Search result for

*อ้น*

(113 entries)
(1.4007 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อ้น,-อ้น-, *อ้น*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ้อนแอ้น    [ADJ] slender, See also: slight, slim, delicate, Syn. แบบบาง, ชดช้อย, Example: ผู้หญิงมีลักษณะผิดกับผู้ชายโดยธรรมดา ก็เพราะมีรูปร่างอ้อนแอ้นแบบบาง, Thai definition: มีรูปร่างแบบบาง
อรชรอ้อนแอ้น    [ADJ] slender, See also: slim, delicate, graceful, lithe, lissome, Syn. อรชร, อ้อนแอ้น, บอบบาง, Ant. บึกบึน, กำยำ, Example: ช่างภาพคนนี้มีท่าทางอรชรอ้อนแอ้นเหมือนผู้หญิง, Thai definition: ที่งามอย่างเอวบางร่างน้อย
อรชรอ้อนแอ้น    [V] be slender, See also: be slim, be delicate, be graceful, Syn. อรชร, อ้อนแอ้น, บอบบาง, Ant. บึกบึน, กำยำ, Example: เขาอรชรอ้อนแอ้นเกินกว่าจะเป็นพระเอกเรื่องนี้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ขี้อ้นน. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Helicteres วงศ์ Sterculiaceae ลูกเป็นขน ๆ.
ขี้อ้นดู กระชับ ๑.
ไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่นน. ไข้ติดเชื้อเฉียบพลันของเยื่อหุ้มสมอง มีอาการไข้ ซึม คอแข็ง หลังแอ่น และมีผื่นชนิดตกเลือดใต้ผิวหนัง ต่อมาสีของผื่นจะเปลี่ยนเป็นคลํ้า.
คอเป็นเอ็นว. ขึ้นเสียงเถียงโต้อย่างไม่ยอมลดละ, เถียงเก่ง, เช่น หวงแหนหึงผัวตัวเป็นเกลียว จนเสียงขุ่นเสียงเขียวคอเป็นเอ็น (คาวี).
ทีเอ็นทีน. สารประกอบอินทรีย์ ชื่อเต็มคือ ไทรไนโทรโทลูอีน (trinitrotoluene) มีสูตร C7H5(NO2)3 ลักษณะเป็นของแข็ง มีรูปผลึกสีเหลืองอ่อน หลอมละลายที่ ๘๒˚ซ. เป็นวัตถุระเบิดชนิดร้ายแรง.
นางแอ่นน. นกอีแอ่น. (ดู อีแอ่น).
พลองแก้มอ้นดู สะเอ้ง ๒ (๑).
ลูกเอ็น, ลูกเอ็ลดู กระวานเทศ ที่ กระวาน ๑.
เส้นเอ็นน. เอ็น.
หญ้าเอ็นยืดดู หมอน้อย ๒.
อ้นน. ชื่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์ Rhizomyidae ลำตัวกลมอ้วนป้อมสีนํ้าตาล ตาและหูเล็กมาก ฟันแทะมีขนาดใหญ่เห็นได้ชัด ขาและหางสั้น อาศัยอยู่ใต้ดินหรือโพรงไม้ กินรากไม้ หน่อไผ่ พืช และผลไม้ ในประเทศไทยมี ๓ ชนิด คือ อ้นใหญ่ [ Rhizomys sumatrensis (Raffles)] อ้นกลาง [ R. pruinosus Blyth (Hodgson)] และอ้นเล็ก [ Cannomys badius Blyth (Hodgson)].
อ้น ๒, อ้นอ้อดู ชีล้อม ที่ ชี ๒.
อ้อนแอ้นว. มีรูปร่างแบบบาง, ชดช้อย.
อั้นตู้, อั้นอ้นว. นิ่งอึ้ง, อํ้าอึ้ง, จนปัญญา, คิดไม่ออก.
อีแอ่นน. ชื่อนกขนาดเล็กในหลายวงศ์ คือ Apodidae, Hemiprocnidae, Hirundinidae, Corvidae และ Glareolidae ตัวสีนํ้าตาลหรือดำ ปลายปีกแหลม มักอยู่รวมกันเป็นฝูง ใช้เวลาส่วนใหญ่บินโฉบแมลง มีหลายชนิด เช่น อีแอ่นบ้าน ( Hirundo rustica Linn.) ในวงศ์ Hirundinidae อีแอ่นตาล [ Cypsiurus balasiensis (Gray)] ในวงศ์ Apodidae ชนิดที่นำรังมากินได้ เช่น อีแอ่นกินรัง [ Collocalia fuciphaga (Gmelin)] ในวงศ์ Apodidae, นางแอ่น แอ่น หรือ แอ่นลม ก็เรียก.
เอ็นน. กลุ่มหรือมัดเส้นใยเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน ซึ่งเรียงตัวในทิศทางเดียวเห็นได้ชัด และไม่มีกล้ามเนื้อยึดที่ปลาย, ชาวบ้านเรียก เส้นเอ็น.
เอ็นกล้ามเนื้อน. เอ็นชนิดที่ปลายใดปลายหนึ่งยึดกับกล้ามเนื้อ.
เอ็นดูก. มีใจรักใคร่, ปรานี.
เอ็นอ่อนน. ชื่อไม้เถาชนิด Cryptolepis buchananii Roem. et Schult. ในวงศ์ Asclepiadaceae ดอกสีนวล เถาใช้ทำยาได้.
เอ้แอ่น, เอ้ ๆ แอ่น ๆก. ทำให้เสียเวลา, ทำชักช้า, ทำจริตกิริยาโอ้เอ้
เอ้แอ่น, เอ้ ๆ แอ่น ๆอาการที่ยืนโอนไปโอนมา เอนไปเอนมา หรือ เดินถอยหน้าถอยหลัง.
แอ่น ๑ก. ทำให้โค้งหรือนูนจากแนวหรือระดับ เช่น แอ่นอก.
แอ่น ๑ว. ลักษณะของสิ่งที่โค้งหรือนูนจากแนวหรือระดับ เช่น อกแอ่น สะพานแอ่น.
แอ่น ๒ดู อีแอ่น.
แอ่นลมดู อีแอ่น.
กระจุ๋งกระจิ๋งก. พูดกันเบา ๆ ทำเสียงเล็กเสียงน้อยน่าเอ็นดู, จุ๋งจิ๋ง ก็ว่า.
กระจุ๋งกระจิ๋งว. อาการที่พูดกันเบา ๆ ทำเสียงเล็กเสียงน้อยน่าเอ็นดู, จุ๋งจิ๋ง ก็ว่า.
กระจุ๋มกระจิ๋มว. เล็ก ๆ น้อย ๆ น่าเอ็นดู, จุ๋มจิ๋ม ก็ว่า.
กระชับ ๑น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Xanthium indicum K. Koenig ex Roxb. ในวงศ์ Compositae มักขึ้นเป็นวัชพืชในทุ่งนาและริมนํ้า ลำต้นและใบคาย ใบมนเว้า ขอบจัก โคนใบแหลม ดอกเล็กรวมเป็นกระจุกแน่น ผลรี ยาวประมาณ ๑ เซนติเมตร มีหนามปลายงอทั่วทั้งผล รากหอมอ่อน ๆ ใช้อบผ้าได้ บางส่วนของไม้นี้ใช้เป็นยาได้ แต่ทั้งต้นเป็นพิษต่อปศุสัตว์, ขี้ครอก หรือ ขี้อ้น ก็เรียก.
กระทั่ง ๑คำใช้ในบทร้องของเด็ก ในความว่า พายเรืออกแอ่น กระทั่งต้นกุ่ม.
กระแท่นก. กระทบ, คำใช้ในบทร้องของเด็ก ใช้ว่า พายเรืออกแอ่นกระแท่นต้นกุ่ม.
กระปุกหลุก, กระปุ๊กลุกว. อ้วนกลมน่าเอ็นดู.
กระวานเทศน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Elettaria cardamomum (L.) Maton ในวงศ์ Zingiberaceae มาจากประเทศอินเดียตอนใต้ ผลรูปกระสวยหรือรูปไข่ปลายแหลม สีนวล มี ๓ พู กลิ่นหอมฉุน, เอลา ลูกเอ็ล หรือ ลูกเอ็น ก็เรียก.
กระสงน. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Channa lucius (Cuvier) ในวงศ์ Channidae รูปร่างคล้ายปลาช่อนซึ่งอยู่ในวงศ์เดียวกัน แต่หัวแหลมกว่าและแอ่นงอนขึ้นเล็กน้อย มีลายพาดขวางลำตัวข้างละ ๗-๑๒ แถบ ทุกครีบมีจุดประหรือริ้วสีดำ ขนาดยาวได้ถึง ๔๐ เซนติเมตร.
กระหน่อง ๒น. น่อง, อวัยวะส่วนหลังของแข้ง ตั้งแต่ขาพับลงไปถึงส้นเท้า เช่น ตัวหนึ่งกัดเอ็นกระหน่อง (ม. ภาคอีสาน ชูชก), กระน่อง ขะน่อง หรือ ขาน่อง ก็เรียก, อีสานว่า กะหน่อง หรือ กะน่อง.
กราย ๑(กฺราย) น. ชื่อปลานํ้าจืดชนิด Chitata ornata (Gray) วงศ์ Notopteridae หัวและลำตัวแบนข้างมาก สันหัวแอ่นลง ท้องเป็นสันคม ครีบท้องเล็กมาก ครีบก้นยาวต่อเนื่องกับครีบหางซึ่งเล็กและมีขอบมน บริเวณเหนือครีบก้นมีจุดสีดำ ๕-๑๐ จุดเรียงเป็นแถวตามยาว ขนาดยาวได้ถึง ๑ เมตร, ตองกราย หรือ หางแพน ก็เรียก.
กล้องแกล้ง(กฺล้องแกฺล้ง) ว. มีรูปร่างเอวเล็กเอวบาง, อ้อนแอ้น
กะบังลมน. แผ่นกั้นประกอบด้วยกล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อ และแผ่นพังผืด กั้นระหว่างช่องอกกับช่องท้อง ยืดและหดช่วยการหายใจ, คนทั่วไปเรียกบริเวณระหว่างหัวหน่าวกับสะดือ ว่า กะบังลม ด้วย.
กะหนอกะแหน(-หฺนอ-แหฺน) ว. เสียงพูดอย่างน่าเอ็นดูเหมือนเสียงเด็กพูด.
กาว ๑น. ของเหนียวที่เคี่ยวมาจากเอ็น หนัง กีบสัตว์ เป็นต้น สำหรับใช้ติดหรือผนึกสิ่งของ.
กำลูนว. น่ากรุณา, น่าเอ็นดู, น่าสงสาร, เช่น ครั้นเห็นยิ่งระทดกำลูนสลดชีวา (ม. คำหลวง มัทรี).
กินริน, กินรี(กินนะริน, กินนะรี) น. กินนรเพศหญิง เช่น ดุจกินรินแน่ง พักตราแพ่งมานุษย์ (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์), กินรีแอ่นกินรากร (ม. คำหลวง วนปเวสน์).
กุมภัณฑยักษ์น. ลมกุมารอย่างหนึ่งมีอาการคล้ายบาดทะยัก ผู้ที่เป็นลมนี้ตาจะช้อนสูง หน้าเขียว มือกำ เท้างอ หลังแอ่น กัดฟัน.
เกรินบุษบกน. เกรินที่ต่อออกไปทางด้านข้างฐานบุษบกมาลาทั้ง ๒ ข้าง เพื่อส่งรูปฐานบุษบกให้งอนแอ่นขึ้นคล้ายหัวและหางเรือ.
คนโปรดน. ผู้เป็นที่รักใคร่เอ็นดูมากเป็นพิเศษ เช่น เขาเป็นลูกศิษย์คนโปรด.
โครโมโซมน. ส่วนหนึ่งของนิวเคลียสของเซลล์ มีลักษณะเป็นท่อนหรือเป็นเส้น ประกอบขึ้นด้วยสารดีเอ็นเอ (DNA = deoxyribonucleic acid) เชื่อมกับโปรตีน ทำหน้าที่สำคัญในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ทั้งควบคุมการทำงานของเซลล์และการแบ่งเซลล์.
จ๊ะจ๋าว. เรียกอาการที่เด็กเริ่มหัดพูดพูดอย่างน่ารักน่าเอ็นดู เช่น ลูกฉันเริ่มหัดพูดจ๊ะจ๋าแล้ว.
จิ้มลิ้มว. น่ารักน่าเอ็นดู (มักใช้แก่หน้าตาหญิงรุ่นสาว).
จุ๋งจิ๋งก. พูดกันเบา ๆ ทำเสียงเล็กเสียงน้อยน่าเอ็นดู, กระจุ๋งกระจิ๋ง ก็ว่า.
จุ๋งจิ๋งว. อาการที่พูดกันเบา ๆ ทำเสียงเล็กเสียงน้อยน่าเอ็นดู, กระจุ๋งกระจิ๋ง ก็ว่า.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag   FR: être recourbé
แอ่น[adj.] (aen) EN: bent ; curved   FR: courbé ; bombé
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
ไอเอสบีเอ็น[X] (Ai.Ēs.Bī.En.) EN: ISBN (International Standard Book Number)   FR: ISBN [m]
อ้น้อง[n.] (ainøng) EN: kid ; boy   
ดีเอ็นเอ[n.] (Dī.En.Ē.) EN: DNA ; deoxyribonucleic acid   FR: ADN [m]
เอ็น[n.] (en) EN: ligament ; tendon ; gut ; sinew   FR: ligament [m] ; tendon [m] ; nerf [m] ; fibres conjonctives [fpl]
เอ็นบีเอ[X] (En.Bī.Ē.) EN: NBA   FR: NBA [f]
เอ็นดู[v.] (endū) EN: be loving ; be kind ; be merciful   FR: affectionner ; aimer
เอ็นจีโอ[X] (En.Jī.Ō.) EN: NGO ; Non Government Organization   FR: ONG [f] ; organisation non gouvernementale [f]
เอ็นเซลาดุส[n. prop.] (Ensēlādus) EN: Enceladus   
เอ็นทรานซ์[n.] (enthrān) EN: entrance   FR: entrée [f]
เอ็นยึด[n.] (enyeut) EN: ligament   FR: ligament [m]
อีแอ่น[n.] (ī-aen) EN: swallow   FR: hirondelle [f]
การสอบเอ็นทรานซ์[n. exp.] (kān søp enthrān) EN: entrance examination ; admission   FR: épreuve d'admission [f]
น่าเอ็นดู[adj.] (nā-endū) EN: lovely ; charming ; exquisite   FR: charmant ; attachant
น่ารักน่าเอ็นดู[adj.] (nārak nā-endū) EN: sweet   
เหนือเอ็นน่อง[n. exp.] (neūa en nøng) EN: beef shank   
นกแอ่น[n.] (nok aen ) EN: swift   FR: martinet [m]
นกแอ่น[n.] (nok aen ) EN: Apodidae   
นกแอ่นบ้าน[n. exp.] (nok aen bān) EN: House Swift ; Little Swift   FR: Martinet des maisons [m] ; Martinet à croupion blanc [m] ; Martinet à dos blanc [m] ; Martinet cul-blanc [m]
นกแอ่นบินเร็ว[n. exp.] (nok aen bin reo) EN: swift   
นกแอ่นฟ้า[n.] (nok aen fā) EN: treeswift   
นกแอ่นฟ้า[n.] (nok aen fā) EN: Hemiprocnidae   
นกแอ่นฟ้าเคราขาว[n. exp.] (nok aen fā khrao khāo) EN: Whiskered Treeswift   FR: Hémiprocné coiffé [m] ; Hémiprocné fascié [m]
นกแอ่นฟ้าหงอน[n. exp.] (nok aen fā ngøn) EN: Crested Treeswift   FR: Hémiprocné couronné [m] ; Hémiprocné huppé [m]
นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา[n. exp.] (nok aen fā taphōk (sī) thao) EN: Grey-rumped Treeswift   FR: Hémiprocné longipenne [m] ; Hémiprocné à queue courte [m]
นกแอ่นหางสี่เหลี่ยม[n. exp.] (nok aen hāng sīlīem) EN: Black-nest Swiftlet   FR: Salangane à nid noir [f]
นกแอ่นขนาดกลาง[n. exp.] (nok aen khanāt klāng) EN: typical swift   
นกแอ่นขนาดเล็ก[n. exp.] (nok aen khanāt lek) EN: swiftlet   
นกแอ่นขนาดใหญ่[n. exp.] (nok aen khanāt yai) EN: needletail   
นกแอ่นกินรัง[n. exp.] (nok aen kin rang) EN: Germain's Swiftlet ; Edible-nest Swiftlet ; German's Swiftlet (?)   FR: Salangane de German [f] ; Salangane à nid blanc [f]
นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว[n. exp.] (nok aen lek hāng nām taphōk khāo) EN: Silver-rumped Needletail ; Silver-rumped Swift ; Silver-rumped Spinetail   FR: Martinet leucopyge [m]
นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย[n. exp.] (nok aen phan Himālai) EN: Himalayan Swiftlet   FR: Salagane de l'Himalaya [f]
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen phong) EN: wood-swallow   
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen phong) EN: Artamidae   
นกแอ่นพง[n. exp.] (nok aen phong) EN: Ashy Woodswallow   FR: Langrayen brun [m] ; Langrayen asiatique [m] ; Langrayen cendré [m] ; Langrayen gris [m]
นกแอ่นรังดำ[n. exp.] (nok aen rang dam) EN: Black-nest Swiftlet   FR: Salangane à nid noir [f]
นกแอ่นตาล[n. exp.] (nok aen tān) EN: Asian Palm Swift   FR: Martinet batassia [m]
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก[n. exp.] (nok aen taphōk khāo hāng chaēk) EN: Fork-tailed Swift ; Pacific Swift   FR: Martinet de Sibérie [m] ; Martinet du Pacifique [m] ; Martinet à queue fourchue [m]
นกแอ่นท้องขาว[n. exp.] (nok aen thøng khāo) EN: Glossy Swiftlet ; White-bellied Swiftlet   FR: Salangane soyeuse [f] ; Martinet soyeux [m]
นกแอ่นท้องลาย[n. exp.] (nok aen thøng lāi) EN: Dark-rumped Swift   FR: Martinet de l'Assam [m] ; Martinet à queue pointue [m]
นกแอ่นทุ่ง[n. exp.] (nok aen thung) EN: pratincole   
นกแอ่นทุ่ง[n.] (nok aen thung) EN: Glareolidae   
นกแอ่นทุ่งเล็ก[n. exp.] (nok aen thung lek) EN: Small Pratincole   FR: Glaréole lactée [f] ; Glaréole naine [f]
นกแอ่นทุ่งใหญ่[n. exp.] (nok aen thung yai) EN: Oriental Pratincole   FR: Glaréole orientale [f] ; Glaréole des Maldives [f] ; Glaréole indienne [f]
นกแอ่นใหญ่หัวตาดำ[n. exp.] (nok aen yai hūa tā dam) EN: Silver-backed Needletail ; White-vented Needletail   FR: Martinet de Cochinchine [m]
นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว [n. exp.] (nok aen yai hūa tā khāo) EN: Brown-backed Needlatail ; Brown Needletail   FR: Martinet géant [m]
นกแอ่นใหญ่คอขาว[n. exp.] (nok aen yai khø khāo) EN: White-throated Needletail   FR: Martinet épineux [m] ; Martinet à queue épineuse [m] ; Martinet à queue aiguë [m] ; Martinet à queue blanche [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
effeminate    [VT] ทำให้มีลักษณะท่าทางเหมือนผู้หญิง, See also: ทำให้อรชรอ้อนแอ้น, Syn. weaken, emasculate, unman
effeminate    [ADJ] อ้อนแอ้น, See also: อรชรอ้อนแอ้น, Syn. pansy, weak
superheat    [N] ความรอ้นที่ทำให้ไอเกินจุดอิ่มตัว
svelte    [ADJ] อ้อนแอ้น, See also: สะโอดสะอง, บอบบาง, Syn. slender, lithe, lissome, slim

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slender(สเลน'เดอะ) adj. ยาวเรียว,อรชร,อ้อนแอ้น,สะโอดสะอง,เล็กน้อย,เล็ก,มีค่าน้อย., See also: slenderly adv. slenderness n.
svelte(สเวลท,สเฟลทฺ) adj. ยาวเรียว,สูงโปร่ง,อรชรอ้อนแอ้น,สภาพ,เรียบร้อย,อ่อนโยน

English-Thai: Nontri Dictionary
effeminate(adj) คล้ายผู้หญิง,อรชรอ้อนแอ้น,เหมือนผู้หญิง,อ่อนแอ,เป็นตัวเมีย
slender(adj) อรชร,สะโอดสะอง,อ้อนแอ้น,เรียว,บาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
汽車[きしゃ, kisha] (n) รถไฟพลังไอ้น้ำ, รถจักรไอน้ำ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
嫌な奴[いやなやつ, iyanayatsu] (n) ไอ้ขี้ฟ้อง ไอ้น่ารังเกียจ (คนที่น่ารังเกียจในหมู่)

Are you satisfied with the result?

Go to Top