Search result for

*contracting*

(44 entries)
(1.8393 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: contracting, -contracting-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
party, high contractingอัครภาคีผู้ทำสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
high contracting partyอัครภาคีผู้ทำสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Subcontractingการทำสัญญารับช่วง [เศรษฐศาสตร์]
Contracting outการจ้างดำเนินการแทน [TU Subject Heading]
Proposal writing in public contractingการเขียนโครงการการทำสัญญาของรัฐ [TU Subject Heading]
Subcontractingการรับจ้างช่วง [TU Subject Heading]
high contracting partiesอัครภาคีผู้ทำสัญญา [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
contracting for the constructionรับเหมาก่อสร้าง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And see who they might be subcontracting to.และดูว่าใครอาจเป็นคู่สัญญาด้วย The Uncanny Valley (2010)
He hasn't been at his contracting company for the last 2 days.เขาไม่ได้เข้าไปที่บริษัท มาสองวันแล้ว The Fight (2010)
Well, do you know that if you complain to the airline about contracting monkey pox in the bathroom on the plane, you can get the president of the airline on the phone within an hour?เอ่อ คุณก็รู้ใช่ไหมถ้าคุณบ่น กับสายการบินเกี่ยวกับการติดโรคฝีลิง ในห้องน้ำบนเครื่องบินล่ะก็ Funeral (2011)
This is Garry Crawford. Crawford Contracting.นี่คือแกรี่ เคอฟิล์ด บริษัทเคอฟิล์ด Grave Encounters (2011)
Delancey owned a contracting company.ดีแลนซี่เคยเป็นเจ้าของ บริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่ง Root Cause (2012)
He started his contracting business in 1975, married Sam's mom that same year.เขาเริ่มทำธุรกิจในปี 1975 แต่งงานกับแม่ของแซมในปีเดียวกัน Foundation (2012)
So don't worry about contracting an incurable disease.ไม่ต้องกังวลว่าเราจะสัมผัสมัน We All Fall Down (2012)
Up there, we just see muscles as tissue composed of fibers capable of contracting, but down here?ช่วยเจนทำคดีไง ฉันกำลังศึกษาหลักฐาน เจนดูกล่องนั้นมาล้านรอบแล้ว Back from the Dead (2013)
Payments were made to the contracting organization or a Hong-Kong bank account.การชำระเงินผ่านมือที่สาม หรือบัญชีธนาคารฮ่องกง The Jackal (1997)
Westmeyer-Holt Contracting is on the list?Westmeyer-Holt Contracting auf der Liste? Shadows in the Glass (2015)
If Fisk is connected to Confed Global, that means he's involved in Westmeyer-Holt Contracting, which...Wenn Fisk für Confed Global arbeitet, hat er mit Westmeyer-Holt Contracting zu tun, die... Speak of the Devil (2015)
Westmeyer-Holt Contracting, another wonderful Global Confed subsidiary.Westmeyer-Holt Contracting, noch eine wunderbare Tochterfirma von Global Confed. Speak of the Devil (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาคีสัญญา[n. exp.] (phākhīsanyā) EN: party to a treaty ; contracting parties ; parties to the agreement ; signatory   FR: signataire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTRACTING    K AA1 N T R AE0 K T IH0 NG
SUBCONTRACTING    S AH2 B K AH0 N T R AE1 K T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contracting    (v) (k @1 n t r a1 k t i ng)
subcontracting    (v) (s uh2 b k @ n t r a1 k t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fuhrunternehmen {n}haulage contracting firm [Add to Longdo]
Kontrahent {m}contracting party [Add to Longdo]
Partei {f} [jur.] | die streitenden Parteien | vertragsschließende Parteien | ein Dritterparty | the parties to a dispute | contracting parties | a third party [Add to Longdo]
Verkürzungsglied {n} (Zeit)pulse-contracting element [Add to Longdo]
Vertragspartner {m}; Vertragspartei {f} | Vertragspartner {pl}; Vertragsparteien {pl}contracting party; party to a contract | contracting parties; parties to a contract [Add to Longdo]
Vertragsstaat {m} [pol.]contracting member state [Add to Longdo]
Vertrag abschließen | Vertrag schließend | Vertrag geschlossento contract | contracting | contracted [Add to Longdo]
kontrahieren; zusammenziehen (zu) | kontrahierend; zusammenziehend | kontrahiert; zusammengezogento contract (into) | contracting | contracted [Add to Longdo]
zusammenziehendcontracting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下請け会社;下請会社[したうけがいしゃ, shitaukegaisha] (n) subcontractor; subcontracting company [Add to Longdo]
下請け工場[したうけこうじょう, shitaukekoujou] (n) a subcontracting factory [Add to Longdo]
協約国[きょうやくこく, kyouyakukoku] (n) high contracting powers; signatories [Add to Longdo]
業務委託[ぎょうむいたく, gyoumuitaku] (n) outsourcing; subcontracting [Add to Longdo]
請負(P);請け負い(io)[うけおい, ukeoi] (n) contract (for work); contracting; undertaking; (P) [Add to Longdo]
請負業[うけおいぎょう, ukeoigyou] (n) the contracting business [Add to Longdo]
罹患[りかん, rikan] (n,vs) contracting a disease [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhào, ㄓㄠˋ, ] variant of 照; character invented by contracting last two characters of name of Tang empress Wu Zetian 武則天|武则天 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contract \Con*tract"\ (k[o^]n*tr[a^]kt"), v. t. [imp. & p. p.
   {Contracted}; p. pr. & vb. n. {Contracting}.] [L. contractus,
   p. p. of contrahere to contract; con- + trahere to draw: cf.
   F. contracter. See {Trace}, and cf. {Contract}, n.]
   1. To draw together or nearer; to reduce to a less compass;
    to shorten, narrow, or lessen; as, to contract one's
    sphere of action.
    [1913 Webster]
 
       In all things desuetude doth contract and narrow our
       faculties.              --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   2. To draw together so as to wrinkle; to knit.
    [1913 Webster]
 
       Thou didst contract and purse thy brow. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To bring on; to incur; to acquire; as, to contract a
    habit; to contract a debt; to contract a disease.
    [1913 Webster]
 
       Each from each contract new strength and light.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Such behavior we contract by having much conversed
       with persons of high station.     --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. To enter into, with mutual obligations; to make a bargain
    or covenant for.
    [1913 Webster]
 
       We have contracted an inviolable amity, peace, and
       lague with the aforesaid queen.    --Hakluyt.
    [1913 Webster]
 
       Many persons . . . had contracted marriage within
       the degrees of consanguinity . . . prohibited by
       law.                 --Strype.
    [1913 Webster]
 
   5. To betroth; to affiance.
    [1913 Webster]
 
       The truth is, she and I, long since contracted,
       Are now so sure, that nothing can dissolve us.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   6. (Gram.) To shorten by omitting a letter or letters or by
    reducing two or more vowels or syllables to one.
 
   Syn: To shorten; abridge; epitomize; narrow; lessen;
     condense; reduce; confine; incur; assume.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 contracting \contracting\ n.
   the act or process of acquiring an infectious disease;
   contraction; as, the contracting of a serious illness can be
   financially catastrophic.
 
   Syn: catching.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top