ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*arithmetical*

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: arithmetical, -arithmetical-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arithmetical[ADJ] เกี่ยวกับเลขคณิต, Syn. arithmetic, mathematical

English-Thai: Nontri Dictionary
arithmetical(adj) เกี่ยวกับคณิตศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
arithmetic shift; arithmetical shiftการเลื่อนเชิงคำนวณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arithmetic shift; arithmetical shiftการเลื่อนเชิงคำนวณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
arithmetical-เลขคณิต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
arithmetical shift; arithmetic shiftการเลื่อนเชิงคำนวณ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
arithmetical shift; arithmetic shiftการเลื่อนเชิงคำนวณ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Optical or arithmetical devices, water clocks...อุปกรณ์ทางสายตาเครื่องคำนวณนาฬิกาน้ำ The Best Offer (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุกรมเลขคณิต [n. exp.] (anukrom lēkkhanit) EN: arithmetic series ; arithmetical series   FR: série arithmétique [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
arithmetical    (j) ˌærɪθmˈɛtɪkl (a2 r i th m e1 t i k l)
arithmetically    (a) ˌærɪθmˈɛtɪkliː (a2 r i th m e1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rechenaufgabe {f}arithmetical problem [Add to Longdo]
Rechenfehler {m}arithmetical error [Add to Longdo]
arithmetisch {adj} | arithmetische Anweisung {f} | arithmetische Funktion {f} | arithmetische Gleichung {f}; Ausdruck {m} | arithmetische Prüfung {f} | arithmetische Reihe {f} | arithmetischer Befehl | arithmetischer Block | arithmetischer Elementarausdruck; Rechenwerk {n} | arithmetischer Überlauf | arithmetisches Mittel | arithmetisches Unterprogrammarithmetic; arithmetical | arithmetic statement | arithmetic function | arithmetic expression | arithmetic check | arithmetic series | arithmetical instruction | arithmetic block | arithmetic element | arithmetic overflow | arithmetic mean | arithmetic subroutine [Add to Longdo]
arithmetisch {adv}arithmetically [Add to Longdo]
kalkulatorisch {adj}arithmetical [Add to Longdo]
rechnerisch {adj}mathematical; arithmetical [Add to Longdo]
rechnerisch {adv}mathematically; arithmetically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
加減乗除[かげんじょうじょ, kagenjoujo] (n) the four arithmetical operations (addition, subtraction, multiplication, division) [Add to Longdo]
算術級数[さんじゅつきゅうすう, sanjutsukyuusuu] (n) arithmetical progression [Add to Longdo]
算術計算[さんじゅつけいさん, sanjutsukeisan] (n,vs) arithmetical computation; (performing) an arithmetical operation [Add to Longdo]
中数[ちゅうすう, chuusuu] (n) arithmetical mean [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Arithmetical \Ar`ith*met"ic*al\, a.
   Of or pertaining to arithmetic; according to the rules or
   method of arithmetic.
   [1913 Webster]
 
   {Arithmetical complement of a logarithm}. See {Logarithm}.
 
   {Arithmetical mean}. See {Mean}.
 
   {Arithmetical progression}. See {Progression}.
 
   {Arithmetical proportion}. See {Proportion}.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top