān nòng, ㄅㄢ ㄋㄨㄥˋ, ] move sth; about; fiddle with; show off; display [Add to Longdo]
橱窗[chú chuāng, ㄔㄨˊ ㄔㄨㄤ, / ] display window [Add to Longdo]
流露出[liú lù chū, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄨˋ ㄔㄨ, ] to display (talent); to exude (pleasure) [Add to Longdo]
液晶显示[yè jīng xiǎn shì, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] LCD; liquid crystal display [Add to Longdo]
液晶显示器[yè jīng xiǎn shì qì, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄑㄧˋ, / ] liquid crystal display [Add to Longdo]
火树银花[huǒ shù yín huā, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄨˋ ˊ ㄏㄨㄚ, / ] display of fireworks and lanterns [Add to Longdo]
焕发[huàn fā, ㄏㄨㄢˋ ㄈㄚ, / ] sudden blooming or display of brilliance; flash; spark; [Add to Longdo]
独出心裁[dú chū xīn cái, ㄉㄨˊ ㄔㄨ ㄒㄧㄣ ㄘㄞˊ, / ] to display originality (成语 saw); to do things differently [Add to Longdo]
班门弄斧[bān mén nòng fǔ, ㄅㄢ ㄇㄣˊ ㄋㄨㄥˋ ㄈㄨˇ, / ] display one's slight skill before an expert [Add to Longdo]
发挥[fā huī, ㄈㄚ ㄏㄨㄟ, / ] to display; to exhibit; to bring out implicit or innate qualities; to express (a thought or moral); to develop (an idea); to elaborate (on a theme) [Add to Longdo]
羅佈[luó bù, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄨˋ, ] variant of 羅布|罗布, display; spread out [Add to Longdo]
罗布[luó bù, ㄌㄨㄛˊ ㄅㄨˋ, / ] to display; to spread out; to distribute; old spelling of 盧布|卢布, rouble, Russian currency [Add to Longdo]
蔡国强[Cài Guó qiáng, ㄘㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄧㄤˊ, / ] Cai Guoqiang (1957-), contemporary Chinese artist working with firework displays and light shows [Add to Longdo]
表现[biǎo xiàn, ㄅㄧㄠˇ ㄒㄧㄢˋ, / ] expression; manifestation; show; display; manifest; to show (off); to display; performance (at work etc) [Add to Longdo]
表达式[biǎo dá shì, ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˊ ㄕˋ, / ] expression (math.); displayed formula [Add to Longdo]
[shè, ㄕㄜˋ, / ] to set up; to arrange; to establish; to found; to display [Add to Longdo]
铺摆[pū bǎi, ㄆㄨ ㄅㄞˇ, / ] to display (goods); to dispose of [Add to Longdo]
铺摊[pū tan, ㄆㄨ ㄊㄢ˙, / ] to spread out; to display; to lay out a vendor's stall [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, / ] arrange; exhibit; narrate; tell; old; stale; to state; to display; to explain [Add to Longdo]
陈列[chén liè, ㄔㄣˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] display; exhibit [Add to Longdo]
陈放[chén fàng, ㄔㄣˊ ㄈㄤˋ, / ] to display [Add to Longdo]
露怯[lòu qiè, ㄌㄡˋ ㄑㄧㄝˋ, ] to display one's ignorance; to make a fool of oneself by an ignorant blunder [Add to Longdo]
颁示[bān shì, ㄅㄢ ㄕˋ, / ] to make public; to display [Add to Longdo]
显卡[xiǎn kǎ, ㄒㄧㄢˇ ㄎㄚˇ, / ] video card; display card (computer) [Add to Longdo]
显示[xiǎn shì, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ, / ] to show; to illustrate; to display; to demonstrate [Add to Longdo]
显示屏[xiǎn shì bǐng, ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ ㄅㄧㄥˇ, / ] display screen [Add to Longdo]
[dìng, ㄉㄧㄥˋ, ] display food for show only; sacrifice [Add to Longdo]
[niàn, ㄋㄧㄢˋ, ] to display the teeth [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクティブマトリクスディスプレイ[あくていぶまとりくすでいすぷれい, akuteibumatorikusudeisupurei] active matrix display [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
カリグラフィック表示装置[カリグラフィックよょうじそうち, karigurafikku yoyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]
グラフィックディスプレイ[ぐらふぃっくでいすぷれい, gurafikkudeisupurei] graphic display [Add to Longdo]
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller [Add to Longdo]
ディスプレー[でいすぷれー, deisupure-] display [Add to Longdo]
ディスプレイコントローラ[でいすぷれいこんとろーら, deisupureikontoro-ra] display controller [Add to Longdo]
ディスプレイ装置[ディスプレイそうち, deisupurei souchi] display unit [Add to Longdo]
デュアルスキャンディスプレー[でゆあるすきゃんでいすぷれー, deyuarusukyandeisupure-] dual scan display [Add to Longdo]
パッシブマトリクスディスプレイ[ぱっしぶまとりくすでいすぷれい, passhibumatorikusudeisupurei] passive matrix display [Add to Longdo]
ビットマップディスプレイ[びっとまっぷでいすぷれい, bittomappudeisupurei] bit-mapped display [Add to Longdo]
フラットディスプレイ[ふらっとでいすぷれい, furattodeisupurei] flat (screen) display [Add to Longdo]
フラットパネルディスプレイ[ふらっとぱねるでいすぷれい, furattopanerudeisupurei] flat panel display [Add to Longdo]
プラズマディスプレイ[ぷらずまでいすぷれい, purazumadeisupurei] plasma display [Add to Longdo]
ヘッドマウンテッド[へっどまうんてっど, heddomaunteddo] head-mounted (display, for VR) [Add to Longdo]
モニタのエナジーセーブ[もにた の えなじーせーぶ, monita no enaji-se-bu] display energy saver [Add to Longdo]
モニタのエナジーセーブレベル[もにた の えなじーせーぶれべる, monita no enaji-se-bureberu] display energy saver level [Add to Longdo]
モノクロディスプレイ[ものくろでいすぷれい, monokurodeisupurei] monochrome display [Add to Longdo]
ラスタ表示装置[らすたひょうじそうち, rasutahyoujisouchi] raster display device [Add to Longdo]
ランダムスキャンディスプレイ[らんだむすきゃんでいすぷれい, randamusukyandeisupurei] random scan display [Add to Longdo]
液晶ディスプレイ[えきしょうディスプレイ, ekishou deisupurei] liquid-crystal display, LCD [Add to Longdo]
階層表示[かいそうひょうじ, kaisouhyouji] hierarchical display [Add to Longdo]
関連図[かんれんず, kanrenzu] graphic display [Add to Longdo]
公開文表示版[こうかいぶんひょうじばん, koukaibunhyoujiban] public text display version [Add to Longdo]
再表示制御[さいひょうじせいぎょ, saihyoujiseigyo] display recall control [Add to Longdo]
住居表示[じゅうきょひょうじ, juukyohyouji] displayed address [Add to Longdo]
住居表示番号[じゅうきょひょうじばんごう, juukyohyoujibangou] displayed address number [Add to Longdo]
出力基本要素[しゅつりょくきほんようそ, shutsuryokukihonyouso] display element, graphic primitive, output primitive [Add to Longdo]
図形表示装置[ずけいひょうじそうち, zukeihyoujisouchi] graphic display (device) [Add to Longdo]
白黒ディスプレイ[しろくろディスプレイ, shirokuro deisupurei] monochrome display [Add to Longdo]
表示[ひょうじ, hyouji] display (vs), presentation [Add to Longdo]
表示印字式計算器[ひょうじいんじしきけいさんき, hyoujiinjishikikeisanki] display and printing calculator [Add to Longdo]
表示画像[ひょうじがぞう, hyoujigazou] display image, picture [Add to Longdo]
表示器[ひょうじき, hyoujiki] display device [Add to Longdo]
表示空間[ひょうじくうかん, hyoujikuukan] display space, operating space [Add to Longdo]
表示更新モード[ひょうじこうしんモード, hyoujikoushin mo-do] display update state [Add to Longdo]
表示指令[ひょうじしれい, hyoujishirei] display command, display instruction [Add to Longdo]
表示式計算器[ひょうじしきけいさんき, hyoujishikikeisanki] display calculator [Add to Longdo]
表示操作卓[ひょうじそうさたく, hyoujisousataku] display console [Add to Longdo]
表示装置[ひょうじそうち, hyoujisouchi] display device, graphics device [Add to Longdo]
表示文字実体集合[ひょうじもじじったいしゅうごう, hyoujimojijittaishuugou] display character entity set [Add to Longdo]
表示命令[ひょうじめいれい, hyoujimeirei] display command, display instruction [Add to Longdo]
表示面[ひょうじめん, hyoujimen] display surface, view surface, presentation surface [Add to Longdo]
表示優先度[ひょうじゆうせんど, hyoujiyuusendo] display priority [Add to Longdo]
表示要素[ひょうじようそ, hyoujiyouso] display element, graphic primitive, output primitive [Add to Longdo]
文字表示装置[もじひょうじそうち, mojihyoujisouchi] character display (device), character-imaging device [Add to Longdo]
有向ビーム表示装置[ゆうこうビームひょうじそうち, yuukou bi-mu hyoujisouchi] calligraphic display device, directed beam display device [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Display \Dis*play"\, v. t. [imp. & p. p. {Displayed}; p. pr. &
   vb. n. {Displaying}.] [OE. displaien, desplaien, OF.
   despleier, desploier, F. d['e]ployer; pref. des- (L. dis-) +
   pleier, ploier, plier, F. ployer, plier, to fold, bend, L.
   plicare. See {Ply}, and cf. {Deploy}, {Splay}.]
   1. To unfold; to spread wide; to expand; to stretch out; to
    spread.
    [1913 Webster]
 
       The northern wind his wings did broad display.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) To extend the front of (a column), bringing it into
    line. --Farrow.
    [1913 Webster]
 
   3. To spread before the view; to show; to exhibit to the
    sight, or to the mind; to make manifest.
    [1913 Webster]
 
       His statement . . . displays very clearly the actual
       condition of the army.        --Burke.
    [1913 Webster]
 
   4. To make an exhibition of; to set in view conspicuously or
    ostentatiously; to exhibit for the sake of publicity; to
    parade.
    [1913 Webster]
 
       Proudly displaying the insignia of their order.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   5. (Print.) To make conspicuous by large or prominent type.
    [1913 Webster]
 
   6. To discover; to descry. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And from his seat took pleasure to display
       The city so adorned with towers.   --Chapman.
 
   7. (Computers) To output (results or data) in a visible
    manner on the screen of a monitor, CRT, or other device.
    [PJC]
 
   Syn: To exhibit; show; manifest; spread out; parade; expand;
     flaunt.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Display \Dis*play"\, v. i.
   To make a display; to act as one making a show or
   demonstration. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Display \Dis*play"\, n.
   1. An opening or unfolding; exhibition; manifestation.
    [1913 Webster]
 
       Having witnessed displays of his power and grace.
                          --Trench.
    [1913 Webster]
 
   2. Ostentatious show; exhibition for effect; parade.
    [1913 Webster]
 
       He died, as erring man should die,
       Without display, without parade.   --Byron.
    [1913 Webster]
 
   3. (Electronics) An electronic device on which the output
    signal of another electronic device may be presented in a
    visual form; -- also called {display device}. Typically
    the display device it is the screen of a cathode-ray tube,
    as in a computer monitor, but other forms of visual
    display such as LED or liquid crystal devices are also
    used. The printed output from a computer or other device
    is not considered as a display.
    [PJC]
 
   4. (Computers) The output signal from a computer program,
    displayed on a display device. The displayed signal may
    consist of letters, numbers, or any graphical image.
    [PJC]
 
   5. (Biology) a pattern of behavior, such as showing a body
    part to another animal, by which one animal conveys
    information to another, as for mating or defense.
    [PJC]

Are you satisfied with the result?

Go to Top