Search result for

*bits*

(298 entries)
(0.2094 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bits,-bits-, *bits*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go to bits    [IDM] ควบคุมตัวเองไม่ได้
itsy-bitsy    [ADJ] เล็กมาก (คำไม่เป็นทางการ), Syn. very small, tiny, Ant. big, huge
itsy-bitsy    [SL] เล็กน้อย, See also: นิดหน่อย
blow to bits    [IDM] ระเบิดเพื่อทำลายให้แหลกละเอียด, Syn. blow something to smithereens
thrupenny bits    [SL] นมหรือหัวนม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Orbitsวงโคจร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Food habitsพฤติกรรมการบริโภค [TU Subject Heading]
Orbitsวงโคจร [TU Subject Heading]
Probitsความเบี่ยงเบนทางสถิติ [TU Subject Heading]
Rabbitsกระต่าย [TU Subject Heading]
Rabbits as laboratory animalsกระต่ายที่เป็นสัตว์ทดลอง [TU Subject Heading]
Eating Habitsบริโภคนิสัย,นิสัยบริโภค [การแพทย์]
Exhibitsนิทรรศการ [การแพทย์]
Feeding Habitsนิสัยการหากิน [การแพทย์]
Food Habitsอาหาร,อุปนิสัยการบริโภค,นิสัยในการบริโภค,บริโภคนิสัย [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bits per inchบิตต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า BPI เป็นหน่วยวัดความจุของแถบบันทึก โดยวัดว่า แถบบันทึก 1 นิ้วจะเก็บตัวอักขระได้กี่บิต
bits per secondบิตต่อวินาทีใช้ตัวย่อว่า BPS เป็นหน่วยวัดความเร็วของการถ่ายโอนข้อมูลผ่านโมเด็มว่า มีความเร็วกี่บิตต่อวินาที
fatbitsแฟตบิตส์เมื่อต้องการจะนำภาพมาขยายบนจอภาพเพื่อให้มองเห็น ส่วนละเอียดได้ดียิ่งขึ้น วิธีทำก็คือ ขยายขนาดของจุดซึ่งเป็น องค์ประกอบ สำคัญของภาพให้ใหญ่หรือให้อ้วน ขึ้นตามชื่อ ที่ใช้เรียกเพื่อจะได้แก้ไขได้ง่าย จุดที่นำมาขยายขนาดนี้ ที่ เรียกว่า "แฟตบิตส์"

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bitsRabbits like to eat carrots.
bitsRabbits are related to beavers and squirrels.
bitsRabbits breed quickly.
bitsManagers like Paula Grayson, however, are trying to persuade them to change their habits.
bitsYou can see some wild rabbits in the forest.
bitsThe coelacanth inhabits the deep sea.
bitsAll the other little rabbits came out to see how happy they both were, and they danced in a wedding circle around the little black rabbit and little white rabbit.
bitsAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
bitsThe satellite made 10 orbits of the earth.
bitsThe building exhibits signs of dilapidation.
bitsHe was cured of his bad habits.
bitsOne acquires bad habits very easily.
bitsHow easily one acquires bad habits!
bitsIt's very hard to get rid of bad habits.
bitsIt's very hard to get rid of bad habits.
bitsBad habits die hard.
bitsIt's easy to fall into bad habits.
bitsBad habits are easy to get into.
bitsIt is not easy to get rid of bad habits.
bitsEnglish law prohibits children under 16 from buying cigarettes.
bitsOur school prohibits us from going to the movies alone.
bitsI cared for the rabbits when I was at school.
bitsThe habits of highly intelligent people offer a clue as to how to do that.
bitsYou must rid yourself of bad habits.
bitsYou must from regular habits.
bitsCountries vary in customs and habits.
bitsA radical disarmament treaty prohibits all armaments and armed forces.
bitsChildren imitate their parents' habits.
bitsI must look after the rabbits.
bitsI am widely different from my little sister in character and habits.
bitsThey are the next to be on duty for taking care of the rabbits.
bitsThere were bits of broken glass on the floor.
bitsPassions weaken, but habits strengthen, with age.
bitsEating habits differ from country to country.
bitsPeople differ in habits.
bitsHuman beings seem to find it difficult to give up their old habits.
bitsThe government prohibits us from carrying guns without a license.
bitsOld habits die hard. This is particularly true of politics.
bitsIn other cultures, the balls were filled with earth, grain, bits and pieces of plants, and sometimes even pieces of metal.
bitsYou can't expect a man to change his habits at once, girl.
bitsI have these little habits (like cracking my knuckles) that show themselves when I least expect it, so I have to watch myself.
bitsOld habits die hard.
bitsDo not touch the exhibits.
bitsDo not touch the exhibits.
bitsPlease do not handle the exhibits.
bitsDo you have any special exhibits?
bitsCats show emotional habits parallel to those of their owners.
bitsPassions weaken, but habits strengthen, with age.
bitsPassions weaken, but habits strengthen, with age.
bitsThere are some interesting exhibits in the museum.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Now Herr Garbitsch, Minister of the Interior.รมต.มหาดไทย The Great Dictator (1940)
Send Garbitsch here.เรียก การ์บริทซ มานี่ The Great Dictator (1940)
Herr Garbitsch is waiting.เฮอ การ์บริทซ รออยู่ครับ The Great Dictator (1940)
Garbitsch...การ์บริทซ... The Great Dictator (1940)
And my friend the Garbitsch!และเพื่อนฉัน การ์บริทซ The Great Dictator (1940)
Garbitsch, this is a lovely country. Very nice-a people.การ์บริทซ นี่เป็นประเทศที่สวยงาม ผู้คนน่ารัก The Great Dictator (1940)
Tell me something, Garbitsch, what's on the program?บอกผมสักอย่างหน่อย การ์บริทซ แผนเราคืออะไร The Great Dictator (1940)
Garbitsch! The invasion of Osterlich.การ์บริทซ เราจะบุก ออสตินลิค The Great Dictator (1940)
Hey, Garbitsch, come here.เฮ้ การ์บริทซ มานี่ The Great Dictator (1940)
His Excellency Herr Garbitsch,ท่านผู้นำ เฮอ การ์บริทซ The Great Dictator (1940)
The gentleman has a right to see exhibits in evidence.สุภาพบุรุษมีสิทธิที่จะเห็นการจัดแสดงนิทรรศการในหลักฐาน 12 Angry Men (1957)
You're the only one wants to see exhibits.คุณเป็นเพียงคนเดียวที่อยากจะเห็นการจัดแสดงนิทรรศการ 12 Angry Men (1957)
Keep a tight rein on his habits.บรรดาหมูส่วนใหญ่ How I Won the War (1967)
Pick those bits up, Gripweed.เลือกบิตเหล่านั้นขึ้น กริปวีด How I Won the War (1967)
-They'll roll over us, blow us to bits.เจ๋ง เราจะได้หมดหน้าที่ซะที Beneath the Planet of the Apes (1970)
Sheriff murdered. Innocent women and children blown to bits!นายอำเภอถูกฆ่า เด็กกับผู้หญิงบริสุทธิ์ถูกระเบิด Blazing Saddles (1974)
I snuck 'em out a window. They took off through the bushes like scared rabbits.ฉันแอบดูทางหน้าต่าง พวกมันเอาตัวพวกเค้าออกไปข้างนอก ทำอะไรไม่รู้ Phantasm (1979)
A phone number? Did they live quietly? What were their personal habits?พวกเขาอยู่อย่างเงียบๆไหม นิสัยส่วนตัวของพวกเขาเป็นอย่างไร The Blues Brothers (1980)
Or bad habits will become difficult to change, and ultimately ruin his life.นิสัยที่ไม่ดีจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก และท้ายที่สุดจะทำลายชีวิตเขา. Return of the Condor Heroes (1983)
I've seen other fellows sell off bits of theirs.ฉันเคยเห็นพวกอื่น ๆ ที่ขายออกบิตของพวกเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Selling little bits, chipping away at the edges.ขายบิตน้อย, การแกะออกไปที่ขอบ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Worse than rabbits.แย่ยิ่งกว่ากระต่ายซะอีก. Cinema Paradiso (1988)
I remember about the rabbits.ฉันจำเรื่องกระต่ายได้นะ Of Mice and Men (1992)
The hell with them rabbits. That's all you can remember.ไอ้กระต่ายบ้า นายจำได้แค่นี้เหรอไง Of Mice and Men (1992)
- About the rabbits.- เรื่องกระต่าย Of Mice and Men (1992)
We gonna live off the fat of the land, and have rabbits.จะมีชีวิตที่สบาย มีกระต่ายด้วย Of Mice and Men (1992)
And have rabbits.มีกระต่ายด้วย Of Mice and Men (1992)
- OK. Then tell about the rabbits in winter, and about the stove and, uh...แล้วก็เรื่องกระต่ายในฤดูหนาว... Of Mice and Men (1992)
Tell, um, what... how I get to tend the rabbits.เล่าสิว่าฉันต้องเลี้ยงกระต่ายยังไง Of Mice and Men (1992)
...little field of alfalfa for the rabbits.- ... ต้นอัลฟัลฟ่าให้กระต่าย Of Mice and Men (1992)
- And I get to tend the rabbits.- และฉันต้องดูแลพวกกระต่าย Of Mice and Men (1992)
- Yeah, you get to tend the rabbits.- ใช่ นายต้องดูและกระต่าย Of Mice and Men (1992)
If you do get in trouble, I ain't gonna let you tend the rabbits.แต่ถ้านายไปก่อเรื่อง ฉันจะไม่ให้นายเลี้ยงกระต่าย Of Mice and Men (1992)
I... I think we should get them different color rabbits.ฉันว่าน่าจะเลี้ยงกระต่ายหลายสีนะ Of Mice and Men (1992)
Red rabbits and blue rabbits and green rabbits.กระต่ายสีแดง กระต่ายสีน้ำเงิน และกระต่ายสีเขียว Of Mice and Men (1992)
If I get in any trouble, I don't get to tend them rabbits.ถ้ามีเรื่องจะไม่ได้เลี้ยงกระต่าย Of Mice and Men (1992)
Got rabbits, George?มีกระต่ายรึเปล่า Of Mice and Men (1992)
And rabbits, George. And that... But I tend 'em.แล้วกระต่ายล่ะ จอร์จ ฉันจะเลี้ยงพวกมันยังไง Of Mice and Men (1992)
We'd have a dog and a couple of cats, but you got to make sure them cats don't get them rabbits.เราจะเลี้ยงหมาหนึ่งตัว และ แมวสองตัว แต่นายต้องคอยดูไม่ให้แมวกินกระต่าย แต่... Of Mice and Men (1992)
I get to tend the rabbits. Tell him, George. Tell him he can't do it.และฉันจะได้เลี้ยงกระต่าย บอกเขาสิว่าห้ามยุ่งนะ Of Mice and Men (1992)
Do... do I still get to tend the rabbits?ฉันจะยังได้เลี้ยงกระต่ายมั้ย Of Mice and Men (1992)
All but old Candy. He just sat in the bunkhouse, figuring about the rabbits.หมดเลยยกเว้นตาแก่แคนดี้ เอาแต่นั่งในบ้าน คิดเรื่องกระต่าย Of Mice and Men (1992)
What rabbits you talkin' about?นายพูดถึงกระต่ายอะไร Of Mice and Men (1992)
The rabbits we're gonna get, and I get to tend 'em.กระต่ายที่เราจะหามา และฉันจะเลี้ยงมัน Of Mice and Men (1992)
We're gonna get a little place of land and rabbits and windmill.เราจะซื้อที่ผืนเล็ก ๆ และพวกกระต่ายและกังหันลม Of Mice and Men (1992)
You ain't seen so little as the mice. George is never gonna let me tend my rabbits if he finds out you got killed.แกไม่ได้ตัวเล็กเหมือนหนูสักหน่อย จอร์จจะไม่ให้ฉันเลี้ยงกระต่าย ถ้าเขารู้ว่าแกตาย Of Mice and Men (1992)
Well, it ain't that so much, but George ain't gonna let me tend them rabbits now.มันก็ไม่มีอะไรมาก แต่จอร์จจะ ไม่ให้ฉันเลี้ยงพวกกระต่ายแล้ว. Of Mice and Men (1992)
I did any bad things, then I wouldn't be able to tend them rabbits.ถ้าฉันทำอะไรไม่ดี ก็จะอดเลี้ยงกระต่าย Of Mice and Men (1992)
Say, we were supposed to get a little place and then get rabbits.เราจะซื้อที่เล็ก ๆ และหากระต่ายมา Of Mice and Men (1992)
Maybe if you took this pup and you throwed him away, then George would never know and I'd get to tend them rabbits with no trouble.บางทีถ้าเธอเอาลูกหมาตัวนี้ไป เธอโยนมันทิ้ง จอร์จก็จะไม่มีทางรู้ และฉันก็จะเลี้ยง พวกกระต่ายได้ โดยไม่มีปัญหาอะไร Of Mice and Men (1992)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เศษเล็กเศษน้อย [N] odds and ends, See also: bits and pieces, oddments, remnants, scraps, bits, Example: สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รางวัลนี้ทำจากเศษเล็กเศษน้อยของเครื่องยนต์มาประกอบกัน, Thai definition: ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์, ส่วนที่เหลือซึ่งไม่ต้องการ
กิโลบิต    [N] kilobit, See also: 1,024 bits, Example: ระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ได้รับการพัฒนาขึ้นด้วยระบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ บนคู่สาย ISDN เพียง 1 คู่สาย ด้วยความเร็วตั้งแต่ 64 กิโลบิต/วินาที ถึง 128 กิโลบิต/วินาที, Thai definition: จำนวน 1,024 บิต, Notes: (อังกฤษ)
เกร็ด    [N] detail, See also: frill, bits, fragment, Example: วันนี้เรามีเกร็ด เล็กๆ น้อยๆเกี่ยวกะ เลขประจำตัว น.ศ.มาฝากเพื่อเป็นความรู้, Thai definition: ข้อปลีกย่อย, ส่วนเบ็ดเตล็ด, ส่วนย่อย
เศษ [N] bits, See also: scraps, odds and ends, bits and pieces, Example: เขาเลี้ยงหมาข้างถนนโดยใช้เศษเนื้อไก่บ้าง เนื้อหมูบ้างคลุกกับข้าว, Thai definition: ส่วนปลีกย่อยหรือส่วนย่อย, ชิ้นเล็กชิ้นน้อย, Notes: (สันสกฤต)
เศษกระดาษ [N] scarp of paper, See also: piece of paper, waste paper, bits of paper, Example: คนญี่ปุ่นรักษาความสะอาดของบ้านเมืองไม่ทิ้งเศษกระดาษ ขยะมูลฝอยตามถนนหนทาง, Thai definition: กระดาษชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่ทิ้งรกเกลื่อน
เบี้ยหัวแหลก [N] bit of money, See also: bits of income, Syn. เบี้ยหัวแตก, Example: ของที่เห็นๆ อยู่ก็ได้เบี้ยหัวแหลกนี่แหละไปซื้อหามา, Thai definition: เงินที่ได้มาไม่เป็นกอบเป็นกำแล้วใช้จ่ายหมดไปโดยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
เบี้ยหัวแตก [N] bit of money, See also: bits of income, Syn. เบี้ยหัวแหลก, Example: ฉันได้เงินจากลูกหนี้เป็นเบี้ยหัวแตกทั้งนั้น แต่จะไม่เอาก็ไม่ได้เพราะกลัวหนี้สูญไปเฉยๆ, Thai definition: เงินที่ได้มาไม่เป็นกอบเป็นกำแล้วใช้จ่ายหมดไปโดยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอัน
ชิ้นๆ    [N] pieces, See also: bits, parts, fragments, Example: ถ้าแกไม่หยุดพูดฉันจะฉีกเนื้อแกออกเป็นชิ้นๆ
เมี่ยง [N] food wrapped in leaves, See also: tidbits wrapped in leaves, Example: อาหารว่างที่มีใยพืชมากมีหลายอย่างเช่น เมี่ยงคำ ส้มตำเป็นต้น, Count unit: คำ, Thai definition: ของกินที่ใช้ใบไม้ห่อกิน มีหลายชนิด เรียกชื่อต่างๆ กัน เช่น เมี่ยงคำ เมี่ยงลาว
ร่อน    [V] winnow, See also: sift, separate large and small solid bits, Example: เขาร่อนเอาปลายข้าวออกจากเมล็ดข้าว, Thai definition: แยกเอาของละเอียดออกจากของหยาบโดยใช้เครื่องแยกแกว่งยักไปย้ายมา ให้ของที่ละเอียดหลุดลงไป
เศษไม้ [N] scraps of wood, See also: wood fragment, wood bits, wood scraps, Example: เขาอยู่ได้ด้วยหาเก็บเศษไม้ไปขาย, Thai definition: ไม้ที่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ของเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (khøng bettalet) EN: odds and ends ; oddments ; bits and pieces   
เครื่องต้น[X] (khreūang ton) EN: dresses and articles used by the sovereign or a prince   FR: objets et habits royaux
กิโลบิต[n.] (kilōbit) EN: kilobit ; 1,024 bits   
กระจกหุง[n. exp.] (krajok hung) EN: rectangular bits of cooked glass for decoration   
เกร็ด[n.] (kret) EN: bits ; driblets ; fragment   FR: fragment [m] ; morceau [m] ; éclat [m] ; esquille [f]
เมี่ยง[n.] (mīeng) EN: food wrapped in leaves ; tidbits wrapped in leaves ; savory wrapped in leaves   
นิสัยฟุ่มเฟือย[n. exp.] (nisai fumfeūay) EN: luxurious habits   FR: goût du luxe [m]
นิสัยที่เลว[n. exp.] (nisai thī lēo) EN: bad habits   FR: mauvaises habitudes [fpl]
เปลื้องผ้า[v. exp.] (pleūang phā) FR: se déshabiller ; se dévêtir ; enlever ses habits ; se désaper (fam.)
เศษ[n.] (sēt) EN: bits ; scraps ; odds and ends ; bits and pieces ; remnants ; remainder ; leftovers   FR: débris [mpl] ; restes [mpl]
เศษกระดาษ[n. exp.] (sēt kradāt) EN: scarp of paper ; piece of paper ; waste paper ; bits of paper   FR: bout de papier [m] ; morceau de papier [m]
ติดนิสัยที่ไม่ดี[v. exp.] (tit nisai thī mai dī) EN: acquire a bad habit ; develop bad habits ; fall into bad habits   FR: attraper de mauvaises habitudes

CMU English Pronouncing Dictionary
BITS    B IH1 T S
BITSY    B IH1 T S IY0
OBITS    OW0 B IH1 T S
OBITS    AA1 B IH2 T S
HABITS    HH AE1 B AH0 T S
ORBITS    AO1 R B AH0 T S
BEBBITS    B EH1 B AH0 T S
TIBBITS    T IH1 B IH2 T S
RABBITS    R AE1 B IH2 T S
TIDBITS    T IH1 D B IH2 T S
GAMBITS    G AE1 M B IH2 T S
INHIBITS    IH2 N HH IH1 B AH0 T S
INHABITS    IH2 N HH AE1 B AH0 T S
EXHIBITS    IH0 G Z IH1 B AH0 T S
PROHIBITS    P R OW0 HH IH1 B AH0 T S
ITSY-BITSY    IH2 T S IY0 B IH1 T S IY0
SHCHERBITSKY    SH ER0 B IH1 T S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
bits    (n) (b i1 t s)
ambits    (n) (a1 m b i t s)
cubits    (n) (k y uu1 b i t s)
debits    (v) (d e1 b i t s)
habits    (n) (h a1 b i t s)
orbits    (v) (oo1 b i t s)
gambits    (n) (g a1 m b i t s)
rabbits    (v) (r a1 b i t s)
tidbits    (n) (t i1 d b i t s)
titbits    (n) (t i1 t b i t s)
cohabits    (v) (k ou1 h a1 b i t s)
exhibits    (v) (i1 g z i1 b i t s)
inhabits    (v) (i1 n h a1 b i t s)
inhibits    (v) (i1 n h i1 b i t s)
rarebits    (n) (r e@1 b i t s)
prohibits    (v) (p r @1 h i1 b i t s)
centre-bits    (n) - (s e1 n t @ - b i t s)
snaffle-bits    (n) - (s n a1 f l - b i t s)
riding-habits    (n) - (r ai1 d i ng - h a b i t s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
結びつく[むすびつく, musubitsuku] Thai: เชื่อมติดกัน English: to join together
結び付く[むすびつく, musubitsuku] Thai: การกระทำที่นำสองสิ่งมาสัมพันธ์กัน English: to be connected or related

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angewohnheit {f}; Gewohnheit {f}; Gepflogenheit {f} | Angewohnheiten {pl}; Gewohnheiten {pl}; Gepflogenheiten {pl} | die Angewohnheit haben zu; die Gewohnheit haben zu | mit einer Gewohnheit brechen; sich etw. abgewöhnenhabit | habits | to be in the habit of | to break a habit [Add to Longdo]
Ausstellungsstück {n}; Exponat {n} | Ausstellungsstücke {pl}; Exponate {pl}exhibit | exhibits [Add to Longdo]
Benutzergewohnheiten {pl}user's habits [Add to Longdo]
Bit {n} | Bits {pl} | Bit mit dem höchsten Stellenwert [comp.] | Bit mit dem niedrigsten Stellenwert [comp.] | niedrigstwertiges Bit [comp.] | Bits pro Sekunde (Übertragungsrate) (BPS) [comp.] | Bits pro Zoll (Aufzeichnungsdichte) (BPI) [comp.] | Kilobit {n} (kBit) | Megabit {n} (MBit) | Gigabit {n} (GBit) | Terabit {n} (TBit)bit (binary digit) | bits | most significant bit (MSB) | least significant bit (LSB) | lowest-order bit | bits per second | bits per inch | kilobit (kbit) | megabit (Mbit) | gigabit | terabit [Add to Longdo]
Elle {f} | Ellen {pl}cubit | cubits [Add to Longdo]
Essgewohnheiten {pl}eating habits [Add to Longdo]
Forderungen {pl}outstanding debits [Add to Longdo]
Karnickel {n} | Karnickel {pl}bunny; rabbit | bunnies; rabbits [Add to Longdo]
Kleinteile {pl}bits and pieces [Add to Longdo]
Kreisbahn {f}; Umlaufbahn {f}; Orbit {m}; Umkreisung {f} | Kreisbahnen {pl}; Umlaufbahnen {pl}; Orbits {pl}; Umkreisungen {pl}orbit | orbits [Add to Longdo]
Leckerbissen {m} | Leckerbissen {pl}titbit; tidbit [Am.] | titbits; tidbits [Am.] [Add to Longdo]
Quinärcode {m} (binärer Zahlencode aus 5 Bits)quinary code [Add to Longdo]
Rückfall in alte Gewohnheitenrelapse into one's old habits [Add to Longdo]
Sitte {f}; Gewohnheit {f}; Brauch {m}; Gepflogenheit {f}; Usus {m} | Sitten {pl}; Gewohnheiten {pl}; Bräuche {pl}; Gepflogenheiten {pl} | Sitten und Gebräuche | nach altem Brauch | Bräuche von einstcustom | customs | habits and customs | in accordance with ancient custom; in accordance by ancient custom | customs of yore [Add to Longdo]
Unart {f} | Unarten {pl}bad habit | bad habits [Add to Longdo]
bewohnen | bewohnend | bewohnt | bewohnt | bewohnteto inhabit | inhabiting | inhabited | inhabits | inhabited [Add to Longdo]
hemmen; hindern; blockieren; sperren | hemmend; hindernd; blockierend; sperrend | gehemmt; gehindert; blpckiert; gesperrt | hemmtto inhibit | inhibiting | inhibited | inhibits [Add to Longdo]
klitzeklein {adj}tiny (little); teeny weeny; itty bitty [Am.]; itsi bitsi [Add to Longdo]
kohabitiertcohabits [Add to Longdo]
kurz und klein schlagento smash to bits [Add to Longdo]
mehrere Bits seriell übertragenbit-serial [Add to Longdo]
umkreisen; kreisen | umkreisend; kreisend | umkreist; gekreist | umkreist; kreist | umkreiste; kreisteto orbit | orbiting | orbited | orbits | orbited [Add to Longdo]
untersagtprohibits [Add to Longdo]
verbietetprohibits [Add to Longdo]
verhindertinhibits [Add to Longdo]
zeigen | zeigtto exhibit | exhibits [Add to Longdo]
Können diese Sachen weggeworfen werden?Are these bits scrap? [Add to Longdo]
Kaninchen {n} [zool.] | Kaninchen {pl}rabbit | rabbits [Add to Longdo]
Alte Gewohnheiten lassen sich schwer überwinden.OHDH : Old habits die hard. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] (n) {comp} 32 bits wide [Add to Longdo]
ちりちり[, chirichiri] (adv,n,adj-na,vs) (on-mim) bits and pieces; frizzily (as in perm) [Add to Longdo]
ぱらり[, parari] (adv-to,adv) sprinkling; dropping in small light bits [Add to Longdo]
ぷちぷち;プチプチ[, puchipuchi ; puchipuchi] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sound of bubbles (or other small objects) being popped; (2) (on-mim) lumpy sensation (e.g. of food); (n) (3) little bits; small grains; (4) (プチプチ only) (See 気泡緩衝材) bubble wrap (trademark of Kawakami Sangyo Co.) [Add to Longdo]
オーストラリアンスウェルシャーク[, o-sutorariansuuerusha-ku] (n) Australian swellshark (Cephaloscyllium laticeps, species of catshark which inhabits the continental shelf of southern Australia) [Add to Longdo]
カラービット[, kara-bitto] (n) {comp} color bits [Add to Longdo]
バルビツール酸;バルビツル酸[バルビツールさん(バルビツール酸);バルビツルさん(バルビツル酸), barubitsu-ru san ( barubitsu-ru san ); barubitsuru san ( barubitsuru san )] (n) barbituric acid [Add to Longdo]
ビットストリーム[, bittosutori-mu] (n) {comp} bitstream [Add to Longdo]
ビット列型[ビットれつがた, bitto retsugata] (n) {comp} bitstring type [Add to Longdo]
ビビビッ[, bibibitsu] (n,vs) (1) the 'be-be-be' sound of a detector going off; (2) clicking with someone; being compatible [Add to Longdo]
ファイル許可ビット[ファイルきょかビット, fairu kyoka bitto] (n) {comp} file permission bits [Add to Longdo]
メガビット[, megabitto] (n) {comp} megabits [Add to Longdo]
[わ(P);ば;ぱ, wa (P); ba ; pa] (ctr) counter for birds and rabbits; (P) [Add to Longdo]
鎧櫃[よろいびつ, yoroibitsu] (n) storage chest for a suit of armour and a helmet [Add to Longdo]
亀毛兎角[きもうとかく, kimoutokaku] (exp) (obsc) {Buddh} fur on turtles and horns on rabbits (used as a metaphor for things that do not exist) [Add to Longdo]
結びつき(P);結び付き(P)[むすびつき, musubitsuki] (n) connection; relation; (P) [Add to Longdo]
結びつく(P);結び付く[むすびつく, musubitsuku] (v5k) to be connected or related; to join together; (P) [Add to Longdo]
結び付ける;結びつける[むすびつける, musubitsukeru] (v1,vt) to combine; to join; to tie on; to attach with a knot; to bind (e.g. an address) [Add to Longdo]
呼び付ける;呼びつける;呼付ける[よびつける, yobitsukeru] (v1,vt) to summon; to get used to call [Add to Longdo]
錆び付く;錆びつく;錆付く[さびつく, sabitsuku] (v5k,vi) to rust together [Add to Longdo]
指詰め[ゆびつめ, yubitsume] (n) (1) (See 指を詰める・2) getting one's finger caught (e.g. in a door); getting one's finger pinched; jamming one's finger in a door; (2) yakuza finger-cutting ritual [Add to Longdo]
蛇遣い座[へびつかいざ, hebitsukaiza] (n) (constellation) Serpent Bearer; Ophiuchus [Add to Longdo]
蛇使い;蛇遣い[へびつかい, hebitsukai] (n) (See 使い・つかい・4) snake charmer [Add to Longdo]
酒癖[さけぐせ;さけくせ;しゅへき, sakeguse ; sakekuse ; shuheki] (n) drinking habits; drunken behavior; drunken behaviour [Add to Longdo]
首吊り;首つり[くびつり, kubitsuri] (n,vs) hanging (by the neck) [Add to Longdo]
出入り(P);出這入り[でいり(出入り)(P);ではいり, deiri ( deiri )(P); dehairi] (n,vs) in and out; coming and going; free association; income and expenditure; debits and credit; (P) [Add to Longdo]
上戸[じょうご, jougo] (n) heavy drinker; drinker's habits [Add to Longdo]
食習慣[しょくしゅうかん, shokushuukan] (n) eating habits [Add to Longdo]
食生活[しょくせいかつ, shokuseikatsu] (n) eating habits; (P) [Add to Longdo]
政界余聞[せいかいよぶん, seikaiyobun] (n) tidbits of political gossip [Add to Longdo]
石櫃[いしびつ;せきひつ, ishibitsu ; sekihitsu] (n) box-shaped funerary urn made of stone [Add to Longdo]
狸饂飩[たぬきうどん, tanukiudon] (n) (uk) noodles with bits of deep-fried tempura batter [Add to Longdo]
断片[だんぺん, danpen] (n,adj-no) fragment; crumb; shred; bits and pieces; (P) [Add to Longdo]
天かす;天滓[てんかす, tenkasu] (n) (See 天ぷら) tenkasu (crunchy bits of deep-fried dough produced as a byproduct of cooking tempura) [Add to Longdo]
展示即売会[てんじそくばいかい, tenjisokubaikai] (n) exhibition and sale (of paintings); display with the exhibits on sale [Add to Longdo]
兎角亀毛[とかくきもう, tokakukimou] (exp) (obsc) {Buddh} horns on rabbits and fur on turtles (used as a metaphor for things that do not exist) [Add to Longdo]
唐櫃[からびつ, karabitsu] (n) six-legged Chinese-style chest [Add to Longdo]
豆知識[まめちしき, mamechishiki] (n) trivia; bits of knowledge [Add to Longdo]
二兎[にと, nito] (n) (arch) two rabbits [Add to Longdo]
搬入日[はんにゅうび, hannyuubi] (n) days (period) (designated) for the seeding in of exhibits [Add to Longdo]
飯櫃[めしびつ, meshibitsu] (n) round, wooden container for cooked rice [Add to Longdo]
飛び付く;飛びつく;跳び付く;跳びつく;飛付く;跳付く[とびつく, tobitsuku] (v5k,vi) to jump at; to be attracted by [Add to Longdo]
尾椎[びつい, bitsui] (n) caudal vertebra [Add to Longdo]
不勉強[ふべんきょう, fubenkyou] (n) idleness; lack of application; lazy study habits [Add to Longdo]
風俗習慣[ふうぞくしゅうかん, fuuzokushuukan] (n) manners and customs; customs and habits [Add to Longdo]
米櫃;米びつ[こめびつ, komebitsu] (n) rice bin; breadwinner [Add to Longdo]
放浪癖[ほうろうへき, hourouheki] (n) vagrant habits; vagabondism; wanderlust [Add to Longdo]
無くて七癖[なくてななくせ, nakutenanakuse] (exp) Every man has his own peculiar habits [Add to Longdo]
毛屑[けくず, kekuzu] (n) flock; (bits of) down [Add to Longdo]
揚げ玉[あげだま, agedama] (n) bits of fried batter left after cooking tempura [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一鳞半爪[yī lín bàn zhuǎ, ㄧ ㄌㄧㄣˊ ㄅㄢˋ ㄓㄨㄚˇ, / ] lit. one scale and half a claw (成语 saw); only odd bits and pieces [Add to Longdo]
七七八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, ] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds [Add to Longdo]
七零八碎[qī líng bā suì, ㄑㄧ ㄌㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄙㄨㄟˋ, ] bits and pieces; scattered fragments [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] position; location; classifier for people; place; seat; classifier for binary bits (e.g. 十六位 16-bit or 2 bytes) [Add to Longdo]
刹车[shā chē, ㄕㄚ ㄔㄜ, / ] to brake (when driving); to stop; to switch off; to check (bad habits); a brake [Add to Longdo]
唾余[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, / ] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks [Add to Longdo]
啮齿目[niè chǐ mù, ㄋㄧㄝˋ ㄔˇ ㄇㄨˋ, 齿 / ] order of rodents (rats, rabbits etc) [Add to Longdo]
[quān, ㄑㄩㄢ, ] circle; ring; loop; classifier for loops or orbits [Add to Longdo]
拾零[shí líng, ㄕˊ ㄌㄧㄥˊ, ] to pick up bits; to collect scrap material; tidbits; gleanings (used as gossip) [Add to Longdo]
染风习俗[rǎn fēng xí sú, ㄖㄢˇ ㄈㄥ ㄒㄧˊ ㄙㄨˊ, / ] bad habits; to get into bad habits through long custom [Add to Longdo]
沉沦[chén lún, ㄔㄣˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] to sink into bad habits [Add to Longdo]
凑齐[còu qí, ㄘㄡˋ ㄑㄧˊ, / ] to collect all the bits to make a whole [Add to Longdo]
熏陶成性[xūn táo chéng xìng, ㄒㄩㄣ ㄊㄠˊ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, ] (成语 saw) nurture makes second nature; good habits come by long assimilation [Add to Longdo]
珍闻[zhēn wén, ㄓㄣ ㄨㄣˊ, / ] oddity; news tidbits; strange and interesting item [Add to Longdo]
砸碎[zá suì, ㄗㄚˊ ㄙㄨㄟˋ, ] to pulverize; to smash to bits [Add to Longdo]
积重难返[jī zhòng nán fǎn, ㄐㄧ ㄓㄨㄥˋ ㄋㄢˊ ㄈㄢˇ, / ] ingrained habits are hard to overcome (成语 saw); bad old practices die hard [Add to Longdo]
细碎[xì suì, ㄒㄧˋ ㄙㄨㄟˋ, / ] fragments; bits and pieces [Add to Longdo]
[jū, ㄐㄩ, ] net for catching rabbits [Add to Longdo]
习俗移性[xí sú yí xìng, ㄒㄧˊ ㄙㄨˊ ㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] one's habits change with long custom [Add to Longdo]
习性[xí xìng, ㄒㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] character acquired through long habit; habits and properties [Add to Longdo]
老套子[lǎo tào zi, ㄌㄠˇ ㄊㄠˋ ㄗ˙, ] old methods; old habits [Add to Longdo]
臭味相投[chòu wèi xiāng tóu, ㄔㄡˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄡˊ, ] to share vile habits; partners in notoriety; birds of a feather [Add to Longdo]
花絮[huā xù, ㄏㄨㄚ ㄒㄩˋ, ] bits of news; interesting sidelights [Add to Longdo]
贾第虫[Jiǎ dì chóng, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄧˋ ㄔㄨㄥˊ, / ] Giardia lamblia protozoan parasite that inhabits the gut [Add to Longdo]
贾第虫属[Jiǎ dì chóng shǔ, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄧˋ ㄔㄨㄥˊ ㄕㄨˇ, / ] Giardia lamblia protozoan parasite that inhabits the gut [Add to Longdo]
边角料[biān jiǎo liào, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] scrap; bits and pieces left over [Add to Longdo]
边角科[biān jiǎo kē, ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄎㄜ, / ] leftover bits and pieces (of industrial, material) [Add to Longdo]
陋习[lòu xí, ㄌㄡˋ ㄒㄧˊ, / ] corrupt practice; bad habits; malpractice [Add to Longdo]
杂凑[zá còu, ㄗㄚˊ ㄘㄡˋ, / ] to put together various bits; to knock sth together [Add to Longdo]
零打碎敲[líng dǎ suì qiāo, ㄌㄧㄥˊ ㄉㄚˇ ㄙㄨㄟˋ ㄑㄧㄠ, ] to do things in bits and pieces (成语 saw); piecemeal work [Add to Longdo]
零敲碎打[líng qiāo suì dǎ, ㄌㄧㄥˊ ㄑㄧㄠ ㄙㄨㄟˋ ㄉㄚˇ, ] to do things in bits and pieces (成语 saw); piecemeal work [Add to Longdo]
余码[yú mǎ, ㄩˊ ㄇㄚˇ, / ] excess code (i.e. the unused bits in binary-coded decimal) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
ビットストリーム[びっとすとりーむ, bittosutori-mu] bitstream [Add to Longdo]
ビット列型[びっとれつがた, bittoretsugata] bitstring type [Add to Longdo]
ファイル許可ビット[ファイルきょかびっと, fairu kyokabitto] file permission bits [Add to Longdo]
結び付ける[むすびつける, musubitsukeru] to bind (e.g. an address) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 BITS
     Background Intelligent Transfer Service (MS, Windows)
     

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 bits [bits]
   abrasive; acrid; acrimonious; sharp‐toned; shrill; snappy; tard
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Bits [bits] (n) , pl.
   bits
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top