ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*爱护*

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 爱护, -爱护-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱护[ài hù, ㄞˋ ㄏㄨˋ, / ] cherish; treasure; take good care of, #8,679 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Because those are his boys and he's thinking about them instead of missions.[CN] 因为他太爱护下属了 Twelve O'Clock High (1949)
- Sergeant Steiner reporting as ordered, sir.[CN] 是的,长官 要小心的爱护 Cross of Iron (1977)
I've always cared for Alice...[CN] 我一直爱护爱丽丝... Oedipus orca (1977)
# But none of them will ever love you the way I do #[CN] 没有人能像我这样爱护 Toy Story (1995)
I would say to you that if there is one of these commandments which you do not love and do not obey, ...you have no place at the Lord's table.[CN] 我在此声明 如果有人违反诫律 以及不再爱护和服从上帝的旨意 Breaking the Waves (1996)
Kept him warm. Somebody loved him.[CN] 给它保暖,有人很爱护 The Silence of the Lambs (1991)
A great humanitarian and a lover of all animals:[CN] 他是个伟大的人道主义者 一个爱护动物的人 Ace Ventura: Pet Detective (1994)
God loves your bowels.[CN] 他爱护着你的一切 La Haine (1995)
Why do you like mother so much?[CN] 你干吗这样爱护妈妈? A Mother Should Be Loved (1934)
They loved each other like a father loves his son and a son loves his father.[CN] 他们彼此爱护 就象父亲爱儿子... ...儿子爱父亲那样 Burnt by the Sun (1994)
Letting people starve.[CN] 一点也不爱护大家 Goryachiy sneg (1972)
He wants to come home again and he feels emotionally ready to recommit to an equitable and caring relationship.[CN] 他想回家,在感情上他觉得... 准备好投入 一段公平而爱护的关系 The First Wives Club (1996)
And the sheer joy of doing it took over.[CN] 他忘记了他对国家的爱 对声誉的爱护 Dogra Magra (1988)
I thank you for being with me and love this program[CN] 在此处,我首先感谢各位朋友 {\cH00FFFF}{\3cH000000}I thank you for being with me 对我这个节目的爱护 {\cH00FFFF}{\3cH000000}and love this program Nomad (1982)
She took care of it... I remember it clearly.[CN] 我清楚记得 她很爱护这衣裳 Wild Strawberries (1957)
I think I have tumbled hundreds of times[CN] 那是因为你不爱护自己 I Was Nineteen (1968)
He supports you, for he loves you[CN] 所有理想梦想 他都乐于分享 他支持你们 他爱护你们 Evita (1996)
To look after the well-being of the creatures that live in it like we take care of our pets.[CN] 爱护自然界的野生动物... ...就像在家照顾宠物 Fly Away Home (1996)
Will you, Clementine, have this man, John, to be your wedded husband... and promise you will be unto him a tender, loving and true wife... through sunshine and shadow alike and be faithful so long as you live?[CN] 锦汶,你会嫁这男子为夫 并答应做他温柔、爱护的妻子 在你俩有生之年对他忠诚? Hard Eight (1996)
Please, Mom. I'd take awful good care of it.[CN] 求你了,妈妈 我一定会竭尽全力地爱护 The Damned Don't Cry (1950)
Thank you for your patronage.[CN] 多谢对小号的爱护,谢谢! The Fun, the Luck & the Tycoon (1990)
I've been very careful with all of them.[CN] 我对所有的书都很爱护 所有的书? The Inn of the Sixth Happiness (1958)
Someone to care for To be there for[CN] 值得我爱护的人 值得我付出的人 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
You're like a father, a good father, looking out for one of his sons.[CN] 就像慈父爱护儿子一样 Sleepers (1996)
- Keep them safe. - I'll guard them with my life.[CN] 好好保存 我会像爱护生命那样爱护它的 Creepshow 2 (1987)
He supports you, for he loves you[CN] 他支持你们 他爱护你们 Evita (1996)
You should respect him, your new leader, and you'd love him, whole-heartedly, to care much for him, maybe, treat him dinner[CN] 你们不只要选他当帮主 还要交出你们的爱心 来爱护他! King of Beggars (1992)
We're your buddies. We cherish you.[CN] 我们是你的好友,我们爱护 The First Wives Club (1996)
They're my life. Don't worry.[CN] 你要像爱护自己眼睛 一样保护他们 Time of the Gypsies (1988)
The two men, so different despite their similar feelings for Mama, liked each other, and from that trinity they brought me, Oskar, into the world.[CN] 虽然这两个男人价值观有所不同 但对于我妈妈却是同样爱护 他们彼此相敬如宾 The Tin Drum (1979)
Wouldn't you like your husband to love, give presents to and caress only you?[CN] 你的丈夫只爱你一个人 只给你一个人礼物 关心爱护你自己 这不好吗 White Sun of the Desert (1970)
If you are in love, try a better approach[CN] 你要是真爱上她 就该尊重她爱护 The Yellow Handkerchief (1977)
Nurse them, caress them, pour water on them.[CN] 照顾它们,爱护它们,灌溉它们 Blazing Saddles (1974)
We love you for it. We need you and you've come through.[CN] 感谢大家的支持和爱护 Manhattan (1979)
I had a loving family, a lot of support. I guess I felt obliged to give some of it back.[CN] 我有一个温暖的家,得到爱护 我觉得有需要回馈社会 Dead Man Walking (1995)
Speak for yourself. A woman is jealous of her reputation.[CN] 你为自己看想吧 一个女人爱护她的名声 Wild Strawberries (1957)
I,just for taking good care of you, he...[CN] 我, 还不是为了爱护你, 他... Song at Midnight (1937)
He's good to his car.[CN] 他很爱护他的车 Fear (1996)
He who feels at home in all places is worthy of God, he who is identical with all time, he is with God.[CN] 笨蛋,在心里 四海为家的人,值得上帝爱护 Larks on a String (1990)
Thanks for you support these years![CN] 十分谢谢你们那么久以来的捧场和爱护 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Thanks for you support these years! Ga joi Heung Gong (1983)
I still want to take good care of my Xiaoxia[CN] 我还要更爱护我的小霞 Song at Midnight (1937)
but if you choose to have the baby... then spoil that kid... every chance you get.[CN] 但若你选择生下来 你就要尽力去爱护那小孩 Se7en (1995)
Yeah, well, my kid needed to hold her daddy's hand.[CN] 我的孩子也需要父亲的爱护 Dead Man Walking (1995)
Three, try to let go of the anger, and learn to love yourself.[CN] 第三,试着放掉你们的怒气 学会爱护自己啊 The One with the Candy Hearts (1995)
Someone to care for To be there for l have you two[CN] 值得爱护的人 值得看顾的人 我有你们两个 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
You're kind to each other. And I'll tell you something.[CN] 我们彼此爱护 告诉你吧 The People vs. Larry Flynt (1996)
As much as I would want to protect them from something someone else said they did, yes.[CN] 我爱护他们,犯错是别人说的 Sleepers (1996)
Someone to tend to, be a friend to I have you two[CN] 值得你爱护,值得你付出 我有你们两个 Chitty Chitty Bang Bang (1968)
Thanks for your kindness, for your clips.[CN] 谢谢你们的爱护和惩教 Andrei Rublev (1966)
I ask your candidate... and all those who love their fellowmen... to set themselves resolutely to make this world a happier place to live in.[CN] 我请求你们的候选人 以及爱护同胞的人士 努力让世界 The 39 Steps (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top