ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*deist*

D IY1 IH0 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: deist, -deist-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deist(ดี'อิสทฺ) n. ผู้เชื่อในdeism., See also: deistic adj. ดูdeist deistical adj. ดูdeist

English-Thai: Nontri Dictionary
deist(n) คนนับถือพระเจ้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chief Justice Paul Deister.Paul Deister. Beisitzer: The Rabbit Is Me (1965)
And Judge Deister, got it?Und Deister, der Vorsitzende. The Rabbit Is Me (1965)
Deister.- Deister. The Rabbit Is Me (1965)
Paul Deister.Mein Name ist Deister. Paul Deister. The Rabbit Is Me (1965)
- What's your name?Wie heißen Sie? - Deister. The Rabbit Is Me (1965)
Deister, Paul.Deister, Paul. The Rabbit Is Me (1965)
- Yes, I know.Genosse Deister ist in einer Sitzung The Rabbit Is Me (1965)
Comrade, a citizen to see you.Genosse Deister, hier ist eine Bürgerin... Wie war der Name? The Rabbit Is Me (1965)
- Yes.Sind Sie mit Deister verwandt? The Rabbit Is Me (1965)
Mr. Deister told me to deliver milk to his cousin.Herr Deister sagte, ich soll seiner Kusine Milch und so bringen. The Rabbit Is Me (1965)
Dear Mr. Deister, I must talk to you about my brother.(Gedanken) Sehr geehrter Herr Deister! The Rabbit Is Me (1965)
- Aren't you Deister's cousin?Sind Sie nicht die Kusine von Herrn Deister? The Rabbit Is Me (1965)
Listen, Comrade. We aren't on the moon.Wir leben hier nicht hinterm Mond, Genosse Deister. The Rabbit Is Me (1965)
Thanks.Danke, Genosse Deister! The Rabbit Is Me (1965)
Hello.Entschuldige, Genosse Deister. The Rabbit Is Me (1965)
I'm Gabriele Deister.Ich bin Gabriele Deister. The Rabbit Is Me (1965)
I'm sorry, I apologize.Frau Deister, entschuldigen Sie bitte. The Rabbit Is Me (1965)
And Deister?Und Deister? The Rabbit Is Me (1965)
- Deister.- Deister. The Rabbit Is Me (1965)
... onallfive of the Babylon stations.Bis Samstag haben wir noch 3 HandeIstransporte. Grail (1994)
This jewel?Und dieser EdeIstein? A Late Delivery from Avalon (1996)
Tell me, is this how you treat all your former lovers?BehandeIst du deine ehemaligen Liebhaber immer so schlecht? Lines of Communication (1997)
You think I trust you to bring him in?- Du meinst, du behandeIstihn fair? City by the Sea (2002)
On Earth, when you eat sausage you don't kiss...Auf der Erdeist es somit dem Küssen, wennman Knoblauchwurst gegessen hat. G.O.R.A. (2004)
If the four Skull Stones come together and time warps, a crack will form.Ich werde eine solche Tat niemals billigen! Wenn die Schadeisteine Raum und Zeit aufeinander treffen lassen, öffnet sich ein Portal. Yatterman (2009)
You're sleepwalking.du schiafwandeist. Nine Miles Down (2009)
Yeah, not everybody in redneckville is happy that we're here.Ja, nicht jeder in Landeistadt ist glücklich, dass wir hier sind. Toxic (2013)
If you model, I can get you bookings.Wenn du modeIst, kann ich dich buchen. Funny Face (1957)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEIST D IY1 IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deist (n) dˈiːɪst (d ii1 i s t)
deists (n) dˈiːɪsts (d ii1 i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deist {m}; Deistin {f}deist [Add to Longdo]
Gottgläubige {m,f}; Gottgläubigerdeist [Add to Longdo]
göttergläubisch {adv}deistically [Add to Longdo]
gottgläubischdeistic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deist \De"ist\ (d[=e]"[i^]st), n. [L. deus god: cf. F.
   d['e]iste. See {Deity}.]
   One who believes in the existence of a God, but denies
   revealed religion; a freethinker.
   [1913 Webster]
 
   Note: A deist, as denying a revelation, is opposed to a
      Christian; as, opposed to the denier of a God, whether
      {atheist} or {pantheist}, a deist is generally
      denominated {theist}. --Latham.
 
   Syn: See {Infidel}. Deistic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deist
   adj 1: of or relating to deism [syn: {deist}, {deistic}]
   n 1: a person who believes that God created the universe and
      then abandoned it [syn: {deist}, {freethinker}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top