ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*床沿*

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 床沿, -床沿-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
床沿[chuáng yán, ㄔㄨㄤˊ ㄧㄢˊ, 沿 / 沿] bedside, #51,484 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He got up and he stood at the edge of the bath in dress shirt, no pants, just his dress shirt.[CN] 他坐在床沿 没有裤子 只穿了衬衫 About Cherry (2012)
Asian attacked him by surprise and smashed his head on the edge of the bed.[CN] 他出其不意地袭击了米萨伊 然后他又将其头部猛烈地撞向床沿 Harmony Lessons (2013)
(Woman) For an intriguing twist on woman on top, there is always the seated position with the man sitting on a chair or on the edge of a bed, with his partner straddling him.[CN] 作为女上位的精彩变化 男人可以坐在椅子上 或者床沿 让女人跨坐在身上 The Lovers' Guide (1991)
The thing that got me was sitting on the edge of that big old thing.[CN] The thing that got me 这事让我 was sitting on the edge of that big old thing. 坐在床沿,大的老家伙。 Grand Canyon (1991)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top