Search result for

*ぱん*

(121 entries)
(0.0433 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ぱん, -ぱん-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
凸版[とっぱん, toppan] (n) การพิมพ์โดยการกดด้วยตัวนูน
前半[ぜんぱん, zenpan] ครึ่งแรก
鉄板[てっぱん, teppan] (n) แผ่นเหล็ก
食パン[しょくぱん, shokupan] (n) ขนมปังแถว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
頻繁[ひんぱん, hinpan] (adj) เป็นประจำ
残飯[ざんぱん, zanpan] (n) เศษอาหารเหลือ
コテンパン[こてんぱん, kotenpan] (colloq ) พ่ายแพ้อย่างหมดรูป
パン[ぱん, pan, pan , pan] (n ) ขนมปัง
パンダ[ぱんだ, panda] หมีแพนด้า
パンツ[ぱんつ, pantsu] (n ) กางเกงใน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一般[いっぱん, ippan] Thai: ทั่วไป
一般[いっぱん, ippan] Thai: ปกติ English: ordinary
出版[しゅっぱん, shuppan] Thai: การตีพิมพ์ English: publication (vs)

Japanese-English: EDICT Dictionary
A級戦犯[エーきゅうせんぱん, e-kyuusenpan] (n) class-A war criminal [Add to Longdo]
BC級戦犯[ビーシーきゅうせんぱん, bi-shi-kyuusenpan] (n) class-B and class-C war criminals [Add to Longdo]
こてんぱん;こてんぱ;こてんこてん[, kotenpan ; kotenpa ; kotenkoten] (n,adv) black and blue (e.g. beaten ...) [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[, panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
サービスの貿易に関する一般協定[サービスのぼうえきにかんするいっぱんきょうてい, sa-bisu nobouekinikansuruippankyoutei] (n) General Agreement on Trade in Services; GATS [Add to Longdo]
デスクトップ出版[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] (n) {comp} desktop publishing [Add to Longdo]
ビーム伝搬法[ビームでんぱんほう, bi-mu denpanhou] (n) beam propagation method; BPM [Add to Longdo]
亜鉛鉄板[あえんてっぱん, aenteppan] (n) galvanized sheet iron; galvanised sheet iron [Add to Longdo]
亜鉛凸版[あえんとっぱん, aentoppan] (n) photoengraving [Add to Longdo]
意識一般[いしきいっぱん, ishikiippan] (n) transcendental appreciation [Add to Longdo]
一宿一飯[いっしゅくいっぱん, isshukuippan] (n) (being beholden to someone for a favor of) a night's lodging and a meal [Add to Longdo]
一半[いっぱん, ippan] (n) half; part [Add to Longdo]
一斑[いっぱん, ippan] (n) spot (glimpse, outline); sighting [Add to Longdo]
一版[いっぱん, ippan] (n) an edition [Add to Longdo]
一般[いっぱん, ippan] (n,adj-no) general; liberal; universal; ordinary; average; (P) [Add to Longdo]
一般に[いっぱんに, ippanni] (adv) (See 一般) in general; generally; (P) [Add to Longdo]
一般ピープル[いっぱんピープル, ippan pi-puru] (n) (sl) ordinary people (gen. impolite) [Add to Longdo]
一般ピーポー[いっぱんピーポー, ippan pi-po-] (n) (sl) (See 一般ピープル) ordinary people (gen. impolite) [Add to Longdo]
一般ユーザ[いっぱんユーザ, ippan yu-za] (n) {comp} general user [Add to Longdo]
一般リリース[いっぱんリリース, ippan riri-su] (n) {comp} general release [Add to Longdo]
一般意志[いっぱんいし, ippan'ishi] (n) the general will; volonte generale [Add to Longdo]
一般意味論[いっぱんいみろん, ippan'imiron] (n) general semantics [Add to Longdo]
一般医[いっぱんい, ippan'i] (n) (See 専門医) general practitioner; GP [Add to Longdo]
一般化[いっぱんか, ippanka] (n) (1) generalization; generalisation; popularization; popularisation; (vs) (2) to generalize; to generalise; to popularize; to popularise [Add to Longdo]
一般化構造体要素[いっぱんかこうぞうたいようそ, ippankakouzoutaiyouso] (n) {comp} generalized structure element [Add to Longdo]
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] (n) {comp} generalized drawing primitive [Add to Longdo]
一般会計[いっぱんかいけい, ippankaikei] (n) general accounting and finance [Add to Longdo]
一般会計歳出[いっぱんかいけいさいしゅつ, ippankaikeisaishutsu] (n) general account expenditure [Add to Longdo]
一般会計予算[いっぱんかいけいよさん, ippankaikeiyosan] (n) general account budget [Add to Longdo]
一般開業医[いっぱんかいぎょうい, ippankaigyoui] (n) (See 開業医・かいぎょうい) general practitioner; GP [Add to Longdo]
一般概念[いっぱんがいねん, ippangainen] (n) general idea [Add to Longdo]
一般角[いっぱんかく, ippankaku] (n) general angle [Add to Longdo]
一般官庁[いっぱんかんちょう, ippankanchou] (n) general government office [Add to Longdo]
一般管理費[いっぱんかんりひ, ippankanrihi] (n) administrative cost; head office expenses; general management expenses [Add to Longdo]
一般機械[いっぱんきかい, ippankikai] (n) general instrumentation [Add to Longdo]
一般競争入札[いっぱんきょうそうにゅうさつ, ippankyousounyuusatsu] (n) open tendering; open competitive bidding [Add to Longdo]
一般協定[いっぱんきょうてい, ippankyoutei] (n) general agreement [Add to Longdo]
一般教育[いっぱんきょういく, ippankyouiku] (n,adj-no) general education [Add to Longdo]
一般教書[いっぱんきょうしょ, ippankyousho] (n) State of the Union message [Add to Longdo]
一般教養[いっぱんきょうよう, ippankyouyou] (n,adj-no) general education [Add to Longdo]
一般均衡理論[いっぱんきんこうりろん, ippankinkouriron] (n) general equilibrium theory [Add to Longdo]
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] (n) {comp} general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] (n) {comp} general delimiter role [Add to Longdo]
一般原則[いっぱんげんそく, ippangensoku] (n) {comp} general principle [Add to Longdo]
一般言語学[いっぱんげんごがく, ippangengogaku] (n) general linguistics [Add to Longdo]
一般公開[いっぱんこうかい, ippankoukai] (n,vs) (1) open to the public; (n) (2) {comp} read permission [Add to Longdo]
一般向き[いっぱんむき, ippanmuki] (adj-no) popular; general (public) [Add to Longdo]
一般向け[いっぱんむけ, ippanmuke] (exp) for the general public [Add to Longdo]
一般歳出[いっぱんさいしゅつ, ippansaishutsu] (n) general expenditures; general spending [Add to Longdo]
一般自動動作[いっぱんじどうどうさ, ippanjidoudousa] (n) {comp} general-auto-action [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If you frequently spit-up blood you should call an ambulance or have a nearby physician make a house call.ひんぱんに吐血する場合は、救急車を呼ぶか、近くの内科医に往診してもらう。
Trains come more often than buses.汽車はバスよりひんぱんに来ます。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Huh? You got to tire 'em out.[JA] こてんぱんに やられて Dyin' on a Prayer (2014)
They're all so utterly normal, Sean.[JA] 全員こてんぱんにノーマルよ ショーン. Source Code (2011)
Maim! Dismember.[JA] こてんぱんに! Mean Girls 2 (2011)
Also, according to the law, "For streets with heavy traffic, the use of roller skates, and other similar activities, are prohibited."[JA] (トリンドル) ちなみに道路交通法では 「交通のひんぱんな道路において 球戯をし ローラー・スケートをし」 「または これらに類する行為を すること」を禁止しています Fragile Boy, Fragile Girl (2016)
Lou Mitchell pops up in Jersey organized crime records in the 1970s, got his ass handed to him.[JA] 記録ではルー・ミッチェルは ジャージーに現れてる 1970年代に こてんぱんにやられた All In (2013)
My God, he put you down so hard.[JA] あれだけ こてんぱんにされて Homefront (2013)
We're leading with the Aussie touring party to India, who were well and truly stuffed in Jaipur by the Rajasthan Academy XI.[JA] まず最初に インド遠征中の豪チームは ジャイプールで ラジャスタンにこてんぱん The Boys Are Back (2009)
- Yeah, I got my ass handed to me.[JA] こてんぱんにやられた Fastest Man Alive (2014)
In the past 36 hours I've had my ass handed to me twice by the guy that tortured me as a kid.[JA] 36時間の間に2度も こてんぱんにやられて 子供時代と同じだ The Flash Is Born (2014)
Yeah, I could have told you that from your chewed-up fingernails.[JA] ええ その事を 話したかもしれない あなたに完全に こてんぱんにやられた Wingman (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゾーンパンチ[ぞーんぱんち, zo-npanchi] zone punch [Add to Longdo]
デスクトップ出版[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] desktop publishing [Add to Longdo]
パン[ぱん, pan] pan (vs) [Add to Longdo]
パンチカードシステム[ぱんちかーどしすてむ, panchika-doshisutemu] punch-card system, PCS [Add to Longdo]
パンフレット[ぱんふれっと, panfuretto] pamphlet [Add to Longdo]
一般に[いっぱんに, ippanni] in general [Add to Longdo]
一般ユーザ[いっぱんユーザ, ippan yu-za] general user [Add to Longdo]
一般リリース[いっぱんリリース, ippan riri-su] general release [Add to Longdo]
一般化構造体要素[いっぱんかこうぞうたいようそ, ippankakouzoutaiyouso] generalized structure element [Add to Longdo]
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive [Add to Longdo]
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
一般原則[いっぱんげんそく, ippangensoku] general principle [Add to Longdo]
一般公開[いっぱんこうかい, ippankoukai] general public [Add to Longdo]
一般自動動作[いっぱんじどうどうさ, ippanjidoudousa] general-auto-action [Add to Longdo]
一般実体[いっぱんじったい, ippanjittai] general entity [Add to Longdo]
一般実体参照[いっぱんじったいさんしょう, ippanjittaisanshou] general entity reference [Add to Longdo]
一般色[いっぱんしょく, ippanshoku] general colour [Add to Longdo]
一般属性[いっぱんぞくせい, ippanzokusei] general-attribute [Add to Longdo]
一般適合性[いっぱんてきごうせい, ippantekigousei] general conformance [Add to Longdo]
一般配布[いっぱんはいふ, ippanhaifu] general distribution (of software, e.g.) [Add to Longdo]
一般分類体系[いっぱんぶんるいたいけい, ippanbunruitaikei] universal classification system, general classification system [Add to Longdo]
一般名[いっぱんめい, ippanmei] common name [Add to Longdo]
一般命令演算機構[いっぱんめいれいえんざんきこう, ippanmeireienzankikou] general instruction unit [Add to Longdo]
運搬クラス[うんぱんクラス, unpan kurasu] bearer class [Add to Longdo]
往復伝搬時間[おうふくでんぱんじかん, oufukudenpanjikan] round-trip propagation time [Add to Longdo]
最繁トラヒック時[さいぱんトラヒックとき, saipan torahikku toki] peak traffic period [Add to Longdo]
最繁正時[さいぱんせいじ, saipanseiji] busy hour, busy period [Add to Longdo]
出版物[しゅっぱんぶつ, shuppanbutsu] publication [Add to Longdo]
単行出版物[たんこうしゅっぱんぶつ, tankoushuppanbutsu] monographic publication [Add to Longdo]
電子出版[でんししゅっぱん, denshishuppan] electronic publishing [Add to Longdo]
一般的[いっぱんてき, ippanteki] general [Add to Longdo]
伝播側[でんぱんそく, denpansoku] propagation law [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一般化[いっぱんか, ippanka] Verallgemeinerung [Add to Longdo]
一般的[いっぱんてき, ippanteki] -allgemein [Add to Longdo]
先般[せんぱん, senpan] vor_kurzem, neulich [Add to Longdo]
全般[ぜんぱん, zenpan] Allgemeinheit, Gesamtheit [Add to Longdo]
全般的[ぜんぱんてき, zenpanteki] allgemein, insgesamt [Add to Longdo]
凸版[とっぱん, toppan] Relief [Add to Longdo]
凸版印刷[とっぱんいんさつ, toppan'insatsu] Reliefdruck [Add to Longdo]
出帆[しゅっぱん, shuppan] Abfahrt (eines Schiffes) [Add to Longdo]
出版社[しゅっぱんしゃ, shuppansha] Verlag [Add to Longdo]
審判[しんぱん, shinpan] Entscheidung, Urteil, Schiedsrichter [Add to Longdo]
折半[せっぱん, seppan] halbieren [Add to Longdo]
運搬[うんぱん, unpan] Transport, Befoerderung [Add to Longdo]
頻繁[ひんぱん, hinpan] Haeufigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top