Search result for

*网站*

(53 entries)
(0.0168 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 网站, -网站-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
网站[wǎng zhàn, ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, / ] website; network station; node, #1,129 [Add to Longdo]
互联网站[hù lián wǎng zhàn, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, / ] Internet site [Add to Longdo]
门户网站[mén hù wǎng zhàn, ㄇㄣˊ ㄏㄨˋ ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, / ] web portal [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I can say what I want.[CN] 我们看过你的网站 Sekou We took a look at your website, Sekou, 你一直公开批评美国 and you've been openly critical of America 公开支持美国的死敌 and supportive of its sworn enemies. Fair Game (2016)
I wrote, "Hi, Chwadi. You are doing well, right?"[CN] 我和丹尼爾在一个社交网站上是朋友 Episode #1.15 (2016)
"Seriously, I want to kill people." That's what the bot said.[CN] 有时是随机 有时比较直接 它会在社群网站平台推特上产生言论 Machines Take Over the World (2017)
The government has offered a plea bargain.[CN] 我不会好的 I'm not getting any better! m 195 227 l 228 227 l 149 147 m 149 86 l 134 100 l 241 210 l 241 180 m 195 71 l 89 180 l 89 210 l 89 210 l 225 71 m 134 71 l 89 117 l 89 147 l 163 71 m 134 164 l 195 227 l 228 227 l 150 148 m 149 86 l 134 100 l 241 210 l 241 177 m 195 71 l 89 180 l 89 210 l 89 210 l 225 71 m 134 71 l 89 117 l 89 147 m 20 0 l 209 0 b 218 0 229 11 229 20 l 229 209 b 229 218 218 228 209 228 l 20 228 b 11 228 0 218 0 209 l 0 20 b 0 11 11 0 20 0 m 71 60 b 71 0 161 0 161 60 b 161 120 71 120 71 60 字幕组 原创翻译 双语字幕 ■ 最快首发美剧日剧下载请登录 字幕组网站 The Covenant (2017)
But I'm not guilty.[CN] m 195 227 l 228 227 l 149 147 m 149 86 l 134 100 l 241 210 l 241 180 m 195 71 l 89 180 l 89 210 l 89 210 l 225 71 m 134 71 l 89 117 l 89 147 l 163 71 m 134 164 l 195 227 l 228 227 l 150 148 m 149 86 l 134 100 l 241 210 l 241 177 m 195 71 l 89 180 l 89 210 l 89 210 l 225 71 m 134 71 l 89 117 l 89 147 m 20 0 l 209 0 b 218 0 229 11 229 20 l 229 209 b 229 218 218 228 209 228 l 20 228 b 11 228 0 218 0 209 l 0 20 b 0 11 11 0 20 0 m 71 60 b 71 0 161 0 161 60 b 161 120 71 120 71 60 字幕组 原创翻译 双语字幕 ■ 最快首发美剧日剧下载请登录 字幕组网站 你的破脑壳怎么就想不通 Can't you get that through your fuckin' skull? m 195 227 l 228 227 l 149 147 m 149 86 l 134 100 l 241 210 l 241 180 m 195 71 l 89 180 l 89 210 l 89 210 l 225 71 m 134 71 l 89 117 l 89 147 l 163 71 m 134 164 l 195 227 l 228 227 l 150 148 m 149 86 l 134 100 l 241 210 l 241 177 m 195 71 l 89 180 l 89 210 l 89 210 l 225 71 m 134 71 l 89 117 l 89 147 m 20 0 l 209 0 b 218 0 229 11 229 20 l 229 209 b 229 218 218 228 209 228 l 20 228 b 11 228 0 218 0 209 l 0 20 b 0 11 11 0 20 0 m 71 60 b 71 0 161 0 161 60 b 161 120 71 120 71 60 字幕组 原创翻译 双语字幕 ■ 最快首发美剧日剧下载请登录 字幕组网站 The Covenant (2017)
So that I don't have to, like--[CN] 长期来说 我现在有一个网站 After Porn Ends 2 (2017)
Are we missing him?[CN] He wasn't too busy 用我Hulu网站的密码看 魅力克利夫兰 to binge -watch Hot in Cleveland with my Hulu password. The Sales Call Sublimation (2016)
- Did you read that off the Web site?[CN] 芒果冰沙小姐... Miss Mango Sorbet... - 你都是从网站上看到的吗? Stop Me Before I Hug Again (2016)
I did a half-a-dozen films in, like, 2005.[CN] 我很幸运 我有三个网站... 我还会画画之类的 After Porn Ends 2 (2017)
Hannah's last moments of 2012.[CN] 登录康威的网站 2012年12月31日 Chapter 46 (2016)
"Lisa Ann Does Fantasy." It was my very first sports show.[CN] 我要制作这么多影片 所以引退之后 我的网站上会有这么多内容 After Porn Ends 2 (2017)
Sekou is under arrest for material support of terrorism.[CN] 《国土安全》前情提要 Previously on "Homeland"... 字幕组 m 71 60 b 71 0 161 0 161 60 b 161 120 71 120 71 60 m 20 0 l 209 0 b 218 0 229 11 229 20 l 229 209 b 229 218 218 228 209 228 l 20 228 b 11 228 0 218 0 209 l 0 20 b 0 11 11 0 20 0 m 195 227 l 228 227 l 149 147 m 149 86 l 134 100 l 241 210 l 241 180 m 195 71 l 89 180 l 89 210 l 89 210 l 225 71 m 134 71 l 89 117 l 89 147 l 163 71 m 134 164 l 195 227 l 228 227 l 150 148 m 149 86 l 134 100 l 241 210 l 241 177 m 195 71 l 89 180 l 89 210 l 89 210 l 225 71 m 134 71 l 89 117 l 89 147 《国土安全》前情提要 Previously on "Homeland"... 最快首发美剧日剧下载请登录 字幕组网站 ■ 原创翻译 双语字幕 字幕组 m 71 60 b 71 0 161 0 161 60 b 161 120 71 120 71 60 m 20 0 l 209 0 b 218 0 229 11 229 20 l 229 209 b 229 218 218 228 209 228 l 20 228 b 11 228 0 218 0 209 l 0 20 b 0 11 11 0 20 0 m 195 227 l 228 227 l 149 147 m 149 86 l 134 100 l 241 210 l 241 180 m 195 71 l 89 180 l 89 210 l 89 210 l 225 71 m 134 71 l 89 117 l 89 147 l 163 71 m 134 164 l 195 227 l 228 227 l 150 148 m 149 86 l 134 100 l 241 210 l 241 177 m 195 71 l 89 180 l 89 210 l 89 210 l 225 71 m 134 71 l 89 117 l 89 147 《国土安全》前情提要 Previously on "Homeland"... The Covenant (2017)
I'm only trying to say that my work is not sensationalistic.[CN] {\pos(100,236)}原创翻译 双语字幕 {\pos(237,230)}最快首发美剧、日剧下载请登录 字幕组网站ZiMuZu 让我买完东西 Champion (2016)
All I need you to do is make a phone call.[CN] 网站上也有你的大名 内德 It's on the web site, Ned. Weapons (2016)
Yes, ma'am.[CN] 检视广场发送的每条社群网站贴文 Jason Bourne (2016)
Speak to my business manager.[CN] 这人给塞古拍了煽动言论的视频 This guy makes inflammatory videos with Sekou, 还帮他建了个网站上传视频 he helps him build a website to put them on, 然后再给他5000美金 then he gives him $5,000. The Man in the Basement (2017)
Someone shot at me, Brimmer.[CN] 没有任何匹配他名字或化名的网站 There's no match on his name or any aliases on the website. Ghosts in the Machine (2016)
I wouldn't recommend anybody get into the business today.[CN] 我有两个拍卖网站 还有一个艺术作品的网站 After Porn Ends 2 (2017)
The guy's picture's all over the Internet.[CN] 在网站上传了新视频 There's a new video posted to his website. A Flash of Light (2017)
- Thanks, Director.[CN] 阅后即焚 和改选宣传网站上 但你们今天所见的一切都是机密 Ghost Rider: Meet the New Boss (2016)
- but if they have enough mirrors...[CN] 我们能拦截几个网站 Chapter 52 (2016)
Blake's really good at eyeballing that kind of thing.[CN] 我上了一下那家公司的网站 确保还有他的鞋号和样式什么的 Desperate Remedies (2016)
Which really all it meant was there was a bunch of idiots that used to be porn stars that had picked up a camera, myself included but mostly it was all guys.[CN] 网站名称是"专业恶女" 我做了这个网站 After Porn Ends 2 (2017)
She has two more.[CN] {\pos(94.16,212.825)}官方网站下载 : Eastwatch (2017)
You're not.[CN] 这网站的访问量 The website is starting to see 越来越大了 more and more trfic. The Man in the Basement (2017)
-Today?[CN] 我会在影音网站上大吼大叫 Girl's Decision in Love (2016)
Quinn?[CN] 字幕组 m 71 60 b 71 0 161 0 161 60 b 161 120 71 120 71 60 m 20 0 l 209 0 b 218 0 229 11 229 20 l 229 209 b 229 218 218 228 209 228 l 20 228 b 11 228 0 218 0 209 l 0 20 b 0 11 11 0 20 0 m 195 227 l 228 227 l 149 147 m 149 86 l 134 100 l 241 210 l 241 180 m 195 71 l 89 180 l 89 210 l 89 210 l 225 71 m 134 71 l 89 117 l 89 147 l 163 71 m 134 164 l 195 227 l 228 227 l 150 148 m 149 86 l 134 100 l 241 210 l 241 177 m 195 71 l 89 180 l 89 210 l 89 210 l 225 71 m 134 71 l 89 117 l 89 147 原创翻译 双语字幕 ■ 最快首发美剧日剧下载请登录 字幕组网站 字幕组 m 71 60 b 71 0 161 0 161 60 b 161 120 71 120 71 60 m 20 0 l 209 0 b 218 0 229 11 229 20 l 229 209 b 229 218 218 228 209 228 l 20 228 b 11 228 0 218 0 209 l 0 20 b 0 11 11 0 20 0 m 195 227 l 228 227 l 149 147 m 149 86 l 134 100 l 241 210 l 241 180 m 195 71 l 89 180 l 89 210 l 89 210 l 225 71 m 134 71 l 89 117 l 89 147 l 163 71 m 134 164 l 195 227 l 228 227 l 150 148 m 149 86 l 134 100 l 241 210 l 241 177 m 195 71 l 89 180 l 89 210 l 89 210 l 225 71 m 134 71 l 89 117 l 89 147 原创翻译 双语字幕 ■ 最快首发美剧日剧下载请登录 字幕组网站 你各方面都会好转的 all kinds of progress will start then. The Man in the Basement (2017)
You're probably going to have to get Thomas packed and ready as soon as possible.[CN] {\pos(238.2,233)}最快首发美剧日剧下载请登录 字幕组网站ZiMuZu Loose Lips (2016)
That's correct. And you'll find a link right there.[CN] 你们只需要登录我的竞选网站 网址是 Chapter 46 (2016)
And then... we'll go see the city lights.[CN] 我通常可以在影音网站上克制 但我想等一下不行 Girl's Decision in Love (2016)
Can you bring 'em underneath yourself? Yeah? Let's pop those out.[CN] 我想架一个网站 付钱找别的女生拍片 After Porn Ends 2 (2017)
-SEE THE NEWS?[CN] 这段录像刚被上传到一个视频网站 Gantz: O (2016)
I'm like, "Who are you?"[CN] 但模特会用我们这行 以及我们的网站与影片 当作广告 让大家觉得 她们还在演成人片 After Porn Ends 2 (2017)
Hey, man, if I knew who you was,[CN] 我在视频网站上看了你的视频 I saw a video of you on YouTube, 被关在浴室里吸毒气 gettin' gassed in the shower. The Covenant (2017)
Pollyhop CEO Benjamin Grant is reporting three times its normal volume of searches.[CN] 康威网络直播后三小时内 就有超过两百万人登录了他的网站 Chapter 46 (2016)
"You know, I can choose any woman, you know, or I could ask if I can have a scene with her."[CN] 我们帮模特拍照 架设网站等等 很好玩 After Porn Ends 2 (2017)
Hello.[CN] 因为在这个网站之后他就停止了搜索 这意味着他找到了他所需要的 Toby or Not Toby (2016)
Oh, please, that's not how it works.[CN] 我在浏览空军网站 Okay, look, I'm on the Air Force Web site, 给你发邮件的部门 and the department that e -mailed you The Convergence Convergence (2016)
People aren't watching the videos as much.[CN] 网站的流量也少了 Chapter 48 (2016)
Ugh, I bailed after Matthew Crawley bit it.[CN] 除了疯狂的浏览医生网站外 我真的没有去那个网站 Desperate Remedies (2016)
No one will be watching you.[CN] 所以我向大家保证 当你们使用深梦网站平台的服务 Jason Bourne (2016)
We have an agitated, non-compliant patient...[CN] 塞古我们看过你的网站 Sekou, we took a look at your website, 你一直公开批评美国 and you've been openly critical of America 公开支持美国的死敌 and supporti of its sworn enemies. The Man in the Basement (2017)
- Hey, listen.[CN] 这是他驾驶证照片 {\fs14\3cH000000\4cH000000}Here's his DMV photo 这还有一张 从他以前上班地方的网站找到的 {\fs14\3cH000000\4cH000000}and here's a photo from his old workplace Web site. Ogygia (2017)
So don't be talking to no strangers.[CN] Saad 听着 这网站的访问量 Listen, Saad, the website is starting to see 越来越大了 more and more traffic, Fair Game (2016)
It's been six months since the president received a liver transplant.[CN] 但他没有表明 总统何时会继续竞选 目前竞选网站 Chapter 50 (2016)
Sure. I'm around.[CN] {\fnMicrosoft YaHei}我们得商量一下船的事 {\fnMicrosoft YaHei}还有网站啊等等的事情 Manchester by the Sea (2016)
"civilian" meaning you people- ...um, non porn stars, uh, it was called Pro-Am.[CN] 我立刻着手进行 还架设第一个网站 我的网站包罗万象 各种癖好都有 After Porn Ends 2 (2017)
- right in the corner...[CN] 网站上 有个一键购买的按钮 Desperate Remedies (2016)
I did not.[CN] 不过 我在电视台的网站上看到 Episode #1.2 (2016)
Tonight.[CN] 以及我的好友和大会常客 社群网站巨擘深梦公司执行长 艾伦柯洛 Jason Bourne (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top