Search result for

*อย่างต่อเนื่อง*

(79 entries)
(0.0138 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: อย่างต่อเนื่อง,-อย่างต่อเนื่อง-, *อย่างต่อเนื่อง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างต่อเนื่อง    [ADV] continuously, See also: consecutively, in succession, in a row, Example: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง    [ADV] continuously, See also: consecutively, in succession, in a row, Example: เทคโนโลยีจะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แคลคูลัส(แคน-) น. คณิตศาสตร์ชั้นสูงแขนงหนึ่ง ศึกษาเกี่ยวกับค่าของจำนวนที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แบ่งออกเป็น แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์ และแคลคูลัสเชิงอินทิกรัล.
โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์น. โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานข้อเสนอและแนวทางให้หน่วยงานเอกชนรับไปดำเนินงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดินแดง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์.
เดินก. ก้าวไปข้างหน้าหรือข้างหลังโดยสลับเท้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายเคลื่อนที่ไป
ตอแยก. เซ้าซี้อย่างต่อเนื่องน่ารำคาญ เช่น นายคนนี้ฉันเดินหนีมาแล้วยังตามมาตอแยอยู่ได้
ไม่หยุดหย่อนว. อาการที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง, ไม่เว้นระยะ, เช่น ทำงานไม่หยุดหย่อน.
รณรงค์ก. ต่อสู้, โฆษณาชักชวนอย่างต่อเนื่องโดยมีเจตนาที่จะต่อสู้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ เช่น รณรงค์หาเสียงในการเลือกตั้ง รณรงค์ให้คนไทยใช้ของไทย.
วิ่งก. ยกขางอขึ้นแล้วเหยียดไปแตะพื้นข้างหน้าสลับกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ร่างกายเคลื่อนที่ไปโดยเร็ว เช่น คนวิ่งไปวิ่งมา ม้าวิ่งในสนาม, แล่นไปโดยเร็ว เช่น เรือวิ่งข้ามฟาก รถวิ่งไปตามถนน
ศิลปะพื้นบ้านน. ศิลปะแขนงต่าง ๆ เช่น วรรณกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์ หัตถกรรม ที่ชาวบ้านได้สร้างสรรค์ขึ้นจากการเรียนรู้และฝึกปรือในครอบครัวหรือในหมู่บ้าน เป็นงานสร้างสรรค์ของสังคมชาวบ้าน และได้พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องกันมาหลายชั่วคน.
สืบค้นก. ค้นหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะได้ผล เช่น สืบค้นหาสมบัติตามลายแทง.
หลั่งก. ไหลลงหรือทำให้ไหลลงอย่างต่อเนื่อง เช่น หลั่งน้ำตา, รินลงมา เช่น หลั่งทักษิโณทก หลั่งน้ำสังข์.
หลั่งไหลโดยปริยายหมายถึงมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย เช่น ผู้คนหลั่งไหลกันมามืดฟ้ามัวดิน.
อวนรุนน. อวนที่มีลักษณะคล้ายถุง ปากอวนประกอบกับคันรุน ติดตั้งบริเวณหัวเรือ รุนเคลื่อนที่ไปพร้อมกับเรืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สัตว์น้ำที่อยู่ด้านหน้าปากอวนเข้ามาติดอยู่ที่ก้นถุงอวน ใช้ทำการประมงในระดับน้ำลึกไม่เกิน ๑๕ เมตร.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
continuous deformationการแปลงรูปอย่างต่อเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chronic exposureการรับรังสีต่อเนื่อง, การรับรังสีเป็นเวลานาน เช่น การรับรังสีจากนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่มีอายุยาวในธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี [นิวเคลียร์]
Chronic intakeการรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีต่อเนื่อง, การรับนิวไคลด์กัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจ การกิน หรือ การซึมผ่านผิวหนังหรือบาดแผล อย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลานาน ดังนั้น ปริมาณรังสีผูกพันจึงเป็นผลรวมของปริมาณรังสีผูกพันที่ได้รับในคราวเดียวของแต่ละช่วง [นิวเคลียร์]
Routine monitoringการเฝ้าสังเกตประจำ, การตรวจติดตามปริมาณรังสีอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งหมายเพื่อแสดงว่า สภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งระดับของปริมาณรังสีรายบุคคล เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด การเฝ้าสังเกตประจำ อาจเป็นการเฝ้าสังเกตรายบุคคล หรือการเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ
[นิวเคลียร์]
Nuclear reactorเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, อุปกรณ์สำหรับให้ปฏิกิริยาลูกโซ่การแบ่งแยกนิวเคลียสเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถควบคุมได้ ใช้สำหรับผลิตนิวตรอน หรือพลังงานความร้อน มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ แกนปฏิกรณ์ ซึ่งบรรจุเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ สารหน่วงความเร็วนิวตรอน สารสะท้อนนิวตรอน สารหล่อเย็น วัสดุกำบังรังสี และระบบควบคุม
บางครั้งเรียกว่า เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู (atomic reactor)
[นิวเคลียร์]
Speech recognitionเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูด, การพัฒนาให้ระบบคอมพิวเตอร์เข้าใจภาษามนุษย์และสามารถจดจําคําพูดของมนุษย์ได้อย่างต่อเนื่อง [Assistive Technology]
Continuous Emission Monitoring Systemระบบติดตามมลพิษทางอากาศอย่างต่อเนื่องจากแหล่งกำเนิด
ระบบติดตามตรวจสอบที่ใช้ในการตรวจวัดอัตราการสารมลพิษทางอากาศจากปล่องของแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง ใช้ในการเฝ้าระวังปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ชนิดของสารมลพิษที่จะต้องทำการตรวจวัดได้แก่ PM, SO2, CO, Nox, CO2, O2, VOC และสารมลพิษอื่นๆ ที่จำเป็น [สิ่งแวดล้อม]
Cultural Diplomacyการทูตวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมด้านวัฒนธรรมในกรอบกว้าง ทั้งภาษา ความคิด อุดมการณ์ ทัศนคติ ประเพณี วิทยาการความรู้ การกีฬาและวิถีชีวิต (ไม่เพียงแต่การส่งคณะนาฏศิลป์ไปแสดงในต่างประเทศเท่านั้น) ทั้งนี้ เพื่อ ใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือสร้างความรู้สึกที่ดีต่อกัน โดยใช้แนวทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในลักษณะซึมลึกเพื่อให้เข้าถึงประชาชน [การทูต]
East Asia Vision Groupกลุ่มวิสัยทัศน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของประธานาธิบดีคิม แด จุง แห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างการประชุมหัวหน้ารัฐบาลอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ที่กรุงฮานอย เมื่อเดือนธันวาคม 2541 เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดและแสวงหาแนวทางขยายความร่วมมือระหว่างกันในทุก ด้านและทุกระดับเพื่อมุ่งแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจและพัฒนาภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่อง [การทูต]
Social Safety Netsโครงข่ายรองรับทางสังคม หมายถึง มาตรการในการให้ความช่วยเหลือทางสังคมแก่ประชาชนเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤตต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน และการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นต้น ด้วยการดำเนินนโยบายระยะสั้นในการสร้างงาน การให้การฝึกอบรมวิชาชีพใหม่ และอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องในระยะยาวและการพัฒนา สังคมอย่างรอบด้านในภาพรวม [การทูต]
Continuous Learningการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง [การจัดการความรู้]
Supervisory Control and Data Acquisitionระบบ SCADA เป็นระบบตรวจสอบและควบคุมอย่างต่อเนื่องผ่านการสื่อสารดาวเทียม ซึ่งใช้ในการปฏิบัติงานส่งก๊าซธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์ของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตั้งแต่แท่นผลิตในอ่าวไทยจนถึงลูกค้า ผู้ใช้ก๊าซฯ [ปิโตรเลี่ยม]
Cell Lineเซลล์ไลน์, เซลล์ที่เลี้ยงให้เติบโตและเพิ่มจำนวนได้อย่างต่อเนื่องอย่างไม่จำกัดภายนอกร่างกายสิ่งมีชีวิต เซลล์ทุกเซลล์ในเซลล์ไลน์เดียวกันมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ คือเป็นโคลน (Clone) ของกันและกัน เซลล์ไลน์ต่างชนิดกันจะมีลักษณะบางอย่างที่แตกต่างกัน ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการประยุกต์ใช้ในการศึกษาทางอณูชีววิทยา (Molecular Biology) [เทคโนโลยีชีวภาพ]
Distributionการกระจายตัวเป็นขั้นตอนหนึ่งของกลไกการผสมสารตัวเติมเข้าไปในยางแห้ง จะเกิดขึ้นหลังจากที่สารตัวเติมเข้าไปในเนื้อยาง (incorporation) กล่าวคือ การไหลของยางจะทำให้สารตัวเติมที่ถูกโอบล้อมด้วยยางเกิดการกระจายตัวในเนื้อ ยาง ซึ่งกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของการผสม [เทคโนโลยียาง]
Adjustment, Continuousการปรับค่าได้อย่างต่อเนื่อง [การแพทย์]
Care, Continuity ofบริการดูแลอย่างต่อเนื่อง [การแพทย์]
radioactivityกัมมันตภาพรังสี, การสลายหรือการแผ่รังสีได้เองอย่างต่อเนื่องของนิวเคลียสบางชนิดโดยการปล่อยอนุภาคแอลฟา(รังสีแอลฟา)   อนุภาคบีตา(รังสีบีตา)  และรังสีแกมมา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
World Wide Web Consortium (W3C)เวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียม, หน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแล รวมทั้งกำหนดมาตรฐาน คำแนะนำต่างๆ ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต โดยมีวัตถุประสงค์ให้อินเทอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
motionการเคลื่อนที่, การเปลี่ยนตำแหน่งอย่างต่อเนื่องของวัตถุหรือระบบที่ต้องการสังเกต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
cleaner technologyเทคโนโลยีสะอาด, การพัฒนา เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ วิธีการ กระบวนการ หรือการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยใช้เครื่องมือ เช่น 3R คือ ใช้น้อย(reduce) ใช้ซ้ำ(reuse) และแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ใหม่(recycle) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Multichannel Continuous Flow Analyzersเครื่องมืออัตโนมัติชนิดหลายช่องและวัดอย่างต่อเนื่อง [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อย่างต่อเนื่อง[X] (yāng tø neūang) EN: constantly   FR: constamment

English-Thai: Longdo Dictionary
emeritus(adj n) กิตติคุณ เป็นตำแหน่งที่มหาวิทยาลัยมอบให้แก่บุคลากรอาวุโสที่เกษียณอายุแล้ว โดยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เช่น president emeritus อธิการบดีกิตติคุณ, professor emeritus ศาสตราจารย์กิตติคุณ
back-to-back(adj) อย่างต่อเนื่อง, ติดๆกัน เช่น Japanese people are shocked by many back-to-back crimes against children., back-to-back meetings , S. consecutive

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ampacity (n) ปริมาณกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ตัวนำสามารถรับได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เสียหาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
away    [ADV] โดยไม่หยุด, See also: อย่างต่อเนื่อง, Syn. continuously, incessantly
all the time    [IDM] ตลอดเวลา, See also: อย่างต่อเนื่อง
at a stretch    [IDM] อย่างต่อเนื่อง
batch processing    [N] การประมวลผลอย่างต่อเนื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์, Syn. data processing
bitch    [VT] บ่นว่าอย่างต่อเนื่อง, Syn. moan
batter down    [PHRV] ทุบตีติดต่อกัน, See also: ทำร้ายหรือทำลายอย่างต่อเนื่อง
blaze away    [PHRV] ลุกไหม้อย่างต่อเนื่อง, See also: ลุกโชนอย่างต่อเนื่อง
burn away    [PHRV] เผาไหม้อย่างต่อเนื่อง, See also: ไหม้ต่อไป
burn for    [PHRV] เผาไหม้อย่างต่อเนื่อง, See also: ไหม้ไม่หยุด
calculus    [N] ระบบการคำนวณเกี่ยวกับจำนวนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เช่น ความเร็วของหินที่ตกลงมา, See also: แคลคูลัส
coherently    [ADV] อย่างปะติดปะต่อกัน, See also: อย่างต่อเนื่องกัน, Syn. tenaciously
constant    [ADJ] ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา, See also: ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง, Syn. continual, persistant
continually    [ADV] อย่างต่อเนื่อง, Syn. uninterruptedly
continuously    [ADV] อย่างต่อเนื่อง, Syn. uninterruptedly
fiddle away    [PHRV] สีไวโอลินอย่างต่อเนื่อง (คำไม่เป็นทางการ)
flux    [N] การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง, Syn. instability, change, transition, Ant. stability, inactivity
follow-up    [N] การกระทำหรือสิ่งที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง
gamble away    [PHRV] เล่นไพ่อย่างต่อเนื่องหรือไม่หยุดหย่อน, Syn. game away
game away    [PHRV] เล่นไพ่อย่างต่อเนื่องหรือไม่หยุดหย่อน, Syn. gamble away
get between    [PHRV] ทำ / คิด / พูดอย่างต่อเนื่อง, Syn. take between
hammer away at    [PHRV] ยิงไปที่ (อย่างต่อเนื่อง), See also: รัวยิงไม่หยุด, กราดใส่, ระดมยิงต่อเนื่อง
with every other breath    [IDM] อย่างต่อเนื่อง, See also: อย่างซ้ำๆ
incessantly    [ADV] อย่างเรื่อยๆ, See also: อย่างไม่หยุดหย่อน, อย่างต่อเนื่อง, Syn. ceaselessly, continuously
kick away    [PHRV] เตะลูกบอลอย่างต่อเนื่อง, See also: เตะตลอด
juggle    [VT] โยนและรับลูกบอลหรือสิ่งของอย่างต่อเนื่อง, See also: เล่นกล, เล่นปาหี่
perpetually    [ADV] อย่างต่อเนื่อง, See also: อย่างไม่ขาดสาย, Syn. constantly, Ant. inconstantly
progressively    [ADV] อย่างต่อเนื่อง
sweep before    [PHRV] ชนะอย่างต่อเนื่อง, See also: ชนะไม่หยุด
together    [ADV] อย่างต่อเนื่องกัน, See also: อย่างไม่ถูกขัดจังหวะ
unbrokenly    [ADV] อย่างต่อเนื่อง, See also: อย่างสม่ำเสมอ, Syn. regularly
uninterruptedly    [ADV] อย่างไม่ขาดสาย, See also: อย่างต่อเนื่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
autocad(ออโตแคด) เป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการออกแบบที่โด่งดังมากที่สุดในยุคนี้ ได้รับการ พัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่าสิบปีแล้ว สามารถสร้างแบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติได้ สร้างแบบจำลอง (model) ได้โดยทำให้เหมือนจริง หมุนดูทิศทางต่าง ๆ ได้ นิยมใช้ในการออกแบบโครงสร้างอาคาร รถยนต์ เรือ เครื่องบิน ฯ เมื่อจะแสดงผลในกระดาษ ต้องใช้กับเครื่องวาด (plotter) ดู CAD ประกอบ
duplex(ดู'เพลคซฺ) adj. ซึ่งมี2 ส่วน,คู่,สองเท่า n. ที่พักชุดที่ครอบคลุม2 ชั้น,บ้านสำหรับ 2 ครอบครัวอยู่., See also: duplexity n. ดูduplex สื่อสารสองทางเป็นศัพท์ที่ใช้ในวิธีการส่งสัญญาณของโทรคมนาคม มี 2 แบบคือ full duplex หมายถึง สัญญาณนั้นส่งไป/กลับได้อย่างต่อเนื่องพร้อมกันไปเลย และ half-duplex หมายถึงสัญญาณนั้นส่งไปหรือกลับได้ครั้งละอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น
fanfold paperหมายถึง กระดาษที่พับไว้อย่างปราณีต เพื่อประโยชน์ใน การใช้ อย่างต่อเนื่อง ในบางครั้ง จะเรียกว่า กระดาษต่อเนื่อง (continuous paper) กระดาษชนิดนี้จะมีรูเจาะไว้ทั้งสองข้าง เพื่อให้ได้เกาะเกี่ยวกับฟันเฟือง ของเครื่องพิมพ์เป็นระยะ ๆ ทำให้การเคลื่อนตัวได้ฉาก และเป็นจังหวะอย่างดี (ไม่บิดเบี้ยว)
full duplexสื่อสารสองทางเต็มอัตราหมายถึง การถ่ายโอนข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากทั้งสองทิศ ทางพร้อม ๆ กัน ใช้เมื่อมีการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง
rasterแรสเตอร์ <คำอ่าน>หมายถึง การที่ลำแสงอิเล็กตรอนผ่านวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วส่งเข้าสู่จอภาพเช่นเดียวกับที่ใช้ในการกราดภาพ (scan) คือการยิงลำแสงอิเล็กตรอนให้ผ่านภาพไปอย่างต่อเนื่องทีละเส้น แล้วส่งขึ้นบนจอภาพ ตั้งแต่บรรทัดบนสุดจนถึงล่างสุด เราจะมองเห็นเส้นใหม่ก่อนที่เส้นเก่าจะหายไป เส้นที่มองเห็นนี้จะรวมกันเป็นภาพที่เราต้องการ เรียกว่าภาพ "แรสเตอร์"

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
相次いで[あいついで, aitsuide] (adv ) อย่างต่อเนื่องกัน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
通す[とおす, toosu] Thai: ทำอย่างต่อเนื่อง English: to continue
引続き[ひきつづき, hikitsuduki] Thai: ยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง English: without a break
引き続く[ひきつづく, hikitsuduku] Thai: ทำอย่างต่อเนื่อง English: to continue

Are you satisfied with the result?

Go to Top