Search result for

*อำเภอ*

(190 entries)
(0.3006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อำเภอ, -อำเภอ-
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
กรมการอำเภอ (n vi vt adj adv phrase name uniq )
ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จั (n vi adj adv ) ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ชื่อผู้จัดทำ นายวุฒิการ เพ็งแก่นแท้ นางสาวสุรางค์รัตน์ วงศ์แก้ว ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อสร้าง และออกแบบระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียงอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (2) เพื่อออกแบบรายงาน รายได้ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต รายได้ปะจำวัน รายได้ประจำเดือน และรายได้ประจำปี และ (3) เพื่อสร้าง และออกแบบรายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน และใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดทำได้ดำเนินการโครงการโดยสรุปตามลำดับ คือ (1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (2) ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (4) การวางแผนการประเมินโครงการ (5) การดำเนินการประเมินโครงการ (6) วิเคราะห์ข้อมูล และ (7) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการศึกษา ผลการดำเนินโครงการ (1) สรุปได้ว่าบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 3.90, S.D.= 0.690) และ (2) สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 0.86, S.D.= 0.674) ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.64, S.D.= 0.397) ด้านที่ 2 ด้านการคำนวณ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.00, S.D.= 0.000) ด้านที่ 3 ด้านการบันทึกข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 4.00, S.D.= 0.298) และด้านที่ 4 ด้านการคำนวณรายงาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.88, S.D.= 0.602)
ปลัดอำเภอ (n phrase ) Deputy District Chief

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ม่อนวิวงาม[ม่อน-วิว-งาม] (n ) คือรีสอร์ทแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อำเภอ[N] district, See also: amphur, Example: ผมและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงบางคนต้องเดินทางไปถึงทุกจังหวัด ทุกอำเภอ และทุกตำบลที่มีโครงการกสช., Count unit: อำเภอ, Thai definition: ท้องที่ที่รวมตำบลหลายตำบลให้อยู่ในความปกครองอันเดียวกัน และได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นอำเภอ อำเภอเป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด
อำเภอใจ[ADV] at will, Example: ถ้าปล่อยให้คนทำอะไรโดยอำเภอใจโดยไม่มีใครขัดขวาง บ้านเมืองก็คงจะเกิดความพินาศล่มจม, Thai definition: การกระทำโดยเอาแต่ใจตัว ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
นายอำเภอ[N] sheriff, See also: district-chief officer, Example: นายอำเภอคนใหม่เป็นที่รักของชาวบ้าน เพราะมีความยุติธรรมและความจริงใจต่อทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ซึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอำเภอ และรับผิดชอบในการบริการราชการของอำเภอ
กิ่งอำเภอ[N] sub-district, Example: กิ่งอำเภอ เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอ, Count unit: กิ่งอำเภอ, Thai definition: ส่วนราชการที่เล็กกว่าอำเภอใหญ่
ปลัดอำเภอ[N] assistant district officer, Example: ปลัดอำเภอที่ดีควรจะทำตัวเข้ากับชาวบ้านได้ง่าย และมีความยุติธรรม ซื่อตรง, Count unit: คน, Thai definition: ตำแหน่งทางราชการฝ่ายปกครอง สนับสนุนการทำงานของนายอำเภอ
ตามอำเภอใจ[ADV] arbitrarily, See also: at will, wilfully, as desire, as one wish, without restraint, Syn. ตามใจชอบ, Example: ลูกๆ ของเธอชอบทำอะไรตามอำเภอใจตนเองเสมอ ไม่ค่อยฟังคำตักเตือนของผู้ใหญ่, Thai definition: อย่างเอาแต่ใจตัวไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ที่ว่าการอำเภอ[N] district office, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ปฏิบัติราชการระดับอำเภอ
ศึกษาธิการอำเภอ[N] district education officer, Example: โรงเรียนประจำจังหวัดเวลาสอบก็จะมีศึกษาธิการอำเภอมาตรวจดูความเรียบร้อย, Thai definition: ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรมในระดับอำเภอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรมการอำเภอน. คณะพนักงานปกครองซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอ ปลัดอำเภอ และสมุห์บัญชีอำเภอ มีหน้าที่ร่วมกันในการดำเนินการให้การปกครองอำเภอเรียบร้อย ในปัจจุบันอำนาจหน้าที่ของกรมการอำเภอถูกโอนไปเป็นของนายอำเภอ.
กิ่งอำเภอน. ท้องที่ที่มีความจำเป็นในการปกครอง แยกมาจากอำเภอที่มีเขตท้องที่กว้างขวางแต่จำนวนประชากรไม่มาก หรือที่ที่มีชุมชนมากแต่ท้องที่ไม่กว้างขวางพอที่จะตั้งขึ้นเป็นอำเภอ มีปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอเป็นหัวหน้าปกครอง.
คณะกรรมการอำเภอน. คณะบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบร่วมกันในการปกครองอำเภอ ปัจจุบันได้ถูกยุบเลิกไปแล้ว โดยโอนอำนาจและหน้าที่ไปเป็นของนายอำเภอ.
ตามอำเภอใจว. เอาแต่ใจตัว ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น.
นายอำเภอน. ตำแหน่งเจ้าพนักงานผู้ปกครองท้องที่ ซึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอำเภอ และรับผิดชอบในการบริหารราชการของอำเภอ.
อำเภอน. หน่วยปกครองที่รวมตำบลหลายตำบลให้อยู่ในความปกครองอันเดียวกันและได้มีพระราช-กฤษฎีกาจัดตั้งเป็นอำเภอ อำเภอเป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด.
อำเภอใจน. ความคิดเห็นโดยเอาแต่ใจตัว.
กรมธรรม์(กฺรมมะทัน) น. เอกสารสัญญาซึ่งทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เอกสารที่ทาสลูกหนี้ยินยอมให้กรมการอำเภอทำให้ไว้แก่เจ้าหนี้นายเงิน สัญญาขายฝากที่ไร่ที่สวน, คำนี้เรียกเต็มว่า สารกรมธรรม์ หรือย่อว่า สารกรม, บางทีเรียกเพียงคำเดียวว่า กรม ก็มี เช่น กู้หนี้ถือสีนกันเข้าชื่อในกรมหลายคน (สามดวง).
กระกัติก. กระกัด, ใคร่, อยาก, ยินดี, เช่น อย่ายักษ์มลักกรีฑาดล ด้าวอำเภอพลลการกระกัติกามา (สรรพสิทธิ์).
กำเลาะว. หนุ่ม, สาว, เช่น หากกูกำเลาะหลงกาม ไป่คำนึงความ แลโดยอำเภอลำพัง (สุธน).
กิ่งใช้เรียกส่วนย่อยที่แยกออกไปจากส่วนใหญ่ แต่ยังขึ้นอยู่กับส่วนใหญ่ เช่น กิ่งอำเภอ กิ่งสถานีตำรวจ
โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์น. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานข้อเสนอและแนวทางให้หน่วยงานเอกชนรับไปดำเนินงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดินแดง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์น. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินและพระราชทรัพย์สำหรับจัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน สนับสนุนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อทดลองค้นคว้าหารูปแบบการประกอบอาชีพของชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และเป็นสถานที่ฝึกอบรมการเกษตรภาคปฏิบัติให้นักศึกษาและประชาชนที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ เช่น โครงการพัฒนาส่วนพระองค์เขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ชุมพร อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร.
จังหวัดน. หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่รวมท้องที่หลาย ๆ อำเภอเข้าด้วยกัน มีฐานะเป็นนิติบุคคล, (โบ) เมือง, หัวเมือง
จิ้งเหลนด้วง ๑น. ชื่อสัตว์เลื้อยคลานจำพวกจิ้งเหลนที่ไม่มีขาหรืออาจมีร่องรอยของขาคู่หลังเหลืออยู่เล็กน้อย ในวงศ์ Dibamidae และวงศ์ Scincidae ลำตัวเรียวยาว ขนาดยาวตั้งแต่ ๗-๒๕ เซนติเมตร เกล็ดลำตัวเรียบ อาศัยอยู่ใต้ผิวดินที่ร่วนซุยหรือเป็นดินปนทรายซึ่งมีซากผุพังของพืชปกคลุม, ในวงศ์ Dibamidae เฉพาะเพศผู้มีร่องรอยของขาคู่หลังเป็นแผ่นแบนให้เห็นเล็กน้อย ที่พบในประเทศไทย ได้แก่ จิ้งเหลนด้วงสีม่วง ( Dibamus alfrediTaylor) ซึ่งพบทางภาคใต้ และจิ้งเหลนด้วงสมศักดิ์ ( D. somsakiHonda, Nabhitabhata, Ota & Hikida) ซึ่งพบที่เขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ส่วนในวงศ์ Scincidae ไม่มีขาทั้งเพศผู้และเพศเมีย ที่พบในประเทศไทย ได้แก่ ชนิด Isopachys anguinoides (Boulenger) พบที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ชนิด I. roulei (Angel) พบที่จังหวัดชลบุรี, ชนิด I. gydenstolpeiLönnberg และ I. borealisLang & Bohme พบทางภาคตะวันตก ชนิด Davewakeum miriamaeHeyer พบที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา.
เจ้าคณะน. หัวหน้าคณะสงฆ์, คำเรียกตำแหน่งผู้ปกครองคณะสงฆ์ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และภาค เป็นต้น ว่า เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะภาคตามลำดับ.
เชลียง(ชะเลียง) น. ชื่อเครื่องดินเผาที่ทำมาจากเมืองเชลียง ซึ่งอยู่ในอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย.
ด้ามต้น, ทาง, เช่น รยกคันธมาทน์ โดยด้ามอาทิสวคนธ์ (ม. คำหลวง จุลพน), อันว่าพระสรรเพชญ์ ผู้เผด็จด้ามตัณหา ลุปรมาภิสมพุทธ (ม. คำหลวง ฉกษัตริย์), บพิตร ข้าอยู่ศุขเสวอยราช โดยด้ามอาทิทศธรรมสนท้าว (ม. คำหลวง นครกัณฑ์), ดูกรเจ้าอำเภอใด แลราชผู้มีอยู่ในด้ามมารคธรรม ทำโทษน้นน (ม. คำหลวง นครกัณฑ์).
ต่อ ๕ไปยัง, ไปถึง, เช่น ยื่นต่ออำเภอ
ทรราชน. ผู้ปกครองบ้านเมืองที่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ ทำความเดือดร้อนทารุณให้แก่ผู้อยู่ใต้การปกครองของตน. (อ. tyrant), เรียกลัทธิเช่นนั้น ว่า ทรราชย์ หรือ ระบบทรราชย์.
ท้องที่น. พื้นที่หรือถิ่นที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เช่น ท้องที่จังหวัด ท้องที่อำเภอ ท้องที่ที่เกิดเหตุ ท้องที่ที่มีภูมิลำเนา.
ที่ว่าการน. สถานที่ปฏิบัติราชการระดับอำเภอ เรียกว่า ที่ว่าการอำเภอ.
ทูลกระหม่อม ๒น. ชื่อปูน้ำจืดชนิด Thaipotamon chulabhorn Naiyanetr ในวงศ์ Potamidae กระดองสีม่วงเข้มคล้ายสีเปลือกมังคุด ขาและขาก้ามสีเหลืองอมส้ม ปลายก้ามและขาสีขาว ขุดรูอยู่ พบในป่าดูนลำพัน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม.
ใบสำคัญทหารกองเกินน. เอกสารที่นายอำเภอออกให้แก่ชายที่มีสัญชาติไทยและมีอายุย่างเข้า ๑๘ ปี ที่ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน เพื่อแสดงว่าได้ไปลงบัญชีทหารกองเกินแล้ว.
ผู้ใหญ่บ้านน. ตำแหน่งผู้ปกครองท้องที่ ทำหน้าที่ช่วยเหลือนายอำเภอในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นหัวหน้าราษฎรในหมู่บ้าน.
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่น. ข้าราชการฝ่ายปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่นายอำเภอหรือปลัดอำเภอซึ่งเป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอขึ้นไปถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย และข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากิ่งสถานีตำรวจที่มียศตั้งแต่ชั้นร้อยตำรวจตรีขึ้นไปจนถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ.
พลการ(พะละกาน) น. การกระทำโดยใช้กำลังหรืออำนาจเป็นต้น อย่างไม่ยอมฟังเสียงใคร, อำเภอใจ, เช่น ทำโดยพลการ.
โภชก(-ชก) น. นายบ้าน, ผู้ใหญ่บ้าน, เช่น คามโภชก ว่า กำนัน, นายอำเภอ.
เมืองเขตซึ่งเคยเป็นเมืองสำคัญในระดับจังหวัด ต่อมาถูกลดฐานะเป็นอำเภอ เช่น เมืองไชยา เมืองมีนบุรี เมืองขุขันธ์
แยกน. ทางที่แตกออกไปจากทางใหญ่ เช่น หลักกิโลเมตรที่ ๑๖ มีแยกไปอำเภอเมืองฯ, จุดที่ทางแตกออกไป เช่น สามแยก สี่แยก แยกหัวลำโพง.
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค, ราชการส่วนภูมิภาคน. การปกครอง ดูแล จัดการ และการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ที่แยกไปดำเนินงานในพื้นที่นอกเขตนครหลวง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องที่ในฐานะตัวแทนของราชการบริหารส่วนกลาง โดยแบ่งเขตการดำเนินงานออกเป็น จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน.
ราชินี ๒น. ชื่อปูน้ำจืดชนิด Thaiphusa sirikit (Naiyanetr) ในวงศ์ Potamidae กระดองสีม่วงอมน้ำเงิน ขอบกระดองและขาก้ามสีขาว ขาสีแดง อาศัยอยู่ตามลำห้วย พบที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี, ปูสามสี หรือ ปูไตรรงค์ ก็เรียก.
ลำลองว. ตามสบาย, ตามอำเภอใจ, (ใช้แก่การแต่งกายซึ่งไม่ต้องให้เป็นไปตามแบบ) เช่น แต่งตัวลำลอง.
ลูกบ้านน. ชาวบ้านที่อยู่ในปกครองของนายบ้าน ซึ่งในปัจจุบันได้แก่ กำนันและผู้ใหญ่บ้านหรือนายอำเภอแล้วแต่กรณี.
วิหารหลวงน. วิหารที่ด้านท้ายเชื่อมติดกับพระสถูปเจดีย์หรือพระปรางค์ เช่น วิหารหลวงวัดพระศรีรัตน-มหาธาตุ ตำบลเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย.
ศาลจังหวัดน. ศาลยุติธรรมชั้นต้นที่ตั้งประจำในแต่ละจังหวัดหรือในบางอำเภอ มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมชั้นต้นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ.
ศึกษาธิการน. เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ดูแลควบคุมเกี่ยวกับการศึกษาระดับอำเภอ จังหวัด และเขตการศึกษา เรียกว่า ศึกษาธิการอำเภอ ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการเขต, ชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา.
สถานีฐานส่งกำลังบำรุงของกองทัพเรือที่ประจำอยู่บนบก มีฐานใหญ่ ๆ ๓ แห่ง เรียกว่า สถานีทหารเรือ คือ สถานีทหารเรือกรุงเทพ สถานีทหารเรือสงขลา สถานีทหารเรือพังงา, ฐานส่งกำลังบำรุงหน่วยย่อยสำหรับการปฏิบัติการตามลำแม่น้ำโขง เรียกว่า สถานีเรือ เช่น สถานีเรืออำเภอเชียงคาน สถานีเรืออำเภอโขงเจียม สถานีเรืออำเภอธาตุพนม
สุขาภิบาลน. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นสำหรับท้องถิ่นที่ยังไม่พร้อมที่จะจัดตั้งเป็นเทศบาล โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน.
หนองแซง(หฺนอง–) น. ชื่อมะม่วงพันธุ์หนึ่งของชนิด Mangifera indicaL. รสมัน มีถิ่นกำเนิดจากอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
power, capriciousอำนาจตามอำเภอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sheriffนายอำเภอ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
officer, assistance districtปลัดอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
officer, districtเจ้าหน้าที่อำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assistant district officerปลัดอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arbitrary governmentการปกครองตามอำเภอใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
arbitrary powerอำนาจโดยพลการ, อำนาจตามอำเภอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bailiff๑. ผู้ช่วยนายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานเดินหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
bailiff๑. เจ้าพนักงานศาล๒. ผู้ช่วยนายอำเภอ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
marshal๑. นายอำเภอ (อเมริกัน)๒. พนักงานศาลแขวง (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capriccioรูปตามอำเภอใจ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
capricious powerอำนาจตามอำเภอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Chief District Officerนายอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
district officerเจ้าหน้าที่อำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
District Officer, Chiefนายอำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
district๑. เขตการปกครอง๒. อำเภอ (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
district๑. อำเภอ, เขต (ไทย)๒. เขตการปกครอง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
government, arbitraryการปกครองตามอำเภอใจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
testatum๑. ชื่อหมายศาล (ถึงนายอำเภอ)๒. คำปรารภในพินัยกรรม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
District governmentการบริหารส่วนอำเภอ [TU Subject Heading]
Thai ampherอำเภอ [TU Subject Heading]
County Town เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอเมือง
เมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของอำเภอเมือง [สิ่งแวดล้อม]
County อำเภอ, เขต
เป็นการแบ่งเขตพื้นที่ตามเขตปกครอง ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าจังหวัดหรือมลรัฐ แต่ใหญ่กว่าเมือง [สิ่งแวดล้อม]
sterile insect techniqueการควบคุมจำนวนแมลงด้วยแมลงที่เป็นหมัน, คือ วิธีการควบคุมประชากรแมลง โดยใช้แมลงชนิดเดียวกันที่เป็นหมันด้วยรังสี โดยมีหลักการคือ นำแมลงม ทำให้เป็นหมันด้วยรังสีชนิดก่อไอออน แล้วปล่อยไปในธรรมชาติ แมลงตัวเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์กับแมลงตัวผู้ที่เป็นหมัน จะไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้ การควบคุมแมลงวิธีนี้ จะต้องปล่อยแมลงที่เป็นหมันจำนวนมากหลายรุ่นต่อเนื่องกัน จนกว่าประชากรแมลงลดลงหรือหมดไป ข้อดีของวิธีการนี้เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการใช้ยาฆ่าแมลง คือ ไม่มีสารพิษตกค้างในผลิตผลการเกษตร และไม่ทำลายแมลงที่เป็นประโยชน์ ประเทศไทยมีการใช้วิธีการนี้ควบคุมแมลงวันผลไม้ (Oriental fruit fly) ที่ดอยอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง และ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [พลังงาน]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Sheriff.-นายอำเภอ Authority Always Wins (2012)
Magic is not a toy for you to use or abuse as you see fit.เวทยืมนต์ของเธอไม่ใช่ของเล่นที่เธอจะเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะ หรือเอาไปใช้ตามอำเภอใจ Lancelot (2008)
Can he dare slay one of the chieftains as he pleases?เขากล้าฆ่าหัวหน้าเผ่าตามอำเภอใจ The Kingdom of the Winds (2008)
On a whim.ตามอำเภอใจ The Other Boleyn Girl (2008)
What, it's just arbitrary with you?- นี่ คุณแค่ทำตามอำเภอใจรึไง? The Love Guru (2008)
Yes, it is arbitrary! Fight anyone for any reason!ใช่เลย ตามอำเภอใจ\ อัดใครก็ได้ เพราะอะไรก็ได้ The Love Guru (2008)
would you get me Sheriff Larsen?ช่วยส่งนายอำเภอลาเซนมาได้ไหม Changeling (2008)
The sheriff's detached me to hustle you around in your business here, whatever that is, he wouldn't say.นายอำเภอส่งผมมาดูแล คุณทำธุระของคุณที่นี่ ธุระอะไรเขาไม่ได้บอก Pilot (2008)
Get off my property before I call the sheriff.ออกไปจากที่ดินของชั้น ก่อนที่ฉันจะแจ้งนายอำเภอ I Knew You Were a Pig (2009)
Sheriff Holley? I concur, Your Honor.นายอำเภอฮอลลี่/ ฉันเห็นด้วย ใต้เท้า Public Enemies (2009)
Sheriff Holley, I think this is a very nice jail you have right here.นายอำเภอฮอลลี่ ผมคิดว่าเรือนจำคุณมีมาตรการณ์ดีพอ Public Enemies (2009)
That's Sheriff Lillian Holley's personal car.แก นั้นรถส่วนตัวของนายอำเภอลินเลี่ยน ฮอลลี่ Public Enemies (2009)
You, venom, and methane in 5, right?นายอำเภอเบอร์ก My Bloody Valentine (2009)
Come on!เฮ้, นายอำเภอMy Bloody Valentine (2009)
Stay with him.ฉันอยู่ที่นี่กับนายอำเภอ แอ๊กเซล พาล์มเม่อร์, ซึ่งจะพูดต่อคะ My Bloody Valentine (2009)
Harmony, this small-town slice of Norman Rockwell, is the murder capital of America.นายอำเภอคะ, คุณเคยวิตกกับเหตุการณ์ร้ายๆนี้บ้างมั้ย? ว่าอาจจะเกิดขึ้นมาอีก? My Bloody Valentine (2009)
I'm here with County Sheriff Axel Palmer, who has this to say.นายคุณ นายอำเภอแอ๊กเซล พาล์มเมอร์ อยากให้พ่อคุณมาเห็นคุณตอนนี้จัง My Bloody Valentine (2009)
Yeah, I'm sure your exploits... arresting hardened bicycle thieves... would be a big hit.ช่าย,ความคิดแจ๋ว แต่ว่าเราแค่ไปจอดรถแล้วเช็คอินเลยใช่มั้ย รถนายอำเภอจอดอยู่หน้าม่านรูดอ่ะ My Bloody Valentine (2009)
I don't give a shit about the clothes!โทษครับนายอำเภอ My Bloody Valentine (2009)
You say that like you just went off... to school or something.นายอำเภอครับช่วยมาดูเทปนี้หน่อยครับ แค่นี้ก่อนนะ My Bloody Valentine (2009)
It's not Harry Warden. He's dead, remember?นั้นเพราะ คุณเป็นนายอำเภอนี่ My Bloody Valentine (2009)
He attacked me, and then I sat there, and I watched him kill Red.แต่นายอำเภอเมิร์คกลบเกลื่อนเรื่องนี้ให้ คิดซีเราจะยอมให้พ่อเมืองของเรา โดนข้อหาใช้ศาลเตี้ยอย่างงั้นเหรอ My Bloody Valentine (2009)
He was attacked.นายอำเภอ คุณเริ่มจะคิดว่า My Bloody Valentine (2009)
Just because Axel... wants to think that I did it... doesn't mean that I did.ฉันขอโทษ นายอำเภอ มีอะไร เจอเบนแล้ว My Bloody Valentine (2009)
Stay behind me.อ้อ ค่ะ นายอำเภอ เธอพึ่งออกไปเมื่อกี้นี้เอง My Bloody Valentine (2009)
Stay back, baby.นายอำเภอ My Bloody Valentine (2009)
You can leave me if you want, but just get out of the car, please.นายคือนายอำเภอ นายไปไหนมาไหนสะดวกอยู่แล้ว My Bloody Valentine (2009)
Bitch. - Bailiffนังตอแหล \ ปลัดอำเภอ Law Abiding Citizen (2009)
Now I refuse to believe, that one man is smarter than homeland security, the FBI, the Sheriffs Department, or Philly PD.ตอนนี้ฉันปฏิเสธความเชื่อที่ว่า ชายคนเดียว จะฉลาดกว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยของประเทศ เอฟบีไอ นายอำเภอของกรม หรือ ตำรวจฟิลลาเดลเฟีย Law Abiding Citizen (2009)
REAL ABBEY But they said they were questioned by Chief reminded him about the disappearancesแต่พวกเขาพูด นายอำเภอเพิ่งสอบสวนเขา เตือนเขาเรื่องการหายตัว The Fourth Kind (2009)
You do some work with the sheriff's department?คุณทำงานร่วมกับ ฝ่ายของนายอำเภอใช่มั้ยครับ Sex and Violence (2009)
Oh, not really. The sheriff said there's no sign of a break-In.ไม่ครับ นายอำเภอบอกว่าไม่มีการบุกรุก Jump the Shark (2009)
Same thing, I told the sheriff, he stayed late friday before last to do inventory...เหมือนที่ฉันเคยบอกนายอำเภอ เขาอยู่ดึกในคืนวันศุกร์ ทำรายการของในร้าน Jump the Shark (2009)
It's like Whack-A-Mole. So I've been making phone calls.ตำรวจท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ เมืองเล็กๆ นายอำเภอ ABQ (2009)
- Sheriff Bates. - Yes.นายอำเภอ เบตส์ ครับ Bloodline (2009)
Sheriff, alert your men. We may be looking at a team.นายอำเภอ บอกลูกน้องของคุณ ว่าเราต้องหากลุ่มผู้สงสัย Bloodline (2009)
Thanks, sheriff.ขอบคุณ นายอำเภอ Bloodline (2009)
The sheriff who found her didn't think that she'd been there long.นายอำเภอที่พบตัวเธอ คิดว่าเธอถูกเอามาทิ้งไม่นาน Bloodline (2009)
Sheriffs station. Deputy Lane speaking.สถานีอำเภอ ผู้ช่วยนายอำเภอพูดค่ะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- I can do that, Sheriff. You don't have to.-ให้ฉันไปเถอะค่ะ นายอำเภอ คุณไม่ต้องไปเองหรอก Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
The sheriff will be told you're coming 20 minutes before you're scheduled to arrive.เราจะบอกนายอำเภอว่านายจะไปถึงก่อนกำหนด 20 นาที Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- Hi, Sheriff.-สวัสดีครับนายอำเภอ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
-Thanks, Sheriff.-ขอบคุณครับ นายอำเภอ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
You. Sheriff said you grew up around here. Which way do we go?แก นายอำเภอบอกว่าแกเคยอยู่ที่นี่ เราต้องไปทางไหน Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- Hello. - Hi, Sheriff. I just got a call from a Cliff Moore.สวัสดี ไงนายอำเภอ ผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์จาก คลิฟ มัวร์ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
The fuck you don't! You grew up here! The sheriff said so!แกจะไม่รู้ได้ยังไง นายอำเภอบอกว่าแกเคยอยู่ที่นี่ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
County Dispatch, this is Sheriff Carver.ที่ว่าการเขต นี่คือนายอำเภอคาร็ฟเวอร์ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Over. Go, Sheriff.-ว่ามาเลยนายอำเภอ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
- Come in, Sheriff.-รับทราบ นายอำเภอ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
I'm fine, Sheriff. Just really glad to see you.ไม่เป็นไรครับ นายอำเภอ ดีใจที่เจอคุณ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอ[n.] (amphoē) EN: district   FR: district administratif [m] ; arrondissement [m] ; sous-préfecture [f]
อำเภออรัญประเทศ[n. prop.] (Amphoē Aranyaprathēt) EN: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)   FR: Amphoe Aranyaprathet ; Aranyaprathet ; Aran (inf.)
อำเภอบางละมุง[n. prop.] (Amphoē Bānglamung) EN: Amphoe Bang Lamung ; Bang Lamung   FR: Amphoe Bang Lamung ; Bang Lamung
อำเภอบัวเชด[n. prop.] (Amphoē Būachēt) EN: Amphoe Buachet ; Buachet   FR: Amphoe Buachet ; Buachet
อำเภอชายแดน[n. exp.] (amphoē chāidaēn) FR: ville frontalière [f]
อำเภอใจ[adv.] (amphoējai) EN: at will ; as one pleases ; as one likes ; one's own way   FR: selon son gôut ; libre arbitre [m]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūang) EN: capital district ; provincial capital   FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f]
อำเภอเมือง...[n. exp.] (amphoē meūang ...) EN: town of ...   FR: ville de ... [f]
กิ่งอำเภอ[n.] (king amphoē) EN: subdistrict ; sub-district ; minor district   FR: sous-district [m] ; sous-arrondissement [m]
นายอำเภอ[n. exp.] (nāi amphoē) EN: district officer ; chief of a district ; sheriff   FR: sous-préfet [m] ; chef de district [m]
ปลัดอำเภอ[n. exp.] (palat amphoē) EN: assistant district officer   
ศึกษาธิการอำเภอ[n. exp.] (seuksāthikān amphoē) EN: district education officer   
ตามอำเภอใจ[adv.] (tām amphoējai) EN: arbitrarily ; at will ; wilfully ; as desire ; as one wish ; without restraint ; freely ; as one likes   FR: arbitrairement
ทำตามอำเภอใจ[v. exp.] (tham tām amphoējai) EN: act at one's own discretion   
ที่ว่าการอำเภอ[X] (thīwākān amphoē) EN: ward office   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arbitrary[ADJ] ตามอำเภอใจ, See also: โดยพลการ, ตามใจชอบ, ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์, โดยการสุ่มเลือก, โดยไม่มีกฎเกณฑ์, Syn. dictatorial, discretionary
to one's heart's content[IDM] จนพอใจ, See also: ตามอำเภอใจ, ตามใจอยาก
lawman[N] ผู้รักษากฎหมาย เช่น นายอำเภอหรือตำรวจ
random[ADJ] ซึ่งไม่มีแบบแผน, See also: ตามอำเภอใจ, Syn. haphazard
sheriff[N] นายอำเภอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arbitrary(อาร์'บิทระรี) adj. ตามอำเภอใจ,ไร้เหตุผล,เอาแต่อารมณ์,โดยพลการ,ตัดสินโดยผู้ตัดสิน (แทนที่จะโดยกฎหมายของรัฐ) . -arbitrariness n., Syn. capricious, frivolous)
bailiff(เบ'ลิฟ) n. ตำรวจศาล,พนักงานส่งหมายจับกุม/ยึดทรัพย์,ผู้ดูแลผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดิน,ปลัดอำเภอ, See also: bailiffship n.
capriccioso(คะพรีซีโอ'โซ) adj. ไม่แน่นอน,ตามอำเภอใจ
caprice(คะพรีส') n. อำเภอใจ,การเปลี่ยนแปลงที่ไม่แน่นอน,เพลงที่คิดตามอำเภอใจ, Syn. whim ###A. certainty
despotic(ดิสพอท'ทิค) adj. ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ซึ่งมีอำนาจเด็ดขาด,ตามอำเภอใจ, See also: despoticness n. ดูdespotic despotism n. ดูdespotic
facultative(แฟค' คัลเททิฟว) adj. ตามอำเภอใจ,เกี่ยวกับสิทธิ,เกี่ยวกับอำนาจ,
freak(ฟรีค) adj. ประหลาด,วิตถาร,นอกลู่นอกทาง,ตามอำเภอใจ,พิลึกพิลั่น. -n. ความคิดวิตถาร,สิ่งประหลาด,พฤติการณ์ตามอำเภอใจ,ฮิปปี้,ความวิตถาร,ผู้ติดยาเสพติด,ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหลาด vt.,vi. มีพฤติการณ์ประหลาด,ทำให้เป็นลายเส้นที่ประหลาด. -n. ลาย,เส้น,ลายสี,ลายประหล
haphazard(แฮพแฮซ'เซิร์ด) adj.,adv. ตามอำเภอใจ,ไม่มีการวางแผน,ส่งเดช,ไร้จุดหมาย, n. เหตุบังเอิญ,อุบัติเหตุ, See also: ness n., Syn. accidental
indiscriminate(อินอิสคริม'มะเนท) adj. ไม่เลือกเจาะจง,ตามอำเภอใจ,สุ่มตัวอย่าง,ขาดการพิจารณา., See also: indiscriminately adv. indiscriminateness n. indiscrimination n. indiscriminative adj., Syn. casual
liberal(ลิบ'เบอเริล) adj. ใจกว้าง,ใจป้ำ,โอบอ้อมอารี,ตามอารมณ์,ตามอำเภอใจ,มากมาย,อุดมสมบูรณ์ n. ผู้มีใจกว้าง,มีใจป้ำ,ผู้มีใจโอบอ้อมอารี,สมาชิกพรรคลิบเบอรัลของอังกฤษ, See also: liberalness n. ดูliberal, Syn. abundant ###A. stingy
marshal(มาร์'เชิล) n. จอมพล,นายอำเภอ,พนักงานศาล,นายตำรวจ,เจ้าหน้าที่ชั้นสูงในราชสำนัก,พิธีกร,สมุหพระราชพิธี. vt. จัดให้เหมาะสม,จัดให้ชัดเจน,นำ., See also: marshalcy, marshalship n. marshal (l) er n.
megrim(มี'กริม) n. จิตใจที่เศร้า,ความหดหู่ใจ,การเอาแต่ใจ,การตามอำเภอใจ,อาการปวดศีรษะ ข้างเดียว
prefect(พรี'เฟคทฺ) n. เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ในฝรั่งเศสหรืออิตาลี,นายอำเภอ,เจ้าเมือง,เจ้าหน้าที่ของโรมันโบราณ,หัวหน้าชั้น,หัวหน้านักเรียน., See also: prefectorial adj., Syn. praefect.
ramshackle(แรมแชค'เคิล) adj. โคลงเคลง,หลวม,จวนล้ม,ตามอำเภอใจ,ตามอารมณ์
self-assertionn. การยืนยันในความคิดของตัวเอง,การกระทำตามอำเภอใจ,ความอวดดี,ความเสือก., See also: self-asserting adj. . self-assertive adj., Syn. assertiveness
sheriff(เชอ'รีฟ) n. นายอำเภอ, (อเมริกา) เจ้าพนักงานปราบปรามผู้ร้าย, See also: sheriffdom n.
shield(ชีลด) n. โล่,ตราประจำตระกูล,สมาคมหรือโรงเรียน,เกราะหรือกระดองที่หน้าอก,ตราตำรวจหรือนายอำเภอ,ผู้ปกครอง,สิ่งคุ้มครอง,ฝาครอบกะบัง vt. ปกป้อง,ป้องกัน,คุ้มครอง,ซ่อน,ซ่อนเร้น. vi. เป็นโล่ป้องกัน., See also: shielder n. -S...
town clerkn. เจ้าหน้าที่ของเมืองผู้มีหน้าที่ทำการจดทะเบียนออกใบอนุญาต และเรียกประชุม ต่าง ๆ คล้ายนายอำเภอ
undersheriff(อัน'เดอะเ?'ริฟ) n. ผู้ช่วยนายอำเภอ,รองนายอำเภอ,รองผู้ว่าการแคว้นหรือมลฑล., See also: undersheriffship n.
undisciplined(อันดิส'ซิพลินดฺ) adj. ไม่มีระเบียบวินัย,ไม่ได้รับการฝึกฝน,มั่ว,เปะปะ,ตามอำเภอใจ
viscount(ไว'เคานทฺ) n. ขุนนางที่มีอันดับต่ำกว่าท่านearlแต่สูงกว่าท่านbaron,รองท่านearl,รองท่านcount,นายอำเภอ
whimsy(วิม'ซี) n. ความคิดแปลก ๆ ,ความคิดเพ้อฝัน,ความแปรปรวนของจิตใจหรืออารมณ์,ความชอบกล,ความเอาแต่ใจของตัวเอง,อำเภอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
arbitrary(adj) โดยพลการ,ตามอำเภอใจ,ปราศจากเหตุผล
bailiff(n) ผู้ดูแลที่ดิน,ปลัดอำเภอ,ผู้ช่วยนายอำเภอ
canton(n) ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,เมือง,มณฑล
caprice(n) การทำตามอำเภอใจ,ความไม่แน่นอน
capricious(adj) ไม่แน่นอน,เอาแต่ใจ,ตามอำเภอใจ
county(n) มณฑล,จังหวัด,อำเภอ,เขตการปกครอง
despotic(adj) ซึ่งใช้อำนาจเด็ดขาด,ซึ่งกดขี่,เผด็จการ,ตามอำเภอใจ
freewill(adj) เต็มใจ,สมัครใจ,ตามอำเภอใจ
indiscriminate(adj) ไม่พิถีพิถัน,ไม่พิจารณา,ไม่เจาะจง,ยุ่งเหยิง,ตามอำเภอใจ
marshal(n) จอมพล,เจ้าหน้าที่ตำรวจ,นายอำเภอ,คนคุมการเดินแถว,คนจัดงาน
prefect(n) เจ้าเมือง,นายอำเภอ,หัวหน้าชั้น,หัวหน้านักเรียน
sheriff(n) นายอำเภอ
whim(n) ความคิดชั่วแล่น,ความเพ้อฝัน,อำเภอใจ
whimsical(adj) วิตถาร,แปลก,ชอบกล,ตามอำเภอใจ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Assumption College Sriracha[-] (name) โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ 10 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์ 038-311055-6
deputy district chief (n ) ปลัดอำเภอ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
市長[しちょう, shichou] (n) เจ้าเมือง, ผู้ว่าการเมือง, นายอำเภอ
自由[じゆう, jiyuu] (adv) อิสระ, ตามอำเภอใจ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ぐん, gun] Thai: ชื่อเรียกเขตปกครองในญี่ปุ่น เทียบเท่ากับ อำเภอ ในเมืองไทย English: Gun (pl)
町村[ちょうそん, chouson] Thai: หมู่บ้าน และ อำเภอ English: towns and villages

German-Thai: Longdo Dictionary
Rathaus(n) |das, pl. Rathäuser| ที่ว่าการเมือง (ที่ว่าการอำเภอหรือจังหวัด)
Image:
willkürlich(adj) ตามอำเภอใจ, ซึ่งไม่มีแบบแผน,โดยการสุ่ม เช่น willkürlich anordnen จัดการหรือจัดวางอย่างไม่มีแบบแผน, See also: A. unwillkürlich,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top