Search result for

*brine*

(78 entries)
(0.1981 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: brine, -brine-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brine    [N] น้ำเค็ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
brineน้ำเกลือ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
brine chillerเครื่องทำน้ำเกลือเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
brine coolerชุดทำน้ำเกลือเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atabrineอะทาบรีน, อะตาบรีน [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brine(ไบรน) n. น้ำเค็ม,ทะเล,มหาสมุทร,น้ำทะเล,น้ำมหาสมุทร,สารละลายเกลือ vt. ใส่น้ำเกลือ,ใส่ลงในน้ำเกลือ., See also: briner n. ดูbrine brinish adj. ดูbrine, Syn. sea

English-Thai: Nontri Dictionary
brine(n) น้ำทะเล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A 95 zebrine, a 98 Nissan 240 with a legel modซีบิน่า ปี 95 นิสสัน 240 ปี 98 แต่งผิดกฎหมาย Fast & Furious (2009)
They are, they're brine shrimp.มันมีจริง มันคือกุ้งน้ำเค็มชนิดหนึ่ง I Believe the Children Are Our Future (2009)
Ketchup started out as a general term for sauce, typically made of mushrooms or fish brine with herbs and spices.ทีแรกซอสมะเขือเทศ ก็เหมือนซอสทั่วๆไป ที่ทำมาจากเห็ด หรือน้ำปลา The Precious Fragmentation (2010)
"Dead sea brine." Good, good, good."เกลือเดดซี" เยี่ยม เยี่ยม เยี่ยม The French Mistake (2011)
The Grove of Brineved.ป่าแห่งบริเนเวด The Disir (2012)
The Grove of Brineved is in the kingdom of Camelot, subject to its laws, its decrees.ป่าแห่งบริเนเวดอยู่ในอาณาเขตของคาเมลอต จึงอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ The Disir (2012)
Your note will send your mistress riding for Brineved while the king is travelling in the opposite direction.สารของเจ้าจะทำให้นายหญิงของเจ้าไปที่บริเนเวด ในขณะที่กษัตริย์เดินทางในทิศตรงข้าม ทหาร The Diamond of the Day: Part Two (2012)
Rye whiskey, large kosher pickles, extra brine, and... cocktail onions.วิสกี้ แตงกวาดองกระป๋องใหญ่เค็มพิเศษ และหอมดอง Dead Men Tell No Tales (2015)
The only way to reach the Ymbrines is...ทางเดียวที่จะเจอแอมบรีม คือทางนั้น Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Bring her and all the other Ymbrines to the end of the pier in five minutes... or face the consequences.พาตัวเธอ และแอมบรีมทุกคน ไปที่ท่าเรือภายในอีกห้านาทีนี้ ไม่งั้นเราจะได้เจอกันแน่ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children (2016)
Sure, you could load up on the Atabrine for the Malaria, but what about the other bacteria?ใช่ คุณอาจจะขนยาที่ใช้รักษาไข้มาเลเรียไป แต่ถ้าเป็นแบคทีเรียอื่นล่ะ Kong: Skull Island (2017)
"frolic in brine, goblins be thine." It sounded like that."สนุกสนานในทะเล, ภูติจะมาเอาตัวเจ้า." ประมาณนี้หล่ะ. Ringu (1998)
It's about brine and goblins.มันเกี่ยวกับทะเลและภูติ. Ringu (1998)
Frolic in brine... goblins be thine.สนุกสนานในท้องทะเล... ภูติจะมาเอาตัวเจ้า. Ringu (1998)
"frolic in brine, goblins be thine.""สนุกสนานในท้องทะเล, ภูติจะมาเอาตัวเจ้า." Ringu (1998)
"Like the burning embers, I'm a wayward lover""Wie das Feuer, brine ich. Ich bin ein geliebte" Barsaat (1995)
We need to get you to An-Sara.Wir müssen Sie zu An-Sara brinegen. Planet Hulk (2010)
The humans know me as Doctor Octavius Brine... renowned geneticist, cheese enthusiast... and frequent donor to NPR pledge drives.Die Menschen kennen mich als Doktor Octavius Brine, gefeierter Genforscher, Käseliebhaber und häufiger Teilnehmer bei Spendenaktionen im Radio. Penguins of Madagascar (2014)
The best way for the North Wind to protect helpless animals like yourselves... is to bring Dr. Brine to justice.Nordwind kann hilflose Tiere wie euch am besten beschützen, indem wir Dr. Brine schnappen. Penguins of Madagascar (2014)
Just everything regarding your abduction by Dr. Octavius Brine.Nur, was ihr über eure Entführung durch Dr. Octavius Brine wisst. Penguins of Madagascar (2014)
My team has uncovered that Dr. Octavius Brine... is actually an individual known as Derek!Mein Team hat aufgedeckt, dass Dr. Octavius Brine in Wahrheit ein Individuum namens Derek ist! Penguins of Madagascar (2014)
No, Dr. Brine is not an octopus.Nein, Dr. Brine ist kein Krake. Penguins of Madagascar (2014)
What you, of course, could not know... is that Dr. Brine's laboratory in Venice is secretly developing a doomsday weapon... called the "Medusa Serum."Was du nicht wissen kannst, ist, dass Dr. Brines Labor in Venedig eine geheime Schreckenswaffe namens "Medusa-Serum" entwickelt. Penguins of Madagascar (2014)
According to my notes... genetic researcher, Dr. Octavius Brine has found the penguins... and is bringing them here to New York's Battery Park.Laut meiner Notizen hat der Genforscher Dr. Octavius Brine sie gefunden und bringt sie hierher zum Battery Park. Penguins of Madagascar (2014)
Sabrine Fontaine: 3 years Franco Louise: 5 yearsSabrine Fontaine: 3 Jahre Franco Louise: 5 Jahre 24 Days (2014)
"Does Schmidt think that I'm an uncultured meathead who has to rewatch football because I'm afraid of showing anyone my softer side?""Denkt Schmidt, dass ich eine unkultivierte Weichbrine bin, die sich immer wieder Footbal angucken muss, weil ich Angst habe jemanden meine weiche Seite zu zeigen?" Girl Fight (2014)
We call it Birnel.Wir nennen es Brinel. Pilot (2016)
Birnel.Brinel. Pilot (2016)
Birnel, huh?Brinel, was? Pilot (2016)
I prefer Brinel went away."Brinel" sollte es nicht geben. Nobody Recasts Like Monroe (2017)
So, yes to your Angels on the Avenue reshoot, yes to the Brinel picture and yes to Sally Sweet.Also, Ja zu Ihrem Nachdreh für die "Engel auf dem Boulevard". Ja zum Brinel-Film und zu Sally Sweet. More Stars Than There Are in Heaven (2017)
Brinel.Brinel. Burying the Boy Genius (2017)
He's been taking atabrine, a cure for malaria.Er hat Atabrine genommen, ein Mittel gegen Malaria. The Woman in Green (1945)
Hey, Mac, where'd you put the Atabrine?Hey Mac, wo ist das AtabrineKiss Them for Me (1957)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำทะเล    [N] sea water, See also: salty water, brine, Syn. น้ำเค็ม, Ant. น้ำจืด, Example: น้ำทะเลทะลักเข้ามาในเรือไม่ขาดระยะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้ำเค็ม [n. exp.] (nām khem) EN: salt water ; brine   FR: eau salée [f]
น้ำเกลือ[n. exp.] (nām kleūa) EN: brine ; saline solution   FR: solution saline [f] ; saumure [f] ; eau salée [m]
น้ำทะเล[n. exp.] (nām thalē) EN: salty water ; brine   FR: saumure [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BRINE    B R AY1 N
BRINER    B R AY1 N ER0
BRINES    B R AY1 N Z
BRINEY    B R IH1 N IY0
BRINEGAR    B R IH1 N IH0 G ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brine    (n) (b r ai1 n)
brines    (n) (b r ai1 n z)
atabrine    (n) (a1 t @ b r ii n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brinellhärte {f} [techn.]Brinell hardness [Add to Longdo]
Lake {f}; Salzlake {f}brine [Add to Longdo]
Salzlauge {f}; Sole {f} | Salzlaugen {pl}; Solen {pl}brine | brines [Add to Longdo]
Salzwasser {n}brine [Add to Longdo]
Solbad {n}saltwater bath; brine bath [Add to Longdo]
Solquelle {f}; Salzquelle {f}; Salzsole {f}salt water spring; brine spring [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
なれ鮨;熟れ鮨;熟鮨;馴鮨;熟寿司;馴れ寿司;熟れ寿司[なれずし, narezushi] (n) (uk) old-style fermented sushi (pickled in brine rather than vinegar) [Add to Longdo]
アルテミア[, arutemia] (n) (See ブラインシュリンプ) brine shrimp (Artemia salina) (lat [Add to Longdo]
シーモンキー[, shi-monki-] (n) (See ブラインシュリンプ) Sea-Monkeys (trademarked variant of brine shrimp) [Add to Longdo]
ブラインシュリンプ[, burainshurinpu] (n) brine shrimp (Artemia salina) [Add to Longdo]
塩水[しおみず(P);えんすい, shiomizu (P); ensui] (n) salt water; brine; (P) [Add to Longdo]
釜風呂;竈風呂[かまぶろ, kamaburo] (n) (See 蒸し風呂・むしぶろ) steam bath (often using brine) [Add to Longdo]
苦汁;滷汁;苦塩[にがり;にがしお(苦塩), nigari ; nigashio ( ku shio )] (n) bittern; concentrated solution of salts (esp. magnesium chloride) left over after the crystallization of seawater or brine [Add to Longdo]
糠漬け;糠漬[ぬかづけ, nukaduke] (n) vegetables pickled in brine and fermented rice bran [Add to Longdo]
微粒子病[びりゅうしびょう, biryuushibyou] (n) pebrine (disease of silkworms) [Add to Longdo]
微粒子病原体[びりゅうしびょうげんたい, biryuushibyougentai] (n) (See 微粒子病) Nosema bombycis (microsporidian parasite responsible for pebrine) [Add to Longdo]
鹹水[かんすい, kansui] (n) brackish water; brine; salt water [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǎn, ㄊㄢˇ, ] brine of pickled meat [Add to Longdo]
阿的平[ā dì píng, ㄚ ㄉㄧˋ ㄆㄧㄥˊ, ] atabrine or quinacrine, used as antimalarial drug and antibiotic against intestinal parasite giardiasis [Add to Longdo]
[lǔ, ㄌㄨˇ, / ] alkaline soil; salt; brine; halogen (fluorine, chlorine etc); crass; stupid [Add to Longdo]
卤水[lǔ shuǐ, ㄌㄨˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] brine; bittern [Add to Longdo]
[cuó, ㄘㄨㄛˊ, / ] brine; salt [Add to Longdo]
盐卤[yán lǔ, ㄧㄢˊ ㄌㄨˇ, / ] brine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brine \Brine\, v. t.
   1. To steep or saturate in brine.
    [1913 Webster]
 
   2. To sprinkle with salt or brine; as, to brine hay.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brine \Brine\, n. [AS. bryne a burning, salt liquor, brine, fr.
   brinnan, brynnan, to burn. See {Burn}.]
   1. Water saturated or strongly impregnated with salt; pickle;
    hence, any strong saline solution; also, the saline
    residue or strong mother liquor resulting from the
    evaporation of natural or artificial waters.
    [1913 Webster]
 
   2. The ocean; the water of an ocean, sea, or salt lake.
    [1913 Webster]
 
       Not long beneath the whelming brine . . . he lay.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. Tears; -- so called from their saltness.
    [1913 Webster]
 
       What a deal of brine
       Hath washed thy sallow cheecks for
       Rosaline!               --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {Brine fly} (Zool.), a fly of the genus {Ephydra}, the
    larv[ae] of which live in artificial brines and in salt
    lakes.
 
   {Brine gauge}, an instrument for measuring the saltness of a
    liquid.
 
   {Brine pan}, a pit or pan of salt water, where salt is formed
    by cristallization.
 
   {Brine pit}, a salt spring or well, from which water is taken
    to be boiled or evaporated for making salt.
 
   {Brine pump} (Marine Engin.), a pump for changing the water
    in the boilers, so as to clear them of the brine which
    collects at the bottom.
 
   {Brine shrimp}, {Brine worm} (Zool.), a phyllopod crustacean
    of the genus {Artemia}, inhabiting the strong brines of
    salt works and natural salt lakes. See {Artemia}.
 
   {Brine spring}, a spring of salt water.
 
   {Leach brine} (Saltmaking), brine which drops from granulated
    salt in drying, and is preserved to be boiled again.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top