Search result for

*ansi*

(591 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ansi, -ansi-
Possible hiragana form: *あんし*
English-Thai: Longdo Dictionary
expansile(adj) มีความสามารถในการยืด ขยายขนาด โป่งพอง, S. expandable,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mansion[N] คฤหาสน์, See also: บ้านหลังใหญ่มาก, Syn. edifice
transit[N] การเดินทางผ่าน
scansion[N] การวิเคราะห์เสียงสัมผัสของบทกวี
expansion[N] การขยายออก, See also: การแผ่ขยาย, การทำให้กว้างออก, การเพิ่ม, Syn. augmentation, enlargement, extension
expansive[ADJ] ซึ่งขยายออกได, See also: ซึ่งเพิ่มขึ้นได้, ซึ่งขยายตัวได้, Syn. broad, extensive, widespread
transient[ADJ] ชั่วคราว
transient[ADJ] ชั่วประเดี๋ยว
transient[ADJ] เกิดผลกระทบนอกจิตใจ
transient[N] บุคคลหรือสิ่งที่อยู่ชั่วคราว
transience[N] สภาพชั่วคราว
transistor[N] วิทยุทรานซิสเตอร์
transition[N] การเปลี่ยน, Syn. shift
transition[N] การส่งผ่าน, Syn. transformation, Ant. stability
transition[VT] ทำให้เปลี่ยน
transitive[ADJ] เกี่ยวกับสกรรมกริยา
transitive[ADJ] เกี่ยวกับการส่งผ่าน, See also: เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
transitive[N] สกรรมกริยา
transitory[ADJ] ไม่ยั่งยืน, See also: ชั่วคราว, Syn. temporary
transitory[ADJ] มีอายุสั้น
expansively[ADV] โดยขยายออกได้, See also: โดยเพิ่มขึ้นได้, Syn. broadly, extensively
intransigent[N] คนที่ไม่ยอมประนีประนอม
intransigent[ADJ] เปลี่ยนยาก, See also: หัวแข็ง, ไม่ยอมประนีประนอม, ดื้อดึง, Syn. uncompromising, stubborn, obstinate, Ant. compromising, docile
intransitive[ADJ] ซึ่งเป็นอกรรมกริยา
transitively[ADV] เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
transistorize[VI] ติดตั้งวงจรทรานซิสเตอร์
transistorize[VT] ติดตั้งวงจรทรานซิสเตอร์
transitiveness[N] ความเปลี่ยนแปลง, See also: การผ่าน, การเคลื่อนย้าย
transitoriness[N] ความไม่ยั่งยืน
transitive verb[N] สกรรมกริยา
intransitive verb[N] อกรรมกริยา
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand[N] การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
ansi character setชุดตัวอักขระของแอนซีหมายถึง การกำหนดตัวอักขระต่าง ๆ ที่คอมพิวเตอร์ใช้ ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ โดยปกติจะประกอบด้วยตัวอักษรธรรมดาซึ่งมีอยู่ 26 ตัว (A-Z) และตัวเลข 10 ตัว (0-9) และยังมีสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น % # @ เป็นต้น ดู ANSI ประกอบ
ansi graphicsการสร้างภาพกราฟิกของแอนซีหมายถึงสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิกธรรมดา เช่น เส้นตรง, เส้นเฉียง, สี่เหลื่ยม, วงกลม ฯ) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ดู ANSI ประกอบ
expansibleadj. ซึ่งขยายออกได้., See also: expansibility n.
expansion(อิคซฺแพน'เชิน) n. การขยาย,ปริมาณหรือขนาดของการขยายออก,ส่วนที่ขยายออก,สิ่งที่ถูกขยาย., See also: expansionary adj., Syn. increase
expansion busบัสส่วนขยายหมายถึง บัส (bus) เพิ่มพิเศษที่เครื่องคอมพิวเตอร์เตรียมไว้ให้เสียบแผ่นวงจรเพิ่มเข้าไป เพื่อที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คอมพิวเตอร์สมัยก่อนไม่มีส่วนนี้ ทำให้เพิ่มขีดความสามารถไม่ได้เลย คอมพิวเตอร์ปัจจุบันจะคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญ และจะมีเตรียมไว้ให้ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ
expansion cardแผ่นวงจรส่วนขยายหมายถึง แผ่นวงจรที่ออกแบบพิเศษให้ใช้เสียบเข้ากับบัสของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง ให้ทำงานเพิ่มขึ้นได้ในด้านต่าง ๆ เช่น ทำให้หน่วยความจำของเครื่องมีขนาดใหญ่ขึ้น หรือทำให้เครื่องใช้กับซีดีรอม (CD ROM) ได้ หรือทำให้ใช้เป็นโมเด็มภายใน (internal modem) ได้ เป็นต้น
expansive(อิคซฺแพน'ซิฟว) adj. ซึ่งขยายตัวหรือเพิ่ม,ไพศาล,กว้างขวาง,ละเอียด,กินความมาก,เปิดเผย, Syn. broad
intransigent(อินแทรน'ซิเจินทฺ) adj. ไม่ประนีประนอม,ไม่ยอม,ไม่ยอมอ่อนข้อ,ดื้อ,หัวแข็ง., Syn. uncompromising,
intransitive(อินแทรน'ซิทิฟว) adj. (กริยา) ไม่มีกรรม. n. กริยาที่ไม่มีกรรม., See also: intransitively adv. intransitiveness n.
intransitive verbกริยาที่ไม่มีกรรม
lunar mansionsดาวทั้ง28ดวง
mansion(แมน'เชิน) n. คฤหาสน์,บ้านใหญ่โตมากที่น่าประทับใจ
transience(แทรน'เชินซฺ,-เ?ินซฺ) n. ภาวะชั่ว-คราว,สภาพที่ไม่ถาวร,ลักษณะที่ไม่ยั่งยืน., Syn. transiency
transient(แทรน'เชินทฺ) adj. ชั่วคราว,ไม่ถาวร,ชั่วคราว n. สิ่งที่อยู่ชั่วคราว,สภาพชั่วคราว,นอกฤดูกาล., See also: transiently adv. transientness n., Syn. brief,temporary,vagrant
transigent(แทรน'ซิเจินทฺ) n. ผู้ยอม ประนีประนอม
transilient(แทรนซิล'เลียนทฺ,-ซิล'เยินทฺ) adj. ซึ่งกระโดดหรือผ่าน จากสิ่งหนึ่งไปยังอีกสิ่งหนึ่ง., See also: transilience n., Syn. transitional
transistor(แทรนซิส'เทอะ) n. ทรานซิสเตอร์
transit(แทรน'ซิท) vt.,vi.,n. (การ) ผ่าน,ส่งผ่าน,โคจรผ่าน. vi. ผ่าน,ส่งผ่าน,โคจรผ่านมการเปลี่ยนแปลง,การส่งข้ามเขตแดน,สภาพหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: transitable adj., Syn. transportation,transition
transition(แทรนซิซ'เชิน,-เ?ิน) n. การผ่าน,การส่งผ่าน,การนำส่ง,การเปลี่ยนแปลง,ภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อ,การเปลี่ยนแปลงลำดับ., See also: transitional adj. transitionary adj. transitionally adv., Syn. change,flux
transitive(แทรน'ซิทิฟว) adj. เกี่ยวกับสกรรมกริยา,เกี่ยวกับการผ่านหรือสิ่งผ่าน,เกี่ยวกับสภาพหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: transitivity n.
transitive verbn. สกรรมกริยา
transitory(แทรน'ซิทอรี) adj. ไม่ถาวร,ไม่ยั่งยืน,ชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว., See also: transitorily adv. transitoriness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
expansion(n) การขยายตัว,ส่วนที่ขยายออก
expansive(adj) ขยายตัวได้,กว้างขวาง,ไพศาล,กินความมาก
intransitive(adj) อกรรมกริยา
mansion(n) คฤหาสน์
transient(adj) ชั่วคราว,ชั่วประเดี๋ยว,ไม่ยืนยง
transit(n) การเดินทางข้ามไป,การขนส่ง,การผ่าน,การโคจร
transition(n) การเปลี่ยนแปลง,การผ่าน,ระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ
transitory(adj) ชั่วครู่,ชั่วคราว,ชั่วแล่น,ไม่ถาวร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
post-transitional stageขั้นตอนหลังช่วงการเปลี่ยนสภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
provision, transitoryบทเฉพาะกาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
provision, transitoryบทเฉพาะกาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pre-transitional stageขั้นตอนก่อนช่วงการเปลี่ยนสภาพ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
population transitionช่วงการเปลี่ยนสภาพทางประชากร [ดู demographic transition] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
pulsation, expansileการเต้นขยาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressure change of expansion valveการเปลี่ยนความดันทางออกของวาล์วระเหยสารทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
reaction gun; expansion gunปืนขยาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
recovery tank; expansion tank๑. หม้อน้ำล้น๒. หม้อกันล้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
setting expansionการขยายขณะแข็งตัว [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
stoppage in transituการระงับการส่งของกลางคัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scansionฉันทลักษณ์พินิจ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
state transitionการเปลี่ยนสถานะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
series, expansion ofการกระจายอนุกรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
open expansion tankถังรับน้ำขยายตัวแบบเปิด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic expansion valveวาล์วระเหยสารทำความเย็นอัตโนมัติ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
asymptotic expansionการกระจายเชิงเส้นกำกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
American National Standard Institute (ANSI)สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (แอนซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ANSI (American National Standard Institute)แอนซี (สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ANSI (American National Standard Institute)แอนซี (สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
binomial expansionการกระจายทวินาม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
bipolar transistorทรานซิสเตอร์ชนิดสองขั้ว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bipolar transistorทรานซิสเตอร์ชนิดสองขั้ว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mortality transitionช่วงการเปลี่ยนสภาพทางภาวะการตาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
multistage expansionการระเหยสารทำความเย็นแบบหลายขั้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
mansion-houseเคหสถาน [ดู dwelling] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
core hole plug; core plug; expansion plug; freeze plug; welch plugปลั๊กตาน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
chose transitoryทรัพย์ซึ่งติดกับที่ชั่วคราว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
diaphanoscopy; transilluminationการส่องแสงผ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
demographic transitionช่วงการเปลี่ยนสภาพทางประชากร [ดู population transition] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
direct expansionการระเหยสารทำความเย็นโดยตรง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct expansion coilคอยล์ระเหยสารทำความเย็นโดยตรง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct expansion evaporatorเครื่องระเหยสารทำความเย็นโดยตรง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
direct expansion systemระบบระเหยสารทำความเย็นโดยตรง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
denture, transitionalฟันปลอมปรับเปลี่ยน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
dry expansionการระเหยสารทำความเย็นหมดพอดี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
goods-in-transit insuranceการประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fertility transitionช่วงการเปลี่ยนสภาพทางภาวะเจริญพันธุ์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
freeze plug; core hole plug; core plug; expansion plug; welch plugปลั๊กตาน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
epithelium, transitionalเนื้อเยื่อบุผิวชนิดแปรเปลี่ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
expansion coilคอยล์ระเหยสารทำความเย็น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
expansion gun; reaction gunปืนขยาย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
expansion of a determinantการกระจายตัวกำหนด, การกระจายดีเทอร์มิแนนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expansion of seriesการกระจายอนุกรม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
expansion plug; core hole plug; core plug; freeze plug; welch plugปลั๊กตาน้ำ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
expansion slotช่องเสียบขยาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
expansion tankถังรับการขยาย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
expansion tankถังรับน้ำขยายตัว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
expansion tank; recovery tank๑. หม้อน้ำล้น๒. หม้อกันล้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Transition metal oxideโลหะทรานซิชันออกไซด์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transients (Eletricity)สัญญาณไฟกระโชก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Duty free transitการส่งผ่านแดนโดยปลอดภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Transistorทรานซิสเตอร์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีรอยต่อของสารกึ่งตัวนำ p-n จำนวน 2 ตำแหน่ง จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทรานซิสเตอร์รอยต่อไบโพลาร์ (Bipolar Juntion Transistor(BJT)) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transistor amplifierเครื่องขยายเสียงทรานซิสเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Oscillator, Transistorทรานซิสเตอร์ออสซิลเลเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Transistor television receiverโทรทัศน์ทรานซิสเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
expansion slotช่องเสียบขยาย [คอมพิวเตอร์]
Demographic transitionช่วงการเปลี่ยนสภาพทางประชากร [TU Subject Heading]
Lansium demesticumลางสาด [TU Subject Heading]
Lansium demesticumลองกอง [TU Subject Heading]
Local transitการขนส่งมวลชน [TU Subject Heading]
Local transit passesตั๋วร่วมโดยสารขนส่งมวลชน [TU Subject Heading]
Transients (Electricity)ภาวะชั่วครู่ (ไฟฟ้า) [TU Subject Heading]
Transistor amplifiersวงจรขยายทรานซิสเตอร์ [TU Subject Heading]
Transistor audio amplifiersเครื่องขยายเสียงทรานซิสเตอร์ [TU Subject Heading]
Transistor circuitsวงจรทรานซิสเตอร์ [TU Subject Heading]
Transistor radiosวิทยุทรานซิสเตอร์ [TU Subject Heading]
Transistor television receiversโทรทัศน์ทรานซิสเตอร์ [TU Subject Heading]
Transistor-transistor logic circuitsวงจรตรรกทรานซิสเตอร์-ทรานซิสเตอร์ [TU Subject Heading]
Transit, Internationalการขนส่งระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]
Transit, Internationalการขนส่งผ่านเขตแดน [TU Subject Heading]
Transition metal oxidesออกไซด์ของโลหะเปลี่ยนสถานะ [TU Subject Heading]
Transitorsทรานซิสเตอร์ [TU Subject Heading]
Transition Zone เขตเปลี่ยนสภาพ (ชั้นน้ำ)
เขตแนวระหว่างน้ำชั้นบนและชั้นล่างในอ่างเก็บ น้ำ ซึ่งอุณหภูมิเปลี่ยนไป [สิ่งแวดล้อม]
Demographic Transition การเปลี่ยนแปลงประชากร
เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะ ที่ทั้งภาวะเจริญพันธ์และภาวะการตาย ลดจากระดับสูงมาสู่ระดับต่ำ ซึ่งระหว่างนั้น อาจทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นในช่วงการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากภาวะการตายลดลงอย่างเร็วขณะที่ภาวะเจริญพันธ์ยังคงสูงอยู่ หรือลดลงช้ากว่า การเปลี่ยนแปลงประชากรบางทีก็เรียกว่าการปฏิวัติชีพ (vital revolution) [สิ่งแวดล้อม]
Population Transition การเปลี่ยนแปลงประชากร
Demographic transition หมายถึง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะ ที่ทั้งภาวะเจริญพันธ์และภาวะการตาย ลดจากระดับสูงมาสู่ระดับต่ำ ซึ่งระหว่างนั้น อาจทำให้ประชากรเพิ่มขึ้นในช่วงการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากภาวะการตายลดลงอย่างเร็วขณะที่ภาวะเจริญพันธ์ยังคงสูงอยู่ หรือลดลงช้ากว่า การเปลี่ยนแปลงประชากรบางทีก็เรียกว่าการปฏิวัติชีพ (vital revolution) [สิ่งแวดล้อม]
goods in transitสินค้าที่ส่งผ่านแดน หมายถึง สินค้าที่มีการส่งจากรัฐหนึ่งผ่านรัฐหนึ่งรัฐใด หรือหลายรัฐไปยังอีกรัฐหนึ่ง โดยมีการขนถ่ายสินค้าที่ต้นทางและปลายทางเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน [การทูต]
traffic in transitการสัญจรผ่าน [การทูต]
transit passageการเดินทางผ่าน [การทูต]
United Nations Transitional Administration in East Timorองค์กรบริหารชั่วคราวของสหประชาชาติในติมอร์ตะวันออก " จัดตั้งขึ้นตามมติสหประชาชาติที่ 1272 (1999) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2542 พลโทบุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ นายทหารไทย ได้รับเลือกให้เป็นผู้บัญชาการกองกำลังรักษาสันติภาพของ UNTAET ในติมอร์ตะวันออก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2543 " [การทูต]
Data cleansingการทำความสะอาดข้อมูล
Data cleansing หรือ data cleaning หรือ data scrubbing หมายถึง การทำความสะอาดข้อมูล เป็นกระบวนการตรวจสอบและการแก้ไข (หรือลบ) รายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล ตารางหรือฐานข้อมูล ซึ่งเป็นหลักสำคัญของฐานข้อมูล เพราะหมายถึงความไม่สมบูรณ์ ความไม่ถูกต้อง ความไม่สัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น จึงต้องมีการแทนที่ การปรับปรุง หรือการลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ออกไป เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ

การทำความสะอาดข้อมูล เกิดขึ้นเนื่องจาก มีความไม่สอดคล้องของข้อมูล ซึ่งอาจเกิดจากข้อผิดพลาดของการบันทึกข้อมูล การส่งข้อมูล หรือการให้ความหมายของข้อมูลที่จัดเก็บแตกต่างกัน ยิ่งต้องมีการบูรณาการกับฐานข้อมูลอื่นๆ เช่น คลังข้อมูล หรือหลายฐานข้อมูล จึงมีโอกาสสูงที่จะเกิด "ข้อมูลที่ไม่สะอาด" ขึ้น

คลังข้อมูลถูกนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจ ความถูกต้องของข้อมูลจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการสรุปที่ผิดพลาด ตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่เกิดการซ้ำซ้อนหรือขาดหายไป จะส่งผลให้มีสถิติที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิดได้ เนื่องจากข้อมูลในคลังข้อมูลมีจำนวนมากจำนวนข้อมูลที่เกิดความไม่สอดคล้องกันจึงมากตามไปด้วย การทำความสะอาดจึงเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของคลังข้อมูล ในกระบวนการ ETL ซึ่งหมายถึง การดึง/สกัดข้อมูล (Extraction) การส่งผ่าน/แปลงข้อมูล (Transformation) และการนำข้อมูลเข้า (Loading) ก็จะพบความผิดพลาดของข้อมูลมากขึ้น การทำความสะอาดข้อมูลจึงมีความจำเป็นมากยิ่งขึ้น [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Glass transition temperature: Tgอุณหภูมิที่พอลิเมอร์เปลี่ยนจากสภาพนุ่มคล้ายยางไปเป็นของแข็งเปราะ คล้ายแก้ว หรือกลับกัน ซึ่งสามารถหาได้จากการวัดการเปลี่ยนพลังงานความร้อนจำเพาะโดยใช้เทคนิค DSC (Differential Scanning Calorimetry) หรือ DTA (Differential Thermal Analysis) [เทคโนโลยียาง]
Blindness, Transientตามองไม่เห็นชั่วคราว,ตาบอดชั่วคราว [การแพทย์]
Capacit Transistorsตัวเก็บประจุ [การแพทย์]
Carcinoma, Transitional Cellทรานซิชันนัลเซลล์คาร์ซิโนมา [การแพทย์]
Carriers, Transientพาหะชั่วคราว [การแพทย์]
Cells, Transitionalทรานซิชันนัลเซลล์,เซลล์หลายชั้นที่ขยายแถวได้ [การแพทย์]
Cerebral Ischemia, Transientสมองขาดเลือดเลี้ยงชั่วครู่ [การแพทย์]
Chambers, Expansionที่เก็บสาร [การแพทย์]
Chest Expansionท่าบริหารของหน้าอก [การแพทย์]
Cleansing Actionการทำความสะอาด [การแพทย์]
Cleansing Agentsสารทำความสะอาด [การแพทย์]
Cleansing Creamครีมล้างหน้า [การแพทย์]
Cleansing Creamครีมล้างหน้า [การแพทย์]
Cleansing Foamโฟมล้างหน้า [การแพทย์]
Cleansing Solutionsน้ำยาคลีนซิง [การแพทย์]
Cleansing, Mechanicalช่วยทำความสะอาด [การแพทย์]
Clonal Expansionแรงตอบโต้แนวเดียวกัน,การห้ามการขยายตัว [การแพทย์]
Coefficient of Expansionสัมประสิทธิ์การขยายตัวค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัว [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Bangkok Mass Transit Authority (BMTA)[แบงคอก ทรานซิท อาธอริตี] (n ) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
mean thermal expansion coefficient (n ) สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องมาจากความร้อน
transition (n ) การเปลี่ยนผ่าน
transitory provision (phrase) บทเฉพาะกาล

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Empty, transient sex?ไม่ชอบเซ็กซ์แบบฉาบฉวย Lucky Thirteen (2008)
We have to find a way of cleansing the water of the disease.เราต้องหาทางฆ่าเชื้อโรคให้หมดไปจากแหล่งน้ำ The Mark of Nimueh (2008)
I know if this stuffs up I'm in poo poo land. (I know that I'm in serious trouble if this goes wrong) We have a blue Transit van that's just pulled up.ฉันรู้ว่าฉันต้องลำบากแน่ ถ้าเกิดงานนี้มีอะไรผิดพลาดขึ้นมา เราเห็นมีการขนส่งผ่านรถตู้สีน้ำเงิน มันเพิ่งออกไป The Bank Job (2008)
You can swap not sleeping in a penthouse for not sleeping in a mansion.คุณจะได้เปลี่ยนจากอดนอนในเพนท์เฮ้าส์.. ...ไปอดนอนในคฤหาสแทน The Dark Knight (2008)
Now our operation is small but there is a lot of potential for aggressive expansion.เดี๋ยวนี้... เอาหล่ะปฏิการของเราเล็กก็จริง แต่มีศักยภาพสูงส่ง... The Dark Knight (2008)
Call the transit authority, school board, prisons.เรียกหน่วยเคลื่อนที่ กรรมการโรงเรียน เรือนจำ The Dark Knight (2008)
But until then, we still have some transition business to go over.และจนกว่าจะถึงตอนนั้น เรายังมีพิธีมอบอำนาจที่ต้องจัดการเสียก่อน 24: Redemption (2008)
please extend my gratitude to your transition team...ขอฝากความรู้สึกขอบคุณ ไปยังทีมงานของท่าน 24: Redemption (2008)
I was on my own until I got a free meal from this lady, Miss Lansing;ผมพึ่งตัวเองจนกระทั่ง คุณแลนซิ่ง ให้อาหารผมกิน Changeling (2008)
- The Playboy Mansion.\ - Playboy Mansion. The House Bunny (2008)
Now I live in the Playboy Mansion.และตอนนี้ฉันอาศัยอยู่ใน "Playboy Mansion" The House Bunny (2008)
We'll put this on the Mansion tab and have it all sent over this afternoon.เราจะส่งให้คุณเย็นนี้ และลงบัญชีของคฤหาสน์ The House Bunny (2008)
"Please move out of the Mansion immediately"."กรุณาย้ายก้นออกไปจากที่นี่ จากแมนชั่นหลังนี้ให้เร็วที่สุด". The House Bunny (2008)
Would you maybe stop giving me tickets if I told you I was having a really bad week... because I used to be a Playboy Bunny, but I got kicked out of the Mansion... because I'm 59 years old?คุณจะต้องหยุดให้ใบสั่งฉันแน่นอน ถ้าคุณรู้ว่าฉันเจอโชคร้ายอะไรมาบ้าง เพราะว่าฉันเป็น เพลย์บอย บันนี่ แต่ตอนนี้ฉันถูกไล่ออกจากคฤหาสน์ ด้วยเหตุผลที่ว่าฉันอายุ 59 ปีแล้ว The House Bunny (2008)
Looks like a mini-Playboy Mansion.ที่นี่เหมือนคฤหาสน์เพลบอยไซส์มินิเลย The House Bunny (2008)
Oh, my gosh. That's exactly what I used to do back at the Mansion.โอ้วนี่แหละสุดยอด ฉันทำบ้างได้มั้ยค่ะ The House Bunny (2008)
Ne time, at the Mansion...มีอยู่ช่วงที่แมนชั่น The House Bunny (2008)
We always wanted to have one at the Mansion... but we could never find a virgin to sacrifice.พวกเราเคยอยากจัดแบบนี้ซักครั้งที่แมนชั่น แต่ว่าเราหาสาวบริสุทธิ์มาทำพิธีสังเวยไม่ได้เลย The House Bunny (2008)
How is everybody at the Mansion? How are things?ทุกคนที่แมนชั่นเป็นไงบ้างคะ The House Bunny (2008)
And I want you to move back to the Mansion.แล้วฉันก็อยากให้เธอกลับมาอยู่ที่นี่ The House Bunny (2008)
I can't wait to be back at the Mansion and be a centerfold.ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะไดเกลับไปที่แมนชั่น กลับไปเป็นคนสำคัญ The House Bunny (2008)
She still does. I mean, she just wants to be back at the Playboy Mansion.เธอยังเป็นอย่างนั้น, ฉันหมายถึง เธอต้องการกลับไปบ้านของเธอ The House Bunny (2008)
All the more, I looked forward to cleansing Earth, that is... by reducing humans with the virus.เอาให้มันสุดๆ ไปเลย ฉันอยากทำความสะอาดโลกมาตั้งนานแล้ว ด้วยการลดจำนวนประชากรด้วยเชื้อโรคระบาด Death Note: L Change the World (2008)
We don't need any people hesitant of our Earth Cleansing Plan.เราไม่ต้องการให้ใครหน้าไหนมาคอยถ่วงแผนการทำความสะอาดโลกของเรา Death Note: L Change the World (2008)
- Mister Transistor Radio.-มิตเตอร์ วิทยุทรานซิสเตอร์ Doubt (2008)
Iwas listening to a transistor radio with an earpiece.ฉันได้ใช้หูฟังกับวิทยุทรานซิสเตอร์ Doubt (2008)
Any disturbance will be subject to immediate arrest by Transit police.ให้รอฟังคำสั่งจาก เจ้าหน้าตำรวจประจำสถานี The Day the Earth Stood Still (2008)
Any disturbance will be subject to immediate arrest by Transit police.เจ้าหน้าตำรวจประจำสถานี เมื่อไปถึง The Day the Earth Stood Still (2008)
I - I'm in sort of a transitional period right now.ผมกำลังอยู่ในช่วงปรับเปลี่ยน The Art of the Deal (2008)
The expansion of cultivated land and single-crop farming encouraged the development of parasites.การแผ่ขยายเกษตรกรรมและการทำไร่เลื่อนลอย เอื้อต่อการกลายพันธ์ของปรสิต Home (2009)
By the way, about that mansion yesterday...ว่าแต่... คฤหาสน์ที่ท่านเข้าไปเมื่อวาน Goemon (2009)
It seems it wasn't a normal mansion.ข้าว่ามันต้องมีอะไรไม่ธรรมดาแน่ๆ... Goemon (2009)
Anyway, they've killed all employers, family members... and even all servants of that mansion!ท่านรู้รึเปล่า ว่าคนในบ้านนั้นถูกฆ่ายกครัวเลยนะ... ขนาดคนรับใช้ ยังโดนกุดหัวไปด้วย Goemon (2009)
I'll buy a mansion there, get a concubine and marry then...มีอะไร Goemon (2009)
Go back to playing house in your mama's mansion.พวกเราล้วนทดแทนกันได้ Chapter Two 'Trust and Blood' (2009)
Are you guys looking at expansion?- ครับ เยี่ยม - คุณเป็นยังไงบ้าง - เยี่ยม The Girlfriend Experience (2009)
And a problem is, as the infection spreads, the transition becomes permanent and less active.และปัญหาคือ การติดเชื้อที่อาจลุกลาม มันจะกระจายไปทั่วอย่างช้าๆและเป็นตลอดไป District 9 (2009)
Swinging from the chandeliers in a Playboy mansion, but today,สวิงกิ้ง ในบ้านที่มีโคมไฟระย้าในPlayboyแมนชั่น,แต่วันนี้ Zombieland (2009)
Ned will be given a seat and find one of our transition specialists waiting.เนดจะได้รับการจัดที่นั่งให้ เพื่อให้มาพบกับ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษคนใดคนหนึ่งของเราที่รอเขาอยู่ Up in the Air (2009)
And just like anything else you know it's gonna take a few months of sorta transition then everybody is gonna settle in.ก็เหมือนๆกันแหละ มันอาจใช้เวลาบ้าง เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เดี๋ยวก็คุ้นกันเองแหละ Up in the Air (2009)
Perhaps you're underestimating the positive effect that your career transition can have on your children.บางทีคุณอาจประเมินแง่บวกไว้น้อยเกินไป ในเรื่องผลของการเปลี่ยนอาชีพของคุณต่อลูกๆของคุณนะคะ Up in the Air (2009)
- Transition.- การเปลี่ยนแปลง Princess Protection Program (2009)
- Transition to what?- เปลี่ยนแปลงเพื่ออะไร Princess Protection Program (2009)
I thought you were at an Oceanside hotel, rehearsing your wedding.ผมคิดว่าคุณอยู่ที่โรงแรมโอเชี่ยนไซด์ ซ้อมงานแต่งงานซะอีก Double Blind (2009)
The doctor is calling it a... an "isolated episode of transient global amnesia."ทางการเเพทย์เรียกว่า... โลกใกล้จะแตกเลยความจำเสื่อมชั่วคราว Bit by a Dead Bee (2009)
A working theory from 1971 was that a transient killed the family and abducted Kathy gray.จากทฤษฏีที่เชื่อถือได้ในปี 1971 คือมีฆ่าครอบครัว และลักพาตัว เคธี่ เกรย์ไป Bloodline (2009)
Nate, you said it was a mansion, not a country club.เนท คุณบอกว่ามันเป็นแมนชันนิ ไม่ใช่คันทรี่คลับ The Grandfather (2009)
I should've been stateside to handle that transition.นายควรจะหัดยอมรับ กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงบ้างสิ Balm (2009)
Tonight we're announcing the expansion of our healing centers.พ่อซ่อมมันด้วยต้วเองเพื่อลูก V (2009)
He found the mansion.เขาพบแมนชั่นแล้ว The Mother Lode (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ansiThe transition from farm life to city life is often difficult.
ansiKamui no Ken was a sort of samurai/ninja story set during the transition of the fall of the Tokugawa Shogunate and the re-establishment of Japan under the Emperor Meiji in 1868.
ansiLansing is the state capital of Michigan.
ansiKeisuke has always studied in this mansion. That style known as 'home schooling', right?
ansiWhen you travel abroad, you feel very expansive, and it's easy to overspend in a mood like that.
ansiHe was very rich, and therefore could buy a mansion.
ansiA complete intransitive verb takes neither complement or object.
ansiI'd never seen such expansive scenery.
ansiIf my house were a mansion, I would invite everyone I know to my birthday party.
ansiThe LDP needs a spiritual cleansing.
ansiAdolescence is viewed as time of transition.
ansiIt is not real mansion.
ansiThe Japanese economy recorded more than 60 months of continuous expansion.
ansiThe invention of the transistor marked a new era.
ansiThe cat burglar must have entered the mansion from the roof.
ansiThe invention of the transistor introduced a new era.
ansiShe grows flowers such as tulips, pansies and daisies.
ansiThe expansion is aging.
ansiThe life of a person is a transient thing.
ansiWith verbs there are intransitive verbs that don't take an object, and transitive verbs that do take an object.
ansiThere are no fewer than a dozen bedrooms in this mansion.
ansiIn addition to a mansion, he owns a Bentley.
ansiShe lives in quite a big mansion.
ansiHe lives in that stately mansion.
ansiI'm in transit between flights now. I've spent 8 hours on a plane so far, after changing planes now it's another two hours.
ansiMy baggage was lost in transit.
ansiShareholders were concerned about the company's swift expansion overseas.
ansiA government official's stately mansion was looted.
ansiShe planted some pansies in the flower bed.
ansiThe educational system is in transition.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กทพ.[N] Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand, See also: ETA, Syn. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ขส.มก.[N] Bangkok Mass Transit Authority, Syn. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
รฟม.[N] Metropolitan Rapid Transit Authority, Syn. องค์การรถไฟฟ้ามหานคร
อนิจจัง[ADV] impermanent, See also: transient, unstable, Syn. ไม่เที่ยง, ไม่แน่นอน, Example: ทุกอย่างในโลกนี้ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจัง, Notes: (บาลี)
ไพศาล[V] be vast, See also: be wide, be extensive, be great, be expansive, be large, Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา, กว้างใหญ่ไพศาล, Example: มหาสมุทรสีครามสุดไพศาลเหลือคณานับยิ่ง, Thai definition: มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต
ไพศาล[ADJ] vast, See also: wide, broad, extensive, great, expansive, Syn. กว้างใหญ่, มโหฬาร, มหึมา, กว้างใหญ่ไพศาล, Example: จีนมีเนื้อที่อันไพศาลครอบคลุมอาณาบริเวณหลายตารางกิโลเมตร, Thai definition: ที่มีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต
เผล่[ADV] broadly, See also: widely, expansively, Example: ดวงนั่งยิ้มเผล่ให้พี่ตุ่มถ่ายรูปอย่างมีความสุข, Thai definition: อาการที่ยิ้มอย่างกระหยิ่มอิ่มใจ, อาการที่ยิ้มมากๆ
เผล่[ADV] broadly, See also: widely, expansively, Example: เขาเดินยิ้มเผล่ขึ้นมากราบแม่ที่ตักด้วยกิริยาละมุนละไม, Thai definition: อาการที่ยิ้มอย่างกระหยิ่มอิ่มใจ
สกรรมกริยา[N] transitive verb, Thai definition: คำกริยาที่ต้องมีกรรมหรือผู้กระทำมารับ, Notes: (ไวยากรณ์)
อัตราขยาย[N] expansion ratio, See also: expansion rate, increasing rate, Example: ปี 2539 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเริ่มชะลอตัวลง โดยมีอัตราขยายตัวเพียงร้อยละ 6.4 เท่านั้น
ฉาบฉวย[ADV] temporarily, See also: transitorily, impermanently, Syn. ชั่วครั้งชั่วคราว, ชั่วคราว, Example: นักการเมืองต้องเลือกสังกัดพรรคใดพรรคหนึ่งในระยะยาวจะอยู่แบบฉาบฉวยเหมือนเก่าไม่ได้, Thai definition: ไม่จริงจัง
ทรานซิสเตอร์[N] transistor, See also: small electronic part, Example: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์เครื่องแรก สร้างขึ้นที่ห้องทดลองลินคอล์น สถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาซูเซ็ต, Count unit: ตัว, เครื่อง, อัน, Thai definition: อุปกรณ์ขนาดเล็กมาก ประกอบด้วยผลึกของสารกึ่งตัวนำ มีขั้วไฟฟ้า 3 ขั้วสำหรับต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าภายนอก ใช้สำหรับควบคุมและขยายกระแสไฟฟ้า, Notes: (อังกฤษ)
ปลงอนิจจัง[V] realize the transitoriness of all things, See also: be disillusioned with impermanence, meditate on the impermanency of life, be filled with r, Syn. สังเวชใจ, Example: ข่าวอุบัติเหตุใหญ่ทำให้เรารู้สึกปลงอนิจจัง, Thai definition: รู้สึกสังเวชใจว่าไม่น่าจะเป็นถึงเช่นนั้น
ชั่วแล่น[ADV] momentarily, See also: brief, fleeting, passing, transient, Syn. ชั่วคราว, ไม่ถาวร, Ant. ถาวร, ตลอดไป, Example: เขาฆ่าเธอเพราะความโกรธชั่วแล่นของเขาเอง, Thai definition: ลักษณะทีเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน และสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว
กระสูทธิ์[N] cleansing of hands before the Brahmin rite, Syn. กรสุทธิ์, Example: พราหมณ์กำลังทำพิธีกระสูทธิ์, Thai definition: พิธีพราหมณ์อย่างหนึ่ง
การต่อเติม[N] expansion, See also: addition, extension, raise, increment, Syn. การเสริม, การเพิ่ม, การเพิ่มเติม, Example: การต่อเติมอาคารบ้านเรือนต้องได้รับอนุญาติจากสำนักงานเขตที่ตนอาศัยอยู่, Thai definition: การเพิ่มขนาดสิ่งก่อสร้าง
การเติบใหญ่[N] growth, See also: expansion, extension, development, Syn. การขยายใหญ่, Example: การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทยสะท้อนถึงการเติบใหญ่ของค่านิยมใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตตลอดจนมิติทางจิตใจสังคม
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย[N] Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand, See also: ETA, Syn. กทพ., Example: กระทรวงมหาดไทยมีฐานะเป็นต้นสังกัดของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การแปร[N] change, See also: alternation, modification, amendment, transformation, transmutation, transition, Syn. การแปรเปลี่ยน, การเปลี่ยน, การเปลี่ยนแปลง, Example: การแปรของภาษาเป็นการแปรแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อย, Thai definition: การเปลี่ยนกลายไปจากลักษณะหรือภาวะเดิม
การแผ่อาณาเขต[N] territory expansion, See also: expansion, extension, spread, Syn. การขยายอาณาเขต
คฤหาสน์[N] mansion, See also: residence, villa, home, fine house, Syn. บ้าน, ที่อยู่, นิวาสสถาน, เรือน, Example: คนรวยบางคนบางครั้งมีความทุกข์แสนสาหัสในคฤหาสน์อันมโหฬารของเขา, Count unit: หลัง, Thai definition: ที่อยู่, โดยมากหมายถึงเรือนอันสง่าผ่าเผย
การขยับขยาย[N] expansion, See also: extension, widening, enlargement, Syn. การขยาย, Example: การขยับขยายมาสู่บ้านใหม่ทำให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น
การดื้อแพ่ง[N] obstinateness, See also: stubbornness, disobedience, intransigence, Thai definition: การขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตาม, การขัดขืนไม่ยอมให้ความร่วมมือ
หัวเห็ด[ADJ] stubborn, See also: unyielding, headstrong, intransigent, obstinate, Syn. ดื้อด้าน, ทนทาน, ดื้อ, Example: คนหัวเห็ดอย่างคุณไม่เป็นอะไรง่ายๆ หรอก
อกรรมกริยา[N] intransitive verb, Syn. กริยาอกรรม, Thai definition: กริยาที่สำเร็จรูปได้ความบริบูรณ์โดยไม่ต้องมีกรรมรับ, Notes: (สันสกฤต/ไวยากรณ์)
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ[N] Bangkok Mass Transit Authority, Syn. ขสมก., Example: เขาเป็นพนักงานขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ
องค์การรถไฟฟ้ามหานคร[N] Metropolitan Rapid Transit Authority, Syn. รฟม.
หัวเลี้ยวหัวต่อ[N] turning point, See also: critical point, transition, Example: ท่านเชิญผมเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อปี 2524 อันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, Thai definition: ภาวะหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในระยะต่อกันถือว่าเป็นตอนสำคัญ
ความกว้างขวาง[N] wideness, See also: expansion, enlargement, dilation, Syn. ความกว้าง, ความใหญ่โต, Ant. ความคับแคบ, ความแคบ, Example: สวนจตุจักรมีพื้นที่มีความกว้างขวางพอที่จะรองรับชาวตลาดนัดสนามหลวงเดิมมาอยู่ได้
ดื้อแพ่ง[V] be stubborn, See also: be disobedient, be resist, be intransigent, be obstinate, be obdurate, be contumacious, Syn. ขัดขืน, ขืน, ดื้อ, ดันทุรัง, ดื้อรั้น, รั้น, Ant. ยินยอม, Example: ไม่ว่าเธอจะไล่เขายังไงเขาก็ยังคงดื้อแพ่งอยู่ต่อ, Thai definition: ขัดขืนไม่ยอมปฏิบัติตาม, ขัดขืนไม่ยอมให้ความร่วมมือ
หัวเลี้ยวหัวต่อ[N] turning point, See also: critical point, transition, Example: ท่านเชิญผมเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อปี 2524 อันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, Thai definition: ภาวะหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในระยะต่อกันถือว่าเป็นตอนสำคัญ
กริยาสกรรม[N] transitive verb, Thai definition: คำกริยาที่ต้องมีกรรมมารับ
กริยาอกรรม[N] intransitive verb, Thai definition: คำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอนซี[n. prop.] (Aēnsī) EN: ANSI   FR: ANSI
อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession   FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions
อัตราขยาย[n. exp.] (attrā khayāi) EN: expansion ratio ; expansion rate ; increasing rate   FR: taux d'expansion [m] ; niveau d'expansion [m]
ชั่วคราว[adj.] (chūakhrāo) EN: temporary ; transient ; tentative ; provisional ; make-shift   FR: temporaire ; passager ; provisoire
หัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (hūalīohūatø) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition   FR: transition [f]
หัวต่อหัวเลี้ยว[n. exp.] (hūatø-hūalīo) FR: transition [f]
การขยาย[n.] (kān khayāi) EN: enlargement ; magnification ; expansion   FR: agrandissement [m]
การขยายกิจการ[n. exp.] (kān khayāi kitjakān) EN: expansion growth ; intensive growth   
การขยายตลาด[n. exp.] (kān khayāi talāt) EN: expansion of the market   
การขยายธุรกิจ[n. exp.] (kān khayāi thurakit) EN: expansion of business   
การขยายตัว[n.] (kān khayāitūa) EN: expansion   
การขยายตัวของเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāitūa khøng sētthakit) EN: economic expansion ; expansion of the economy   
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ[n. exp.] (kān khayāitūa thāng sētthakit) EN: economic expansion ; expansion of the economy ; economic growth   FR: expansion économique [f]
การเพิ่ม[n.] (kān phoēm) EN: addition ; increase ; expansion   FR: augmentation [f] ; croissance [f] ; addition [f] ; ajout [m]
ขั้นกลาง[n. exp.] (khan klāng) EN: intermediate stage ; medium stage   FR: étape intermédiaire [f] ; étape de transition [f]
เครื่องรับวิทยุ[n. exp.] (khreūang rap witthayu) EN: receiver ; radio-receiver ; radio   FR: poste de radio [m] ; radio [f] ; poste récepteur [m] ; récepteur radiophonique [m] ; transistor [m]
กว้างใหญ่[adj.] (kwāngyai) EN: vast ; large ; immense ; roomy ; spacious ; expansive ; extensive   FR: vaste ; immense ; étendu
โลหะหลังทรานซิชัน[n. exp.] (lōha lang thrānsichan) EN: post-transition metal   
โลหะทรานซิชัน[n. exp.] (lōha thrānsichan) EN: transition metal   
ไม่ประนีประนอม[adj.] (mai pranīpranøm) EN: uncompromising ; unyielding ; intransigent   FR: inflexible
หนาวจนชา [adj.] (nāo jon chā) FR: transi
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ = องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ[org.] (Ongkān Khonsong Mūanchon Krungthēp) EN: Bangkok Mass Transit Authority (BMTA )   
โอนอ่อน[v.] (ōn-øn) EN: comply ; acquiesce ; assent ; accede ; yield   FR: transiger ; concéder
ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง[n. exp.] (phūdōisān plīen khreūang) EN: transit passenger   FR: passager en transit [m]
ประนีประนอม[v.] (pranīpranøm) EN: compromise ; come to terms with ; reconcile   FR: transiger ; composer
ประนอม[v.] (pranøm) EN: compound   FR: transiger ; composer
รัฐบาลรักษาการ[n. exp.] (ratthabān raksākān) EN: caretaker government ; interim government   FR: gouvernement intérimaire [m] ; gouvernement de transition [m] ; gouvernement qui expédie les affaires courantes [m]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย[org] (Rōngrīen Suan Kulāp Witthayālai) EN: Suankularb Wittayalai School ; Suankularb ; Rose Garden Mansion School   
สกรรมกริยา[n. exp.] (sakammakriyā) EN: transitive verb   FR: verbe transitif [m]
สมบัติการถ่ายทอด[n. exp.] (sombat kān thāithøt) EN: transitive property   
วิทยุ[n.] (witthayu) EN: radio ; wireless ; radio message ; radio receiver   FR: radio [f] ; transistor [m] ; récepteur radio [m]
วิทยุทรานซิสเตอร์[n.] (witthayu thrānsistoē) EN: portable radio   FR: transistor [m] ; poste à transistors [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ANSIN    AE1 N S IH2 N
DANSIE    D AE1 N S IY0
RANSIER    R AE1 N S IY0 ER0
MANSION    M AE1 N SH AH0 N
LANSING    L AE1 N S IH0 NG
KANSIAN    K AE1 N Z IY0 AH0 N
SANSING    S AE1 N S IH0 NG
PANSIES    P AE1 N Z IY0 Z
TRANSIT    T R AE1 N Z AH0 T
MANSIONS    M AE1 N CH AH0 N Z
VANSICKLE    V AE2 N S IH1 K AH0 L
CLEANSING    K L EH1 N Z IH0 NG
EXPANSION    IH0 K S P AE1 N SH AH0 N
LANSING'S    L AE1 N S IH0 NG Z
VANSICKEL    V AE2 N S IH1 K AH0 L
OCEANSIDE    OW1 SH AH0 N S AY2 D
TRANSIENT    T R AE1 N ZH AH0 N T
EXPANSIVE    IH0 K S P AE1 N S IH0 V
TRANSITORY    T R AE1 N Z AH0 T AO2 R IY0
TRANSITION    T R AE0 N Z IH1 SH AH0 N
TRANSIMAGE    T R AE2 N Z IH1 M IH0 JH
TRANSIENTS    T R AE1 N Z IY0 AH0 N T S
TRANSIENCE    T R AE1 N Z IY0 AH0 N S
EXPANSIONS    IH0 K S P AE1 N SH AH0 N Z
TRANSISTOR    T R AE0 N Z IH1 S T ER0
TRANSISTORS    T R AE0 N Z IH1 S T ER0 Z
TRANSITIONS    T R AE0 N Z IH1 SH AH0 N Z
L'EXPANSION    L EH2 K S P AE1 N SH AH0 N
EXPANSION'S    IH0 K S P AE1 N CH AH0 N Z
EXPANSIONARY    IH0 K S P AE1 N SH AH0 N EH2 R IY0
TRANSITIONAL    T R AE0 N S IH1 SH AH0 N AH0 L
EXPANSIONISM    IH0 K S P AE1 N CH AH0 N IH2 Z AH0 M
EXPANSIONIST    IH0 K S P AE1 N CH AH0 N IH2 S T
TRANSITIONAL    T R AE0 N Z IH1 SH AH0 N AH0 L
INTRANSIGENT    IH0 N T R AE1 N S AH0 JH AH0 N T
INTRANSIGENT    IH0 N T R AE1 N Z AH0 JH AH0 N T
INTRANSIGENCE    IH2 N T R AE1 N S AH0 JH AH0 N S
TRANSITIONING    T R AE0 N Z IH1 SH AH0 N IH0 NG
INTRANSIGENCE    IH2 N T R AE1 N Z AH0 JH AH0 N S
OVEREXPANSION    OW1 V ER0 IH0 K S P AE1 N SH AH0 N
TRANSILLUMINATIO    T R AE2 N Z AH0 L UW2 M AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mansion    (n) (m a1 n sh @ n)
pansies    (n) (p a1 n z i z)
tansies    (n) (t a1 n z i z)
transit    (n) (t r a1 n s i t)
mansions    (n) (m a1 n sh @ n z)
scansion    (n) (s k a1 n sh @ n)
cleansing    (v) (k l e1 n z i ng)
expansion    (n) (i1 k s p a1 n sh @ n)
expansive    (j) (i1 k s p a1 n s i v)
transient    (n) (t r a1 n z i@ n t)
transience    (n) (t r a1 n z i@ n s)
transiency    (n) (t r a1 n z i@ n s ii)
transients    (n) (t r a1 n z i@ n t s)
transistor    (n) (t r a1 n z i1 s t @ r)
transition    (n) (t r a1 n z i1 sh @ n)
transitive    (j) (t r a1 n s @ t i v)
transitory    (j) (t r a1 n s i t r ii)
expansively    (a) (i1 k s p a1 n s i v l ii)
transiently    (a) (t r a1 n z i@ n t l ii)
transistors    (n) (t r a1 n z i1 s t @ z)
transitions    (n) (t r a1 n z i1 sh @ n z)
expansionism    (n) (e g s p a1 n sh @ n @ z m)
expansionist    (n) (i g s p a1 n sh @ n @ s t)
intransigent    (j) (i1 n t r a1 n s i jh @ n t)
intransitive    (j) (i1 n t r a1 n s @ t i v)
transitional    (j) (t r a1 n s i1 sh @ n l)
transitively    (a) (t r a1 n s @ t i v l ii)
expansiveness    (n) (i1 k s p a1 n s i v n @ s)
intransigence    (n) (i1 n t r a1 n s i jh @ n s)
intransitively    (a) (i1 n t r a1 n s @ t i v l ii)
transistorized    (j) (t r a1 n z i1 s t @ r ai z d)
transitionally    (a) (t r a1 n s i1 sh @ n @ l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
束の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่ววูบ English: transient (a-no)
展開[てんかい, tenkai] Thai: ดำเนินต่อไปในรูปแบบใหม่ English: expansion (opposite of compression)

German-Thai: Longdo Dictionary
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ความเห็น
Ansicht(n) |die, pl. Ansichten| ภาพที่เห็น

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*nblick {m}; Ansicht {f}; Sicht {f}; Blick {m}; Aus*n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Analysator {m} | Analysator für Einschwingungsvorgängeanalyzer [Am.]; analyser [Br.] | transient network analyzer/analyser [Add to Longdo]
Anblick {m}; Ansicht {f}; Sicht {f}; Blick {m}; Aussicht {f}; Ausblick {m} | Anblicke {pl}; Ansichten {pl}; Sichten {pl}; Blicke {pl}; Aussichten {pl}; Ausblicke {pl} | eine Ansicht habenview | views | to hold a view [Add to Longdo]
Ansicht {f}elevation [Add to Longdo]
nach verbreiteter Ansichtaccording to popular apprehension [Add to Longdo]
Ansichtskarte {f}picture postcard [Add to Longdo]
Ansichtsbestellung {f}approval order [Add to Longdo]
Ansichtsfenster {n} des Papierbereichs (Zeichnung)viewport [Add to Longdo]
Ansichtssache {f}matter of opinion [Add to Longdo]
Ansichtssendung {f}consignment on approval [Add to Longdo]
Ansiedeln {n}; Ansiedlung {f}; Besiedeln {n}; Besiedlung {f}settling [Add to Longdo]
Ansiedler {f}; Siedler {m} | Ansiedler {pl}; Siedler {pl}settler | settlers [Add to Longdo]
Ansiedlung {f} (von Firmen)establishing (of firms) [Add to Longdo]
Anzeige {f}; Bildschirm {m}; Ausstellung {f}; Ansicht {f} | grafische Anzeigedisplay | graphic display [Add to Longdo]
Auenerweiterung {f}expansion of alluvial areas [Add to Longdo]
Ausdehnung {f}; Erweiterung {f}; Dehnung {f} | Ausdehnungen {pl}dilatation; expansion; extension | expansions [Add to Longdo]
Ausdehnungsgefäß {n}expansion tank; expansion vessel [Add to Longdo]
Ausdehnungskoeffizient {m}co-efficient of expansion [Add to Longdo]
Ausdehnungsvermögen {n}expansibility [Add to Longdo]
Außenansicht {f}exterior view [Add to Longdo]
Ausweitung {f}extension; expansion; spreading; escalation [Add to Longdo]
Besiedlung {f}; Ansiedlung {f}settlement [Add to Longdo]
Binärentwicklung {f} [math.]binary expansion [Add to Longdo]
Deckensprung {m}expansion joint for ceiling grid [Add to Longdo]
Dehnfuge {f} [techn.]expansion joint [Add to Longdo]
Dehnhülse {f} [techn.]expansion sleeve [Add to Longdo]
Dehnschraube {f} [techn.]stress bolt; expansion bolt [Add to Longdo]
Dehnstiftschraube {f} [techn.]expansion stud [Add to Longdo]
Dehnungsband {n}expansion strap [Add to Longdo]
Dehnungsfuge {f}; Bewegungsfuge {f}expansion joint [Add to Longdo]
Dehnungsmessgerät {n}expansion measuring device [Add to Longdo]
Diffusionstransistor {m} (Transistorherstellungsart)diffusion transistor [Add to Longdo]
Durchgang {m} | Durchgänge {pl}transit | transits [Add to Longdo]
Durchgangszeit {m}transit time [Add to Longdo]
Durchleitungskabel {n}cable transits [Add to Longdo]
Durchreisenden {pl}; Durchreisendetransients [Add to Longdo]
Einschwingen {n}transient oscillation [Add to Longdo]
Einschwingverhalten {n}transient response; transient phenomenon [Add to Longdo]
Einschwingvorgang {m}settling process; transient condition [Add to Longdo]
Entwicklung {f} [math.]expansion [Add to Longdo]
Epitaxietransistor {m} [electr.]epitaxial transistor [Add to Longdo]
Erweiterung {f}expansion [Add to Longdo]
Erweiterungskarte {f}expansion card [Add to Longdo]
Euro {m} | Einführung {f} des Euro | Übergang {m} zum Euro | Umstellung {f} auf den Euroeuro | introduction of the euro | transition to the euro | changeover to the euro [Add to Longdo]
Expansion {f}expansion [Add to Longdo]
Expansionsmuffe {f}; Kompensator {m}expansion joint [Add to Longdo]
Expansionsventil {n} [techn.]expansion valve [Add to Longdo]
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error [Add to Longdo]
Feldeffekttransistor {m} (FET)field-effect transistor [Add to Longdo]
Flächentransistor {m}junction transistor [Add to Longdo]
Frontansicht-Schaltschrank {m} [techn.]front view switch panel [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
いざなみ景気;伊弉冉景気[いざなみけいき, izanamikeiki] (n) (See だらだらかげろう景気) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
うるき星;女宿[うるきぼし, urukiboshi] (n) (See 女・じょ) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
たたら星;婁宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See 婁) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
だらだらかげろう景気;だらだら陽炎景気[だらだらかげろうけいき, daradarakageroukeiki] (n) period of Japanese economic expansion from February 2002 to October 2007 [Add to Longdo]
ちちり星;井宿[ちちりぼし, chichiriboshi] (n) (See 井・せい) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ちりこ星;張星;張宿[ちりこぼし, chirikoboshi] (n) (See 張) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
つかの間(P);束の間(P)[つかのま, tsukanoma] (n,adj-no) moment; brief time; brief; transient; (P) [Add to Longdo]
とみて星;虚宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See 虚・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
なまめ星;壁宿[なまめぼし, namameboshi] (n) (See 壁) Chinese "Wall" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ぬりこ星;柳宿[ぬりこぼし, nurikoboshi] (n) (See 柳・りゅう) Chinese "Willow" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
はつい星;室宿[はついぼし, hatsuiboshi] (n) (See 室・しつ) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] (n) {comp} ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
インライン展開[インラインてんかい, inrain tenkai] (n) {comp} in-line expansion [Add to Longdo]
エキスパンションキャビネットパネル[, ekisupanshonkyabinettopaneru] (n) {comp} expansion cabinet panel [Add to Longdo]
エキスパンションジョイント[, ekisupanshonjointo] (n) expansion joint [Add to Longdo]
エスニッククレンジング[, esunikkukurenjingu] (n) ethnic cleansing [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] (n) {comp} Emitter-Coupled Transistor Logic; ECTL [Add to Longdo]
クレンジング[, kurenjingu] (n,vs) cleansing [Add to Longdo]
クレンジングクリーム[, kurenjingukuri-mu] (n) cleansing cream; (P) [Add to Longdo]
クレンジングフォーム[, kurenjingufo-mu] (n) cleansing foam [Add to Longdo]
クレンジングローション[, kurenjinguro-shon] (n) cleansing lotion [Add to Longdo]
ソフトエラー[, sofutoera-] (n) {comp} soft error; transient error [Add to Longdo]
ダイオードトランジスタ論理回路[ダイオードトランジスタろんりかいろ, daio-dotoranjisuta ronrikairo] (n) {comp} Diode-Transistor Logic [Add to Longdo]
トラグラ[, toragura] (n) (abbr) transistor glamour; transistor glamor [Add to Longdo]
トランシット[, toranshitto] (n) transit [Add to Longdo]
トランジション[, toranjishon] (n) transition [Add to Longdo]
トランジスタ(P);トランジスター[, toranjisuta (P); toranjisuta-] (n) electrical transistor; (P) [Add to Longdo]
トランジスターグラマー[, toranjisuta-gurama-] (n) transistor glamour; transistor glamor [Add to Longdo]
トランジスターラジオ[, toranjisuta-rajio] (n) transistor radio [Add to Longdo]
トランジスタダイオードロジック[, toranjisutadaio-dorojikku] (n) {comp} Transistor-Diode Logic; TDL [Add to Longdo]
トランジスタトランジスタロジック[, toranjisutatoranjisutarojikku] (n) {comp} transistor-transistor logic; TTL [Add to Longdo]
トランジスタラジオ[, toranjisutarajio] (n) transistor radio [Add to Longdo]
トランジット[, toranjitto] (n) transit; (P) [Add to Longdo]
トルースタイト[, toru-sutaito] (n) troostite (transitional constituent of steel) [Add to Longdo]
バイポーラートランジスター[, baipo-ra-toranjisuta-] (n) bipolar transistor [Add to Longdo]
バイポーラトランジスタ[, baipo-ratoranjisuta] (n) {comp} bipolar transistor [Add to Longdo]
フーリエ展開[フーリエてんかい, fu-rie tenkai] (n) {math} Fourier expansion [Add to Longdo]
ファイル名展開[ファイルめいてんかい, fairu meitenkai] (n) {comp} filename expansion [Add to Longdo]
ファンサイト[, fansaito] (n) {comp} fan site (WWW); fansite; (P) [Add to Longdo]
フォトトランジスタ[, fototoranjisuta] (n) phototransistor [Add to Longdo]
フォトトランジスター[, fototoranjisuta-] (n) phototransistor [Add to Longdo]
フランシスコ修道会[フランシスコしゅうどうかい, furanshisuko shuudoukai] (n) Order of Friars Minor; Fransiscans [Add to Longdo]
マクロの展開[マクロのてんかい, makuro notenkai] (n) {comp} macro expansion [Add to Longdo]
マルコフ遷移[マルコフせんい, marukofu sen'i] (n) Markov transition [Add to Longdo]
マンション[, manshon] (n) large apartment (from mansion); apartment house; (P) [Add to Longdo]
ミッシングリンク[, misshingurinku] (n) missing link (i.e. transitional fossil) [Add to Longdo]
メモリ拡張カード[メモリかくちょうカード, memori kakuchou ka-do] (n) {comp} memory expansion card [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三极管[sān jí guǎn, ㄙㄢ ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˇ, / ] triode (vacuum tube or transistor) [Add to Longdo]
不及物动词[bù jí wù dòng cí, ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ˋ ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] intransitive verb [Add to Longdo]
交通卡[jiāo tōng kǎ, ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄎㄚˇ, ] public transportation card; prepaid transit card; subway pass [Add to Longdo]
伤耗[shāng hào, ㄕㄤ ㄏㄠˋ, / ] damage (e.g. to goods in transit) [Add to Longdo]
公交[gōng jiāo, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄠ, ] public transportation; mass transit [Add to Longdo]
公共交通[gōng gòng jiāo tōng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ, ] public transport; mass transit [Add to Longdo]
公馆[gōng guǎn, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄢˇ, / ] residence (of sb rich or important); mansion [Add to Longdo]
再屠现金[zài tú xiàn jīn, ㄗㄞˋ ㄊㄨˊ ㄒㄧㄢˋ ㄐㄧㄣ, / ] (accounting) cash in transit [Add to Longdo]
及物[jí wù, ㄐㄧˊ ˋ, ] transitive [Add to Longdo]
及物动词[jí wù dòng cí, ㄐㄧˊ ˋ ㄉㄨㄥˋ ㄘˊ, / ] transitive verb [Add to Longdo]
受事[shòu shì, ㄕㄡˋ ㄕˋ, ] object (of a transitive verb); to receive a task [Add to Longdo]
口岸[kǒu àn, ㄎㄡˇ ㄢˋ, ] a port for external trade; a trading or transit post on border between countries [Add to Longdo]
四大名著[sì dà míng zhù, ㄙˋ ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ, ] the Four Classic Novels of Chinese literature, namely A Dream of Red Mansions 紅樓夢|红楼梦, Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义, Water Margin 水滸傳|水浒传, Journey to the West 西游記|西游记 [Add to Longdo]
在途[zài tú, ㄗㄞˋ ㄊㄨˊ, ] in transit (of passnegers, goods etc) [Add to Longdo]
基极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, / ] base electrode (in transistor) [Add to Longdo]
大力发展[dà lì fā zhǎn, ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] vigorous expansion; rapid development [Add to Longdo]
大厦[dà shà, ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, / ] large building; edifice; mansion [Add to Longdo]
大厦将倾[dà shà jiāng qīng, ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ ㄐㄧㄤ ㄑㄧㄥ, / ] great mansion on the verge of collapse (成语 saw); hopeless situation [Add to Longdo]
夷旷[yí kuàng, ㄧˊ ㄎㄨㄤˋ, / ] expansive; level and broad; broad-minded [Add to Longdo]
夹山国家森林公园[Jiā shān guó jiā sēn lín gōng yuán, ㄐㄧㄚ ㄕㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄙㄣ ㄌㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ, / ] Jiashansi National Forest Park in Shimen 石门, Changde 常德, Hunan [Add to Longdo]
富丽堂皇[fù lì táng huáng, ㄈㄨˋ ㄌㄧˋ ㄊㄤˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] sumptuous mansions (成语 saw); splending and majestic [Add to Longdo]
宽阔[kuān kuò, ㄎㄨㄢ ㄎㄨㄛˋ, / ] expansive; wide; width; thickness [Add to Longdo]
山西[Shān xī, ㄕㄢ ㄒㄧ, 西] Shanxi province (Shansi) in north China between Hebei and Shaanxi, abbr. 晋 capital Taiyuan 太原 [Add to Longdo]
山西兽[Shān xī shòu, ㄕㄢ ㄒㄧ ㄕㄡˋ, 西 / 西] Shansitherium fuguensis (early giraffe) [Add to Longdo]
山西省[Shān xī shěng, ㄕㄢ ㄒㄧ ㄕㄥˇ, 西] Shanxi province (Shansi) in north China between Hebei and Shaanxi, abbr. 晋 capital Taiyuan 太原 [Add to Longdo]
[fǔ, ㄈㄨˇ, ] seat of government; government repository (archive); official residence; mansion; presidential palace; (honorific) Your home; prefecture (from Tang to Qing times) [Add to Longdo]
府第[fǔ dì, ㄈㄨˇ ㄉㄧˋ, ] mansion house; official residence [Add to Longdo]
府邸[fǔ dǐ, ㄈㄨˇ ㄉㄧˇ, ] mansion house; official residence [Add to Longdo]
快速发展[kuài sù fā zhǎn, ㄎㄨㄞˋ ㄙㄨˋ ㄈㄚ ㄓㄢˇ, / ] rapid growth; rapid expansion [Add to Longdo]
捷运[jié yùn, ㄐㄧㄝˊ ㄩㄣˋ, / ] rapid transit; subway [Add to Longdo]
扩张[kuò zhāng, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ, / ] expansion; dilation; to expand (e.g. one's power or influence); to broaden [Add to Longdo]
改朝换代[gǎi cháo huàn dài, ㄍㄞˇ ㄔㄠˊ ㄏㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] transition period between dynasties; an interregnum [Add to Longdo]
[bǎn, ㄅㄢˇ, ] great; expansive [Add to Longdo]
晶体管[jīng tǐ guǎn, ㄐㄧㄥ ㄊㄧˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] transistor [Add to Longdo]
暂态[zàn tài, ㄗㄢˋ ㄊㄞˋ, / ] transient [Add to Longdo]
曹雪芹[Cáo Xuě qín, ㄘㄠˊ ㄒㄩㄝˇ ㄑㄧㄣˊ, ] Cao Xueqin (c. 1715-c. 1764), accepted author of Dream of Red Mansions 紅樓夢|红楼梦 [Add to Longdo]
林黛玉[Lín Dài yù, ㄌㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄩˋ, ] Lin Daiyu, female character in The Dream of Red Mansions, cousin and thwarted lover of Jia Baoyu 賈寶玉|贾宝玉 [Add to Longdo]
槿[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, 槿] Hibiscus syriacus; transient [Add to Longdo]
[gǒng, ㄍㄨㄥˇ, ] mercury Hg, transition metal, atomic number 80 [Add to Longdo]
洗面[xǐ miàn, ㄒㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, ] facial cleansing [Add to Longdo]
流动人口[liú dòng rén kǒu, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄎㄡˇ, / ] transient population; floating population [Add to Longdo]
浩浩[hào hào, ㄏㄠˋ ㄏㄠˋ, ] vast; expansive (universe); torrential (floods) [Add to Longdo]
浩然[hào rán, ㄏㄠˋ ㄖㄢˊ, ] vast; expansive; overwhelming [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] to float; superficial; floating; unstable; movable; provisional; temporary; transient; impetuous; hollow; inflated; to exceed; superfluous; excessive; surplus [Add to Longdo]
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, / ] disperse expansive (of river) [Add to Longdo]
[mǎng, ㄇㄤˇ, ] vast; expansive (of water) [Add to Longdo]
[huì, ㄏㄨㄟˋ, ] vast; expansive (as of water) [Add to Longdo]
玄武[xuán wǔ, ㄒㄩㄢˊ ˇ, ] the Black Tortoise (the seven mansions of north sky); (in Daoism) God of the north sky [Add to Longdo]
王府[Wáng fǔ, ㄨㄤˊ ㄈㄨˇ, ] Prince's mansion [Add to Longdo]
琼脂[qióng zhī, ㄑㄩㄥˊ ㄓ, / ] agar (plant jelly from seaweed Gelidium amansii) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アメリカ規格委員会[アメリカきかくいいんかい, amerika kikakuiinkai] ANSI - American National Standards Institute [Add to Longdo]
エミッタートランジスタ論理回路[エミッタートランジスタろんりかいろ, emitta-toranjisuta ronrikairo] Emitter-Coupled Transistor Logic, ECTL [Add to Longdo]
ソフトエラー[そふとえらー, sofutoera-] soft error, transient error [Add to Longdo]
ダイオードトランジスタ論理回路[ダイオードトランジスタろんりかいろ, daio-dotoranjisuta ronrikairo] Diode-Transistor Logic [Add to Longdo]
トランジスタ[とらんじすた, toranjisuta] transistor [Add to Longdo]
トランジスタ-トランジスタロジック[とらんじすた - とらんじすたろじっく, toranjisuta - toranjisutarojikku] transistor-transistor logic, TTL [Add to Longdo]
トランジスタダイオードロジック[とらんじすただいおーどろじっく, toranjisutadaio-dorojikku] Transistor-Diode Logic, TDL [Add to Longdo]
ファイル名展開[ファイルめいてんかい, fairu meitenkai] filename expansion [Add to Longdo]
マクロの展開[マクロてんかい, makuro tenkai] macro expansion [Add to Longdo]
メモリ拡張カード[メモリかくちょうカード, memori kakuchou ka-do] memory expansion card [Add to Longdo]
メモリ拡張ボード[メモリかくちょうボード, memori kakuchou bo-do] memory expansion board [Add to Longdo]
移行期[いこうき, ikouki] transition, cutover period [Add to Longdo]
一時誤り[いちじあやまり, ichijiayamari] soft error, transient error [Add to Longdo]
一時的ウィンドウ[いちじてきウィンドウ, ichijiteki uindou] transient window [Add to Longdo]
過渡[かと, kato] transient (a-no), changing old to new [Add to Longdo]
拡張[かくちょう, kakuchou] expansion (vs), extension, enlargement, escape (ESC) [Add to Longdo]
拡張スロット[かくちょうロット, kakuchou rotto] expansion board slot [Add to Longdo]
拡張ボード[かくちょうボード, kakuchou bo-do] expansion board [Add to Longdo]
状態遷移[じょうたいせんい, joutaisen'i] state change, state transition [Add to Longdo]
伸張[しんちょう, shinchou] expansion (vs) [Add to Longdo]
推移図[すいいず, suiizu] transition diagram [Add to Longdo]
遷移確率[せんいかくりつ, sen'ikakuritsu] transition probability (e.g. in a Markov chain) [Add to Longdo]
遷移図[せんいず, sen'izu] transition diagram [Add to Longdo]
相互情報量[そうごじょうほうりょう, sougojouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information [Add to Longdo]
直結形トランジスタ論理回路[ちょっけつけいトランジスタろんりかいろ, chokketsukei toranjisuta ronrikairo] Direct-coupled Transistor Logic, DCTL [Add to Longdo]
展開[てんかい, tenkai] expansion (vs) [Add to Longdo]
展開結果[かいてんけっか, kaitenkekka] result of an expansion (filename, e.g.) [Add to Longdo]
伝達情報量[でんたつじょうほうりょう, dentatsujouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information [Add to Longdo]
電界効果トランジスタ[でんかいこうか, denkaikouka] Field-Effect Transistor, FET [Add to Longdo]
電界効果トランジスター[でんかいこうかトランジスター, denkaikouka toranjisuta-] FET, Field Effect Transistor [Add to Longdo]
配布先表展開[はいふさきひょうてんかい, haifusakihyoutenkai] distribution list expansion [Add to Longdo]
配布先表展開禁止[はいふさきひょうてんかいきんし, haifusakihyoutenkaikinshi] DL expansion prohibited [Add to Longdo]
配布先表展開履歴表示[はいふさきひょうてんかいりれきひょうじ, haifusakihyoutenkairirekihyouji] DL expansion history indication [Add to Longdo]
薄膜トランジスタ[うすまくトランジスタ, usumaku toranjisuta] Thin Film Transistor (TFT) [Add to Longdo]
薄膜トランジスター[うすまくトランジスター, usumaku toranjisuta-] TFT, Thin Film Transistor [Add to Longdo]
非常駐[ひじょうちゅう, hijouchuu] transient (a-no) [Add to Longdo]
文字幅拡大率[もじはばかくだいりつ, mojihabakakudairitsu] character expansion factor [Add to Longdo]
平均伝達情報量[へいきんでんたつじょうほうりょう, heikindentatsujouhouryou] mean transinformation (content), average transinformation (content) [Add to Longdo]
トランジット[とらんじっと, toranjitto] TransIT [Add to Longdo]
アンシ[あんし, anshi] ANSI [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
他動詞[たどうし, tadoushi] (transitives) Verb [Add to Longdo]
動詞[どうし, doushi] (transitives) Verb [Add to Longdo]
思惑[おもわく, omowaku] Meinung, Ansicht, Erwartung [Add to Longdo]
意見[いけん, iken] Meinung, Ansicht [Add to Longdo]
[けい, kei] AUSSICHT, ANSICHT [Add to Longdo]
浅見[せんけん, senken] oberflaechliche_Ansicht [Add to Longdo]
絵はがき[えはがき, ehagaki] Ansichtskarte [Add to Longdo]
膨脹[ぼうちょう, bouchou] Ausdehnung, Expansion [Add to Longdo]
見解[けんかい, kenkai] Meinung, Ansicht [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

  ANSI
         American National Standard Institute (org., USA)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top