หรือคุณหมายถึง %aßeß%?
Search result for

*assess*

(290 entries)
(0.3615 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: assess,-assess-, *assess*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assess    [VT] กำหนดค่า, See also: ตีค่า, ประเมินค่า, Syn. evaluate, estimate
assess    [VT] ประเมิน, See also: ประเมินราคา
reassess    [VT] คิดทบทวนใหม่, Syn. reappraise
assessable    [ADJ] ที่ประเมินค่าได้
assessment    [N] การประเมินค่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reassessmentการประเมินใหม่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
risk assessmentการประเมินภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
special assessmentการประเมินพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assessmentการประเมิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assessmentการประเมิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessment insurance๑. การประกันภัยแบบประเมินเบี้ยประกันภัย๒. การประกันชีวิตแบบสัญญาเปิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessment, specialการประเมินพิเศษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assessmentismระบบประเมิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessorผู้ประเมิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assessorผู้ประเมิน(ความเสียหาย) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessorผู้ประเมิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assessed taxesภาษีประเมิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frontage assessmentการประเมินราคาที่ดินริมทางสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
excessive assessmentการประเมินภาษีเกินส่วน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax assessmentการประเมินภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax assessorพนักงานประเมินภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assessment of Learning Outcomesการวัดผลการเรียนรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Technology assessmentการประเมินเทคโนโลยี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Risk Assessmentการประเมินความเสี่ยง
การประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพและเชิง ปริมาณต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสุขภาพหรืออนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยแสดงประเภทสารมลพิษ หรือความรุนแรงของพิษในสารนั้น ๆ [สิ่งแวดล้อม]
Behavioral assessmentการประเมินทางพฤติกรรมศาสตร์ [TU Subject Heading]
Control self-assessment (Auditing)การประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (การตรวจสอบ) [TU Subject Heading]
Ecological assessment (Biology)การประเมินทางนิเวศ (ชีววิทยา) [TU Subject Heading]
Ecological risk assessmentการประเมินความเสี่ยงทางนิเวศ [TU Subject Heading]
Health risk assessmentการประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ [TU Subject Heading]
Landscape assessmentการประเมินทางภูมิภาพ [TU Subject Heading]
Needs assessmentการประเมินความต้องการ [TU Subject Heading]
Nursing assessmentการประเมินทางการพยาบาล [TU Subject Heading]
Nutrition assessmentการประเมินภาวะโภชนาการ [TU Subject Heading]
Personality assessmentการประเมินบุคลิกภาพ [TU Subject Heading]
Personality assessment of teenagersการประเมินบุคลิกภาพของวัยรุ่น [TU Subject Heading]
Risk assessmentการประเมินความเสี่ยง [TU Subject Heading]
Special assessmentsเงินค่าประเมิน [TU Subject Heading]
Tax assessmentการประเมินภาษี [TU Subject Heading]
Technology assessmentการประเมินเทคโนโลยี [TU Subject Heading]
Process of Risk Assessment กระบวนการประเมินความเสี่ยง [สิ่งแวดล้อม]
Environmental impact assessment การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Rapid Assessment Method of Waste Generation วิธีประเมินอย่างรวดเร็วของการเกิดของเสีย
การประเมินโดยวิธีคำนวณหาปริมาณของเสียจาก แหล่งกำเนิดที่ไม่แน่นอน ซึ่งอิงค่าสัมประสิทธิที่ปริมาณได้จากผลการปฏิบัติจริงในสนาม [สิ่งแวดล้อม]
KM Assessment Toolเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการความรู้
เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้ในการประเมินองค์กรตนเองในเรื่องการจัดการ ความรู้ และให้ข้อมูลกับองค์กรว่ามีจุดอ่อน-จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ในการจัดการความรู้เรื่องใดบ้าง หนึ่ง เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อน - จุดแข็ง / โอกาส-อุปสรรค ที่จะเป็นปัจจัยสำคัญต้องปรับปรุง-รักษา ไว้/พัฒนา ให้การจัดการความรู้บรรลุผลตามเป้าหมาย ( KM Desired State) [การจัดการความรู้]
Anthropometric Assessmentการวัดขนาดของร่างกาย, การวัดสัดส่วนการเจริญเติบโตของร่างกาย [การแพทย์]
Assessmentการประมวลผล, ประเมิน, การประเมิน [การแพทย์]
Assessment of Outcomeการประเมินผล [การแพทย์]
Assessment of the Extent of Damageการประเมินความรุนแรงของบาดแผล [การแพทย์]
Assessment, Developmentalการตรวจประเมินพัฒนาการ [การแพทย์]
Assessment, Initialการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้น [การแพทย์]
Assessment, Preschoolการตรวจประเมินเด็กก่อนวัยเรียน [การแพทย์]
Assessment, Quantitativeการวัดปริมาณสารนั้นๆ [การแพทย์]
Biochemical Assessmentการวัดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี,การวัดทางชีวเคมี [การแพทย์]
Blind Assessmentการวัดผลแบบบอด [การแพทย์]
Clinical Assessmentการประเมินทางคลินิค,การวัดโดยวิธีตรวจทางการแพทย์,การวัดทางการแพทย์ [การแพทย์]
Fetal Well-Being, Assessment ofการตรวจสอบสุขภาพทั่วไปของทารกในครรภ์ [การแพทย์]
Laboratory Assessmentการประเมินโดยใช้ห้องปฎิบัติการ [การแพทย์]
Life Cycle Assessmentการประเมินวัฏจักรชีวิต
การประเมินวัฏจักรชีวิต คือ กระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์ การใช้ใหม่/ แปรรูปและการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า พิจารณาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เกิดจนตาย (Cradle to grave)

[ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ปรากฏใน http://www.mtec.or.th/ecodesign2010/index.php?option=com_content&view=category&id=1&Itemid=5] [เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assess(อะเซส') vt. ประเมิน, กำหนด
assessment(อะเซส'เมินทฺ) n. การประเมิน,การกำหนด, ปริมาณที่ประเมิน, Syn. appraisal)
assessor(อะเซส'เซอะ) n. ผู้ประเมิน,ที่ปรึกษาหรือผู้ช่วยผู้พิพากษา,ผู้ประเมินทรัพย์สินหรืออัตราภาษี. -assessorial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
assess(vt) เก็บเงิน,กำหนดราคา,ตีราคา,ประเมินราคา
assessment(n) การประเมินราคา,การตีราคา,การกำหนด,เงินที่เก็บได้
assessor(n) ผู้ประเมิน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredie (n vi adj org ) An in vitro batch culture method to assess potential fermentability of feed ingredients for monogastric diets

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The county took a tax assessment of this property last month.เขตปกครองทำการประเมินค่าภาษีของที่ดินผืนนี้เมื่อเดือนที่แล้ว The Blues Brothers (1980)
That money's got to be in the Cook County Assessor's Office within 11 days.เงินนั้นจะต้องอยู่ในที่ทำงานผู้ประเมินเขตปกครองคูคภายใน11วัน The Blues Brothers (1980)
Then we gotta figure out some way to collect that gate money... get it to the County Assessor's office as soon as they open in the morning.เราต้องกำหนดว่าจะได้เงินค่าผ่านประตูเท่าไร ให้ผู้ประเมินเขตปกครองเมื่อพวกเขาเปิดในตอนเช้า The Blues Brothers (1980)
Sir, where's the office of the assessor of Cook County?ที่งานของผู้ประเมินของเขตปกครองคูคอยู่ที่ไหน The Blues Brothers (1980)
This money is for the year's assessment... on the St. Helen of the Blessed Shroud Orphanage in Calumet City, Illinois.เงินนี้สำหรับการประเมินค่าของปี สำหรับ ซนทเฮเลนสโอฟแอจ เตอะเบลเซดชรอด โรงเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองแคลุเมทอิละฌนย The Blues Brothers (1980)
That was our assessment, as well.นั่นคือการประเมินค่าของเรา เหมือนกัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
When I did Catherine Tramell's assessment, I read that report.ตอนที่ผมประเมินแคทเธอรีน ทราเมล ผมได้อ่านสำนวน Basic Instinct (1992)
Have you ever tried having these professionally assessed?คุณเคยปรึกษาตำรวจรึเปล่า The Bodyguard (1992)
Is there a renewed assessment of security threat?ขอบคุณ มีการประเมินการต่ออายุของ ภัยคุกคามความปลอดภัย? Contact (1997)
- We've already assessed them.-เราประเมินไว้เรียบร้อยแล้ว The Red Violin (1998)
That way management can assess who's valuable...วิธีนี้ทำให้ฝ่ายจัดการ ประเมินได้ว่าใครมีคุณค่า American Beauty (1999)
Here the detailed assessment criteriaนี่คือรายละเอียดเกณฑ์การประเมิน GTO (1999)
I thought if I told the truth it would affect my aptitude assessmentฉันคิดว่าถ้าฉันบอกความจริง มันจะส่งผลกระทบต่อการประเมินความถนัดของฉัน GTO (1999)
For the sake of the assessment people lose their sense of right and wrongเพื่อประโยชน์ในการประเมิน ผู้คนสูญเสียความรู้สึกของพวกเขาเรื่องถูกและผิด GTO (1999)
you don't assess the value of a man by his academic achievementคุณอย่าประเมินคุณค่าของความเป็นคน จากผลการเรียนของเขา GTO (1999)
No one wanted the penalty assessed, not even Jones and Hagen.ไม่มีใครต้องการให้เป็นลูกโทษ แม้แต่โจนส์และเฮเก้น The Legend of Bagger Vance (2000)
- Thank you for that assessment.- ขอบใจสำหรับการประเมินคุณวีสลีย์ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
...the most comprehensive independent assessment of the drug"... ผลจากการประเมินยาตัวนี้อย่างเป็นกลางและรอบด้าน The Corporation (2003)
And it really disturbed many of our people not me so much as them and a group in our research department decided to convene a taskforce and bring people from our businesses around the world to come together to assess our company's world wide environment positionคำถามนี้รบกวนจิตใจพนักงานในบริษัทหลายคน ส่วนผมยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไร พนักงานกลุ่มหนึ่งในแผนกวิจัย The Corporation (2003)
We want an assessment.เราต้องการการประเมิณ Extreme Aggressor (2005)
Does senior management want a field assessment on Gideon?ผู้บริหารระดับสูงต้องการ การประเมิณภาคสนามของกิเดียนหรือเปล่า Extreme Aggressor (2005)
We're assessing the bag situation.เรากำลังประเมินสถานการ์ณตอนนี้อยู่ The Sweet Taste of Liberty (2005)
- We're trying to assess how he might escape.- เขาจะหนีไปทางไหนได้บ้าง The Illusionist (2006)
After careful review of evidence retrieved at the scene, we have concluded this was a deliberate act of terrorism, and the President concurs with our assessment.-ยังดี,รถของเขายังอยู่นี่. -เขาใช้รถรางไฟฟ้า. -อะไรน่ะ? Deja Vu (2006)
We have a unit on the ground, and we're making an on-site assessment.เรามีหน่วยภาคพื้นดิน เราประเมินสถานการณ์นอกพื้นที่ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
But if there is a tax assessor's office here, it's gonna be in there, the Municipal Building.แต่ถ้ามีสำนักงานภาษีที่นี่ มันจะอยู่ที่นั่น อาคารที่ทำการรัฐ Map 1213 (2006)
I need to assess the situation.ฉันต้องประเมินสถานการณ์ใหม่ซะแล้วล่ะ 200 Pounds Beauty (2006)
Shortly a health inspector will come to assess the situation.จะส่ง จนท.เข้าไป ตรวจสอบและจัดการเรื่องนี้ [Rec] (2007)
That's why we need you to assess Tereus' capabilities.นั่นแหละ คือสาเหตุที่เราต้องการเธอ เพื่อประเมินคุณสมบัติของเทเรอุส Appleseed Ex Machina (2007)
But let me be as frank as I can be with my assessment of your most recent behavior.แต่ให้ฉันตรงไปตรงมาเท่าที่สามารถจะทำได้ กับการประเมินของฉันเกี่ยวกับพฤติกรรมล่าสุดของคุณ 65 Million Years Off (2007)
I read your pre-op assessment and came up with a nice little cocktail.I read your pre-op assessment and came up with a nice little cocktail. Awake (2007)
In your original assessment, you posited a potential solution.ดึงมันออกมาจากเขา ถ้าคุณทำไม่ได้ ผมจะให้คนอื่นที่ทำได้ทำ Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
Lester asked me to assess everything that might interfere with the team's efficiency.เลสเตอร์บอกฉัน ทุึกอย่างที่เกิดขึ้น เรื่ืองของพวกคุณ... Episode #2.2 (2008)
No, your assessment was accurate.ไม่ ส่วนดีของคุณคือตรงไปตรงมา Chuck Versus the Sensei (2008)
Are only now beginning to assessได้แต่เตรียมความพร้อมเอาไว้ Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
I gave you a semiprofessional assessment.ชั้นได้ให้ความเห็นกับคุณ อย่างใกล้เคียงกับมืออาชีพแล้ว The Legend (2008)
I had to reassess what backwards meant in my mind.ผมก็ต้องประเมินว่าการย้อนกลับ มันเป็นยังไง ในหัวของผม It Might Get Loud (2008)
I was assessing her threat level.ฉันแค่วัดระดับความเป็นภัยของเธอ Automatic for the People (2008)
Or someone in real estate. Like a land assessor.หรืองานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ อย่างเช่นพวกประเมินราคาที่ดิน Catching Out (2008)
Have you seen my Oman threat assessment?คุณเห็นไฟล์โอมานของฉันไหม? , Last Man Standing (2008)
Agent Lee,Oman threat assessment.เอเจ้นท์ลี,การประเมินสถานการณ์ในโอมานล่ะ? Last Man Standing (2008)
And please tell this patient that this procedure is not an option, despite uncle Sam's assessment.แล้วก็ช่วยบอกคนไข้ด้วยว่าการรักษาวิธีนี้ไม่ใช่ทางเลือก เป็นแค่การประเมินจากลุงแซม(ผู้ไม่เชี่ยวชาญ) Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Stan can educate you in airway management,trauma assessment and care.แสตนสามารถสอนการประเมินและการรักษาคนไข้ผ่านทางอากาศ Rise Up (2008)
I'm sure you can understand my need to reassess your effectiveness.ข้ามั่นใจว่าเจ้าจะเข้าใจ ความต้องการของข้า ที่จะคิดทบทวนถึง ประสิทธิภาพของเจ้าใหม่ Lair of Grievous (2008)
Well, their initial assessments are all over the place.คือว่า,จากการประเมินเบื้องต้น ของพวกเขา Passengers (2008)
You have to assess the benefits.You have to assess the benefits. Quantum of Solace (2008)
To assess that, you might call them late at night or at the weekend.เพื่อให้เข้าถึงได้\ คุณอาจต้องโทรศัพท์หาเขา ดึกๆในตอนกลางคืนหรือในวันหยุด Frost/Nixon (2008)
That's not a fair assessment. He followed his orders to the letter.มันไม่เป็นการประเมินที่ไม่เป็นธรรมไปหน่อยเหรอ เขาได้ทำตามระเบียบแล้วทุกอย่าง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
They're just doing a final assessment before lowering the alert level.พวกเขากำลังประเมินสถานการณ์ขั้นสุดท้าย ก่อนจะลดระดับการเตือนภัย Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
We haven't done a complete assessment yet but it looks like we lost it.เรายังทำการวินิจฉัยไม่ครบถ้วน แต่ดูเหมือนว่า มันจะใช้การไม่ได้ 2012 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
assessHow do you assess your students?
assessThey assessed the land at nine million yen.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การประเมินผล    [N] evaluation, See also: assessment, Example: ประธานให้สรุปการประเมินผลของผู้เข้าร่วมประชุม, Thai definition: การกะประมาณคุณค่าเท่าที่ควรจะเป็น
ประเมินคุณค่า    [V] appraise, See also: evaluate, assess, estimate, judge, Syn. วินิจฉัยคุณค่า, ประมาณคุณค่า, Example: คณะกรรมการประเมินคุณค่าของงานวิจัยแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มทุนวิจัยต่อไป, Thai definition: กะประมาณดูว่ามีคุณค่าอยู่มากน้อยเพียงใด
ผู้ประเมิน    [N] assessor, Count unit: คน, Thai definition: ผู้กะประมาณคุณค่า ราคา หรือผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง
การประเมิน    [N] assessment, See also: estimation, evaluation, appraisal, estimate, Syn. การคาดการณ์, การคาดคะเน, การประมาณ, Example: ผลการอนุมัติจะผ่านหรือไม่จะต้องผ่านการประเมินจากคณะกรรมการชุดใหญ่เสียก่อน, Thai definition: การกะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็นหรือการกะประมาณคุณค่าหรือผล
คาดค่า    [V] appraise, See also: estimate, evaluate, assess, Syn. ตีราคา, Example: เขามีหน้าที่คาดค่าราคาสินค้า
ตีราคา    [V] appraise, See also: assess, estimate, Syn. กำหนดราคา, คาดค่า, กำหนดค่า, ประมาณราคา, Example: ธนาคารตีราคาบ้านหลังนั้นไว้ที่ราคาสองล้านบาท
ประเมินค่า    [V] evaluate, See also: assess, value, appraise, Syn. ประมาณ, ตีราคา, คิดคำนวณ, ตีค่า, ประเมิน, Example: นายหน้าประเมินค่าบ้านของฉันในราคาเพียงสองแสนบาท
ประเมิน    [V] estimate, See also: assess, evaluate, appraise, approximate, Syn. ประมาณ, กะ, คะเน, คาดคะเน, หยั่ง, เก็ง, Example: ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินว่าดุลบัญชีเดินสะพัดจะขาดดุลสูงขึ้นร้อยละ 6.7 ของจีดีพี, Thai definition: กะประมาณค่าหรือราคาเท่าที่ควรจะเป็น กะประมาณคุณค่าหรือผล
ประมวลผล    [V] evaluate, See also: assess, estimate, Syn. นับ, วัดผล, ประเมินผล, ตรวจนับ, Example: บ้านเราได้มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประมวลผลการเลือกตั้งครั้งนี้
ประเมินผล    [V] evaluate, See also: assess, estimate, Syn. ให้คะแนน, ประมวลผล, วัดผล, Example: คณะกรรมการประเมินผลการจัดงานว่าอยู่ในระดับดี
ประเมินภาษี    [V] assess, See also: assess the tax of, Example: เธอให้เขาช่วยประเมินภาษีที่ดินเพื่อที่เธอจะได้เสียภาษีอย่างถูกต้อง, Thai definition: กำหนดจำนวนเงินที่จะต้องเสียเป็นภาษี, กำหนดจำนวนเงินที่เจ้าพนักงานเรียกเก็บเป็นภาษีจากผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามที่ได้ประเมินไว้แล้ว ซึ่งอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ได้
การตั้งราคา    [N] pricing, See also: estimation, assessment, appraisal, Syn. การกำหนดราคา, Example: การตั้งราคาสินค้าควรตั้งให้เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า
ราคาประเมิน    [N] cost estimate, See also: cost appraisal, cost assessment, Example: ผู้ซื้อขอทราบราคาประเมินที่ดินแถวๆ ถนนรามอินทราก่อนที่จะตัดสินใจ, Thai definition: ราคากลางที่ให้ค่าไว้สำหรับซื้อขายตามสมควร
ราคาประเมิน    [N] cost estimate, See also: cost appraisal, cost assessment, Example: ผู้ซื้อขอทราบราคาประเมินที่ดินแถวๆ ถนนรามอินทราก่อนที่จะตัดสินใจ, Thai definition: ราคากลางที่ให้ค่าไว้สำหรับซื้อขายตามสมควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การประมาณ[n. exp.] (kān pramān) EN: assessment   FR: estimation [f]
การประเมิน[n.] (kān pramoēn) EN: assessment ; appraisal   FR: évaluation [f]
การประเมินการเรียนรู้ [n. exp.] (kān pramoēn kān rīenrū) EN: learning assessment   
การประเมินความเสียหาย[n. exp.] (kān pramoēn khwāmsīahāi) EN: appraisal of damage ; assessment of damage   
การประเมินภาษี[n. exp.] (kān pramoēn phāsī) EN: tax assessment   
การประเมินตามสภาพจริง[n. exp.] (kān pramoēn tām saphāp jing ) EN: authentic assessment   
การประเมินตนเอง[n. exp.] (kān pramoēn ton-ēng) EN: self-assessment   
การตั้งราคา[n. exp.] (kān tang rākhā) EN: pricing ; estimation ; assessment ; appraisal   
พนักงานประเมินภาษี[n. exp.] (phanakngān pramoēn phāsī) EN: tax assessor   
ประเมิน[v.] (pramoēn) EN: assess ; estimate ; appraise ; evaluate ; approximate   FR: évaluer ; fixer le montant ; estimer ; chiffrer
ประเมินผลการปฏิบัติงาน[n. exp.] (pramoēn phon kān patibatngān) EN: assess the performance ; performance appraisal   
ประเมินค่า[v. exp.] (pramoēn khā) EN: evaluate ; assess ; value ; appraise   FR: évaluer
ประเมินคุณค่า[v. exp.] (pramoēn khunkhā) EN: appraise ; evaluate ; assess ; estimate ; judge   FR: estimer ; évaluer
ประเมินภาษี[v. exp.] (pramoēn phāsī) EN: assess ; assess the tax of   
ประเมินผล[v. exp.] (pramoēnphon) EN: evaluate ; assess ; estimate   FR: évaluer
ประมวลผล[v.] (pramūan phon) EN: evaluate ; assess ; estimate   FR: évaluer ; estimer
ตีค่า[v.] (tī khā) EN: appraise ; estimate; assess ; evaluate   FR: évaluer ; estimer
ตีค่าเสียหาย[v. exp.] (tī khāsīahāi) EN: assess the damage   
ตีราคา[v. exp.] (tī rākhā) EN: estimate the value of sth ; put a price on sth ; give an estimate ; set a price ; estimate the amount of ; evaluate ; appraise ; assess   FR: estimer le prix ; estimer la valeur ; évaluer

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSESS    AH0 S EH1 S
REASSESS    R IY0 AH0 S EH1 S
ASSESSOR    AH0 S EH1 S ER0
ASSESSES    AH0 S EH1 S AH0 Z
ASSESSED    AH0 S EH1 S T
ASSESSING    AH0 S EH1 S IH0 NG
ASSESSORS    AH0 S EH1 S ER0 Z
ASSESSMENT    AH0 S EH1 S M AH0 N T
REASSESSED    R IY0 AH0 S EH1 S T
ASSESSMENTS    AH0 S EH1 S M AH0 N T S
REASSESSING    R IY0 AH0 S EH1 S IH0 NG
REASSESSMENT    R IY2 AH0 S EH1 S M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
assess    (v) (@1 s e1 s)
assessed    (v) (@1 s e1 s t)
assesses    (v) (@1 s e1 s i z)
assessor    (n) (@1 s e1 s @ r)
reassess    (v) (r ii2 @ s e1 s)
assessing    (v) (@1 s e1 s i ng)
assessors    (n) (@1 s e1 s @ z)
assessment    (n) (@1 s e1 s m @ n t)
reassessed    (v) (r ii2 @ s e1 s t)
reassesses    (v) (r ii2 @ s e1 s i z)
assessments    (n) (@1 s e1 s m @ n t s)
reassessing    (v) (r ii2 @ s e1 s i ng)
reassessment    (n) (r ii2 @ s e1 s m @ n t)
reassessments    (n) (r ii2 @ s e1 s m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assessment Center {n}; Auswahlverfahren für StellenbewerberAssessment Center (AC) [Add to Longdo]
Begutachtung {f}assessment; expert assessment [Add to Longdo]
Beisitzer {m}assessor [Add to Longdo]
Beitragsbemessungsgrenze {f}earnings ceiling; assessment ceiling [Add to Longdo]
Bemessung {f} der Eingangsabgabenassessment of import duties [Add to Longdo]
Bemessungsgrundlage {f} | die Bemessungsgrundlage überschreitenassessment basis | to exceed the assessment basis [Add to Longdo]
Bewertung {f}; Wertung {f}; Beurteilung {f}; Einschätzung {f}; Schätzung {f}assessment [Add to Longdo]
Bewertungsgrundlage {f}basis of assessment [Add to Longdo]
Bewertungsvorschlag {m}assessment proposal [Add to Longdo]
Feststellung {f}discovery; establishment; ascertainment; assessment; locating [Add to Longdo]
Finanzbeamte {m}; Finanzbeamtin {f}; Assessor {f}assessor [Add to Longdo]
Flächenbewertung {f}area assessment [Add to Longdo]
Gewässergütebeurteilung {f}water quality assessment [Add to Longdo]
Kenntnisprüfung {f}; Feststellungsprüfung {f}assessment test [Add to Longdo]
Kommunalobligation {f}assessment bond [Add to Longdo]
Leistungskontrolle {f}assessment (of academic achievement) [Add to Longdo]
Ökobilanz {f}; Umweltbilanz {f}ecological assessment; life cycle assessment (LCA) [Add to Longdo]
Prüfung zur Feststellung der Hochschulreifeassessment test of aptitude [Add to Longdo]
Risikoeinschätzung {f} | Ökologische Risikoeinschätzung (ÖRE)risk assessment | Ecological Risk Assessment (ERA) [Add to Longdo]
Schadenfeststellung {f}assessment of damage [Add to Longdo]
Schöffe {m}lay assessor [Add to Longdo]
Schöffengericht {n} | Schöffengerichte {pl}court of lay assessor | courts of lay assessor [Add to Longdo]
Selbstbewertung {f}self-assessment [Add to Longdo]
Selbsteinschätzung {f}self-assessment [Add to Longdo]
Selbstveranlagung {f} (Steuer)self-assessment (tax) [Add to Longdo]
Steuer {f} (auf) | Steuern {pl} | gestaffelte Steuer | (nach oben) gestaffelte Steuer | (nach unten) gestaffelte Steuer | veranlagte Steuer | vor (nach) Abzug der Steuern | nach Abzug der Steuern | Steuern erheben | Steuern hinterziehen | eine Steuer auferlegen (auf)tax (on) | taxes | deferred tax | progressive tax | degressive tax | assessed tax | before (after) tax | post-tax | to raise taxes | to evade taxes | to impose a tax (on) [Add to Longdo]
Steuerbescheid {m}tax assessment; notice of assessment; tax demand [Add to Longdo]
Steuereinschätzer {m}assessor [Add to Longdo]
Steuerschätzung {f}arbitrary assessment [Add to Longdo]
Steuerveranlagung {f}assessment of taxes [Add to Longdo]
Technikfolgenabschätzung {f}engineering results assessment [Add to Longdo]
Überschätzung {f}overassessment [Add to Longdo]
Umlageverfahren {n}assessment system [Add to Longdo]
Umweltverträglichkeitsprüfung {f}environmental impact assessment [Add to Longdo]
Umwertung {f}reassessment [Add to Longdo]
Veranlagung {f}; Abschätzung {f} | Veranlagungen {pl}assessment | assessments [Add to Longdo]
Veranlagungsverfahren {n}assessment procedure [Add to Longdo]
Veranlagungszeitraum {m}assessment period [Add to Longdo]
Verkehrsschätzung {f}traffic assessment [Add to Longdo]
Vorausveranlagung {f}advance assessment [Add to Longdo]
Zollfestsetzung {f}assessment of duty [Add to Longdo]
abschätzbarassessable [Add to Longdo]
abwägen; abschätzen; taxierento assess [Add to Longdo]
einer Sache den richtigen Wert beimessento assess sth. at its true worth [Add to Longdo]
bemessen; festsetzen (auf)to assess (at) [Add to Longdo]
besteuertassessed [Add to Longdo]
betriebswirtschaftliche Auswertung {f}management analysis; business assessment [Add to Longdo]
einschätzen; beurteilen; bewertento assess [Add to Longdo]
nachschusspflichtige Aktienassessable stock [Add to Longdo]
steuerliche Vermögensbewertungassessed valuation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセス[, asesu] (n) (abbr) (See アセスメント) assessment [Add to Longdo]
アセスメント[, asesumento] (n) assessment; (P) [Add to Longdo]
テクノロジーアセスメント[, tekunoroji-asesumento] (n) technology assessment [Add to Longdo]
ヒューマンアセスメント[, hyu-man'asesumento] (n) human assessment [Add to Longdo]
ビジネスアセスメント[, bijinesuasesumento] (n) business assessment [Add to Longdo]
リスクアセスメント[, risukuasesumento] (n) risk assessment [Add to Longdo]
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment [Add to Longdo]
課す[かす, kasu] (v5s,vt) (See 課する) to levy; to charge; to assess; to impose; to assign [Add to Longdo]
課する[かする, kasuru] (vs-s,vt) to levy; to charge; to assess; to impose; to assign; (P) [Add to Longdo]
割り振る;割振る[わりふる, warifuru] (v5r,vt) to assign; to allot; to divide among; to distribute; to prorate; to assess; to apportion; to allocate [Add to Longdo]
棺を蓋いて事定まる[かんをおおいてことさだまる, kanwoooitekotosadamaru] (exp) (id) a person's worth is assessed only when their coffin is sealed [Add to Longdo]
環境アセスメント[かんきょうアセスメント, kankyou asesumento] (n) environmental impact assessment [Add to Longdo]
鑑定官[かんていかん, kanteikan] (n) appraiser; assessor [Add to Longdo]
景気判断[けいきはんだん, keikihandan] (n) economic assessment [Add to Longdo]
経済分析[けいざいぶんせき, keizaibunseki] (n) economic assessment [Add to Longdo]
見る(P);観る;視る[みる, miru] (v1,vt) (1) to see; to look; to watch; to view; to observe; (2) (See 診る) to look over; to look on; to assess; to examine; to judge; (3) (uk) (See 看る) to look after; to keep an eye on; to take care of; (4) (usu. 観る) to view (e.g. flowers, movie); (5) (uk) (usu. after a conative verb as 〜てみる) to try; (6) (uk) (usu. after an aconative verb as 〜てみると, 〜てみれば, 〜てみたら, etc.) to see that...; to find that...; (P) [Add to Longdo]
公示地価[こうじちか, koujichika] (n) assessed value of land [Add to Longdo]
公定地価[こうていちか, kouteichika] (n) assessed value of land [Add to Longdo]
攻撃成果評価[こうげきせいかひょうか, kougekiseikahyouka] (n) damage assessment [Add to Longdo]
考え直す(P);考えなおす[かんがえなおす, kangaenaosu] (v5s,vt) to reconsider; to rethink; to reassess; (P) [Add to Longdo]
査定[さてい, satei] (n,vs) assessment; investigation; audit; revision; (P) [Add to Longdo]
査定価格[さていかかく, sateikakaku] (n) assessed value (price) [Add to Longdo]
査定者[さていしゃ, sateisha] (n) underwriter (insurance); appraiser; assessor; auditor [Add to Longdo]
再評価[さいひょうか, saihyouka] (n,vs) reassessment; reappraisal; reevaluation; revaluation [Add to Longdo]
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P) [Add to Longdo]
状況判断[じょうきょうはんだん, joukyouhandan] (n) one's assessment of the situation [Add to Longdo]
申告制[しんこくせい, shinkokusei] (n) return system; tax payment by self-assessment; declaration system [Add to Longdo]
申告納税[しんこくのうぜい, shinkokunouzei] (n) self-assessed tax payment [Add to Longdo]
性格診断;性格判断;性格判別;性格分析[せいかくしんだん(性格診断);せいかくはんだん(性格判断);せいかくはんべつ(性格判別);せいかくぶんせき(性格分析), seikakushindan ( seikakushindan ); seikakuhandan ( seikaku handan ); seikakuhanbets] (n) personality assessment (analysis, determination, identification) [Add to Longdo]
石高[こくだか, kokudaka] (n) (1) (crop) yield; (2) stipend (orig. assessed on the basis of a crop); salary [Add to Longdo]
洗い替え[あらいがえ, araigae] (n) (1) (arch) exchanging clothing at the time of laundering; (2) (money) laundering; (3) moving average method of valuation; (4) reassessing [Add to Longdo]
相する[そうする, sousuru] (vs-s,vt) to assess (often one's fate) [Add to Longdo]
適合性評価過程[てきごうせいひょうかかてい, tekigouseihyoukakatei] (n) {comp} conformance assessment process [Add to Longdo]
評価[ひょうか, hyouka] (n) (1) valuation; estimation; assessment; evaluation; (vs) (2) to value; to assess; to estimate value; (3) to appreciate; to value highly; to acknowledge the value (of something); (P) [Add to Longdo]
評定[ひょうてい, hyoutei] (n,vs) assessment; rating; grade; evaluation [Add to Longdo]
要介護[ようかいご, youkaigo] (n) (See 要介護度,要介護認定) primary nursing care; nursing care level (with number between 1 and 5 based on assessed care needs) [Add to Longdo]
要介護度[ようかいごど, youkaigodo] (n) (See 要介護) nursing care level (between 1 and 5 based on assessment of care requirements) [Add to Longdo]
量刑[りょうけい, ryoukei] (n,vs) judge's sentence; assessment of a case; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
估堆儿[gū duī r, ㄍㄨ ㄉㄨㄟ ㄖ˙, / ] to assess an entire lot [Add to Longdo]
估定[gū dìng, ㄍㄨ ㄉㄧㄥˋ, ] to assess; to estimate the value [Add to Longdo]
估产[gū chǎn, ㄍㄨ ㄔㄢˇ, / ] to assess; to estimate (value of property, yield of harvest etc) [Add to Longdo]
估算[gū suàn, ㄍㄨ ㄙㄨㄢˋ, ] assessment; evaluation [Add to Longdo]
估量[gū liang, ㄍㄨ ㄌㄧㄤ˙, ] to estimate; to assess; (often used together with 難以|难以, difficult to assess) [Add to Longdo]
危害评价[wēi hài píng jià, ㄨㄟ ㄏㄞˋ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] hazard assessment [Add to Longdo]
品评[pǐn píng, ㄆㄧㄣˇ ㄆㄧㄥˊ, / ] to judge; to assess [Add to Longdo]
品头论足[pǐn tóu lùn zú, ㄆㄧㄣˇ ㄊㄡˊ ㄌㄨㄣˋ ㄗㄨˊ, / ] lit. to assess the head and discuss the feet (成语 saw); minute criticism of a woman's appearance; fig. to find fault in minor details; nit-picking; over-critical [Add to Longdo]
恰如其份[qià rú qí fèn, ㄑㄧㄚˋ ㄖㄨˊ ㄑㄧˊ ㄈㄣˋ, ] appropriate; judicious; accurate (assessment etc) [Add to Longdo]
核杀伤破坏估计[hé shā shāng pò huài gū jì, ㄏㄜˊ ㄕㄚ ㄕㄤ ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ ㄍㄨ ㄐㄧˋ, / ] nuclear damage assessment [Add to Longdo]
环境影响评估[huán jìng yǐng xiǎng píng gū, ㄏㄨㄢˊ ㄐㄧㄥˋ ˇ ㄒㄧㄤˇ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨ, / ] environmental impact assessment EIA; abbr. to 環評|环评 [Add to Longdo]
环评[huán píng, ㄏㄨㄢˊ ㄆㄧㄥˊ, / ] environmental impact assessment (EIA); abbr. for 環境影響評估|环境影响评估 [Add to Longdo]
考核[kǎo hé, ㄎㄠˇ ㄏㄜˊ, / ] to examine; to check up on; to assess; to review; appraisal; review; evaluation [Add to Longdo]
自报公议[zì bào gōng yì, ㄗˋ ㄅㄠˋ ㄍㄨㄥ ㄧˋ, / ] self-assessment; declare one's state for open discussion [Add to Longdo]
评估[píng gū, ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨ, / ] to evaluate; to assess; to evaluate; assessment; evaluation [Add to Longdo]
评价[píng jià, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] to evaluate; to assess [Add to Longdo]
评为[píng wéi, ㄆㄧㄥˊ ㄨㄟˊ, / ] to be assessed as [Add to Longdo]
评头论足[píng tóu lùn zú, ㄆㄧㄥˊ ㄊㄡˊ ㄌㄨㄣˋ ㄗㄨˊ, / ] lit. to assess the head and discuss the feet (成语 saw); minute criticism of a woman's appearance; fig. to find fault in minor details; nit-picking; over-critical [Add to Longdo]
重新评价[chóng xīn píng jià, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, / ] a re-evaluation; to re-assess [Add to Longdo]
重评[chóng píng, ㄔㄨㄥˊ ㄆㄧㄥˊ, / ] to reevaluate; to reassess [Add to Longdo]
量入为出[liàng rù wéi chū, ㄌㄧㄤˋ ㄖㄨˋ ㄨㄟˊ ㄔㄨ, / ] to assess one's income and spend accordingly (成语 saw); to live within one's means; You can only spend what you earn. [Add to Longdo]
量刑[liàng xíng, ㄌㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˊ, ] to assess punishment; to determine the sentence (on a criminal) [Add to Longdo]
量力而行[liàng lì ér xíng, ㄌㄧㄤˋ ㄌㄧˋ ㄦˊ ㄒㄧㄥˊ, ] to assess one's capabilities and act accordingly (成语 saw); to act within one's competence; One does what one can. [Add to Longdo]
量才录用[liàng cái lù yòng, ㄌㄧㄤˋ ㄘㄞˊ ㄌㄨˋ ㄩㄥˋ, / ] to assess sb's capabilities and employ him accordingly (成语 saw); to employ sb competent for the task [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
総合評価[そうごうひょうか, sougouhyouka] assessment [Add to Longdo]
適合性評価過程[てきごうせいひょうかかてい, tekigouseihyoukakatei] conformance assessment process [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Assess \As*sess"\, v. t. [imp. & p. p. {Assessed}; p. pr. & vb.
   n. {Assessing}.] [OF. assesser to regulate, settle, LL.
   assessare to value for taxation, fr. L. assidere, supine as
   if assessum, to sit by, esp. of judges in a court, in LL. to
   assess, tax. Cf. {Assize}, v., {Cess}.]
   1. To value; to make a valuation or official estimate of for
    the purpose of taxation.
    [1913 Webster]
 
   2. To apportion a sum to be paid by (a person, a community,
    or an estate), in the nature of a tax, fine, etc.; to
    impose a tax upon (a person, an estate, or an income)
    according to a rate or apportionment.
    [1913 Webster]
 
   3. To determine and impose a tax or fine upon (a person,
    community, estate, or income); to tax; as, the club
    assessed each member twenty-five cents.
    [1913 Webster]
 
   4. To fix or determine the rate or amount of.
    [1913 Webster]
 
       This sum is assessed and raised upon individuals by
       commissioners in the act.       --Blackstone.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top