ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*饰品*

   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 饰品, -饰品-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饰品[shì pǐn, ㄕˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] ornament; item of jewelry; accessory, #9,448 [Add to Longdo]
饰品[zhuāng shì pǐn, ㄓㄨㄤ ㄕˋ ㄆㄧㄣˇ, / ] ornament, #22,998 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe people from Oz turn into green ornaments.[CN] 也许奥兹国的人都变成了绿色的装饰品. Return to Oz (1985)
You should give some of them decorations away.[CN] 有些装饰品可以扔了 The Long Day Closes (1992)
Do you decorate your-your tree with, um, candy canes and ornaments?[CN] 你有,嗯装饰你的,你的树, 糖果手杖和装饰品 Dominoes (2014)
For a few trinkets, they'll let us alone. Otherwise, they can give us a bad time. It's not worth it.[CN] 为了几件饰品,跟他们 结下梁子,这不值得 The Naked Prey (1965)
- for Christmas decorations.[CN] M也想把我挂在圣诞树上当装饰品 Spectre (2015)
Rings, trinkets, stones.[CN] 戒指,小饰品,石头 The Beastmaster (1982)
I transformed him into an ornament.[CN] 我把他变成了装饰品. Return to Oz (1985)
You know. I'll just... Giving me a little jewellery I can actually wear.[CN] 你可以给我一个可以戴的装饰品 Spy (2015)
I want you to steal all the money from Mummy's purse... and buy all my accessories.[CN] 我要你从你妈妈的钱包里 把钱都偷出来 买我的饰品 Big (1988)
Yes, left that one...[CN] 对 没碰那块 绿松石装饰品 Yes, left that one... Diamonds Are Forever (2015)
Came by to drop off Halloween decorations from the attic.[CN] 我来送一些阁楼上找到的 万圣节装饰品 Master of Horror (2014)
He has allowed himself the luxury of failure.[CN] 对他来说失败就是奢饰品 The Making of Fanny and Alexander (1984)
And I like people and coffee.[CN] 我喜欢旅行 也喜欢饰品 Dream Police (2015)
Into an amusing and beautiful ornament for my palace.[CN] 变成了一个我宫殿里有趣漂亮的装饰品. Return to Oz (1985)
Thanks for letting me wear the handsome wardrobe... and thanks for the use of all the trinkets.[CN] 谢谢你给我穿那些华丽的衣服 也谢谢你让我用那些精美的饰品 Sunset Boulevard (1950)
An ornament.[CN] 装饰品. Return to Oz (1985)
Look for green ornaments, quick.[CN] 找绿色的装饰品, 快. Return to Oz (1985)
I say give them an opportunity to participate... in decorating their own cells with their own personal decorators.[CN] 我呼吁给他们机会, 让他们参与装饰自己的牢房, 用他们个人自己的装饰品 Everyone Says I Love You (1996)
- He's turned into an ornament.[CN] - 他变成了装饰品. Return to Oz (1985)
I found another box of decorations, and came by to give them to you.[CN] 我找到另一箱装饰品 顺路给你送来 Master of Horror (2014)
There must be some way to break the curse.[CN] 古董 ——小装饰品 Beauty and the Beast (2017)
The ornament is a statuette, a black figure of a bird.[CN] 那件饰品是一尊雕像 一只黑鸟 The Maltese Falcon (1941)
Being an ornament will probably be hardest on you, Dorothy, since you're used to eating and sleeping and other such activities.[CN] 变成个装饰品对你来说可能会很痛苦, Dorothy, 因为你已经习惯了吃饭、睡觉、玩耍. Return to Oz (1985)
I made this ornament when I was a kid once, out of a pine cone.[CN] 我做了这个装饰品 当我还是个孩子一次, 出一个松塔。 A Merry Friggin' Christmas (2014)
See, Mr. Spade, I'm trying to recover an ornament that, shall we say, has been mislaid.[CN] 这样讲好了,史派特先生. 我在找 一件饰品. The Maltese Falcon (1941)
But whether it is an article of apparel or an anatomical f-feature, that is the question.[CN] 但这究竟是美容院的饰品 或是解剖学上的遗物 这还未查明清楚 Casino Royale (1967)
I'm sorry about the ornaments.[CN] 对不起打碎了装饰品 No Man of Her Own (1950)
I'm playing Hamlet, whether those in power like Shakespeare or not.[CN] 并不因为当权者 喜欢莎士比亚我才演 那些当权的不过 拿莎士比亚作装饰品 Mephisto (1981)
- No, I like these.[CN] 不 我喜欢那些装饰品 The Long Day Closes (1992)
You can go and inspect my ornament collection.[CN] 你可以去看看我的装饰品收藏. Return to Oz (1985)
Wouldst thou have that which thou esteem'st the ornament of life and live a coward in thy own esteem, letting "l dare not" wait upon "l would"?[CN] 难道你宁愿要你心目中的生活的装饰品 不惜像你自己所认为的胆小鬼那样活着 就像谚语中的可怜的猫那样让"我不敢"等在"我想要"的后边 Macbeth (2015)
- I love it.[CN] 如果把摆花放在一半的位置上 那么就可以摆一只花瓶 周围有水晶饰品 Ride Along 2 (2016)
You know, this is a swell place. I'm going to put a bronze plaque up.[CN] 这像口井 我要弄个装饰品上去 Shadow of a Doubt (1943)
We have only one Christmas tree and that is for our own men, but we have plenty decorations.[CN] 我们只有一棵圣诞树,那是为我们自己人准备的 但我们有很多装饰品 Pursuit of the Graf Spee (1956)
- You were a green ornament.[CN] - 你是个绿色的装饰品. Return to Oz (1985)
It was she who hired your partner to search for a certain missing object d'art.[CN] 是她雇你的搭档找某个... 失踪的小饰品 The Cheap Detective (1978)
They're ornaments.[CN] 他们是装饰品 Dominoes (2014)
Ever since then, my testicles have been more decorative than anything else. Hey![CN] 从此以后我的蛋蛋只是装饰品 Daddy's Home (2015)
We won't become ornaments.[CN] 我们不会变成装饰品的. Return to Oz (1985)
Well, all I got upstairs is a light-up nativity and $25,000 worth of Target Christmas decorations.[CN] 我楼上只有灯火通明的耶稣出生地 Well, all I got upstairs is a light -up nativity 和价值两万五的圣诞节装饰品 and $25,000 worth of Target Christmas decorations. And a Loan for Christmas (2014)
The metal was now a good precious for the war, too much precious it stops ornaments or ceremonies.[CN] 金属已成为一种宝贵的战争商品 贵重到不能用来做装饰品或用于典礼 Japan: 1941-1945 (1974)
Che Guevara, South American revolutionary, ends up as a boutique.[CN] 切·格瓦拉,南美革命家 最后成了种饰品 Bambi (1984)
All right, fill in that little bare spot right there. Right there.[CN] 把这饰品挂到空的地方,对了 It's a Wonderful Life (1946)
It'd make a good hood ornament, don't you think?[CN] - 当前车盖装饰品很棒 More American Graffiti (1979)
Why didn't you just transform them all right away?[CN] 你为什么不直接把他们变成装饰品? Return to Oz (1985)
who never returns your love, giving you as much passion - as he gives to a set of winter tires.[CN] 对他来说我只是个装饰品 不要说爸爸的坏话 Hamlet Goes Business (1987)
That must've come from the ornament collection.[CN] 一定是从装饰品收藏那里来的. Return to Oz (1985)
Not now, damn it.[CN] 因为这件东西并不仅仅是装饰品 Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)
The furniture, decor, office routine...[CN] 家具 装饰品 办公惯例... The furniture, decor, office routine... Open Government (1980)
This is some of the finest filigree platinum I've ever seen[CN] 这是我见过的 做工最好的铂金饰品 The Grifters (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top