Search result for

*braten*

(93 entries)
(1.7451 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: braten, -braten-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sauerbraten[N] เนื้อย่างหมักในเครื่องปรุงรส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Meatloaf.HackbratenThe Classified Materials Turbulence (2009)
Fried fish, fish cowry, fish rolls.Wir nehmen Räucherfisch, Fisch mit Zwiebeln, gebratenen Fisch, Knockabout (1979)
I hope Rose doesn't mind us using up her pretty roast.Ich hoffe, Rose ist nicht sauer, dass wir ihren Braten nutzen. The Unthinkable (1980)
What, do you mean to feed a whole town?Teufel! Damit könnte man eine ganze Stadt traktieren. Als Braten... The Miser (1980)
Order yourself a leg of lamb to be served in bed tomorrow, or even better, roast pork!Willst du morgen vielleicht ein Hammelbein ins Bett, oder lieber gebratenes Schweinefleisch? Oblomov (1980)
Besides, I don't think Bullen's got much more than... refried shit for brains this morning.Und glaube ich nicht, dass Bullen heute... mehr als aufgebratene Scheiße im Kopf hat. Brubaker (1980)
A tubesteak smothered in underwear.Einen Rollbraten eingelegt in Unterhose. Cheech and Chong's Next Movie (1980)
I'd love to see you fry on the high-tension wires!Ich möchte euch auf den Hochspannungsdrähten bratenCity of Women (1980)
Sounds like... fire. Sí.- Klingt so ähnlich wie "Braten". Herbie Goes Bananas (1980)
Come on, you mule-headed slab-sided tub of meat!Komm schon, du eselköpfiger BratenThe Last Flight of Noah's Ark (1980)
It's cooked in its own fat... with fritters in syrup and honey.Das ist Lamm im eigenen Fett gebraten. Es wird mit Sirup und Honigkrapfen serviert. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
That bacon was overdone.Der Speck war zu durchgebratenSeems Like Old Times (1980)
And there's a corrupt policeman who's trying to stitch me up.Einfach so. Aber ich habe den Braten gerochen und bin abgehauen. The Young Master (1980)
We got 12 turkeys, about 40 chickens 50 sirloin steaks, two dozen of pork roast and 20 legs of lamb.Hier haben wir 12 Truthähne, etwa 40 Hähnchen 50 Lendenbraten, 20 Schweinebraten und 30 Hammelkeulen. The Shining (1980)
Madame, a dozen oysters like always, one steak tartar, roasted gently, No onions.Madame, ein Dutzend Austern wie immer, ein Steak Tartar, leicht angebraten, ohne Zwiebeln. The Party (1980)
But what should I do with a rabbit pulled out of a hat?Ja, aber was soll ich denn mit 'nem Kaninchenbraten, Reinhold? Ein Schnitter mit der Gewalt vom lieben Gott (1980)
Fried chicken, potato salad, half a devil's food cake.Gebratenes Hähnchen, Kartoffelsalat, einen halben Schokoladenkuchen. The Threshold (1981)
Dear Lord, we thank you for the pot roast with the onions and the baby carrots and the new potatoes the gravy and the horseradish.Herr, wir danken dir für Schmorbraten mit Zwiebeln und Babykarotten und neuen Kartoffeln, die Soße und den Meerrettich. The Threshold (1981)
Left the Sunday joint cooking' all night, didn't we? Sunday joint?Haben Sie etwa Ihren Sonntagsbraten die ganze Nacht im Grill gelassen? Time Bandits (1981)
Well, there was no meat in there last night. Oh!Gestern Abend war kein Braten da drin! Time Bandits (1981)
I will not be threatened by a walking meat loaf!Ich lass mich nicht von einem lebenden Hackbraten bedrohen. An American Werewolf in London (1981)
I didn't mean to call you a meat loaf, Jack!Das mit dem Hackbraten war nicht so gemeint, Jack. An American Werewolf in London (1981)
Man, this guy's burned so bad, he's cooked.Der Typ hat so krasse Verbrennungen, dass er schon gebraten ist. The Burning (1981)
It's uh, Tuesday and Mrs. Bunch'll be havin' fried chicken over at the boarding' house right now. - Ha ha ha ha haDienstags gibt es im Gasthaus von Mrs. Bunch nämlich immer gebratene Hähnchen. Dark Night of the Scarecrow (1981)
I thought he was gonna drop his teeth!Gebratene Hähnchen! Dem ist beinahe das Gebiss rausgefallen! Dark Night of the Scarecrow (1981)
Archy, we'll fry like eggs out there.Da draußen werden wir gebratenGallipoli (1981)
Wonderful fried, à la française.Wundervoll gebraten, auf französische Art. Happy Birthday to Me (1981)
Rare.Nicht durchgebratenThe Howling (1981)
He ate some griddled corn, hominy grits, a smoked herring, a half a dozen eggs and some salt pork and a stewed pear Doc.Abends isst er nur leicht Verdauliches. Geräucherte Würste, etwas Schwarte und fette Bohnen. Dann Hammelfleisch und einen SchweinebratenBuddy Goes West (1981)
That sucker stuck a paw in it, fried him deader than hell.Da hat so ein Viech seine Pfote reingesteckt und wurde regelrecht gebratenThe Postman Always Rings Twice (1981)
You like it rare.Leicht angebratenPrince of the City (1981)
Fried insect and boiled snake.Gebratene Insekten und gekochte Schlange. Dünyayi Kurtaran Adam (1982)
- I don't care about a big score!-Der fette BratenTrust Doesn't Rust (1982)
Will you answer a direct question?Beantworten Sie eine direkte Frage? - Ich würde Ihnen abraten, eine direkte Frage zu stellen. The Moral Dimension (1982)
I must advise you against this.Ich muss Ihnen in aller Form davon abraten, Minister. The Skeleton in the Cupboard (1982)
You can fry an egg on this control panel.Auf diesem Armaturenbrett kann man ein Ei bratenAirplane II: The Sequel (1982)
A heapin' bucket of giant jumbo shrimp, succulent chunks of fried fish, luscious bites of langostino. Mmm.Ein Eimer voll riesiger Jumbo-Shrimps, saftig gebratener Fischstücke und köstlicher Langustenhappen. The Border (1982)
Hell, I'm so damn hungry I could eat fried pig shit.Ich könnte vor Hunger gebratene Schweinescheiße essen. The Border (1982)
- Roast Nebrey, my favourite.- Ein Nebreybraten, ein Genuß. The Dark Crystal (1982)
They spit on it, shove it in the oven, then cook the shit out of it.Sie spucken drauf, schieben es in den Ofen und braten es durch. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
Roast beef?RinderbratenDiner (1982)
You have roast beef in your heart that just stays there.Du hast Rinderbraten im Herzen, der dort bleibt. Diner (1982)
A fried baloney sandwich would be good.Ein gebratenes Wurst-Sandwich wäre gut. Diner (1982)
A fried baloney sandwich is not a lot to ask for.Ein gebratenes Wurst-Sandwich ist nicht zu viel verlangt. Diner (1982)
- I've heard his sister is a bitch.Die Schwester soll ein Satansbraten sein. Fanny and Alexander (1982)
My dear child, are things so difficult?Und der Braten ist noch nicht im Ofen! - Mein liebes Kind, hast du's denn so schwer? - Es ist schwer. Fanny and Alexander (1982)
You have to fry all their greasy food, and you have to polish things.Du musst das ganze fettige Zeug braten und du musst Sachen polieren. Fast Times at Ridgemont High (1982)
When I saw them last they were eating venison, an enormous beast.Als ich sie zuletzt sah, aßen sie Wildbret, einen RiesenbratenIvanhoe (1982)
The roast.Der BratenThe Last American Virgin (1982)
One scrod underdone.Die eine Taube nur leicht gebratenTootsie (1982)

German-Thai: Longdo Dictionary
abraten von(vi) |riet ab, hat abgeraten| แนะนำไม่ให้ทำ, ห้ามปราม เช่น Experten raten davon ab, Weissmacherzahnpasta täglich einzusetzen.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abraten {n}dissuasion [Add to Longdo]
Braten {m}roast [Add to Longdo]
Bratenfett {n}drippings [Add to Longdo]
Bratensoße {f} | Bratensoßen {pl}gravy | gravies [Add to Longdo]
gebackener Eierteig (zum Rinderbraten) [cook.]Yorkshire pudding [Add to Longdo]
Entenbraten {m} [cook.]roast duck [Add to Longdo]
Filet {n} (zum Braten) | Filets {pl}piece of sirloin; piece of tenderloin | tenderloins [Add to Longdo]
Filetbraten {m} [cook.]roast fillet [Add to Longdo]
Füllung {f} (Braten) | Füllungen {pl}stuffing | stuffings [Add to Longdo]
Gänsebraten {m} [cook.]roast goose [Add to Longdo]
Griebe {f}; Grammel {f} [Ös.] (ausgebratener Speckwürfel)crackling; greaves [Add to Longdo]
Hackbraten {m} [cook.]meat loaf [Add to Longdo]
Hasenbraten {m} [cook.]roast hare [Add to Longdo]
Hirschbraten {m} [cook.]roast venison [Add to Longdo]
Kalbsbraten {m} [cook.]roast veal [Add to Longdo]
Keule {f}; Braten {m}leg; joint [Add to Longdo]
Rinderbraten {m} [cook.]roast beef [Add to Longdo]
Rostbraten {m} [cook.]roast joint [Add to Longdo]
Satansbraten {m} [ugs.]devil [Add to Longdo]
Sauerbraten {m} [cook.]sauerbraten; marinated pot roast [Add to Longdo]
Schmorbraten {m} [cook.]braised meat; pot roast; braised beef [Add to Longdo]
Schweinebraten {m} [cook.]roast pork [Add to Longdo]
Wildbraten {m} [cook.]roast venison [Add to Longdo]
abraten; widerraten (von) | abratend; widerratend | abgeraten; widerraten | er/sie rät ab | ich/er/sie riet ab | er/sie hat/hatte abgeratento dissuade (from) | dissuading | dissuaded | he/she dissuades | I/he/she dissuaded | he/she has/had dissuaded [Add to Longdo]
abratend {adv}dissuasively [Add to Longdo]
anbraten | anbratend | angebratento roast gently | roasting gently | roasted gently [Add to Longdo]
anbräunen; anbratento brown [Add to Longdo]
blutig (Steak); nicht durchgebraten [cook.]rare [Add to Longdo]
braten (auf dem Herd) | bratend | gebraten | du brätst | er/sie brät | ich/er/sie briet | er/sie hat/hatte gebratento fry | frying | fried | you fry | he/she fries | I/he/she fried | he/she has/had fried [Add to Longdo]
braten; rösten (mit Fett; im Backofen) | bratend; röstend | gebraten; rösteteto roast | roasting | roasted [Add to Longdo]
braten (ohne Fett)to bake [Add to Longdo]
braun gebraten {adj}brown [Add to Longdo]
gut durchgebraten [cook.]well done [Add to Longdo]
Er riecht den Braten.He smells a rat. [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
揚げる[あげる, ageru] erheben, heben, braten [Add to Longdo]
焼き鳥[やきとり, yakitori] gebratenes_Huehnerfleisch [Add to Longdo]
焼く[やく, yaku] (etwas)(ver)brennen, braten, roesten, backen [Add to Longdo]
焼ける[やける, yakeru] brennen, abbrennen, gebraten_werden [Add to Longdo]
焼鳥[やきとり, yakitori] gebratenes_Huehnerfleisch [Add to Longdo]
餓鬼[がき, gaki] Hungergestalt, kleiner_Schelm, Teufelsbraten [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Braten [braːtən] (n) , s.(m )
     joint; roast
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top