ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*之上*

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 之上, -之上-
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
之上[zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ, ] above, #3,958 [Add to Longdo]
到﹍之上[dào zhī shàng, ㄉㄠˋ ㄓ ㄕㄤˋ, ] onto [Add to Longdo]
之上[zài zhī shàng, ㄗㄞˋ ㄓ ㄕㄤˋ, ] over [Add to Longdo]
在﹍之上[zài zhī shàng, ㄗㄞˋ ㄓ ㄕㄤˋ, ] above; upon [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And try to foist your own religion upon the mind of man![CN] 然后还可以尝试将你自己的宗教 强加在所有人的身心之上 Inherit the Wind (1960)
Bum on.[CN] 之上 过游民生活在。 之上 How I Won the War (1967)
We were held up by the tide, and I lay all night on the deck... thinking of you and the years and years ahead without you.[CN] 我们被潮支撑 而且我每晚躺在甲板之上... 想到你和这些日子 而且以后没有你的日子 Wuthering Heights (1939)
... uponthecircleoftheEarth ...[CN] 神坐在地球大圈之上... The Bible: In the Beginning... (1966)
Your poor father is on his death bed. He keeps asking for you.[CN] 你可憐的父王在病榻之上奄奄一息,他一直都在找你 The Singing Ringing Tree (1957)
The angels were so angry, they flung me out in the middle of the heath... on top of Wuthering Heights.[CN] 天使是如此生气 他们把我 丢到空中... 在呼啸山庄之上 Wuthering Heights (1939)
- Scratched on?[CN] - 擦在? 之上 How I Won the War (1967)
Come on, hitch it on.[CN] 发生 , 猛拉它在。 之上 How I Won the War (1967)
Handbrake on.[CN] Handbrake 在。 之上 How I Won the War (1967)
But just for once, I shall take a leaf from Nietzsche's book... place myself above the law, and grade you accordingly.[CN] 但是,仅此一次, 我要引用尼采书中的一章... 将自己凌驾于法律之上, 按此给你评分 Compulsion (1959)
The nix pretends to be asleep. Above him lilies gently sweep."[CN] 水鬼假装长眠 在它之上 睡莲轻轻飘浮 Lake of the Dead (1958)
She calls him... and he follows her out onto the moor.[CN] 她召唤他 而且他跟着她 到荒野之上 Wuthering Heights (1939)
- Will you put this on?[CN] - 你能放这在? 之上 How I Won the War (1967)
I'm lost on the moors![CN] 我在荒野之上迷路了 Wuthering Heights (1939)
- And shine brightly on your plans?[CN] 闪耀在你的计划之上 The Big Gundown (1966)
Anything above the third rib I consider formal.[CN] 任何第三肋之上的事我都认为规矩 Romance on the High Seas (1948)
The Erie Canal left the Hudson above Albany and carried clear across to the Great Lakes.[CN] 伊利运河从艾柏尼之上 离开赫德森... 然后流通到五大湖 How the West Was Won (1962)
You didn't think so this morning on the moors.[CN] 你今天早上在荒野之上 不这样想 Wuthering Heights (1939)
have presented themselves to you gentlemen, to this court... in the cynical confidence... that their testimony would not be doubted.[CN] 在你们这些绅士们面前 在这个法庭之上... 非常确信... 他们的证词不会受到质疑 To Kill a Mockingbird (1962)
I have always placed you far above me[CN] *我总将你置余之上* Detour (1945)
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.[CN] 凌驾于我们之上的悲惨 只不过是短暂的贪婪, 只不过是那些害怕人类进步 的人的痛苦而已 The Great Dictator (1940)
We are going onto the wily Pathan and the use of anti-gas carpet.[CN] 我们正在使用计谋的住在印度西北国境的阿富汗人之上去 而且反瓦斯地毯的使用。 How I Won the War (1967)
- Scratched on.[CN] - 擦在。 之上 How I Won the War (1967)
Confident that you gentlemen would go along with them... on the assumption-- the evil assumption-- that all Negroes lie, all Negroes are basically immoral beings, all Negro men are not to be trusted around our women.[CN] 确信你们这些绅士们会认同他们... 在那个假设之上... 那个可怕的假设... To Kill a Mockingbird (1962)
If he's going to examine Col. Brady on the Bible, let him stick to the Bible,[CN] 如果他要继续询问布拉迪上校 关于圣经的问题 请让他将问题集中在圣经之上 Inherit the Wind (1960)
This matter is best disposed of from a great height over water.[CN] 這件事在高空中處理掉是最好... 在水面之上 North by Northwest (1959)
St. Mary's is founded on faith, hope, and charity.[CN] 圣玛丽是建立在信念 希望和仁慈之上 The Bells of St. Mary's (1945)
I did.[CN] 之上 我做。 How I Won the War (1967)
At all times be above him, before him.[CN] 总是,要在他之上,在他之前. The Great Dictator (1940)
He would stand before court,[CN] 站到法庭之上受审 Taki no shiraito (1933)
I can't put personal considerations above public ones, I have no choice.[CN] 我不能让私人利益凌驾于公众之上 Watch Out for the Automobile (1966)
If you will be taking your turn on guard, I'd suggest first stag and me on last, making sure you was fresh for command on the off at the most likely times.[CN] 如果你将会在守卫身上依照顺序, 我将会建议第一个雄鹿和我在最后的之上, 确定你对指令是新鲜的 在那之上在最有可能的时代走开。 How I Won the War (1967)
On to Tripoli.[CN] 之上 在到的黎波里之上 How I Won the War (1967)
Was sleeping on a hill,[CN] 安睡于山丘之上 The King and I (1956)
But, it is one of the peculiar imbecilitie of our time that we place a grid of morality upon human behavior, so that the action of every man must be measured against a... an arbitrary latitude of right[CN] 但是... 这是我们这个时代一种 很奇特的愚蠢现象 我们将一种道德标准置于人类行为之上 Inherit the Wind (1960)
Had he really disappeared beyond the windswept plain?[CN] 他真的消失在这片 刮着风的平原之上吗? An Actor's Revenge (1963)
Cloistered life is made up of an infinity of small things.[CN] 與世隔絕的生活建立於 許許多多的小瑣事之上 The Nun's Story (1959)
Master Hindley, she'll die on the moors.[CN] 主人刑立 她将会在荒野之上死去 Wuthering Heights (1939)
Whose bloody side are you on?[CN] 你是谁的血腥边之上? How I Won the War (1967)
And the world is full of other rivers and bridges with girls to sit on them till the tide goes out.[CN] 在潮水退去之時 這個世界到處都是坐在河流和大橋之上的女孩兒 Applause (1929)
# A British bank is run with precision[CN] 一家英国银行运作于准确无误的基础之上 Mary Poppins (1964)
Fellow citizens and friends of the unseen audience, from the hallowed hills of sacred Sinai, in the days of remote antiquity came the law and here, here in this courtroom, here in this courtroom...[CN] 请所有正在听的听众注意 从我们神圣的圣山之上 在我们坚持神的道的时候得到了律法 Inherit the Wind (1960)
You will confine your questions to the Bible.[CN] 你接下来的问题内容将会 放在圣经之上 Inherit the Wind (1960)
And so don't lose any time and just now, strenghten by God's word strike on the mill.[CN] 不要再空耗时间,上帝赐予力量 降落于磨坊之上 The Devil's Trap (1962)
"to the condemn that surrounds you.[CN] 再加于你已面对的困恼之上 Breakfast at Tiffany's (1961)
From the hallowed hills of sacred Sinai in the days of remote antiquity came the law, which has been our bulwark and our shield and here, here in this courtroom, we have seen vindicated the faith of our fathers,[CN] 从我们神圣的圣山之上 在我们坚持神的道的时候得到了律法 这就是我们的堡垒与坚盾 Inherit the Wind (1960)
I seek because I must exceed the stature of man in both good and evil.[CN] 我追寻,因为我要超乎善恶之上 Quo Vadis (1951)
I don't exactly know how to interpret it.[CN] 却不知道要将这个反应 放在诊疗的哪个重点之上 The Great White Tower (1966)
I hope my hospitality will teach you... not to make rash journeys on these moors.[CN] 希望我的款待 可以教教你 不应该在这些荒野之上做轻率的旅程 Wuthering Heights (1939)
It's the old story. Roman greatness built upon Egyptian riches. You shall have them.[CN] 一直以来,罗马的伟大 建立在埃及的富足之上 Cleopatra (1963)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top