หรือคุณหมายถึง %boß%?
Search result for

*boss*

(313 entries)
(0.0187 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: boss, -boss-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boss[N] นายจ้าง, See also: เจ้านาย, หัวหน้า, นาย, ผู้เป็นใหญ่, Syn. chief, employer
boss[VT] ควบคุม, Syn. supervise
bossy[ADJ] ซึ่งสั่งให้ทำ, See also: ซึ่งสั่งการ
emboss[VT] สลักลายนูนเพื่อตกแต่ง, Syn. chase, engrave
big boss[N] นายใหญ่, Syn. personage
boss man[SL] (ชาย) ผู้รับผิดชอบ, See also: (ชาย) ผู้ทำหน้าที่
boss about[PHRV] บงการ, See also: บังคับ, สั่ง
boss around[PHRV] บงการ, See also: บังคับ, สั่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
boss(บอส) {bossed,bossing,bosses} n.,adj. นายจ้าง,นาย,ผู้บังคับบัญชา, ผู้นำ -v. เป็นนายเหนือ,ควบคุม,บังคับบัญชา,บงการ, Syn. superior
boss-eyed(บอส'อายดฺ) adj. ตาเอียง,มีตาข้างเดียว,ตามองเฉียง
bossy(บอส'ซี) adj. ซึ่งสั่งการ,ซึ่งบงการ,ประดับด้วยลายนูนหรือลายดุน -n. วัว,ลูกวัว
embossทำให้นูนหรือดุนออกมาสลักให้นูน,ประดับ., See also: embossing adj. ดูemboss embossment n. ดูemboss

English-Thai: Nontri Dictionary
boss(n) นายจ้าง,เจ้านาย,หัวหน้า,ลายสลักปุ่ม,โหนก
bossy(adj) ชอบออกคำสั่ง,เจ้ากี้เจ้าการ,ชอบบงการ
bossy(n) วัว,ลูกวัว
emboss(vt) ทำให้เป็นรูปนูน,ทำให้เป็นลายนูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
low relief; bas-relief; bosso-relievoรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bosso-rilievo; bas-relief; low reliefรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bas-relief; bosso-rilievo; low reliefรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
embossingการทำลายนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Managing your bossการจัดการผู้บังคับบัญชา [TU Subject Heading]
Bossingเนื้องอกบนผิวกระดูก [การแพทย์]
Frontal Bossหน้าผากโหนกยื่น [การแพทย์]
Frontal Bossingหัวโหนกทางด้านหน้า,หน้าผากโหนก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mini boss (n slang ) อ่อนแอกว่าบอส, รองบอส,บอสย่อย ;มักใช้ในเกมออนไลน์ ( * w *m iiiita)
See also: S. mini-boss,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Boss!-" Mannequin (1987)
- Boss?-หัวหน้า Body of Lies (2008)
Boss.หัวหน้า The Garden of Forking Paths (2010)
Boss.ผู้กอง Episode #1.1 (2011)
Boss!บอส! Nothing But Blue Skies (2014)
Boss?BossCasablanca (1942)
Yeah, boss.Ja, BossThe Redhead from Wyoming (1953)
Hey, Boss.He, BossFrankie and Johnny (1966)
Boss!BossEmpire of the Sun (1987)
Boss?BossBabe: Pig in the City (1998)
Boss!BossGraveyard of Honor (2002)
Okay, boss.Ok, BossRay (2004)
- Hey, boss.- Hey, BossThe Punishment Lighter (2005)
Yes, boss.Ja, BossThree Fellas (2006)
Boss!BossLeap of Faith (2007)
Your boss?Ihr BossNot While I'm Around (2007)
Boss!- BossFate (2008)
Man: boss.BossGood Intentions (2010)
Boss!BossEpisode #1.2 (2010)
Wow.- Den "Boss-Flow"? I Will Follow (2010)
Boss?BossA New World (2010)
Yes, boss.- Sehr gern, BossChoyleefut: Speed of Light (2011)
Boss.BossShadow Warfare: Part 8 (2013)
Boss,BossStereo (2014)
Boss.- BossBoxman (2014)
Boss.BossThe Devil You Know (2014)
Boss!BossThe Palace in Flames (2015)
Boss?BossThe Enemies of My Enemy (2016)
Boss.BossEpisode #1.4 (2017)
Sorry, boss.ขอโทษนะครับ บอส Dead Space: Downfall (2008)
It's been an honor to serve with you, boss.เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกัน Dead Space: Downfall (2008)
Boss, you got to wake up.หัวหน้า ตื่นได้แล้ว Dead Space: Downfall (2008)
You heard the boss!คุณได้ยินเจ้านายสั่งแล้ว Adverse Events (2008)
She's your boss.เธอเป็นหัวหน้านายนะ The Itch (2008)
The benefit of being boss is that I don't have to argue.ข้อดีของหัวหน้า คือฉันไม่ต้องโต้เถียง The Itch (2008)
My boss, my old boss, my boyfriend.เจ้านาย.. เจ้านายเก่า แฟนของฉัน The Itch (2008)
She's my boss.เธอเป็นเจ้านายฉัน The Itch (2008)
- I need you back in bed. - My boss has a big Beijing trip.คุณต้องกลับมาที่เตียง เจ้านายฉันมีทริปใหญ่ที่ปักกิ่ง Dying Changes Everything (2008)
I'm sure your boss can do without you for a few days.ฉันแน่ใจว่าเจ้านายคุณจะทำได้ดีเมื่อไม่มีคุณซักสองสามวัน Dying Changes Everything (2008)
I'm sorry, I'm sure your boss depends on you...ฉันขอโทษ ฉันแน่ใจว่าเจ้านายคุณต้องพึ่งคุณ Dying Changes Everything (2008)
You're not the boss. Boss gets to make the rules.คุณไม่ใช่เจ้านาย เจ้านายเป็นคนสร้างกฎ Dying Changes Everything (2008)
Boss gets to ignore...เจ้านายเมินเฉยได้ Dying Changes Everything (2008)
I don't mean to be insulting, but my former boss didn't insist on me coming here because of you or...ฉันไม่ได้คิดจะดูถูก แต่เจ้านายเก่าของฉัน ไม่ได้ยืนกรานให้ฉันมาที่นี่เพื่อพบคุณ หรือ... Dying Changes Everything (2008)
Your former boss?เจ้านายเก่าของคุณ? Dying Changes Everything (2008)
- I'm on it boss.- ได้เลยครับท่าน Rising Malevolence (2008)
I'm Commander Cody, your new boss.ฉันผู้การโคดี้ หัวหน้าใหม่ของพวกนาย Rookies (2008)
- Roger that, boss.- รับทราบครับ หัวหน้า Shadow of Malevolence (2008)
You got him, boss.ท่านฆ่าเขานะ หัวหน้า Bombad Jedi (2008)
The bosses are jumping up and down because you went over their heads.พวกหัวหน้าเอาแต่ผุดลุกผุดนั่ง นั่นก็เพราะคุณไปข้ามหัวพวกเขา Beethoven Virus (2008)
Tell your boss, he can have his inventory back when he settles Mr. Jessul's debt.บอกเจ้านายเธอด้วย ว่ามันมาเอาของมันคืนไปได้ ก็ต่อเมื่อมันจ่ายหนี้ให้คุณเจสซูลแล้ว The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bossI briefed my boss on the new project.
bossMy boss told me it's hard to approach me.
bossPeter applied to his boss for a raise.
bossHe is the boss's private secretary.
bossThe boss gave Mike the ax for not coming to work on time.
bossI asked my boss for a pay increase.
bossMy boss is starting to get edgy.
bossMy immediate boss is tough to please.
bossThe boss of our company is always on the go.
bossHe is always at odds with his boss.
bossI do not have the courage to ask my boss to lend me his car.
bossMy boss is very cheerful today.
bossWho is in charge of the office while the boss is away?
bossDon't be subservient to your boss.
bossYou're always disagreeing with your boss.
bossWho is the boss of this company?
bossMy boss gave me so much work that I couldn't leave the office.
bossMy boss rejected the budget for the new project.
bossMy boss has the ability to read books very fast.
bossThey often make fun of the boss.
bossHe is my boss's friend and confidant.
bossAfter I said such a thing to my boss, I am certain to lose my job.
bossMy boss invited me to dinner.
bossOur boss is very sweet on the new girl.
bossBetween ourselves you and me, he's in trouble with the boss.
bossThe boss called him down for his blunders.
bossMy boss made me work last Sunday.
bossHe cannot help accepting his boss's order.
bossMy boss is a slave driver.
bossYou talk as if you were the boss.
bossHe is a dependable boss.
bossThe new boss wasn't very social with his employees.
bossYamada tried hard to keep under his anger against his boss.
bossSometimes he acts as if he were my boss.
bossAfter the hatchet job my boss did on my proposal, I'm not sure how long I want to keep on working here.
bossI was late again this morning, which made my boss angry.
bossHe is always complaining about his boss.
bossI went to the Boss in hope of getting a raise.
bossHe wanted to see his boss in Tokyo before leaving for America.
bossI've come under pressure from my boss.
bossThe boss has a high opinion of his secretary.
bossWhy are you so insubordinate to your boss?
bossThe new boss has whipped the company into shape.
bossThe boss praised you for your good work.
bossI get depressed thinking that a guy like our boss can have ultimate power over us.
bossHe's a take-charge boss.
bossThe boss told his secretary to come up with a good idea by the end of the week.
bossI'm jealous that you have a good boss.
bossThe employees were intrigued by the odd behavior of their boss.
bossHe always takes note of his boss's movements.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ออกคำสั่ง[N] commander, See also: boss, Syn. ผู้สั่งการ, Ant. ผู้รับคำสั่ง, Example: ผมเป็นผู้ออกคำสั่งนี้เอง หากใครมีปัญหาให้มาถามผม, Count unit: คน
เป็นใหญ่เป็นโต[V] be the boss, See also: be on top, be the top man, have power and authority, be head of, be a big shot, Syn. ยิ่งใหญ่, Example: พ่อแม่ส่วนใหญ่อยากให้ลูกรับราชการเพื่อจะได้เป็นใหญ่เป็นโต, Thai definition: มีอำนาจ, มีอิทธิพล, มีความสำคัญ, มีฐานะที่ดีในหน้าที่การงาน
ผู้จ้าง[N] employer, See also: boss, Syn. นายจ้าง, Ant. ผู้รับจ้าง, ลูกจ้าง, Example: ลูกจ้างเรียกร้องการขึ้นค่าแรงต่อผู้จ้าง
หัวหน้างาน[N] foreman, See also: overseer, chief, boss, Ant. ลูกน้อง, Example: พ่อได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้างานในการทำถนน, Thai definition: ผู้ควบคุมงาน
ผู้สั่งการ[N] boss, See also: head, chief, master, employer, gaffer, Syn. ผู้บัญชา, ผู้จัดการ, Example: เราควรจะรอให้ผู้สั่งการสั่งลงมาก่อนดีกว่า ไม่งั้นพวกเราเองจะเดือดร้อน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีหน้าที่บริหารสั่งงานให้ผู้อื่นทำตามและควบคุมดูแลกิจการ
เถ้าแก่[N] rich Chinese, See also: owner, boss, Chinese big businessman, Syn. เฒ่าแก่, Example: เถ้าแก่เคยถามเขาว่าพอจะหากุ้งมังกรกับกุ้งหินได้ไหม, Count unit: คน, Thai definition: เรียกชายจีนที่เป็นผู้ใหญ่และมีฐานะดี
ผู้นำ[N] leader, See also: chief, captain, boss, head, ruler, Syn. หัวหน้า, ผู้บังคับบัญชา, Ant. ผู้ตาม, ลูกน้อง, Example: ประชาชนต่างต้องการผู้นำประเทศที่เข้มแข็ง, Count unit: คน, Thai definition: คนชักจูงให้ผู้อื่นทำตาม
ผู้ว่าจ้าง[N] employer, See also: boss, proprietor, Syn. นายจ้าง, Ant. ลูกจ้าง, Example: ในกรณีที่คนทำงานไม่มาทำงาน ผู้ว่าจ้างก็จะต้องได้คนอื่นมาทำงานทดแทน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ตกลงให้กระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยให้ค่าจ้าง
พี่ใหญ่[N] big boss, See also: big shot, Syn. พี่เบิ้ม, Example: ปัญหาโลกวันนี้พิสูจน์แล้วว่า สหรัฐอเมริกาใหญ่ไม่ได้เป็นพี่ใหญ่ของโลกนี้อยู่คนเดียว, Thai definition: ผู้มีอำนาจ, ผู้มีอำนาจมาก, ผู้เป็นหัวหน้า
มูลนาย[N] master, See also: boss, original boss, feudal official, Syn. นายใหญ่, Example: สมัยก่อนไพร่จะต้องสังกัดมูลนายคนใดคนหนึ่ง, Count unit: คน, Thai definition: นายทั้งหลาย, นายเดิมที่สังกัดอยู่
ตั้วโผ[N] boss of the theatrical troupe (/company), See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra, Syn. โต้โผ, Example: เขาเป็นตั้วโผใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้, Thai definition: หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น, Notes: (จีน)
ตัวหลัก[N] main, See also: chief, principal, boss, Example: คุณพ่อเป็นตัวหลักในการหารายได้ต่างๆ ให้ครอบครัว, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งสำคัญของทั้งหมด
ตั้วโผ[N] boss of the theatrical troupe (/company), See also: manager of the theatrical troupe, owner of an orchestra, Syn. โต้โผ, Example: เขาเป็นตั้วโผใหญ่ในการจัดงานครั้งนี้, Thai definition: หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น, Notes: (จีน)
เจ้าของร้าน[N] shopkeeper, See also: owner, boss, Syn. เถ้าแก่, Ant. ลูกค้า, Example: เจ้าของร้านแถวนี้ไม่ต้องการให้รถจอดข้างหน้าร้าน, Count unit: คน
เจ้าขุนมุลนาย[N] master, See also: superior, protector, chief, boss, benefactor, Syn. ผู้บังคับบัญชา, เจ้านาย, เจ้าขุนมูลนาย, Ant. ลูกน้อง, Example: บ้านที่อยู่อาศัยบ้านเรือนของเจ้าขุนมุลนายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่แข็งแรงมั่นคงกว้างขวางและ อาจมีหลายหลัง
เจ้าคนนายคน[N] boss, See also: superior, master, Example: แม่บอกว่าต้องเรียนให้เก่งๆ สอบได้คะแนนดีๆ เพื่อจะได้ทำงานเป็นเจ้าคนนายคน
เจ้านาย[N] boss, See also: head, master, chief, employer, Syn. หัวหน้า, นายจ้าง, นาย, ผู้บังคับบัญชา, เจ้าขุนมุลนาย, เจ้าขุนมูลนาย, Ant. ลูกน้อง, Example: เราอาจจะไม่ชอบหน้าเจ้านายของเราเลย แต่ก็ต้องฝืนยิ้มให้ทุกครั้งที่พบ, Count unit: คน
นาย[N] superior, See also: master, boss, chief, leader, commander, Syn. เจ้านาย, ผู้บังคับบัญชา, หัวหน้า, Ant. ลูกน้อง, Example: วันนี้นายใจดีพาลูกน้องไปเลี้ยงเหล้าตั้งแต่ยังไม่เลิกงาน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นใหญ่, ผู้เป็นหัวหน้า
นายจ้าง[N] employer, See also: boss, Syn. เจ้านาย, นาย, Ant. ลูกจ้าง, Example: นายจ้างต้องกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้จ้างให้ผู้อื่นทำงานให้, ผู้จ้างทำการงาน
ดุน[ADJ] embossed design, See also: relief
หัวหน้ากลุ่ม[N] head, See also: leader, chief, boss, Syn. หัวหน้าทีม, Example: หัวหน้ากลุ่มต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำในการประชุม, Count unit: คน
อธิป[N] chief, See also: boss, leader, master, lord, Syn. นาย, หัวหน้า, ผู้เป็นใหญ่, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
หัวหน้าแผนก[N] chief (of a section), See also: head, boss (of a section), Example: หัวหน้าแผนกของศักดิ์เกษมเป็นครูเก่าที่เคร่งครัดวินัย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นใหญ่ในแผนกนั้นๆ
ธิบดี[N] leader, See also: chief, ruler, prince, master, principal, manager, boss, overseer, Syn. หัวหน้า, Ant. ลูกน้อง, Example: พระองค์ทรงเป็นธิบดีของปวงประชา, Count unit: คน
หัวหน้าแผนก[N] chief (of a section), See also: head, boss (of a section), Example: หัวหน้าแผนกของศักดิ์เกษมเป็นครูเก่าที่เคร่งครัดวินัย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เป็นใหญ่ในแผนกนั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord   
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments   FR: être bosselé ; être cabossé
หัวโจก[n.] (hūajōk ) EN: ringleader ; gang leader ; big boss   FR: meneur [m]
หัวหน้า[n.] (hūanā) EN: chief ; boss ; leader ; foreman ; head ; superior ; president   FR: chef [m, f] ; leader [m] (angl.) ; meneur [m] ; patron [m], patronne [f] ; boss [m] (fam.) ; président [m] ; présidente [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f]
เจ้าของร้าน[n. exp.] (jaokhøng rān) EN: shopkeeper ; owner ; boss   FR: commerçant [m] ; commerçante [f] ; patron [m]
เจ้านาย [n.] (jaonāi) EN: boss ; employer   FR: chef d'entreprise [m, f] ; patron [m] ; patronne [f] ; boss [m] (fam.)
ค่อม[adj.] (khǿm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté
หลังค่อม[adj.] (langkhøm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté
หลังโกง[adj.] (langkōng) EN: humpback   FR: bossu ; voûté
นาย [n.] (nāi) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader   FR: maître [m] ; monsieur [m] ; sieur [m] (vx) ; maître [m] ; patron [m] , chef [m]
นายห้าง[n. exp.] (nāi hāng) EN: business manager ; business proprietor ; proprietor ; proprietress ; big boss ; shopkeeper   
นายจ้าง[n.] (nāijāng) EN: employer ; boss   FR: employeur [m]
หนอก[n.] (nøk) EN: hump ; dewlap   FR: bosse (de bovin) [f]
โหนกหลัง[n.] (nōklang) EN: hump   FR: bosse [f]
นูน[adj.] (nūn) EN: convex ; bulging ; raised ; embossed ; puffing out ; protruding   FR: convexe ; bombé ; cambré ; renflé ; proéminent ; protubérant ; saillant
เป็ดหงส์[n. exp.] (pet hong) EN: Comb Duck   FR: Canard à bosse [m] ; Sarcidiome [m] ; Canard-à-bosse bronzé [m] ; Canard casqué [m] ; Canard sarcidiorne [m] ; Sarcidiome à bosse [m]
ผู้บังคับบัญชา[n.] (phūbangkhapbanchā) EN: superior ; boss ; commander ; superior officer ; chief ; director ; head ; manager   
ผู้จ้าง[n.] (phūjāng) EN: employer ;boss   FR: employeur [m] ; employeuse [f] ; patron [m] ; patronne [f]
ผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phū mī amnāt) EN: powerful person ; boss ; authorities   
ผู้มีอิทธิพล[n. exp.] (phū mī ittiphon) EN: despot ; tyrant ;gang boss ; Mafia boss   
ผู้นำ[n.] (phūnam) EN: leader ; chief ; captain ; boss ; head ; ruler   FR: leader [m] ; meneur [m] ; chef [m]
ผู้สั่งการ[n.] (phūsangkān) EN: boss   
ผู้ว่าจ้าง[n.] (phūwājāng) EN: employer ; boss ; proprietor   FR: employeur [m] ; employeuse [f]
ผู้ใหญ่[n.] (phūyai) EN: boss ; executive people ; responsible person ; one's superior   
ปุ่ม[n.] (pum) EN: protuberance ; swelling ; lump ; wart ; button   FR: protubérance [f] ; grosseur [f] ; bosse [f] ; excroissance [f] ; bouton [f]
ทำงาน[v.] (thamngān) EN: work ; do a job ; do a task ; do one's duty   FR: travailler ; exécuter une tâche ; bosser (fam.) ; officier ; remplir sa tâche ; oeuvrer ; s'occuper ; boulonner (fam.)
ทำงานหนัก[v. exp.] (thamngān nak) EN: work hard ; work strenuously ; drudge ; grind   FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; bosser dur (fam.) ; travailler comme une bête ; travailler comme un boeuf (loc.)
ตัวหลัก[n. exp.] (tūa lak) EN: main ; chief ; principal ; boss   
ยู่[v.] (yū) EN: be crushed ; be battered ; be bashed in ; be crumpled ; be dented   FR: abîmer ; plier ; cabosser ; bosseler

CMU English Pronouncing Dictionary
BOSS    B AO1 S
BOSSO    B OW1 S OW0
BOSSI    B OW1 S IY0
BOSSY    B AO1 S IY0
BOSSE    B AA1 S
BOSS'    B AO1 S
BOSSIE    B AO1 S IY0
BOSS'S    B AO1 S AH0 Z
EMBOSS    EH0 M B AO1 S
BOSSES    B AO1 S AH0 Z
BOSSEN    B AA1 S AH0 N
BOSSED    B AA1 S T
BOSSMAN    B AO1 S M AH0 N
BOSSLER    B AA1 S AH0 L ER0
BOSSIER    B AO1 S IY0 ER0
BOSSART    B AH0 S AA1 R T
BOSSIDY    B AO1 S AH0 D IY0
BOSSES'    B AO1 S AH0 Z
BOSSARD    B AH0 S AA1 R D
BOSSERT    B AA1 S ER0 T
EMBOSSED    EH0 M B AO1 S T
BOSSHART    B AO1 S HH AA2 R T
BOSSHARDT    B AO1 S HH AA2 R T
BOSSERMAN    B AO1 S ER0 M AH0 N
LABOSSIERE    L AE1 B AH0 S IY0 EH0 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
boss    (v) (b o1 s)
bossy    (j) (b o1 s ii)
bossed    (v) (b o1 s t)
bosses    (v) (b o1 s i z)
emboss    (v) (i1 m b o1 s)
bossier    (j) (b o1 s i@ r)
bossing    (v) (b o1 s i ng)
bossiest    (j) (b o1 s i i s t)
embossed    (v) (i1 m b o1 s t)
embosses    (v) (i1 m b o1 s i z)
boss-eyed    (j) - (b o1 s - ai d)
embossing    (v) (i1 m b o1 s i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amboss {m}; Amboß {m} [alt]anvil [Add to Longdo]
Anlötteile {pl}bosses [Add to Longdo]
Blindenschrift {f}embossed printing [Add to Longdo]
Boss {m}top dog [coll.] [Add to Longdo]
Boss {m}gaffer [Br.] [coll.] [Add to Longdo]
Bremssockel {m}brake bosses [Add to Longdo]
Chef {m}; Boss {m} | Chefin {f}boss | female boss [Add to Longdo]
Chef {m}; Boss {m}chief [Add to Longdo]
Kolbenbolzenauge {n} [techn.]piston boss [Add to Longdo]
Nabenabstand {m}boss spacing [Add to Longdo]
Oberhaupt {n}; Chef {m}; Boss {m}head [Add to Longdo]
Prägevorrichtung {f}embossing die [Add to Longdo]
Rechthaberei {f}bossiness [Add to Longdo]
Reliefarbeit {f} | Reliefarbeiten {pl}embossment | embossments [Add to Longdo]
Schildbuckel {m}shield boss [Add to Longdo]
erhaben {adj} | erhabene Schriftraised; embossed | raised font; embossed font [Add to Longdo]
kommandierendbossing [Add to Longdo]
kommandiertebossed [Add to Longdo]
prägen; stanzen | prägend; stanzend | geprägt; gestanztto emboss | embossing | embossed [Add to Longdo]
rechthaberisch; herrisch; diktatorisch {adj}bossy [Add to Longdo]
rechthaberisch {adv}bossily [Add to Longdo]
Das muss der Chef bewilligen.You have to get the boss to okay it. [Add to Longdo]
Du brauchst die Zustimmung des Chefs.You have to OK it with the boss. [Add to Longdo]
Er war ja der Chef.He was, after all, the boss. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
るっさい[, russai] (adj-f) (1) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy [Add to Longdo]
エンボス[, enbosu] (n) emboss [Add to Longdo]
エンボス加工[エンボスかこう, enbosu kakou] (n) embossment [Add to Longdo]
ハーバーボッシュ法[ハーバーボッシュほう, ha-ba-bosshu hou] (n) Haber-Bosch process (for producing ammonia) [Add to Longdo]
パトロン[, patoron] (n) (1) patron (of the arts, an artist, etc.); patroness; financial supporter; (2) (See 芸者,旦那) sugar daddy; man who provides for a woman (e.g. a geisha); (3) patron; master; manager; boss; (P) [Add to Longdo]
ボサノバ[, bosanoba] (n) bossa nova (por [Add to Longdo]
ボス[, bosu] (n) boss; (P) [Add to Longdo]
ラスボス;ラストボス[, rasubosu ; rasutobosu] (n) (See ボス) last boss; final boss; end-stage monster [Add to Longdo]
餓鬼大将[がきだいしょう, gakidaishou] (n) boss of the children (in the neighbourhood) (neighborhood); bully [Add to Longdo]
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P) [Add to Longdo]
丸簾貝[まるすだれがい;マルスダレガイ, marusudaregai ; marusudaregai] (n) (uk) embossed venus (species of venus clam, Venus toreuma) [Add to Longdo]
顔役[かおやく, kaoyaku] (n) influential man; boss [Add to Longdo]
旗頭[はたがしら, hatagashira] (n) leader; boss; upper part of a flag [Add to Longdo]
逆鱗に触れる[げきりんにふれる, gekirinnifureru] (exp,v1) (1) to infuriate your superior; to incur the anger of one's boss; to bring (a superior's) wrath down upon (one); (2) (original meaning) to provoke the Emperor's displeasure [Add to Longdo]
空押し[からおし, karaoshi] (n,vs) embossing; inkless stamping [Add to Longdo]
元締め;元締[もとじめ, motojime] (n) manager; boss; controller; promoter [Add to Longdo]
御大[おんたい, ontai] (n) boss; governor [Add to Longdo]
高蒔絵[たかまきえ, takamakie] (n) embossed gilt lacquerwork [Add to Longdo]
使い回す;使いまわす[つかいまわす, tsukaimawasu] (v5s) to work someone hard; to put to heavy use; to order around; to boss [Add to Longdo]
司令塔[しれいとう, shireitou] (n) (1) control tower; conning tower; (2) leader; boss [Add to Longdo]
首領(P);主領[しゅりょう, shuryou] (n) head; chief; boss; leader; (P) [Add to Longdo]
女房天下[にょうぼうてんか, nyouboutenka] (n) husband being henpecked; house where the wife is the boss; petticoat government [Add to Longdo]
上司[じょうし, joushi] (n) (See 部下,目上) superior authorities; boss; (P) [Add to Longdo]
親玉[おやだま, oyadama] (n) boss; chief; head [Add to Longdo]
親父;親爺;老爺[おやじ(gikun);ろうや(老爺);しんぷ(親父), oyaji (gikun); rouya ( rou jii ); shinpu ( oyaji )] (n) one's father; old man; one's boss [Add to Longdo]
親分[おやぶん, oyabun] (n) (sens) boss; kingpin; chief; head (e.g. of a crime syndicate); (P) [Add to Longdo]
親分株[おやぶんかぶ, oyabunkabu] (n) position of boss (big-shot) [Add to Longdo]
親分肌の人[おやぶんはだのひと, oyabunhadanohito] (n) bossy [Add to Longdo]
親方[おやかた(P);おやがた, oyakata (P); oyagata] (n) (1) (おやかた only) (hon) (See 子方・こかた・2) master; boss; chief; foreman; supervisor; (2) (おやかた only) (hon) stable master (sumo); (3) (おやかた only) (hon) craftsman; artisan; (4) (arch) foster parent; (P) [Add to Longdo]
親方日の丸[おやかたひのまる, oyakatahinomaru] (n) attitude that with the state as one's boss, normal fiscal accountability can be dispensed with; dependence on the central government; attitude of those who assume their jobs are safe because they are government employees [Add to Longdo]
組長[くみちょう, kumichou] (n) boss (yakuza); (P) [Add to Longdo]
打ち出し;打出し[うちだし, uchidashi] (n) (1) embossing a pattern; repoussé; hammering; (2) (See 打ち出し太鼓) drum signaling the end of a performance; (3) serve (e.g. in tennis); drive (in golf) [Add to Longdo]
打ち上げる(P);打上げる;打ち揚げる;打揚げる[うちあげる, uchiageru] (v1,vt) (1) to launch; to shoot up; (2) (of waves) to dash; to wash up (ashore); (3) to finish (e.g. a theater run, sumo tournament); to close; (4) to report (to boss, etc.); (P) [Add to Longdo]
貸し元[かしもと, kashimoto] (n) financier; gambling boss [Add to Longdo]
大将[たいしょう(P);だいしょう, taishou (P); daishou] (n,adj-no) (1) general; admiral; (n) (2) boss; leader; local kingpin; (3) (fam) (familiar or jocular term for addressing a male) old chap; mate; boss; chief; man; (4) athlete who competes in the last match of a team competition (kendo, judo, etc.); (P) [Add to Longdo]
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) {Buddh} (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越,檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P) [Add to Longdo]
中ボス[ちゅうボス, chuu bosu] (n) mid-boss (of a video game, etc.); underboss (of a criminal organization) [Add to Longdo]
彫り上げ;彫上げ[ほりあげ, horiage] (n) relief work; embossing [Add to Longdo]
彫り上げる[ほりあげる, horiageru] (v1) to emboss; to carve in relief; to finish carving of engraving [Add to Longdo]
彫り上げ細工[ほりあげざいく, horiagezaiku] (n) relief work; embossing [Add to Longdo]
棟梁[とうりょう, touryou] (n,adj-t) (1) chief support; pillar (e.g. of nation); leader; (2) boss; master (craftsman); (n) (3) beams and ridge supports of a roof (orig. meaning) [Add to Longdo]
頭首[とうしゅ, toushu] (n) boss; chief; manager [Add to Longdo]
頭分[かしらぶん, kashirabun] (n) boss; leader [Add to Longdo]
頭領[とうりょう, touryou] (n) head; chief; boss [Add to Longdo]
凸凹紙[とつおうし, totsuoushi] (n) embossed paper [Add to Longdo]
突起[とっき, tokki] (n,vs) protuberance; projection; prominence; bump; boss; process; apophysis; (P) [Add to Longdo]
煩い(P);五月蝿い(ateji);五月蠅い(ateji)[うるさい, urusai] (adj-i) (1) (uk) noisy; loud; (2) fussy; (3) annoying; troublesome; tiresome; importunate; (4) bossy; (P) [Add to Longdo]
浮き彫り(P);浮彫り;浮彫;浮き彫[うきぼり, ukibori] (n,adj-no) (1) relief; embossed carving; (n) (2) bringing to the fore; throwing something into relief; (P) [Add to Longdo]
没する;歿する[ぼっする, bossuru] (vs-s) (1) (没する only) to sink; to go down; to set; (2) to pass away; to die; (3) (没する only) to disappear; to vanish; (4) (没する only) to confiscate [Add to Longdo]
没取[ぼっしゅ, bosshu] (n,vs) forefeiture (of assets) (legal); confiscation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上司[shàng si, ㄕㄤˋ ㄙ˙, ] boss; superior [Add to Longdo]
凹凸印刷[āo tū yìn shuā, ㄠ ㄊㄨ ˋ ㄕㄨㄚ, ] embossing; die stamping [Add to Longdo]
凹凸轧花[āo tū zhá huā, ㄠ ㄊㄨ ㄓㄚˊ ㄏㄨㄚ, / ] embossing [Add to Longdo]
压花[yā huā, ㄧㄚ ㄏㄨㄚ, / ] to emboss; coining; knurling [Add to Longdo]
拷花[kǎo huā, ㄎㄠˇ ㄏㄨㄚ, ] to emboss [Add to Longdo]
新官上任三把火[xīn guān shàng rèn sān bǎ huǒ, ㄒㄧㄣ ㄍㄨㄢ ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄚˇ ㄏㄨㄛˇ, ] the new boss cracks the whip three times; a new broom sweeps clean; fig. vigorous new policies [Add to Longdo]
东家[dōng jiā, ㄉㄨㄥ ㄐㄧㄚ, / ] master (i.e. employer); landlord; boss [Add to Longdo]
发号施令[fā hào shī lìng, ㄈㄚ ㄏㄠˋ ㄕ ㄌㄧㄥˋ, / ] to give orders (成语 saw); to command; to boss people about [Add to Longdo]
老板[lǎo bǎn, ㄌㄠˇ ㄅㄢˇ, / ] boss; business proprietor [Add to Longdo]
角头[jiǎo tóu, ㄐㄧㄠˇ ㄊㄡˊ, / ] gang leader; mafia boss [Add to Longdo]
跋扈[bá hù, ㄅㄚˊ ㄏㄨˋ, ] domineering; bossy [Add to Longdo]
[bǎn, ㄅㄢˇ, / ] see 老闆|老板, boss [Add to Longdo]
[tóu, ㄊㄡˊ, / ] head; hair style; the top; end; beginning or end; a stub; remnant; chief; boss; side; aspect; first; leading; classifier for pigs or livestock [Add to Longdo]
头子[tóu zi, ㄊㄡˊ ㄗ˙, / ] boss; gang leader [Add to Longdo]
首领[shǒu lǐng, ㄕㄡˇ ㄌㄧㄥˇ, / ] head; boss; chief [Add to Longdo]
龙头老大[lóng tóu lǎo dà, ㄌㄨㄥˊ ㄊㄡˊ ㄌㄠˇ ㄉㄚˋ, / ] big boss; leader of a group; dominant (position) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
没収[ぼっしゅう, bosshuu] Beschlagnahme, Konfiskation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boss \Boss\ (b[o^]s), v. t. [imp. & p. p. {Bossed} (b[o^]st); p.
   pr. & vb. n. {Bossing}.] [OE. bocen, fr. OF. bocier. See the
   preceding word.]
   To ornament with bosses; to stud.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boss \Boss\, n. [D. baas master.]
   A master workman or superintendent; a director or manager; a
   political dictator. [Slang, U. S.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Boss \Boss\ (b[o^]s; 115), n.; pl. {Bosses} (-[e^]z). [OE. boce,
   bose, boche, OF. boce, boche, bosse, F. bosse, of G. origin;
   cf. OHG. b[=o]zo tuft, bunch, OHG. b[=o]zan, MHG. b[^o]zen,
   to beat. See {Beat}, and cf. {Botch} a swelling.]
   1. Any protuberant part; a round, swelling part or body; a
    knoblike process; as, a boss of wood.
    [1913 Webster]
 
   2. A protuberant ornament on any work, either of different
    material from that of the work or of the same, as upon a
    buckler or bridle; a stud; a knob; the central projection
    of a shield. See {Umbilicus}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Arch.) A projecting ornament placed at the intersection
    of the ribs of ceilings, whether vaulted or flat, and in
    other situations.
    [1913 Webster]
 
   4. [Cf. D. bus box, Dan. b["o]sse.] A wooden vessel for the
    mortar used in tiling or masonry, hung by a hook from the
    laths, or from the rounds of a ladder. --Gwilt.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mech.)
    (a) The enlarged part of a shaft, on which a wheel is
      keyed, or at the end, where it is coupled to another.
    (b) A swage or die used for shaping metals.
      [1913 Webster]
 
   6. A head or reservoir of water. [Obs.]
    [1913 Webster]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BOSS
     Basic OS Software for BASIC (OS, BASIC)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BOSS
     Bus Owner/Supervisor/Selector (FireWire)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BOSS
     BSI Open source Security Suite (BSI)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top