ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*aegean*

EY2 JH IY1 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: aegean, -aegean-
Possible hiragana form: あえげあん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aegean(ไอจี' อัน) adj., n. ชื่อทะเลในเมดิเทเรเนียนอยู่ระหว่างกรีกกับตุรกี., Syn. Aegean Sea

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Art, Aegeanศิลปะอีเจียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll make sure that Xerxes wishes he never crossed the Aegean.ฉันจะให้แน่ใจว่า Xerxes ต้องการ เขาไม่เคยข้ามทะเลอีเจียน 300: Rise of an Empire (2014)
Well boy, the only honor for her now... will be when she watches your crushed and broken fleet, sinking to the bottom of the Aegean, and is able to recognize you, nailed to the mast of your ship with her sword,- ดีหนุ่ม ... ... เพียงเพื่อเป็นเกียรติแก่เธอตอนนี้ ... ... จะเป็นตอนที่เธอเห็น คุณบดและกองทัพเรือเสีย ... 300: Rise of an Empire (2014)
Themistokles watches the bodies of his men turn the Aegean red with blood.Themistoclesเห็นศพคนของพวกเขา... ...เพื่อเปิดสีแดงทะเลอีเจียนด้วยเลือด. 300: Rise of an Empire (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทะเลเอเจี้ยน[Thalē Ējīen] (n, prop) EN: Aegean Sea  FR: mer Égée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AEGEAN EY2 JH IY1 AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱琴海[Ài qín Hǎi, ㄞˋ ㄑㄧㄣˊ ㄏㄞˇ, / ] Aegean Sea, #41,167 [Add to Longdo]
爱琴[Ài qín, ㄞˋ ㄑㄧㄣˊ, / ] Aegean (sea between Greece and Turkey), #228,148 [Add to Longdo]
勒斯波斯[Lè sī bō sī, ㄌㄜˋ ㄙ ㄅㄛ ㄙ, ] Lesbos (Greek island in Aegean) [Add to Longdo]
勒斯波斯岛[Lè sī bō sī dǎo, ㄌㄜˋ ㄙ ㄅㄛ ㄙ ㄉㄠˇ, / ] Lesbos (Greek island in Aegean) [Add to Longdo]
桑托里尼岛[sāng tuō lǐ ní dǎo, ㄙㄤ ㄊㄨㄛ ㄌㄧˇ ㄋㄧˊ ㄉㄠˇ, / ] Santorini (volcanic island in the Aegean sea) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エーゲ文明[エーゲぶんめい, e-ge bunmei] (n) Aegean civilization [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 AEgean \[AE]*ge"an\, a. [L. Aegeus; Gr. ?.]
   Of or pertaining to the sea, or arm of the Mediterranean sea,
   east of Greece. See {Archipelago}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Aegean
   adj 1: of or relating to or characteristic of the prehistoric
       Aegean civilization
   2: of or relating to or bordering the Aegean Sea; "Aegean
     islands"
   n 1: an arm of the Mediterranean between Greece and Turkey; a
      main trade route for the ancient civilizations of Crete and
      Greece and Rome and Persia [syn: {Aegean}, {Aegean Sea}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top