Search result for

*อรรถ*

(140 entries)
(0.0055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อรรถ,-อรรถ-, *อรรถ*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
อรรถบำบัดSpeech Therapy

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อรรถบท    [N] essence, See also: theme, text, story, topic, Syn. แก่นเรื่อง, เนื้อความ, สาระ, แก่น, Example: เขาพยายามทำความเข้าใจอรรถบทของเรื่องนี้
อรรถรส    [N] beautiful wording, See also: beautiful words, (poetic) flavor, Example: หนังสือเล่มนี้มีความไพเราะงดงามด้วยเสียง ความหมาย และอรรถรสต่างๆ, Thai definition: รสแห่งถ้อยคำ, ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความซาบซึ้ง, ถ้อยคำที่ทำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรรถรส    [N] beautiful wording, See also: beautiful words, (poetic) flavor, Example: หนังสือเล่มนี้มีความไพเราะงดงามด้วยเสียง ความหมาย และอรรถรสต่างๆ, Thai definition: รสแห่งถ้อยคำ, ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความซาบซึ้ง, ถ้อยคำที่ทำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรรถกถา    [N] exegesis, See also: commentary, Example: เขาชอบอ่านอรรถกถาเหล่านั้นก่อนนอนทุกคืน, Thai definition: คัมภีร์ที่อธิบายความพระบาลี, คัมภีร์ที่ไขความพระไตรปิฎก
อรรถคดี    [N] lawsuit, See also: legal case, legal proceedings, legal action, Example: ศาลพิพากษาอรรถคดีไปตามพยานหลักฐาน, Thai definition: เรื่องที่ฟ้องร้องกันในศาล
โดยอรรถ [ADV] according to the essence of a matter, See also: by the text, Syn. ตามเนื้อความ
เชิงอรรถ [N] footnote, Syn. อ้างอิง, คำอธิบายเพิ่มเติม, Example: ผู้เขียนใส่ความหมายของคำศัพท์เพิ่มเติมในเชิงอรรถ, Thai definition: คำอธิบายหรือข้ออ้างอิงที่เขียนหรือพิมพ์ไว้ที่ส่วนล่างของหน้าหนังสือหรือตอนท้ายของเรื่อง
อรรถศาสตร์    [N] semantics, Thai definition: วิชาที่เกี่ยวกับความหมาย, การตีความทางความหมาย
อรรถศาสตร์    [N] utilitarianism, See also: science of practical life and government, economics, Thai definition: วิชาที่เกี่ยวกับการงานในชีวิตและการปกครอง
อรรถาธิบาย    [N] explanation, See also: elucidation, Syn. คำอธิบาย, Example: พระภิกษุกำลังให้อรรถาธิบายแก่ศิษย์, Thai definition: การอธิบายขยายความ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรรถาธิบาย    [V] explain, See also: clarify, amplify (meaning), Syn. อธิบายความ, ขยายความ, Example: วิทยากรอรรถาธิบายสรรพคุณของสินค้ามากมาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อรรถาธิบาย    [V] explain, See also: clarify, amplify (meaning), Syn. อธิบายความ, ขยายความ, Example: วิทยากรอรรถาธิบายสรรพคุณของสินค้ามากมาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
แปลตามอรรถ [V] free translate, Syn. แปลตามเนื้อความ, แปลเอาความ, Example: นิยายบางเรื่องนักแปลจะแปลตามอรรถจากต้นฉบับเดิม
อรรถกถาจารย์    [N] exegete, See also: commentator, Example: เขาเป็นเพียงอรรถกถาจารย์แต่งแก้และขยายความจากปรัชญาของเฮเกลเท่านั้น, Thai definition: อาจารย์ผู้แต่งอรรถกถา
อรรถประโยชน์    [N] advantage, Syn. ประโยชน์, คุณประโยชน์, Example: เราจะได้รับอรรถประโยชน์มากมายจากงานวิจัยชิ้นนี้, Thai definition: ประโยชน์ที่ต้องการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชิงอรรถน. คำอธิบายเพื่อขยายคำหรือข้อความที่อยู่ในเนื้อหา หรือข้ออ้างอิง ซึ่งเขียนหรือพิมพ์ไว้ส่วนล่างของหน้าหนังสือหรือตอนท้ายของเรื่อง.
โดยอรรถว. ตามเนื้อความ เช่น แปลภาษาบาลีโดยอรรถ.
แปลโดยอรรถก. แปลตามเนื้อความ, แปลตามอรรถ ก็ว่า.
แปลตามอรรถก. แปลตามเนื้อความ.
อรรถ, อรรถ-(อัด, อัดถะ-) น. เนื้อความ เช่น แปลโดยอรรถ, คำที่ยังไม่ได้แปลความหมาย เช่น คำอรรถ.
อรรถกถา(อัดถะกะถา) น. คัมภีร์ที่อธิบายความพระบาลี, คัมภีร์ที่ไขความพระไตรปิฎก.
อรรถกถาจารย์น. อาจารย์ผู้แต่งอรรถกถา.
อรรถกร(อัดถะกอน) ว. ให้ประโยชน์, เป็นประโยชน์.
อรรถกวี(อัดถะกะวี) น. กวีผู้มีความสามารถในการแต่งร้อยกรองตามความเป็นจริง.
อรรถคดี(อัดถะคะดี) น. เรื่องที่ฟ้องร้องกันในศาล.
อรรถบท(อัดถะบด) น. แก่นเรื่อง, เนื้อความ, หัวข้อ, สาระ.
อรรถปฏิสัมภิทา(อัดถะ-) น. ปัญญาอันแตกฉานในอรรถ คือ ความเข้าใจที่สามารถคาดหมายผลข้างหน้าอันจะเกิดสืบเนื่องไปจากเหตุ, ความเข้าใจอธิบายอรรถแห่งภาษิตย่อให้พิสดาร, เป็นธรรมข้อ ๑ ในปฏิสัมภิทา ๔ คือ ๑. อรรถปฏิสัมภิทา ๒. ธรรมปฏิสัมภิทา ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.
อรรถประโยชน์(อัดถะปฺระโหฺยด) น. ประโยชน์ที่ต้องการ.
อรรถรส(อัดถะรด) น. รสแห่งถ้อยคำ, ถ้อยคำที่ทำให้เกิดความซาบซึ้ง, ถ้อยคำที่ทำให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจ.
อรรถาธิบายก. ขยายความ, อธิบายความ.
อรรถาธิบายน. การขยายความ, การอธิบายความ.
อรรถาธิบายดู อรรถ, อรรถ-.
เอื้อนอรรถ, เอื้อนเอ่ย, เอื้อนโอฐ ๒ก. ออกปากพูด, พูดข้อความออกมา, มักใช้แก่กิริยาที่ทำทีอิดเอื้อนไม่ใคร่พูดออกมาง่าย ๆ.
กระจัด ๒ว. กระจะ, จะจะ, ชัดเจน, เช่น ฝ่ายล่ามบอกออกอรรถกระจัดแจ้ง (อภัย).
กระบวนวิธีการ เช่น จัดกระบวนพิจารณาอรรถคดีในโรงศาล, ใช้เข้าคู่กับคำ กระบิด เป็น กระบิดกระบวน.
กล่าวแสดง เช่น กล่าวเกลาอรรถเอมอร (ม. คำหลวง ทานกัณฑ์)
กวี(กะวี) น. ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะการประพันธ์บทกลอน จำแนกเป็น ๔ คือ ๑. จินตกวี แต่งโดยความนึกคิด ๒. สุตกวี แต่งโดยได้ฟังมา ๓. อรรถกวี แต่งตามความเป็นจริง ๔. ปฏิภาณกวี แต่งโดยฉับพลันทันที.
กุสุมวิจิตรน. ชื่อฉันท์วรรณพฤติแบบหนึ่ง กำหนดด้วย ๔ คณะ คือ น คณะ ย คณะ น คณะ ย คณะ บาทละ ๑๒ คำ หรือ ๑๒ พยางค์ (ตามแบบว่า นยสหิตานฺยา กุสุมวิจิตฺตา) ตัวอย่างว่า จะรจิตรอรรถา ปิสุณวจีขวน พิปริตญาณยล บรชนทำลาย (ชุมนุมตำรากลอน).
คุณบท(คุนนะ-) น. กลบทโบราณชนิดหนึ่ง ตัวอย่างว่า “เดชกุศลผล ตนข้าแปล แก้คัมภีร์ ที่ชาดก, ยกจากอรรถ จัดปัญญาส ชาติโพธิสัตว์ คัดประจง”.
ชนกกรรม(ชะนะกะกำ) น. กรรมอันนำให้เกิดหรือกรรมอันเป็นต้นเค้าทั้งข้างดีหรือข้างชั่ว เช่น กรรมอันทำให้เกิดเป็นคนชั้นสูง เป็นชนกกรรมฝ่ายกุศล (อรรถศาสน์).
ฎีกาชื่อคัมภีร์หนังสือที่แก้หรืออธิบายคัมภีร์อรรถกถา
ตรีทศน. เทวดา ๓๓ องค์ ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์, ในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทหมายถึง พระอินทร์และเทวดาผู้ใหญ่อีก ๓๒ องค์, ไตรทศ ก็เรียก.
ตุลาการน. ผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี.
ไตรทศ(-ทด) น. เทวดา ๓๓ องค์ ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์, ในคัมภีร์อรรถกถาธรรมบทหมายถึง พระอินทร์และเทวดาผู้ใหญ่อีก ๓๒ องค์, ตรีทศ ก็ว่า.
ธรรมปฏิสัมภิทาน. ปัญญาอันแตกฉานในธรรม คือ ความเข้าใจสาวหาเหตุในหนหลัง, ความเข้าใจถือเอาใจความแห่งอธิบายนั้น ๆ ตั้งเป็นกระทู้หรือหัวข้อขึ้นได้, เป็นธรรมข้อ ๑ ในปฏิสัมภิทา ๔ คือ ๑. อรรถปฏิสัมภิทา ๒. ธรรมปฏิสัมภิทา ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.
นิรุตติปฏิสัมภิทาน. ปัญญาอันแตกฉานในนิรุตติ คือ ความเข้าใจในภาษา รู้จักใช้ถ้อยคำพูดอธิบายให้คนเข้าใจ ตลอดจนรู้ภาษาต่าง ๆ อาจชักนำคนให้เชื่อถือหรือนิยมตามคำพูด, กล่าวสั้น ๆ ว่า เข้าใจพูด, เป็นธรรมข้อ ๑ ในปฏิสัมภิทา ๔ คือ ๑. อรรถปฏิสัมภิทา ๒. ธรรมปฏิสัมภิทา ๓. นิรุตติ-ปฏิสัมภิทา ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.
บเอว. มิใช่เอก, มิใช่หนึ่ง, มาก เช่น อักษรอรรถบเอ (ม. คำหลวง ทศพร).
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา(ปะติพานะ-) น. ปัญญาอันแตกฉานในปฏิภาณ คือ ความเข้าใจทำให้สามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ในเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือกล่าวโต้ตอบได้ทันท่วงที, เป็นธรรมข้อ ๑ ในปฏิสัมภิทา ๔ คือ ๑. อรรถปฏิสัมภิทา ๒. ธรรม-ปฏิสัมภิทา ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทา ๔. ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.
ปฏิสัมภิทาน. ความแตกฉาน, ปัญญาอันแตกฉาน, มี ๔ อย่าง คือ อรรถปฏิสัมภิทา ธรรมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.
แปลตามเนื้อความก. แปลเอาความ, แปลตามอรรถ หรือ แปลโดยอรรถ ก็ว่า.
ผู้พิพากษาน. ผู้มีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาอรรถ-คดีในศาล.
ยกบัตร(ยกกะบัด) น. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเกี่ยวกับอรรถคดี ตรงกับ พนักงานอัยการ หรือ อัยการ ในปัจจุบัน, ยกกระบัตร หรือ พนักงานรักษาพระอัยการ ก็เรียก, เขียนเป็น ยกบัตร์ ก็มี.
ยกกระบัตรน. ตำแหน่งข้าราชการสังกัดกระทรวงวัง มีหน้าที่ออกไปประจำอยู่ตามหัวเมืองเพื่อสอดส่องอรรถคดี
ยกกระบัตรตำแหน่งเจ้าพนักงานเกี่ยวกับอรรถคดี ตรงกับ พนักงานอัยการ หรือ อัยการ ในปัจจุบัน, ยกบัตร หรือ พนักงานรักษาพระอัยการ ก็เรียก
ยุติธรรมชื่อกระทรวงที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการศาลยุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี.
รร(รอหัน) อักษร ร ควบกัน ๒ ตัว ถ้าไม่มีตัวสะกด ใช้แทนสระอะกับแม่กนสะกด เช่น กรรไตร (กันไตฺร) ยรรยง (ยันยง) สรร (สัน) สรรค์ (สัน), ถ้ามีตัวสะกดใช้แทนสระอะ เช่น วรรณ (วัน) สรรพ (สับ) กรรม (กัม) อรรถ (อัด).
วงเล็บใช้กันนามเต็มหรือบรรดาศักดิ์ที่เขียนใต้ลายมือชื่อ เช่น

ใช้กันตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นหัวข้อหรือที่เป็นเลขหมายบอกเชิงอรรถ ส่วนตัวอักษรหรือตัวเลขที่เป็นหัวข้ออาจใช้เพียงเครื่องหมายวงเล็บปิดก็ได้ เช่น วันรุ่งแรมสามค่ำเป็นสำคัญ (๑) อภิวันท์ลาบาทพระชินวร ข้อ (ก) ข้อ ๑), ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์และสูตรทางวิทยาศาสตร์เพื่อกั้นตัวเลขหรือสัญลักษณ์ไว้เป็นกลุ่ม เช่น a2 - b2 = (a + b)(a – b), Al2(SO4)3, นขลิขิต ก็ว่า.
วงเล็บเหลี่ยมน. คิ้ว, ใช้เป็นราชาศัพท์ว่า พระขนง, ใช้กันข้อความในการเขียนบรรณานุกรมและเชิงอรรถในกรณีที่ข้อความนั้นไม่ปรากฏในหนังสือ แต่ผู้ทำบรรณานุกรมเพิ่มเติมเข้าไปเอง โดยมีหลักฐานยืนยัน เช่น [ตรี อมาตยกุล] นำชมหอสมุดดำรงราชานุภาพ. พระนคร : กรมศิลปากร, ๒๔๙๔., ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์เพื่อกั้นกลุ่มตัวเลขกลุ่มสัญลักษณ์ที่มีวงเล็บอื่นอยู่แล้วไว้เป็นกลุ่มเดียวกัน เช่น 11 + 2[x + 4 – 3{x + 5 – 4(x + 1)}] = 23, ใช้ในทางวิทยาศาสตร์เพื่อกั้นกลุ่มตัวเลขหรือกลุ่มสัญลักษณ์เพื่อแสดงความหมายต่าง ๆ เช่น [Ba2+][F−2] = 1.05.10−6, Na2[Fe(Cn)5(NO)]·2H2O.
ศาล(สาน) น. องค์กรฝ่ายตุลาการซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดี, ผู้พิพากษาหรือตุลาการซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาอรรถคดี
หมอความน. ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ว่าต่างแก้ต่างคู่ความในเรื่องอรรถคดี, ทนาย หรือ ทนายความ ก็เรียก.
อลังการศาสตร์น. วิชาว่าด้วยวิธีการประพันธ์ที่จะทำให้เกิดอรรถรสและความประทับใจ อำนวยประโยชน์ในการศึกษาวรรณคดีมาก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
semanticsอรรถศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
semanticsอรรถศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
action๑. อรรถคดี๒. การฟ้องคดี๓. การกระทำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
denotational semanticsอรรถศาสตร์ความหมายโดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
exposition๑. อรรถาธิบาย๒. บทเปิดเรื่อง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
explicationอรรถวิภาค [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
thesaurusอรรถาภิธาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
thesaurusอรรถาภิธาน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
thesaurusอรรถาภิธาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hermeneuticsอรรถปริวรรตศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
utilitarianismประโยชน์นิยม, อรรถประโยชน์นิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
utility; utility programโปรแกรมอรรถประโยชน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
utility; utility programโปรแกรมอรรถประโยชน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
utility; utility programโปรแกรมอรรถประโยชน์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
utility program; utilityโปรแกรมอรรถประโยชน์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Citation footnoteเชิงอรรถอ้างอิง [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Content footnoteเชิงอรรถเสริมความ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Patentสิทธิบัตร, หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention)การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Utility Model)ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกำหนด [ทรัพย์สินทางปัญญา]
utility programโปรแกรมอรรถประโยชน์
โปรแกรมที่ช่วยให้เราใช้งานคอมพิวเตอร์ได้สะดวกขึ้น เช่น ช่วยจัดการแฟ้มข้อมูล วินิจฉัยและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการใช้เครื่อง และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ [คอมพิวเตอร์]
Nettiatthakathเนตติอรรถกถา [TU Subject Heading]
Semanticsอรรถศาสตร์ [TU Subject Heading]
Semantics (Law)อรรถศาสตร์ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Semantics (Philosophy)อรรถศาสตร์ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Footnotesเชิงอรรถ
หลักฐานการอ้างอิงข้อความที่นำมาจากที่อื่นเพื่อประกอบการเรียบเรียงงาน วิจัย อยู่ส่วนล่างของหน้า งานวิจัยบางเรื่องอาจรวมเชิงอรรถไว้ท้ายบทหรือท้ายเล่มเลยก็ได้ เชิงอรรถมี 3 ประเภท

1. เชิงอรรถอ้างอิง (Citation footnotes) คือ เชิงอรรถแสดงแหล่งที่มาของข้อความที่นำมาประกอบการเรียบเรียง

2. เชิงอรรถเสริมความ (Content footnotes) คือ เชิงอรรถอธิบายศัพท์หรือข้อความเพิ่มเติมในเนื้อเรื่องบางตอนที่มีความสัมพันธ์กัน

3. เชิงอรรถโยง (Cross reference footnotes) คือ เชิงอรรถที่โยงให้ผู้อ่านดูข้อความที่หน้าอื่นในงานวิจัยเรื่องเดียวกัน หรือดูเพิ่มเติมในบทอื่น ๆ ซึ่งมีรายละเอียดไว้แล้วและไม่ต้องการกล่าวซ้ำอีก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Patentสิทธิบัตร, หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (Invention) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) หรือผลิตภัณฑ์อรรถประโยชน์ (Util

สิทธิบัตร หรืออีกความหมายหนึ่งคือ เอกสารที่รัฐบาลให้แก่ผู้ได้รับสิทธิผูกขาดการใช้สิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตามที่กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศกำหนดไว้ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่ผู้ขอรับสิทธิบัตรยอมเปิดเผยรายละเอียดของการประดิษฐ์นั้นไว้ในเอกสารสิทธิบัตร

สิ่งที่ขอจดสิทธิบัตรได้

1. การประดิษฐ์ที่เป็นผลให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือกรรมวิธีที่ไม่เคยมีมาก่อน (Novelty)

2. การประดิษฐ์ที่มีขั้นตอนการประดิษฐ์สูงขึ้น ซึ่งไม่อาจทำโดยบุคคลที่มีความรู้ในระดับธรรมดา (Inventive Step)

3. การประดิษฐ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือหัตถกรรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

utilities programโปรแกรมอรรถประโยชน์, ซอฟต์แวร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ดูแลรักษา ความปลอดภัยและเสถียรภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรรถ[n.] (at) EN: test ; words   
อรรถ-[pref. (n.)] (attha-) EN: text ; words ; content   
อรรถบท[n.] (atthabot) EN: essence   
อรรถกถา[n.] (atthakathā) EN: commentary ; exegesis   
อรรถกถาจารย์[n.] (atthakathājān) EN: commentator ; exegete   FR: exégète [m] ; commentateur [m]
อรรถคดี[n.] (atthakhadī) EN: lawsuit ; case ; legal action ; legal case ; legal proceedings ; litigation   
อรรถกวี[n.] (atthakawī) EN: writer of non-fiction   
อรรถนิยม[n.] (atthaniyom) EN: realism   
อรรถประโยชน์[n.] (atthaprayōt) EN: advantage ; utility   
อรรถรส[n.] (attharot) EN: flavour = flavor (Am.) ; feeling ; aesthetic quality ; beautiful wording   
อรรถศาสตร์[n.] (atthasāt) EN: semantics   FR: sémantqiue [f]
อรรถศาสตร์[n.] (atthasāt) EN: utilitarianism   
อรรถาธิบาย[n.] (atthāthibāi) EN: explanation   
อรรถาธิบาย[v.] (atthāthibāi) EN: explain   
เชิงอรรถ[n.] (choēng-at) EN: footnote   
โดยอรรถ[adv.] (dōi at) EN: according to the essence of a matter   
แก้อรรถ[v. exp.] (kaē at) EN: do an exegesis ; explain ; define   
คำอรรถ[n. exp.] (kham at) EN: special term   

English-Thai: Longdo Dictionary
exegete(n) อรรถกถาจารย์ - ผู้เขียนหนังสืออธิบายข้อพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆ เช่นหนังสืออธิบายข้อพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ หรือหนังสืออธิบายข้อพระธรรมเบญจบรรณ หรือหนังสืออธิบายพระไตรปิฏก หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์พระเวท หรือหนังสืออธิบายคัมภีร์อัลกุรอ่านก็ได้ทั้งนั้น, S. commentator,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
code switching (n) (ศัพท์เฉพาะทฤษฎีการแปล) การถ่ายความหมายของคำจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงบริบท ผลงานแปลจึงขาดความพลิ้ว ลีลา และอรรถรส ดังเช่นการแปลด้วยซอฟแวร์แปล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
declaim    [VI] อ่าน, See also: ท่อง (บทกวี, สุนทรพจน์ ฯลฯ), อย่างมีอรรถรส, Syn. recite
footnote    [N] เชิงอรรถ, See also: คำอธิบายที่พิมพ์ไว้ส่วนล่างหรือส่วนหลังของหนังสือ
semantics    [N] สาขาวิชาหนึ่งทางภาษาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของความหมาย, See also: อรรถศาสตร์, Syn. semasiology, semiology
utility    [N] ประโยชน์ใช้สอย, See also: ผลประโยชน์, อรรถประโยชน์, Syn. usefulness, Ant. uselessness
variorum    [N] คำอรรถาธิบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
context(คอน'เทคซฺทฺ) n. คำอรรถาธิบาย,ตอนต้นหรือตอนต่อจากคำหรือถ้อยคำ,สิ่งแวดล้อม, See also: contextual adj. ดูcontext, Syn. circumstance -Conf. point
control panelแผงควบคุมเป็นชื่อโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) กลุ่มหนึ่ง เป็นตัวกำหนดเกี่ยวกับอุปกรณ์ หรือส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามที่ผู้ใช้ต้องการ เช่น จอภาพ, เมาส์ , แป้นพิมพ์, หน่วยความจำ ระบบเครือข่าย ฯ control panel นี้จะมีให้ใช้ทั้งในแมคอินทอช และระบบวินโดว์บนพีซี หรือ Presentation Manager ของ โอเอสทู (OS 2)
da1. abbr. dopamine 2. (ดีเอ) ย่อมาจาก desk accessory (แปลว่า เครื่องใช้อำนวยความสะดวก) มีอยู่ในเครื่องแมคอินทอช หมายถึง โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ เช่น เครื่องคิดเลข สมุดโน้ต นาฬิกา โปรแกรมเหล่านี้สามารถเรียกมาใช้ได้ แม้ในขณะที่ทำโปรแกรมอื่นอยู่ ในระบบไมโครซอฟต์วินโดว์ ก็มีกลุ่มโปรแกรมที่ชื่อ Accessories ซึ่งมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ในลักษณะคล้าย ๆ กัน เช่น มีเครื่องคิดเลข นาฬิกา สมุดโน้ต ปฎิทิน มีโปรแกรมที่จำเป็น เช่น ประมวลผลคำ (word processing) และ โปรแกรมวาดภาพ ฯลฯ
desk accessoryเครื่องใช้อำนวยความสะดวกใช้ตัวย่อว่า DA (อ่านว่า ดีเอ) หมายถึง โปรแกรมพิเศษประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ ที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้ได้ตลอดเวลา แม้ในขณะที่ใช้โปรแกรมอื่นอยู่ เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกา ฯ (ดู DA)
emm(อีเอ็มเอ็ม) ย่อมาจากคำ expanded memory manager เป็นชื่อของโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรมหนึ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำให้หน่วยความจำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนมากจะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลเป็นชิป (chip) เบอร์ 80386 หรือ 80486
expanded memory managerชื่อโปรแกรมขยายหน่วยความจำใช้ตัวย่อว่า EMM (อีเอ็มเอ็ม) เป็นชื่อของโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรมหนึ่งที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำให้หน่วยความจำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ส่วนมากจะใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีตัวประมวลผลเป็นชิป (chip) เบอร์ 80386 หรือ 80486
font/da moverโปรแกรมเพิ่ม/ลดแบบอักษรเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรม หนึ่ง มีเฉพาะในเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ใช้เมื่อ ต้องการ นำแบบอักษรต่าง ๆ เข้าไปเก็บในฮาร์ดดิสก์ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเมื่อต้องการคัดลอกลงไปเก็บ ในจานบันทึก
judgement(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
judgment(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
judicature(จู'ดะเคเชอะ) n. การพิจารณาอรรถคดีตามกฎหมาย,ผู้พิพากษาทั้งหลาย,อำนาจในการพิพากศาอรรถคดี,ศาลยุติธรรม,กฎหมาย
judicial(จูดิช'เชิล) adj. เกี่ยวกับการตัดสินอรรถคดีตามกฎหมาย,เกี่ยวกับศาลยุติธรรม,เกี่ยวกับผู้พิพากษา,เกี่ยวกับกฎหมาย,ซึ่งเกิดจากพระผู้เป็นเจ้า, Syn. legal,juridical
judiciary(จูดิช'ชีเออรี) adj. เกี่ยวกับการตัดสินอรรถคดีของศาลยุติธรรม,เกี่ยวกับกฎหมาย,เกี่ยวกับผู้พิพากษา n. การพิจารณาคดีตามกฎหมาย,ศาลยุติธรรม,ระบบศาล,การะทรวงยุติธรรม,ผู้พิพากษาทั้ง,หลาย, Syn. legal,discerning
juridical(จูริด'ดิเคิล) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาอรรถคดี,เกี่ยวกับกฎหมาย. -S.juridic -S.judicial
jurisprudence(จัวริสพรูด'เดินซฺ) n. นิติศาสตร์,ธรรมศาสตร์,ระบบกฎหมาย,การตัดสินอรรถคดีของศาล, See also: jurisprudential adj.
justiciary(จัสทิช'ชีเออรี) adj. เกี่ยวกับการพิจารณาอรรถคดีโดยศาลยุติธรรม n. ที่ทำการหรืออำนาจหน้าที่ของตุลาการ
memory resident programโปรแกรมในหน่วยความจำหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนที่เก็บเอาไว้ในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น และไม่สามารถเรียกมาดูได้ โดยมากเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ เช่น โปรแกรมตัวขับเมาส์ (mouse driver) เป็นต้น โปรแกรมประเภทนี้บางทีเรียกว่า TSR (terminate and stay residnts)
notepadสมุดพกเป็นโปรแกรมหนึ่งในประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ในระบบวินโดว์ (ในแมคอินทอชก็มี) เป็นโปรแกรมที่ทำให้สามารถบันทึกโน้ตย่อ หรือ เรื่องราวสั้น ๆ เก็บไว้ และจะเรียกมาดูได้ตลอดเวลา แม้ว่าในขณะนั้นจะใช้โปรแกรมอื่นอยู่ (เหมือนกระดาษทด)
plea(พลี) n. คำแก้ตัว,คำแก้ต่าง,คำแก้ฟ้อง,ข้อต่อสู้ในอรรถคดี,คำขอร้อง,การขอร้อง,การวิงวอน
res editเรซเอดิท <คำอ่าน>ย่อมาจาก resource editor เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) โปรแกรมหนึ่งในเครื่องแมคอินทอชที่ยอมให้ผู้ใช้แก้ไขส่วนต่าง ๆ ของแฟ้มข้อมูลในเครื่องแมคอินทอชได้ เช่น เปลี่ยนกรอบสนทนา หรือเมนู
tribunal(ไทรบิว'เนิล) n. ศาลยุติธรรม,บัลลังก์ตุลาการ,บัลลังก์พิจารณาพิพากษาอรรถคดี
utitity programโปรแกรมอรรถประโยชน์หมายถึง ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นไว้เพื่อให้เราเพิ่มสมรรถนะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมอรรถประโยชน์ไม่ใช่โปรแกรมใช้งานหรือโปรแกรมที่จะนำมาใช้ผลิตงานใด ๆ ออกมาด้วยตัวเอง เพียงแต่เป็นโปรแกรมที่ทำให้การใช้โปรแกรมอื่นสะดวกขึ้น เดิมเราเรียกโปรแกรมประเภทนี้ว่า เป็นเครื่องมือในการทำซอฟต์แวร์ (software tools) เพราะเป็นโปรแกรมที่มีไว้ช่วยนักเขียนโปรแกรมอีกชั้นหนึ่ง ปัจจุบันโปรแกรมประเภทนี้เป็นโปรแกรมที่ขายกันทั่วไป ที่ได้รับความนิยมมาก ก็มี Norton Utiltities, PC Tools, Stacker เป็นต้น
windowsย่อจากคำเต็มว่า Microsoft Windows เป็นชื่อของโปรแกรมระบบวินโดว์สของบริษัทไมโครซอฟต์ ซึ่งทำงานภายใต้ระบบไมโครซอฟต์ดอส (Microsoft DOS) ที่เขียนโดยบริษัทเดียวกัน ถือว่าเป็นโปรแกรมระบบที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน ไมโครคอมพิวเตอร์ที่ใช้ชิป 80286 ขึ้นไป สามารถใช้ระบบวินโดว์สได้ ระบบวินโดว์ได้พัฒนาตลอดมา ปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะเปลี่ยนจากวินโดว์ส 3.1 เป็นวินโดว์ส 95 วินโดว์ส 97 และวินโดว์ส 2000 ต่อไป ระบบวินโดว์นี้จะรวมเอาโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ต่าง ๆ ไว้ให้อย่างพร้อมมูล นอกจากนั้น หลายบริษัทยังสร้างโปรแกรมสำเร็จต่าง ๆ ให้ทำงานบนระบบวินโดว์สนี้ เช่น Aldus PageMaker, Freelance ทุกโปรแกรมจะมีวิธีการใช้พื้นฐานคล้ายคลึงกัน ทำให้ง่ายในการเรียนรู้ เพราะเรียนรู้โปรแกรมหนึ่ง ก็ทำให้มีแนวที่จะเรียนโปรแกรมอื่นง่ายขึ้น ระบบวินโดว์สนี้ จะเน้นในเรื่องการใช้ภาพเป็นสื่อ มีการใช้เมาส์ ใช้เมนู มีรายการเลือกต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้รู้สึกสะดวกขึ้นมาก
zip(ซิพ) n. เสี่ยงหวือ,พลังงาน,กำลังวังชา,ศูนย์,ความไม่มีอะไร vi. เคลื่อนที่หรือกระทำด้วยความเร็วหรือพลังสูง vt. เติมพลัง,เติมความเร่าร้อน,รูปซิป,ดึงซิป,ทำให้พ่ายแพ้ ,ใช้เป็นคำนำหน้าชื่อแฟ้มข้อมูลที่ได้ผ่านการอัดแน่นโดยโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่มีชื่อว่า PKZIP การอัดแน่นข้อมูลนั้นมีประโยชน์ในการประหยัดที่เก็บ เมื่อใดที่ต้องการใช้ จะต้องนำมาขยายขนาดเท่าเดิมก่อน โดยใช้โปรแกรมที่ชื่อ PKUNZIP ปัจจุบัน ในระบบวินโดว์ 95 ใช้โปรแกรมชื่อ Winzip, See also: ziper n., Syn. vitality

English-Thai: Nontri Dictionary
context(n) ปริบท,บทความ,ท้องเรื่อง,อรรถาธิบาย,สิ่งแวดล้อม
footnote(n) หมายเหตุ,เชิงอรรถ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
備考[びこう, bikou] Thai: เชิงอรรถ English: remarks

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sémantico-cognitif, -ive (adj) ทางอรรถศาสตร์ปริชาน, ซึ่งเกี่ยวกับอรรถศาสตร์ปริชาน

Are you satisfied with the result?

Go to Top