Search result for

*束*

(178 entries)
(0.1113 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-束-, *束*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じそく, jisoku] (n) เส้นแรงแม่เหล็ก
ねる[たばねる, tabaneru] (vt) มัดเป็นช่อ เช่น (มัดดอกกุหลาบเป็นช่อเอาไว้=バラの花をねてある。)
[やくそく, yakusoku] สัญญา
手形[やくそくてがた, yakusokutegata] (n) ตั๋วสัญญาใช้เงิน
たばねる[ねる, tabane ru] (modal verb) มัด รวบ ช่อ , See also: S. -, A. -,
[しゅうそく, shuusoku] (n ) การลู่เข้า,การมาบรรจบกัน,การมารวมกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วเวลาไม่นาน English: moment
の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วอึดใจเดียว English: brief time
の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่ววูบ English: transient (a-no)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[剌, lá, ㄌㄚˊ] to slash, to cut in two; to contradict
Radical: Decomposition: 束 (shù ㄕㄨˋ)  刂 (dāo ㄉㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] knife
[悚, sǒng, ㄙㄨㄥˇ] scared, frightened
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  束 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[敕, chì, ㄔˋ] an imperial order or decree
Radical: Decomposition: 束 (shù ㄕㄨˋ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] script
[束, shù, ㄕㄨˋ] to bind, to control, to restrain; bale
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Lumber 木 bound by rope 口
[柬, jiǎn, ㄐㄧㄢˇ] card, letter, invitation, note
Radical: Decomposition: 束 (shù ㄕㄨˋ)  八 (bā ㄅㄚ) 
Etymology: [ideographic] A bound 束 package
[欶, shuò, ㄕㄨㄛˋ] to suck, to drink
Radical: Decomposition: 束 (shù ㄕㄨˋ)  欠 (qiàn ㄑㄧㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] yawn
[涑, sù, ㄙㄨˋ] a river in Shansi province
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  束 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[竦, sǒng, ㄙㄨㄥˇ] to revere, to respect; to be in awe of
Radical: Decomposition: 立 (lì ㄌㄧˋ)  束 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: []
[觫, sù, ㄙㄨˋ] to start, to tremble with fear
Radical: Decomposition: 角 (jiǎo ㄐㄧㄠˇ)  束 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] horn
[賴, lài, ㄌㄞˋ] to depend on, to rely on; to bilk, to deny; poor
Radical: Decomposition: 束 (shù ㄕㄨˋ)  負 (fù ㄈㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money
[辣, là, ㄌㄚˋ] pepper; hot, spicy; cruel
Radical: Decomposition: 辛 (xīn ㄒㄧㄣ)  束 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] bitter
[速, sù, ㄙㄨˋ] prompt, quick, speedy
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  束 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] walk

Japanese-English: EDICT Dictionary
つかの間(P);の間(P)[つかのま, tsukanoma] (n,adj-no) moment; brief time; brief; transient; (P) [Add to Longdo]
マーカ列[マーカれつたばひょう, ma-ka retsutabahyou] (n) {comp} polymarker bundle table [Add to Longdo]
維管[いかんそく, ikansoku] (n) fibrovascular bundle [Add to Longdo]
維管形成層[いかんそくけいせいそう, ikansokukeiseisou] (n) vascular cambium; wood cambium [Add to Longdo]
維管植物[いかんそくしょくぶつ, ikansokushokubutsu] (n) vascular plant [Add to Longdo]
衣冠[いかんそくたい, ikansokutai] (n) full Japanese court dress of traditional fashion [Add to Longdo]
[いっそく;ひとたば, issoku ; hitotaba] (n,adj-no) a bundle; a hundred [Add to Longdo]
一致結[いっちけっそく, icchikessoku] (n,vs) closing ranks; uniting and working together; coming together for fighting [Add to Longdo]
[はなたば, hanataba] (n) bunch of flowers; bouquet; (P) [Add to Longdo]
会う約[あうやくそく, auyakusoku] (n,vs) rendezvous [Add to Longdo]
ない(ateji);覚無い(ateji);覺ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering [Add to Longdo]
亀の子たわし;亀の子[かめのこたわし, kamenokotawashi] (n) tortoise-shaped scrubbing brush (from company name) [Add to Longdo]
空約[からやくそく, karayakusoku] (n) empty promise [Add to Longdo]
[けっそく, kessoku] (n,vs) union; unity; (P) [Add to Longdo]
[けんそく, kensoku] (n,vs) arrest; custody; detention [Add to Longdo]
[けんそく, kensoku] (n) restraint; being exclusively absorbed in something [Add to Longdo]
[かぎたば, kagitaba] (n) bunch of keys [Add to Longdo]
固い約[かたいやくそく, kataiyakusoku] (n) solemn promise [Add to Longdo]
光線[こうせんそく, kousensoku] (n) pencil (of light rays) [Add to Longdo]
[こうそく, kousoku] (n) (1) luminous flux; (2) pencil (of light) [Add to Longdo]
口約[くちやくそく, kuchiyakusoku] (n,vs) verbal promise [Add to Longdo]
[こうそく, kousoku] (n,vs) restriction; restraint; binding; constraint; (P) [Add to Longdo]
[こうそくあつ, kousokuatsu] (n) confining pressure [Add to Longdo]
[こうそくい, kousokui] (n) straitjacket [Add to Longdo]
時間[こうそくじかん, kousokujikan] (n) total hours spent working [Add to Longdo]
名簿式比例代表制[こうそくめいぼしきひれいだいひょうせい, kousokumeiboshikihireidaihyousei] (n) proportional representation electoral system (n which party votes are cast, and candidates from each party are elected based on an ordered list available to the public) [Add to Longdo]
[こうそくりょく, kousokuryoku] (n) binding force [Add to Longdo]
黒装[くろしょうぞく, kuroshouzoku] (n) black clothes [Add to Longdo]
[さつたば, satsutaba] (n) roll of banknotes; (P) [Add to Longdo]
死に装[しにしょうぞく, shinishouzoku] (n) burial clothes; clothes worn to commit suicide [Add to Longdo]
[じそく, jisoku] (n) magnetic flux [Add to Longdo]
手をねて[てをつかねて, tewotsukanete] (exp) doing nothing; folding one's arms [Add to Longdo]
[しゅうそく, shuusoku] (n,vs,adj-no) (1) convergence; tie up; (2) reaching resolution; firming up (plans, etc.); coming together; (3) returning to normal [Add to Longdo]
級数[しゅうそくきゅうすう, shuusokukyuusuu] (n) {math} convergent series [Add to Longdo]
[しゅうそく, shuusoku] (n,vs) focusing [Add to Longdo]
女房装[にょうぼうしょうぞく, nyouboushouzoku] (n) (arch) costume for women serving in the inner palace (Heian period) [Add to Longdo]
身柄拘[みがらこうそく, migarakousoku] (n) (in) custody; physical restraint (e.g. by police) [Add to Longdo]
折れ線[おれせんたばひょう, oresentabahyou] (n) {comp} polyline bundle table [Add to Longdo]
雪装[ゆきしょうぞく, yukishouzoku] (n) (See 雪支度) clothing for going out in the snow; snow gear [Add to Longdo]
線維;繊維[せんいそく, sen'isoku] (n) (1) fascicle; (2) fiber bundle; fibre bundle [Add to Longdo]
[しょうぞく;そうぞく(ok);そうずく(ok), shouzoku ; souzoku (ok); souzuku (ok)] (n,vs) costume; personal appearance; interior decoration; landscaping; furniture [Add to Longdo]
[しょうぞくのう, shouzokunou] (n) (See 袴能) formal noh performed in full costume [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n,n-suf) (1) {math} lattice; (n,n-suf,ctr) (2) counter for large bundles (e.g. 10 sheafs of rice, 200 sheets of calligraphy paper, 20 whistling arrows, 100 fish); (3) handbreadth (unit for measuring the length of arrows) [Add to Longdo]
[つか, tsuka] (n) (1) strut; short vertical post; (2) thickness (of a book minus the cover, a sheaf of paper, etc.); (3) (arch) (See ・そく) handbreadth; bundle [Add to Longdo]
(P);把[たば, taba] (n,n-suf,ctr) bundle; bunch; sheaf; (P) [Add to Longdo]
になって掛かる[たばになってかかる, tabaninattekakaru] (exp,v5r) to attack all in a bunch; to attack all at once [Add to Longdo]
になる[たばになる, tabaninaru] (exp,v5r) to form a group; to form a bunch [Add to Longdo]
[たばね, tabane] (n) bundle; control; management [Add to Longdo]
ねる[たばねる(P);つかねる, tabaneru (P); tsukaneru] (v1,vt) (1) to tie up in a bundle (e.g. straw, hair, bills, letters); to bundle; to sheathe; (2) (たばねる only) to govern; to manage; to control; to administer; (3) (つかねる only) to fold (one's arms); (P) [Add to Longdo]
ね積む[たばねつむ, tabanetsumu] (v5m) to shock (grain) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
11時までに帰ってくると約してくれるのなら外出してよろしい。You can go out, as long as you promise to be back by 11 o'clock.
2月27日(月曜日)のお約の確認ですが、午前10時に貴社にお伺いするということでしたね。This is to confirm the appointment we made to meet at your office at 10:00 am on Monday, February 27th.
2月27日の約についてですが、申し訳ありませんが、私の出張スケジュールが変更になったため、その日にお会いすることができなくなりました。With regard to our appointment on February 27, I regret to inform you that I will not be able to keep it because my business trip schedule has been changed.
2度までも彼は約を破ったのにまだ信じるのか。Do you still trust him after he broke his promise twice?
5時半に彼と会う約がある。I have an appointment with him for five-thirty.
6時にお会いする約ですが。I have an appointment with him at six.
アーッ、そうだ、今日8時に友達と渋谷で約してたんだ。Oh yeah that's right. I was supposed to meet some friends in Shibuya at eight tonight.
あごひげをはやした神様は自分が離れたのと同じ方法で戻ってくると約していた。The bearded god had promised to return someday in the same way he had left.
あなたが一度約した事は実行して頂きたい。We expect you to carry out what you have once promised.
あなたが約を守らないとお父さんの立場がなくなりますよ。Your father will lose face if you don't keep your promise.
あなたが約を破っても私は責められない。I can't blame you for breaking your promise.
あなたは私にもう無礼なことはしないと約した。You promised not to be rude to me any more.
あなたは必ず約を果たさなければならない。You must fulfill your promise without fail.
あなたは約の時間より10分遅れていますよ。You are ten minutes behind the appointed time.
あなたは約を破ってはいけない。You should not break promise.
あのとき私がした約は有効だ。The promise I made then still holds.
アルバートは決して約を破るような人ではない。Albert is the last person to break a promise.
いつそれができるかお約はできません。I am unable to give my word as to when it will be done.
いったん約したのであれば、守らなければならない。Once you have made a promise, you must keep it.
いったん約をしたら、守らなくてはいけない。Once you have made a promise, you should keep it.
いつも約は守るべきだ。You should always keep your word.
いつも約を守っているだろ。I always keep my word.
お母さんのためにあなたは約を果たさなければならない。You have to make good the promise for your mother.
お約はされてますか。Do you have an appointment with him?
きみが約を破るのはよくない。 [M]It is not good for you to break your promise.
このビデオテープを1週間以内にお返しすることを約します。I promise to return this videotape within a week.
このような間違いは二度と起こらないことをお約します。I assure you that an error like this will never happen again.
この決定は諸君全部を拘するものではない。This decision is not binding on all of you.
これからは時間に遅れずに来ることを約しています。From now on I promise to be punctual.
これらは約を破ったことの十分な理由にならない。These are not sufficient reasons for breaking the promise.
サムは月末に金を払うと約した。Sam has promised to pay the money at the end of the month.
しかしスーザンは電話をすると約したのだ。But Susan promised that she would call.
しかし彼は約を守らなかった。But, he didn't keep his promise.
じきにまた会う約をした。We made a date to meet soon.
ジムはもう二度と来ないと私に約した。Jim promised me not to come again.
ジムは映画に行く約をしたガールフレンドに待ちぼうけをくわされ、雨の中を一時間も待たされて頭にきている。Jim's angry because his date for the movie stood him up and he wasted an hour waiting for her in the rain.
ジムは約を守る男だ。Jim is a man of his word.
スーザンは無事到着したことを母親に知らせる電話をすると約していた。Susan has promised her mother that she will call her to let her know that they have arrived safely.
スミスさんは彼が約した時間を過ぎてもまだ現れなかった。Mr Smith has not turned up yet though he promised to come.
スミスさんは来る事を約したけれどもまだ現れてはいない。Mr Smith hasn't turned up yet though he promised to come.
スミス氏は約したのにまだ現れない。Mr Smith hasn't turned up yet though he promised to.
そうしたら、茂みの下にいくつかの1000ドル札のを見つけ、それをバスケットの中に入れた。Then she found several stacks of thousand-dollar bills under a bush and put them in her basket.
そこには札がいくつも入っていた。There were bundles and bundles of cash.
そのことには、誰にも言わないと約します。I give you my word not to tell anyone about it.
その営業員は約の時間をしっかりと守るようになった。The salesman learned to be punctual for appointments.
その会に出席するとは約しなかった。I didn't commit myself to attend the meeting.
その警官はその事柄について調査することを約した。That policeman promised to look into the matter.
その警察官はその件を調べることを約した。The policeman promised to investigate the matter.
その芸術家は彼の全財産を慈善団体に寄付すると約した。The artists pledged to contribute all his property to charity.
その女優は演じ終わると花を贈呈された。The actress was presented a bouquet of flowers after the performance.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不受约[bù shòu yuē shù, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] unrestricted [Add to Longdo]
[guāng shù, ㄍㄨㄤ ㄕㄨˋ, ] beam [Add to Longdo]
受约[shòu yuē shù, ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] restricted; constrained [Add to Longdo]
[duō shù, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, ] multibeam (e.g. laser) [Add to Longdo]
[jū shù, ㄐㄩ ㄕㄨˋ, ] to restrict; to restrain; constrained; awkward; ill at ease; uncomfortable; reticent [Add to Longdo]
[sàn shù, ㄙㄢˋ ㄕㄨˋ, ] scattering of bundle (of electrons in vaccuum tube); debunching [Add to Longdo]
木骨都[Mù gǔ dū shù, ㄇㄨˋ ㄍㄨˇ ㄉㄨ ㄕㄨˋ, ] Chinese name for African kingdom in Somalia, cf. Mogadishu 摩加迪沙 [Add to Longdo]
[shù, ㄕㄨˋ, ] to bind; bunch; bundle; classifier for bunches, bundles, beams of light etc; to control; surname Shu [Add to Longdo]
之高阁[shù zhī gāo gé, ㄕㄨˋ ㄓ ㄍㄠ ㄍㄜˊ, / ] tied up in a bundle on a high shelf; to put sth on the back burner; no longer a high priority [Add to Longdo]
[shù dài, ㄕㄨˋ ㄉㄞˋ, / ] band; belt; loincloth; cummerbund [Add to Longdo]
[shù shǒu, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ, ] to have one's hands tied; helpless; unable to do anything about it [Add to Longdo]
手就擒[shù shǒu jiù qín, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄣˊ, ] hands tied and waiting to be captured [Add to Longdo]
手就毙[shù shǒu jiù bì, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ㄐㄧㄡˋ ㄅㄧˋ, / ] hands tied and expecting the worst [Add to Longdo]
手待毙[shù shǒu dài bì, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ㄉㄞˋ ㄅㄧˋ, / ] hands tied and expecting the worst [Add to Longdo]
手待死[shù shǒu dài sǐ, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ㄉㄞˋ ㄙˇ, ] hands tied and expecting the worst [Add to Longdo]
手无策[shù shǒu wú cè, ㄕㄨˋ ㄕㄡˇ ˊ ㄘㄜˋ, / ] lit. to have one's hands bound and be unable to do anything about it (成语 saw); fig. helpless in the face of a crisis [Add to Longdo]
[shù xiá, ㄕㄨˋ ㄒㄧㄚˊ, / ] narrow (of waterway); a bottleneck [Add to Longdo]
[shù jǐn, ㄕㄨˋ ㄐㄧㄣˇ, / ] gird; tighten [Add to Longdo]
[shù fù, ㄕㄨˋ ㄈㄨˋ, / ] bind; to restrict; to tie; to commit; fetters [Add to Longdo]
[shù xiū, ㄕㄨˋ ㄒㄧㄡ, ] payment for private tutor [Add to Longdo]
[shù yāo, ㄕㄨˋ ㄧㄠ, ] girdle [Add to Longdo]
[shù zhuāng, ㄕㄨˋ ㄓㄨㄤ, / ] to bundle up (one's possessions for a journey) [Add to Longdo]
[shù shēn, ㄕㄨˋ ㄕㄣ, ] to bind oneself; submission [Add to Longdo]
[shù fà, ㄕㄨˋ ㄈㄚˋ, / ] to bind one's hair; headband [Add to Longdo]
[jiǎn shù, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄨˋ, / ] to regulate; to check and restrict [Add to Longdo]
法律约[fǎ lǜ yuē shù lì, ㄈㄚˇ ㄌㄩˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ ㄌㄧˋ, / ] legal force (i.e. binding in law) [Add to Longdo]
[bō shù, ㄅㄛ ㄕㄨˋ, ] beam [Add to Longdo]
无拘无[wú jū wú shù, ˊ ㄐㄩ ˊ ㄕㄨˋ, / ] unconstrained; unbuttoned; freely [Add to Longdo]
[guǎn shù, ㄍㄨㄢˇ ㄕㄨˋ, ] control [Add to Longdo]
[yuē shù, ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] restrict; limit to [Add to Longdo]
[jié shù, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ, / ] termination; to finish; to end; to conclude; to close [Add to Longdo]
[jié shù yǔ, ㄐㄧㄝˊ ㄕㄨˋ ㄩˇ, / ] concluding remarks [Add to Longdo]
维管[wéi guǎn shù, ㄨㄟˊ ㄍㄨㄢˇ ㄕㄨˋ, / ] vascular bundle [Add to Longdo]
[huā shù, ㄏㄨㄚ ㄕㄨˋ, ] bouquet [Add to Longdo]
[zhuāng shù, ㄓㄨㄤ ㄕㄨˋ, / ] attire; clothing [Add to Longdo]
[jí shù, ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ, ] to cluster [Add to Longdo]
炸弹[jí shù zhà dàn, ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] cluster bomb [Add to Longdo]
电子[diàn zǐ shù, ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄕㄨˋ, / ] beam of electrons [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マーカ列[マーカれつたばひょう, ma-ka retsutabahyou] polymarker bundle table [Add to Longdo]
折れ線[おれせんたばひょう, oresentabahyou] polyline bundle table [Add to Longdo]
[たば, taba] bundle [Add to Longdo]
指標[たばしひょう, tabashihyou] bundle index [Add to Longdo]
[そくばく, sokubaku] binding (vs) [Add to Longdo]
[たばひょう, tabahyou] bundle table [Add to Longdo]
表項目[たばひょうこうもく, tabahyoukoumoku] bundle table entry [Add to Longdo]
文字列[もじれつたばひょう, mojiretsutabahyou] text bundle table [Add to Longdo]
領域[りょういきたばひょう, ryouikitabahyou] fill area bundle table [Add to Longdo]
[しゅうそく, shuusoku] convergence [Add to Longdo]
電力密度[でんりょくそくみつど, denryokusokumitsudo] power flux density [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こうそく, kousoku] Beschraenkung, Einschraenkung, Bindung [Add to Longdo]
[さつたば, satsutaba] ein_Buendel_Banknoten [Add to Longdo]
[たば, taba] Buendel [Add to Longdo]
ねる[たばねる, tabaneru] zusammenbinden, kontrollieren [Add to Longdo]
[そくばく, sokubaku] Fesselung, Bindung, Zwang [Add to Longdo]
[やくそく, yakusoku] Versprechen, Verabredung [Add to Longdo]
[けっそく, kessoku] Vereinigung, Verbindung, Zusammenhalt [Add to Longdo]
[はなたば, hanataba] Strauss, Blumestrauss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top