Search result for

*หุ้ม*

(340 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: หุ้ม,-หุ้ม-, *หุ้ม*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
greenhouse effectปรากฏการณ์เรือนกระจก ภาวะที่กลุ่มของก๊าซชนิดต่างๆมาห่อหุ้มชั้นบรรยากาศของโลกไว้ กลุ่มก๊าซเหล่านี้ประกอบด้วยก๊าซหลักๆ 5 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ สารซีเอฟซี ออกไซด์ของไนโตรเจน มีเธนและโอโซน ก๊าซเหล่านี้เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของบรรยากาศโลกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเป็นกลุ่มก๊าซที่มีความสามารถในการดูดซับรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ เป็นผลให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจนเหมาะที่สิ่งมีชีวิตต่างๆจะอาศัยอยู่ได้

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
hemopericardium (n ) เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial cavity) ส่วนใหญ่เกิดจากการแตกของหลอดเลือดเอออร์ตา หรือห้องหัวใจทะลุ
hemothorax (n ) เลือดออกในช่องเยื่อหุ้มปอด อาจเกิดจากอุบัติเหตุซี่โครงหักแล้วมีการฉีกขาดของหลอดเลือดintercostal artery หรือเกิดจากการฉีกขาดของเอออร์ตา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หุ้ม    [V] cover, See also: plate, overlay, coat, wrap, clothe, Syn. ห่อ, หุ้มห่อ, ห่อหุ้ม, Example: ฆ้อนของเปียโนทำด้วยไม้หุ้มผ้าสักกะหลาด, Thai definition: เอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบคลุมอีกสิ่งหนึ่งให้เรียบร้อย
การหุ้ม    [N] wrapping, See also: covering, plating, coating, Syn. การห่อ, การปกปิด, การคลุม, Thai definition: การเอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบคลุมอีกสิ่งหนึ่งให้เรียบร้อย
หุ้มแพร    [N] name of a rank of royal pages, Example: เขาได้ตำแหน่งหุ้มแพรมานานแล้ว, Count unit: ตำแหน่ง, Thai definition: ตำแหน่งยศมหาดเล็กรองจ่าลงมา
ห่อหุ้ม    [V] wrap, See also: envelop, shroud, enwrap, enfold, Syn. หุ้มห่อ, Example: แม้ว่าขนนกจะมีสีสันงดงาม แต่หน้าที่แท้จริงของมันก็คือ ปกคลุมและห่อหุ้มร่างกาย เพื่อป้องกันความร้อนหนาวจากอากาศ, Thai definition: เอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบหรือคลุมอย่างมิดชิด
ห่อหุ้ม    [V] wrap, See also: envelop, shroud, enwrap, enfold, Syn. หุ้มห่อ, Example: แม้ว่าขนนกจะมีสีสันงดงาม แต่หน้าที่แท้จริงของมันก็คือ ปกคลุมและห่อหุ้มร่างกาย เพื่อป้องกันความร้อนหนาวจากอากาศ, Thai definition: เอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบหรือคลุมอย่างมิดชิด
หุ้มกลอง    [N] end walls of a Thai-style house, Syn. ฝาหุ้มกลอง, Example: หุ้มกลองของบ้านโบราณทำได้สวยงามมาก, Thai definition: ชื่อฝาด้านสกัดของเรือนฝากระดาน
เปลือกหุ้ม [N] shell, See also: covering, shield, shelter, Syn. เปลือก, Example: เมื่อตรวจดูด้วยแว่นขยายจะเห็นว่าไข่ส่วนมากมีรูปกลมมีเปลือกหุ้มโดยรอบเรียบและโปร่งใส, Thai definition: ส่วนนอกที่โอบคลุมของสิ่งต่างๆ ไว้
เยื่อหุ้มสมอง [N] meninx, See also: membranes enveloping the brain and spinal cord, Example: การชักของผู้ป่วยเกิดจากการติดเชื้อของระบบประสาทเช่น เยื่อหุ้มสมองอักเสบ
รองเท้าหุ้มส้น    [N] boots and shoes, Example: รองเท้าหุ้มส้นของดวงดอมคู่จ้อย มันดูกระจิริดเมื่อเทียบกับบันไดกว้าง, Count unit: คู่
โพรงเยื่อหุ้มปอด [N] pleural cavity, Example: เขามีอาการอักเสบที่บริเวณโพรงเยื่อหุ้มปอด, Thai definition: ช่องที่อยู่ระหว่างเยื่อหุ้มปอด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝาหุ้มกลองน. ฝาด้านสกัดของเรือนฝากระดาน.
เลี่ยมหุ้มก. แผ่โลหะให้เป็นแถบยาวและขดเป็นวงขนาดเท่าปากภาชนะ แล้วสวมรอบขอบปากภาชนะและพับเม้มกวดให้แนบสนิท.
หนังหุ้มกระดูกน. เรียกลักษณะของคนหรือสัตว์ที่ผอมมากจนมองเห็นแนวโครงกระดูก ว่า ผอมจนหนังหุ้มกระดูก.
หุ้มก. เอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบคลุมอีกสิ่งหนึ่ง, อาการที่สิ่งซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่น กาบหรือเปลือกเป็นต้น โอบคลุมของอีกสิ่งหนึ่ง เช่น หนังหุ้มกระดูก กาบกล้วยหุ้มหยวกเปลือกหุ้มกระพี้ รองเท้าหุ้มส้น.
หุ้มกลอง(-กฺลอง) น. ด้านหัวหรือด้านท้ายของโบสถ์ วิหาร, ถ้าเป็นด้านหัวหรือด้านท้ายของเรือนฝากระดาน เรียกว่า ด้านสกัด.
หุ้มแผลง(-แผฺลง) น. กรรมวิธีในการหุ้มพระพุทธรูปด้วยแผ่นเงินหรือแผ่นทองบาง ๆ โดยให้ตะเข็บของแต่ละแผ่นซึ่งมีลักษณะคล้ายฟันประสานกัน แล้วใช้เครื่องมือกวดรอยประสานให้เรียบเสมอกัน.
หุ้มแพร(-แพฺร) น. ตำแหน่งยศมหาดเล็กรองจ่าลงมา.
กระจาบน. ชื่อนกขนาดเล็ก วงศ์ย่อย Ploceinae ในวงศ์ Ploceidae ปากหนารูปกรวย ปลายหางมน ขนหัวและขนตัวลาย ในฤดูผสมพันธุ์ขนหัวเพศผู้เปลี่ยนเป็นสีเหลือง มี ๓ ชนิด คือ กระจาบธรรมดาหรือกระจาบอกเรียบ[ Ploceus philippinus (Linn.)] กระจาบอกลาย [ P. manyar (Horsfield)] ทำรังด้วยหญ้าหรือฟางข้าวห้อยอยู่กับกิ่งไม้หรือต้นพืชน้ำเช่นกก ปากรังอยู่ด้านล่าง และกระจาบทอง [ P. hypoxanthu s (Sparrman)] ทำรังด้วยหญ้าหรือฟางข้าวโอบหุ้มกิ่งไม้หรือใบพืชน้ำ ปากรังอยู่ทางด้านข้าง มักอยู่รวมกันเป็นหมู่ กินเมล็ดพืช.
กระดองน. ส่วนแข็งที่หุ้มสัตว์บางชนิดเช่น เต่า ปู หรือแมงดาทะเล, พายัพว่า ออง.
กระด้าง ๒น. ชื่องูนํ้าขนาดเล็กชนิด Erpeton tentaculatum Lacepède ในวงศ์ Colubridae ลำตัวสีนํ้าตาลหรือดำ มีเส้นหุ้มด้วยเกล็ดเล็ก ๆ ๒ เส้นคล้ายหนวด อาศัยตามแหล่งนํ้าจืดทั่วไป มีพิษอ่อนมาก ปรกติมีนิสัยทำตัวแข็งทื่อ จึงเรียกว่า งูกระด้าง.
กระดาดแดงน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Alocasia indica Schott var. metallica Schott ในวงศ์ Araceae โคนใบเว้าลึกและห่างไม่มาก ก้านใบสีม่วงแดง กาบหุ้มช่อดอกด้านในสีเหลืองหรือม่วงแดง ใช้ทำยาได้.
กระดาน ๒น. ชื่อกุ้งทะเลชนิด Thenus orientalis (Lund) ในวงศ์ Scyllaridae ขนาดยาวได้ถึง ๒๕ เซนติเมตร หัวและลำตัวหุ้มด้วยเปลือกแข็งสีนํ้าตาล ส่วนหัวและหนวดคู่ที่ ๒ แบน แพนหางแผ่ราบได้กว้าง งอพับเข้าใต้ท้องเมื่อดีดตัวถอยหลังหนีศัตรู อาศัยคืบคลานอยู่ตามพื้นทะเล พบทั่วไป มักเรียกกันว่า กั้งกระดาน.
กระดูกกบน. ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Hymenopyramis brachiata Wall. ex Schauer ในวงศ์ Labiatae กิ่งอ่อนสี่เหลี่ยม ใบออกตรงข้ามกัน ดอกเล็กสีขาวออกเป็นช่อตรงปลายกิ่ง ผลกลมมีกระเปาะหุ้ม, กระพัดแม่ม่าย ก็เรียก.
กระพัดน. เชือกหรือลวดหนังตีเป็นเกลียวหุ้มผ้าแดง ปรกติคล้องผูกอยู่รอบคอช้าง เมื่อตั้งสัปคับหรือกูบอย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้ปลายทั้ง ๒ ข้างผูกสัปคับหรือกูบเพื่อรั้งมิให้เลื่อนไปทางท้ายช้างขณะเดินขึ้นที่ชัน, เขียนเป็น กระพัตร ก็มี เช่น และกระพัตรรัตคนควร (ดุษฎีสังเวย).
กระพี้น. ส่วนของเนื้อไม้ที่หุ้มแก่น, เนื้อไม้ที่อยู่ระหว่างเปลือกกับแก่น มีลักษณะอ่อนและยุ่ยง่าย.
กลีบลำดวนชื่อหมวกแบบโบราณอย่างหนึ่ง มีรูปร่างคล้ายโอคว่ำ ทำด้วยผ้า ริมหมวกประดับด้วยผ้าตัดเย็บเป็นกลีบคล้ายกลีบดอกลำดวนโดยรอบ บนยอดหมวกติดลูกกลมคล้ายลูกแก้วหุ้มผ้า พื้นหมวกมีทั้งสีแดงและสีเขียว สำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมสำหรับงานราชพิธี เรียกว่า หมวกกลีบลำดวน.
กะทกรกชื่อไม้เถาชนิด Passiflora foetida L. ในวงศ์ Passifloraceae มีมือเกาะ ใบป้อมมี ๓ หยัก ดอกสีขาว ผลกลม เมื่อสุกสีเหลืองกินได้ มีใบประดับเป็นฝอยหุ้ม ยอดนำมาต้มใช้เป็นผัก, กระโปรงทอง เงาะป่า ถลกบาตร เถาเงาะ เถาสิงโต หรือ หญ้ารกช้าง ก็เรียก.
กะพ้อ ๒น. ชื่อปาล์มขนาดย่อมในสกุล Licuala วงศ์ Palmae มีหลายชนิด เช่น ชนิด L. spinosa Thunb. มักขึ้นเป็นกออยู่ริมทะเล หรือในที่ซึ่งนํ้าเค็มขึ้นถึง ลำต้นสูงถึง ๔ เมตร ใบกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖๐-๑๑๐ เซนติเมตร เว้าเป็นแฉกลึก ก้านใบยาว ขอบก้านมีหนาม, ชนิด L. peltata Roxb. ขึ้นตามป่าดอนในที่ชุ่มชื้นและที่แฉะ ลักษณะคล้ายชนิดแรก แต่ก้านใบลํ้าอยู่ใต้โคนใบ ทั้ง ๒ ชนิดใบใช้ห่อทำไต้ ห่อของ เย็บเป็นร่ม มุงหลังคาชั่วคราว ใบอ่อนใช้มวนบุหรี่, กะชิง ก็เรียก, ปักษ์ใต้เรียก ชิง หรือ ชิ่ง, ปาล์มพวกนี้เรียก พ้อ ก็มี เช่น ใบพ้อพันห่อหุ้ม กฤษณา (โลกนิติ).
กะลา ๑น. ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าว ถ้าผ่าซีก ซีกที่มีตา เรียกว่า กะลาตัวผู้ ซีกที่ตัน เรียกว่า กะลาตัวเมีย
กะลุมพีน. ชื่อปาล์มชนิด Eleiodoxa conferta (Griff.) Burret. ในวงศ์ Palmae ขึ้นเป็นกอในป่าพรุและที่ชื้นแฉะทางภาคใต้ ผลเป็นช่อใหญ่และแน่น ปลายผลตัด ผิวเหลืองเกลี้ยงเป็นมัน ไม่มีหนาม เยื่อหุ้มเมล็ดขาว รสเปรี้ยว ๆ ฝาด ๆ กินได้ ยางในลำต้นเหนียวใช้ติดกระดาษแทนกาวได้, ลุมพี ก็เรียก, ปักษ์ใต้เรียก หลุมพี.
กะโล่ชื่อหมวกกันแดดชนิดหนึ่ง ทรงคลุ่ม มีปีกแข็งโดยรอบ โครงทำด้วยไม้ฉำฉาหรือไม้ก๊อกเป็นต้นแล้วหุ้มผ้า หรือทำด้วยใบลาน เรียกว่า หมวกกะโล่.
กะโหลก(-โหฺลก) น. กระดูกที่หุ้มมันสมอง, ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าวหรือตาลเป็นต้น เรียกว่า กะโหลกมะพร้าว กะโหลกตาล, ภาชนะที่ทำด้วยกะโหลกมะพร้าวโดยตัดทางตาออกพอเป็นช่องกว้างเพื่อใช้ตักนํ้า
กั้ง ๑น. ชื่อสัตว์นํ้าไม่มีกระดูกสันหลังในชั้น Crustacea อันดับ Stomatopoda มีหลายวงศ์ ส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Squillidae หายใจด้วยเหงือก ลำตัวแบนหรือกลม แบ่งเป็นปล้อง ๆ เปลือกที่หุ้มท่อนหัวและอกคลุมมาถึงอกปล้องที่ ๕ แต่ไม่ถึงปล้องที่ ๘ กรีมีลักษณะแบนราบ มี ๖ ขา, กั้งตั๊กแตน ก็เรียก.
กัมพูทอง เช่น กัมพูหุ้มพู่พรรณจามรี (บุณโณวาท), ทองสุคนธ์ปนสุวรรณ์กัมพู (รามเกียรติ์ ร. ๒), (โบ) เขียนเป็น กำพู หรือ กำภู ก็มี.
กาบ ๑น. เปลือกหุ้มชั้นนอกของผล ช่อดอก หรือลำต้นของต้นไม้บางชนิด ลอกออกได้ เช่น กาบมะพร้าว กาบหมาก กาบกล้วย, โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะเช่นนั้น.
กาบเขียงน. ส่วนที่หุ้มจั่นหมากจั่นมะพร้าว.
กาบปูเลน. ส่วนล่างของทางใบที่หุ้มรอบลำต้นหมากเมื่อแก่จัดแล้วหลุดลงมา.
กาบคู่น. ชื่อเรียกหอยชั้น Bivalvia เปลือกหุ้มตัวมีลักษณะเป็น ๒ กาบ ปิดและเปิดได้.
กาบเดียว, กาบเดี่ยวน. ชื่อเรียกหอยชั้น Gastropoda เปลือกหุ้มตัวต่อกันเป็นชิ้นเดียว โดยม้วนเป็นวงซ้อนกัน และมีช่องให้หอยยื่นตีนออกมาจากเปลือกได้ เช่น หอยสังข์ หอยโข่ง หอยขม.
กุ้ง ๑น. ชื่อสัตว์นํ้าไม่มีกระดูกสันหลังในชั้น Crustacea อันดับ Decapoda มีหลายวงศ์ หายใจด้วยเหงือก ลำตัวยาว แบนหรือกลม แบ่งเป็นปล้อง ๆ เปลือกที่หุ้มท่อนหัวและอกคลุมมาถึงอกปล้องที่ ๘ ส่วนใหญ่กรีมีลักษณะแบนข้าง ก้ามและขาอยู่ที่ส่วนหัวและอก มี ๑๐ ขา พบในนํ้าจืดและนํ้าเค็ม มีหลายชนิด เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งก้ามเกลี้ยง กุ้งกุลาดำ กุ้งตะกาด กุ้งตะเข็บ กุ้งหัวแข็ง กุ้งแชบ๊วย.
กุ๊นก. ขลิบเย็บหุ้มริมผ้าหรือของอื่น ๆ ใช้แถบผ้าย้วยหรือเฉลียงเย็บหุ้ม ๒ ข้างเม้มเข้าเป็นตะเข็บกลมบ้างแบนบ้าง มักใช้ที่คอเสื้อหรือชายเสื้อเป็นต้น.
เกราะ ๑(เกฺราะ) น. เครื่องสวมใส่หรือเครื่องหุ้มสำหรับป้องกันอาวุธหรืออันตราย เช่น เสื้อเกราะ รถเกราะ.
เกล็ดน. ส่วนที่เป็นแผ่น ๆ ซ้อนเหลื่อมกันห่อหุ้มตัวปลาและสัตว์เลื้อยคลานบางชนิด, สิ่งที่แข็งตัวเป็นแผ่นบาง ๆ คล้ายเกล็ดปลา เช่น เกล็ดพิมเสน นํ้าตาลขึ้นเกล็ด, โดยปริยายหมายความถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น บานเกล็ด ฝาเกล็ด เกล็ดเสื้อ.
เกาลัดจีนน. ชื่อไม้ต้นขนาดใหญ่ชนิด Castanea mollissima Blume ในวงศ์ Fagaceae ขอบใบจักแหลม ดอกเล็ก สีน้ำตาลอ่อน เปลือกหุ้มผลหนามีหนามแหลม เมื่อแก่จะปริแยกออกจากกัน เมล็ดเกลี้ยง เปลือกแข็ง สีนํ้าตาลแกมแดง เนื้อในสีขาว กินได้.
แกนน. วัตถุแข็งที่อยู่ตรงกลางของสิ่งอื่นสำหรับยึดให้อยู่, วัตถุแข็งที่มีสิ่งอื่นหุ้ม.
ขนมสอดไส้, ขนมใส่ไส้น. ขนมชนิดหนึ่ง มีไส้หน้ากระฉีก ปั้นเป็นก้อนหุ้มด้วยแป้งข้าวเหนียวดำ แล้วหยอดด้วยแป้งข้าวเจ้า กะทิ และเกลือ ซึ่งกวนสุกแล้ว ห่อด้วยใบตองหรือใส่กระทงนึ่งให้สุก.
ขยอก ๑(ขะหฺยอก) น. ชื่อหนอนผีเสื้อชนิด Parapoynx stagnalis (Zeller) ในวงศ์ Pyralidae ตัวหนอนมีผิวใสสีเขียวอ่อน หัวสีนํ้าตาล ข้างตัวมีเหงือกลักษณะเป็นพู่จำนวน ๖ คู่ สำหรับหายใจในนํ้าที่ขังอยู่ในปลอกหุ้มตัวซึ่งสร้างขึ้นจากใบข้าว ปลอกยาว ๒๕-๓๕ มิลลิเมตร ลอยไปตามน้ำได้ จัดเป็นศัตรูของข้าว, หนอนปลอกข้าว ก็เรียก.
ขลิบ(ขฺลิบ) ก. เย็บหุ้มริมผ้าและของอื่น ๆ เพื่อกันลุ่ยหรือเพื่อให้งามเป็นต้น
ข้าวกล้องน. ข้าวที่ตำหรือสีเอาเปลือกออกครั้งแรก ยังมีจมูกข้าวและเยื่อสีแดง ๆ หุ้มเมล็ดข้าวอยู่.
ข้าวแดง, ข้าวเมล็ดแดงน. เมล็ดข้าวที่มีปลอกรำสีแดงหุ้มอยู่ร้อยละ ๒๕ ของเนื้อที่เมล็ดข้าวหรือมากกว่า.
ข้าวโพดน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Zea mays L. ในวงศ์ Gramineae ลำต้นสูงคล้ายอ้อยหรือข้าวฟ่าง เมล็ดเรียงชิดกันแน่นรอบซังเป็นฝักกลม ๆ ยาว ๆ มีกาบหุ้มหลายชั้น.
ข้าวเม่าทอดน. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ใช้ข้าวเม่าตำคลุกกับมะพร้าวและน้ำตาลปึกหุ้มกล้วยไข่สุก แล้วชุบแป้งทอดเป็นแพ ๆ.
ขี้กาน. ชื่อไม้เถาเนื้ออ่อนหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Cucurbitaceae ผลกลมขนาดผลมะนาวถึงผลส้มเกลี้ยง สุกสีแดง เมล็ดสีเขียวแก่ มีเยื่อเป็นเมือก ๆ หุ้ม และมีรสขม เช่น ขี้กาแดงหรือกระดึงช้างเผือก ( Trichosanthes tricuspidata Lour.).
ขี้ครั่งน. สารซึ่งตัวครั่งผลิตออกมาหุ้มลำตัว ประกอบด้วยชันเป็นส่วนใหญ่ ไข และสารสีแดง.
เขากวางอ่อนน. เขากวางที่งอกใหม่หลังผลัดเขา มีหนังอ่อนนุ่มหุ้ม มีขนสั้นสีน้ำตาลเป็นมัน นิยมใช้ทำยา.
เข้าไม้ ๒ก. เอาศพใส่หีบหรือโลง เช่น อาบน้ำศพแล้วทาขมิ้น ผ้าขาวหุ้มสิ้นตราสังมั่น เข้าไม้ไว้ในเรือนใหญ่นั้น ค่ำสวดทุกวันหลายคืนมา (ขุนช้างขุนแผน).
เข้าสุหนัตก. เข้าพิธีขริบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายตามข้อกำหนดในศาสนาอิสลาม.
ไข่ ๑น. ตัวสืบพันธุ์ประกอบด้วยเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย อาหาร และสิ่งห่อหุ้มซึ่งอาจจะเป็นไข่ขาว วุ้น เยื่อถุงไข่ หรือเปลือก ส่วนมากมีรูปร่างกลม จะมีตัวอ่อนภายในหรือไม่ก็ได้, ฟอง ก็เรียก, ลักษณนามว่า ฟอง ลูก หรือ ใบ
ไข้กาฬนกนางแอ่น, ไข้กาฬหลังแอ่นน. ไข้ติดเชื้อเฉียบพลันของเยื่อหุ้มสมอง มีอาการไข้ ซึม คอแข็ง หลังแอ่น และมีผื่นชนิดตกเลือดใต้ผิวหนัง ต่อมาสีของผื่นจะเปลี่ยนเป็นคลํ้า.
ครรภ์ไข่ปลาอุกน. ครรภ์ผิดปรกติที่เซลล์เยื่อหุ้มตัวอ่อนกลายเป็นเนื้องอกในมดลูก มีลักษณะเป็นเม็ดติดกันเป็นพวงคล้ายไข่ปลาอุก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
primary pleurisyเยื่อหุ้มปอดอักเสบปฐมภูมิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perichondriumเยื่อหุ้มกระดูกอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericraniumเยื่อหุ้มกะโหลก(ศีรษะ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periphacitis; periphakitisการอักเสบรอบถุงหุ้มแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periphakitis; periphacitisการอักเสบรอบถุงหุ้มแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
posthitis; acrobystitisหนังหุ้มปลาย(องคชาต)อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plasma membrane; membrane, cellเยื่อหุ้มเซลล์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plasma membrane; cell membrane; plasmalemmaเยื่อหุ้มเซลล์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pneumohaemopericardium; pneumohemopericardiumภาวะถุงหุ้มหัวใจมีอากาศและเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohaemothorax; pneumohemothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศและเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohemopericardium; pneumohaemopericardiumภาวะถุงหุ้มหัวใจมีอากาศและเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumohemothorax; pneumohaemothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศและเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritonealize; peritonealise; peritonise; peritonizeหุ้มด้วยเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
peritoneopericardial-เยื่อบุช่องท้องร่วมถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perioothecitis; paroophoritis; perioophoritis; periovaritisเยื่อหุ้มรังไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perioothecosalpingitis; perioophorosalpingitisเยื่อหุ้มรังไข่และท่อนำไข่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perineuriumเยื่อหุ้มมัดประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumonopleuritis; pneumopleuritisปอดและเยื่อหุ้มอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumopericardiumภาวะถุงหุ้มหัวใจมีอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardiectomy; pericardectomy๑. การตัดถุงหุ้มหัวใจ๒. การตัดเยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardiocentesis; paracentesis pericardii; pericardicentesisการเจาะถุงหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericarditis๑. ถุงหุ้มหัวใจอักเสบ๒. เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericarditis, adhesiveถุงหุ้มหัวใจอักเสบยึดติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericarditis, constrictiveเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบรัดตีบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardium๑. ถุงหุ้มหัวใจ [มีความหมายเหมือนกับ sac, heart; sac, pericardial; sinus, pericardial]๒. เยื่อหุ้มหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardium, cardiac; epicardium; pericardium, visceralเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardium, parietalเยื่อหุ้มหัวใจชั้นนอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pericardium, visceral; epicardium; pericardium, cardiacเยื่อหุ้มหัวใจชั้นใน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuroscopyการส่องตรวจเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurotomyการผ่าเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurovisceral-เยื่อหุ้มและตัวปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachyperiostitisเยื่อหุ้มกระดูกอักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachypleuritisเยื่อหุ้มปอดอักเสบหนา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachyvaginalitisเยื่อหุ้มอัณฑะหนาเหตุอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phacocystectomyการตัดถุงหุ้มแก้วตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phacocystitis; phacohymenitisถุงหุ้มแก้วตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phacohymenitis; phacocystitisถุงหุ้มแก้วตาอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perulateมีเกล็ดหุ้ม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pneumopleuritis; pneumonopleuritisปอดและเยื่อหุ้มอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumopyopericardiumภาวะถุงหุ้มหัวใจมีอากาศและหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumopyothoraxภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศและหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuritic effusion; effusion, pleuralน้ำซึมซ่านในช่องเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuritis; pleurisyเยื่อหุ้มปอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuritogenous-ทำให้เกิดเยื่อหุ้มปอดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurocentesis; paracentesis thoracis; pleuracentesis; thoracentesis; thoracocentesisการเจาะช่องอก, การเจาะโพรงเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurodesisการผนึกเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurolysisการเลาะเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuropericarditisเยื่อหุ้มปอดและถุงหุ้มหัวใจอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleuroperitoneal-เยื่อหุ้มปอดและเยื่อบุช่องท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pleurorrhea; pleurorrhoeaการมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Book jacketใบหุ้มปก
แผ่นหุ้มปกนอกของหนังสือ เป็นกระดาษมีสีสันสวยงาม มีรูปภาพประกอบหรือไม่มีก็ได้ ด้านหน้ามีชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ส่วนที่พับเข้าข้างในและด้านหลัง อาจมีคำวิจารณ์ของนักวิจารณ์ หรือมีภาพ และประวัติโดยสังเขปของผู้แต่ง และรายชื่อเล่มอื่น ๆ ของผู้แต่งอีกด้วย ใบหุ้มปกเป็นเครื่องตกแต่งหนังสือให้สวยงาม ดึงดูดสายตาผู้อ่านให้เกิดความสนใจ อีกทั้งยังเป็นส่วนที่ช่วยรักษาปกนอกให้ใหม่อยู่เสมอ

ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ที่ใบหุ้มปกเสมอ ได้แก่ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และนอกจากนี้ อาจจะมีข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่่อสำนักพิมพ์ ฉบับพิมพ์ เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ราคาหนังสือ ข้อความแนะนำจากผู้เขียน เรื่องย่อของหนังสือ บทวิจารณ์หนังสือ รายชื่อผลงานอื่นๆ ของผู้เขียนหรือของสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือนั้นๆ และอาจมีรายชื่อหนังสืออื่ืนๆ ในชุดเดียวกัน

BookJacket1
ภาพใบหุ้มปกหนังสือ จะมีภาพประกอบ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้เขียน ปรากฏอยู่

BookJacket2
ภาพลักษณะทางกายภาพของใบหุ้มปกหนังสือ

BookJacket3
ภาพใบหุ้มปกหนังสือ จะมีคำวิจารณ์หนังสือ เลข ISBN เป็นข้อมูลอยู่ด้านหลัง ส่วนด้านหน้า มีภาพประกอบ ชื่อหนังสือ และชื่อผู้แต่ง
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Dust jacketใบหุ้มปก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Insulation (Heat)การหุ้มฉนวนความร้อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Claddingเปลือกหุ้มเชื้อเพลิง, โลหะที่ใช้ห่อหุ้มแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเนื้อเชื้อเพลิงจากตัวทำให้เย็น และป้องกันผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสไม่ให้ออกมาปนในตัวทำให้เย็น วัสดุที่ใช้ เช่น อะลูมิเนียม โลหะผสมของอะลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะผสมของเซอร์โคเนียม [นิวเคลียร์]
Waste immobilizationการตรึงกากกัมมันตรังสี, กรรมวิธีหนึ่งของการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เพื่อป้องกันการรั่วหรือการแพร่กระจาย โดยการทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง หรือห่อหุ้มด้วยวัสดุ หรือฝังในเนื้อวัสดุ เช่น การตรึงในซีเมนต์ด้วยการผสมกับซีเมนต์หรือฝังในเนื้อซีเมนต์ หรือในยางมะตอย หรือในแก้ว
[นิวเคลียร์]
Unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก เช่น วัสดุกัมมันตรังสีไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะหรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจาย หกเปรอะเปื้อน ซึมรั่ว ออกจากภาชนะที่บรรจุได้ [นิวเคลียร์]
Sealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก, วัสดุกัมมันตรังสีซึ่งปิดผนึกอย่างถาวรในปลอกหุ้ม หรือห่อหุ้มอย่างมิดชิดและอยู่ในรูปของแข็ง ปลอกหุ้มหรือวัสดุห่อหุ้มมีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วของสารกัมมันตภาพรังสีในสภาวะการใช้งานปกติ รวมถึงเหตุผิดพลาดที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ [นิวเคลียร์]
Immobilization, wasteการตรึงกากกัมมันตรังสี, กรรมวิธีหนึ่งของการปรับสภาพกากกัมมันตรังสี เพื่อป้องกันการรั่วหรือการแพร่กระจาย โดยการทำให้อยู่ในสภาพของแข็ง หรือห่อหุ้มด้วยวัสดุ หรือฝังในเนื้อวัสดุ เช่น การตรึงในซีเมนต์ด้วยการผสมกับซีเมนต์หรือฝังในเนื้อซีเมนต์ หรือในยางมะตอย หรือในแก้ว [นิวเคลียร์]
กะโหลกน.ส่วนแข็งที่หุ้มเนื้อมะพร้าวหรือตาลเป็นต้น เรียกว่า กะโหลกมะพร้าว กะโหลกตาล, ภาชนะที่ทำด้วยกะโหลกมะพร้าวโดยตัดทางตาออกพอเป็นช่องกว้างเพื่อใช้ตักน้ำ; กระดูกที่หุ้มมันสมอง; โดยปริยายหมายความถึงวัตถุที่มีลักษณะเช่นนั้น เช่น กะโหลกหุ่นหัวโขน; เรียกพรรณไม้บางชนิด เช่น ลำไย ลิ้นจี่ ที่มีผลโต เนื้อหนากว่าปกติ เช่น ลำไยกะโหลก ลิ้นจี่กะโหลก
คำที่มักเขียนผิด คือ กระโหลก [คำที่มักเขียนผิด]
Trackballแทร็กบอล, ลูกบอลควบคุมเป็นอุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง ที่ประกอบไปด้วยลูกบอลหุ้มด้วยกล่องพลาสติก ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับการหมุนของลูกบอลในสองแกน ทำหน้าที่เช่นเดียวกับกับเมาส์ [Assistive Technology]
Fuel rodแท่งเชื้อเพลิง, เม็ดหรือเนื้อเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ที่บรรจุในเปลือกหุ้มเชื้อเพลิงรูปทรงกระบอก พร้อมใช้หรือนำมาประกอบเป็นชุดแท่งเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (ดู fuel element ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Cell membrane permeabilityการซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ [TU Subject Heading]
Cell membranesเยื่อหุ้มเซลล์ [TU Subject Heading]
Fascia lataเนื้อเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อ [TU Subject Heading]
Meningitisเยื่อหุ้มสมองอักเสบ [TU Subject Heading]
Meningitis, Asepticเยื่อหุ้มสมองอักเสบชนิดไม่ติดเชื้อ [TU Subject Heading]
Meningitis, Cryptococcalเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อคริบโตคอคคัส [TU Subject Heading]
Meningitis, Meningococcalเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากมีนิงโกค็อกคัส [TU Subject Heading]
Pericardial effusionสารน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ [TU Subject Heading]
Phimosisหนังหุ้มปลายองคชาตตีบ [TU Subject Heading]
Pleural diseasesโรคโพรงเยื่อหุ้มปอด [TU Subject Heading]
Pleural effusionสารน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอด [TU Subject Heading]
Pleural effusion, Malignantภาวะน้ำในโพรงเยื่อหุ้มปอดชนิดร้ายแรง [TU Subject Heading]
Pleurisyเยื่อหุ้มปอดอักเสบ [TU Subject Heading]
Rotator cuffเอ็นหุ้มข้อไหล่ [TU Subject Heading]
black tieชุดราตรีสโมสร เสื้อสูทสีดำ ปกหุ้มต่วนแพรหรือไหมสีดำ หรือเสื้อสูทสีขาว ปกไม่หุ้มต่วนแพร เสื้อเชิ้ตสีขาว อกตีเกล็ดหรือมีระบายลูกไม้ที่สาบอก ผ้าผูกคอหูกระต่าย (bow-tie) สีดำ กางเกงสีดำมีแถบดิ้นไหมสีดำ มีผ้าคาดเอวสีดำ ใช้สำหรับงานเลี้ยงอาหารค่ำหรืองานกลางคืนที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการ ทั้งงานของราชการและงานสังคมของบุคคลธรรมดาที่จัดอย่างหรู black tie เรียกชื่ออื่นได้อีก เช่น tuxedo หรือ smoking jacket หรือ dinner jacket [การทูต]
linear electron acceleratorเครื่องเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส้น, เป็นเครื่องเร่งอนุภาคแบบหนึ่ง ใช้เร่งอิเล็กตรอน โดยอิเล็กตรอนจะถูกเร่งให้วิ่งเป็นเส้นตรงภายใต้สนามไฟฟ้าสถิตย์(electrostatic field) หรือสนามไฟฟ้าสลับย่านความถี่คลื่นวิทยุ (Radio frequency field) เครื่องเร่งอนุภาคทั้งสองแบบ ให้อิเล็กตรอนที่มีช่วงพลังงานแตกต่างกัน ในเครื่องเร่งแบบไฟฟ้าสถิตย์ (electrostatic accelerator)หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เครื่องเร่งแบบกระแสตรง (DC-accelerator) อิเล็กตรอนถูกเร่งให้วิ่งเป็นเส้นตรง ภายใต้ความต่างศักย์ระหว่างขั้วไฟฟ้า 2 ขั้ว เครื่องเร่งชนิดนี้สามารถเร่งลำอิเล็กตรอนให้มีพลังงานระหว่าง 0.1-0.5 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ นิยมใช้ในงานเคลือบผิววัตถุ การปรับปรุงคุณภาพวัสดุ เช่น ฉนวนหุ้มสายไฟ การวัลคาไนซ์ของน้ำยาง ในเครื่องเร่งแบบใช้สนามไฟฟ้าย่านความถี่คลื่นวิทยุ (high frequency accelerator) อิเล็กตรอนถูกเร่งให้วิ่งผ่านท่อทรงกระบอกซึ่งเรียงกันเป็นเส้นตรง และต่อกับแหล่งกำเนิดศักดาไฟฟ้าซึ่งสลับขั้วด้วยความถี่ในย่านของคลื่นวิทยุ เครื่องเร่งนี้สามารถเร่งลำอิเลคตรอนให้มีพลังงานสูงในช่วง 5-10 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ เหมาะสำหรับงานผลิตเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ และงานวิจัยทางฟิสิกส์ [พลังงาน]
sealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก, หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีซึ่งถูกปิดผนึกอย่างถาวรในปลอกหุ้ม หรือถูกห่อหุ้มอย่างมิดชิดและอยู่ในรูปของแข็ง ปลอกหุ้มหรือวัสดุห่อหุ้มต้องมีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะป้องกันการรั่วของสารกัมมันตรังสี ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติรวมถึงเหตุผิดพลาดที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ [พลังงาน]
unsealed sourceต้นกำเนิดรังสีชนิดไม่ปิดผนึก, หมายถึง วัสดุกัมมันตรังสีที่ไม่เป็นไปตามคำนิยามของต้นกำเนิดรังสีชนิดปิดผนึก ได้แก่ วัสดุกัมมันตรังสี ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดๆ ที่ไม่ได้มีการบรรจุหรือห่อหุ้มปิดผนึกด้วยโลหะ หรือวัสดุอื่นใดอย่างมิดชิดถาวร การใช้ต้นกำเนิดรังสีชนิดนี้ อาจเกิดการแพร่กระจาย ฟุ้งกระจายหกเปรอะเปื้อน ซึมรั่วออกจากภาชนะบรรจุได้ [พลังงาน]
Jacketใบหุ้มปก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Dust wrapperใบหุ้มปก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Wrapperใบหุ้มปก [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Chlorinated polyethylene rubberยางคลอริเนตพอลิเอทิลีนเป็นยางที่ได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างพอลิเอทิ ลีนและคลอรีน ยางชนิดนี้มีหลายเกรดขึ้นอยู่กับปริมาณของคลอรีน สมบัติโดยทั่วไปทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ โอโซน ความร้อน และสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนต่างๆ ได้ดี มีการติดไฟต่ำ มีความเสถียรของสีสูงมาก ทนต่อน้ำมันและตัวทำละลายไฮโดรคาร์บอนที่ไม่มีขั้วปานกลาง แต่มีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำไม่ดี นิยมใช้ในการผลิตปลอกหุ้มสายไฟฟ้าและสายเคเบิล ท่อยางและชิ้นส่วนภายในยานยนต์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Chlorosulfonated polyethlene rubberยาง CSM เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างพอลิเอทิลีนและ ของผสมของก๊าซคลอรีน (Cl2) กับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) มีหลายเกรดขึ้นกับปริมาณคลอรีนในโมเลกุล สมบัติเชิงกลของยางชนิดนี้ค่อนข้างดี ทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากโอโซนและสภาพอากาศได้อย่างดีเยี่ยม ทนต่อการเปลี่ยนสี (discoloration) อันเนื่องมาจากแสงแดดและรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) ได้ดีอีกด้วย แต่สามารถทนต่อน้ำมันได้ปานกลางถึงดี ทนต่อกรดและสารเคมีต่างๆ ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้ดีเยี่ยม และยังทนต่อน้ำร้อนได้ดี แต่มีข้อจำกัดคือ มีค่า compression set ที่ต่ำ และการใช้งานที่อุณหภูมิต่ำขึ้นกับปริมาณของคลอรีน ถ้าปริมาณของคลอรีนสูงสมบัติการหักงอของยางที่อุณหภูมิต่ำจะด้อยลง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ยางชนิดนี้ ได้แก่ ปลอกหุ้มสายเคเบิล ท่อยาง ยางหุ้มลูกกลิ้ง ยงบุผนัง ท่อที่ต้องทนต่อกรด แผ่นยางมุงหลังคา แผ่นยางรองสระน้ำ เรือยาง เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Epichlorohydrinยางอิพิคลอโรไฮดรินเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีสายโซ่หลักเป็นพอลิ อีเทอร์และมีหมู่คลอโรเมทิลเป็นกิ่งก้าน แบ่งได้เป็น 3 ชนิดหลัก คือ 1.โฮโมพอลิเมอร์ของอิพิคลอโรไฮดริน (CO) ได้จากการทำปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงแหวนของอิพิคลอโรไฮดริน 2.โคพอลิเมอร์ของอิพิคลอโรไฮดรินและเอทิลีนออกไซด์ (ECO) ได้จากการนำเอทิลีนออกไซด์ไปพอลิเมอไรเซชันร่วมกับอิพิคลอโรไฮดริน 3.เทอร์พอลิเมอร์ระหว่างอิพิคลอโรไฮดริน เอทิลีนออกไซด์ และมอนอเมอร์ชนิดที่ไม่อิ่มตัว (GECO/ETER) ได้จากการเติมมอนอเมอร์ชนิดที่สามลงไปเพื่อให้ยางชนิดนี้สามารถคงรูปได้โดย ใช้ระบบกำมะถันและเพอร์ออกไซด์ ยางอิพิคลอโรไฮดรินมีสมบัติเด่นหลายประการ คือ ทนต่อน้ำมันและน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดี ทนต่อความร้อนและโอโซนได้ดีเยี่ยม มีอัตราการซึมผ่านของก๊าซและน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำที่สุด ทนทานต่อการติดไฟได้ดี และมีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำดีมากอีกด้วย ยางชนิดนี้แม้ว่าจะมีสมบัติที่ดีหลายประการ แต่ไม่นิยมนำมาใช้มากนักเนื่องจากยางชนิดนี้มีฤทธิ์กัดกร่อนโลหะและยางจะ อ่อนตัว (reversion) เมื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานและมีราคาแพงมาก ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางชนิดนี้ ได้แก่ ซีล ปะเก็น ท่อน้ำมัน ปลอกหุ้มสายเคเบิล ลูกกลิ้งในเครื่องพิมพ์ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Ethylene propylene diene rubberยาง EPDM เป็นยางสังเคราะห์ที่พัฒนามาจากยาง EPM โดยเติมมอนอเมอร์ตัวที่สาม คือ ไดอีน ลงไปเล็กน้อยในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน ทำให้ยางที่ได้มีส่วนที่ไม่อิ่มตัว (พันธะคู่) อยู่ในสายโซ่โมเลกุล ยางชนิดนี้จึงสามารถคงรูปได้ด้วยกำมะถัน แต่ไดอีนที่เติมลงไปไม่ได้ไปแทรกอยู่ที่สายโซ่หลักของโมเลกุล ดังนั้นสายโซ่หลักก็ยังคงเหมือนเดิมหรือไม่มีผลต่อสายโซ่หลักมากนัก จึงทำให้ยาง EPDM ยังคงมีสมบัติเด่นในเรื่องการทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากความร้อน แสงแดด ออกซิเจน โอโซน สารเคมี กรด ด่างได้ดีมาก และมีความยืดหยุ่นตัวได้ดีที่อุณหภูมิต่ำเมื่อเทียบกับ ยางธรรมชาติ มักใช้ทำผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ภายนอกเนื่องจากทนต่อสภาพอากาศได้ดีและใช้ผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์เป็นส่วนใหญ่ เช่น ยางขอบกระจก ยางปัดน้ำฝน ท่อยางของหม้อน้ำรถยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังใช้เป็นฉนวนหุ้มสายเคเบิล สายพานลำเลียง แผ่นยางกันน้ำ แผ่นยางมุงหลังคา [เทคโนโลยียาง]
Ethylene propylene rubberยาง EPM เป็นยางสังเคราะห์ที่ได้จากการทำปฏิกิริยาโคพอลิเมอไรเซชันระหว่างมอนอเมอร์ ของเอทิลีน (ethylene) กับโพรพิลีน (propylene) มีลักษณะการจัดเรียงตัวของโมเลกุลแบบอสัณฐานและมีสมบัติเป็นยาง แต่ไม่มีส่วนที่ไม่อิ่มตัว (ไม่มีพันธะคู่) จึงทำให้มีสมบัติเด่นในเรื่องความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากแสง แดด ออกซิเจน ความร้อน โอโซน และสารเคมี แต่ยางชนิดนี้มีข้อเสีย คือ ไม่สามารถใช้กำมะถันในการคงรูปได้ (เนื่องจากไม่มีพันธะคู่อยู่ในโมเลกุล) ดังนั้นการทำให้ยางคงรูปจึงต้องใช้เพอร์ออกไซด์เท่านั้น การใช้งานนิยมใช้ทำผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานภายนอก เช่น ยางขอบประตู ยางขอบหน้าต่าง โอริง ฉนวนหุ้มสายเคเบิล เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Ethylene vinyl acetate rubberยางเอทิลีนไวนิลแอซิเทตเป็นโคพอลิเมอร์ของเอทิลีนและไวนิลแอซิเทต มีสมบัติเด่น คือ ทนต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาความร้อน โอโซน และสภาพอากาศได้ดี มีความทนต่อน้ำมันและตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วได้ดี แต่มีสมบัติการหักงอที่อุณหภูมิต่ำไม่ดี มีความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ไม่ดี ส่วนใหญ่ยางชนิดนี้จะใช้ในการผลิตปลอกหุ้มสายเคเบิลเฉพาะในกรณีที่ต้องการ สมบัติพิเศษด้านความทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากโอโซน สภาพอากาศ ความร้อน และน้ำมันเท่านั้น [เทคโนโลยียาง]
Extruderเครื่องอัดผ่านดาย คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับขึ้นรูปยางที่อาศัยการอัดยางผ่านดาย (die) ที่มีรูปร่างต่างๆ ตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่องประกอบด้วยกระบอกที่ให้ความร้อนได้ และมีสกรูหมุนอยู่ภายใน เมื่อใส่ยางคอมพาวด์เข้าไป สกรูจะทำหน้าที่บดยางและอัดยางให้ไหลออกผ่านดาย ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ยางที่ขึ้นรูปโดยใช้เทคนิคนี้ได้แก่ ท่อยาง ยางหุ้มสายเคเบิ้ล ยางขอบกระจก และยางรัดของ เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Fluorocarbon rubberยางฟลูออโรคาร์บอนเป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งที่มีฟลูออรีนเป็นองค์ ประกอบอยู่ในโมเลกุล ทำให้ยางมีความเป็นขั้วและมีความเสถียรสูงมาก ทนทานต่อการเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ ความร้อน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน เปลวไฟ และสารเคมีต่างๆ ได้ดีเยี่ยม ถึงแม้ว่ายางชนิดนี้จะทนสารเคมีต่างๆ ได้ดีแต่ไม่แนะนำให้นำไปผลิตผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับตัวทำละลายที่มีขั้ว เช่น คีโตน อีเทอร์และเอสเทอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ สารประกอบเอมีน กรดไฮโดรฟลูออริกและกรดคลอโรซัลโฟนิคที่ร้อน น้ำร้อนและไอน้ำ เมทานอล และน้ำมันเบรกที่มีไกลคอลเป็นองค์ประกอบ ยางฟลูออโรคาร์บอนมีหลายเกรดแตกต่างกันตามโครงสร้างทางเคมีและปริมาณของ ฟลูออรีนในยาง การใช้งานค่อนข้างจำกัดเนื่องจากยางชนิดนี้มีราคาสูงมาก มักนำไปผลิตปลอกหุ้มสายไฟหรือสายเคเบิล โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการความทนทานต่อความร้อน โอโซน สารเคมี และเปลวไฟสูงเป็นพิเศษ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยเฉพาะชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องบิน จรวด เช่น ท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ยางโอริง ปะเก็น ยางซีล เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Gutta perchaยางธรรมชาติสายพันธุ์หนึ่งที่ได้จากต้นยางกัตตา (Palaquium gutta) ซึ่งเป็นต้นไม้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสมบัติความยืดหยุ่นไม่ดีเนื่องจากลักษณะโครงสร้างโมเลกุลเป็น ทรานส์-1,4-พอลิไอโซพรีน (trans-1,4-polyisoprene) แต่มีความเป็นฉนวนที่ดี นิยมใช้ในการทำส่วนประกอบของลูกกอล์ฟ ทำฟันปลอม ฉนวนหุ้มสายเคเบิลไฟทั้งใต้ดินและในทะเล [เทคโนโลยียาง]
Polyurethane rubberยางพอลิยูรีเทนได้จากการทำปฏิกิริยาระหว่างหมู่ไอโซไซยาเนต (isocyanate, -N-C=O) และหมู่ไฮดรอกซิล (hydroxyl, -OH) เกิดเป็นพันธะยูรีเทน (-NH-CO-O-) ขึ้น ถ้าหมู่ R ในพอลิออลเป็นพอลิเอสเทอร์ จะเรียกว่า พอลิเอสเทอร์ยูรีเทน (AU) และถ้าหมู่ R เป็นพอลิอีเทอร์ จะเรียกว่า พอลิอีเทอร์ยูรีเทน (EU) สมบัติทั่วไปของยางพอลิยูรีเทน คือ มีความทนต่อแรงดึง ความทนต่อการฉีกขาด ความแข็ง ความต้านทานต่อการขัดถู รวมทั้งมีความทนทานต่อการเสื่อมสภาพเนื่องจากสภาพอากาศ ออกซิเจน ความร้อน และโอโซนดีมาก แต่จะเสื่อมสภาพได้ง่ายถ้าใช้งานในที่ร้อนชื้นหรือในสภาวะที่ต้องสัมผัสกับ น้ำร้อน ไอน้ำ กรด หรือด่าง (เกิดการไฮโดรไลซิส) สามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ท่อยาง ข้อต่อยาง ปลอกหุ้มสายเคเบิล สายพานลำเลียง ล้อสเก็ต ยางพื้นรองเท้า ยางซีล ปะเก็น เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Styrene-butadiene rubberยางเอสบีอาร์เป็นยางสังเคราะห์ชนิดหนึ่งซึ่งผลิตโดยการเตรียมโคพอลิ เมอร์ระหว่างสไตรีนและบิวทาไดอีนด้วยวิธีพอลิเมอไรเซชั่นแบบอิมัลชัน (Emulsion polymerization) มีชื่อเรียกว่า Buna-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1) และ GR-S (สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2) เป็นยางที่ใช้ในงานทั่วไป ราคาไม่แพง มีหลายเกรดขึ้นกับกระบวนการสังเคราะห์ ยางเอสบีอาร์เมื่อเปรียบเทียบกับยางธรรมชาติจะมีคุณภาพสม่ำเสมอกว่า มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า และที่สำคัญคือ ไม่ต้องบดยางให้นิ่มก่อนทำการผสมเคมียางเนื่องจากยางชนิดนี้ถูกสังเคราะห์มา ให้มีน้ำหนักโมเลกุลที่ไม่สูงมากนัก จึงมีความหนืดที่เหมาะสมทำให้สารเคมีกระจายตัวได้ดี ไหลได้ง่ายในระหว่างการขึ้นรูป มีแนวโน้มที่จะเกิดยางตายในระหว่างกระบวนการผลิตน้อยกว่า มีอัตราเร็วในการคงรูปช้ากว่าและถูกออกซิไดซ์ได้ช้ากว่ายางธรรมชาติ ทำให้สามารถผสมยางในเครื่องผสมระบบปิดที่อุณหภูมิสูงกว่าได้ แม้ว่ายางเอสบีอาร์จะมีค่าความทนต่อแรงดึงและความทนต่อการฉีกขาดต่ำกว่ายาง ธรรมชาติ เนื่องจากไม่สามารถเกิดการตกผลึกได้เมื่อถูกยืด แต่ถ้ามีการเติมสารตัวเติมเสริมแรงลงไปก็สามารถทำให้ค่าดังกล่าวสูงใกล้ เคียงหรือต่ำกว่ายางธรรมชาติเพียงเล็กน้อย สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย เช่น การผลิตสายพาน พื้นรองเท้า ฉนวนหุ้มสายไฟ และส่วนมากจะถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางล้อยานพาหนะขนาดเล็กโดยใช้ผสมกับ ยางชนิดอื่นๆ เช่น ยางธรรมชาติ ยางบิวทาไดอีน [เทคโนโลยียาง]
Thermoplastic elastomersยางเทอร์มอพลาสติก คือ พอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่รวมเอาสมบัติของทั้งยางและพลาสติกเข้าด้วยกัน กล่าวคือ ยางเทอร์มอพลาสติกจะมีสมบัติและการใช้งานเหมือนยางคงรูป แต่จะมีกระบวนการขึ้นรูปแบบเดียวกับพลาสติกทั่วไป เช่น การฉีด การผ่านเครื่องเอ็กทรูดซ์ เป็นต้น ยางเทอร์มอพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) ได้ นำไปผลิตเป็นท่อ ปะเก็น ซีล ปลอกหุ้มสายเคเบิล หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีสี เช่น พื้นรองเท้ากีฬา ด้ามจับแปรงสีฟัน เป็นต้น [เทคโนโลยียาง]
Abscess, Horseshoeฝีในช่องเยื่อหุ้มเอ็นที่ฝ่ามือของนิ้วหัวแม่มือ [การแพทย์]
Amnionถุงน้ำคร่ำ, อัมนิออน, แอมเนียน, เยื่อหุ้มเด็กชั้นใน, เยื่อถุงน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Amniotic Cavityถุงน้ำที่หุ้มตัวอ่อน [การแพทย์]
Amniotic Sacถุงน้ำหล่อตัวอ่อน, ถุงแอมเนียน, ถุงน้ำหล่อเลี้ยงเด็ก, ถุงหุ้มตัวเด็ก, ถุงน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Aponeurectomyการตัดแผ่นเอ็นที่หุ้มกล้ามเนื้อออก [การแพทย์]
Approach, Subperiostealวิธีผ่านใต้เยื่อหุ้มกระดูก [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้อนหุ้มเงิน[n. exp.] (chøn hum ngoen) EN: silver-plated spoon   
ห่อหุ้ม[v.] (hø-hum) EN: wrap ; envelop ; shroud ; enwrap ; enfold   FR: envelopper ; couvrir
หุ้ม[v.] (hum) EN: cover ; clothe ; coat ; plate ; wrap up   FR: couvrir ; recouvrir ; enrober ; envelopper
หุ้มห่อ[v.] (hum hø) FR: enrober
หุ้มเงิน[v.] (hum ngoen) FR: argenter
หุ้มเงิน[adj.] (hum ngoen) EN: silver-plated   FR: argenté
หุ้มทอง[v.] (hum thøng) FR: dorer
หุ้มทอง[adj.] (hum thøng) EN: golden   FR: doré ; doublé d'or ; recouvert d'or
เปลือกหุ้ม[n. exp.] (pleūak hum) EN: shell ; covering ; shield ; shelter   
เปลือกหุ้มเมล็ด[n.] (pleūak hum malet) EN: testa   
รองเท้าหุ้มส้น[n. exp.] (røngthāo humson) EN: boots and shoes   
รถหุ้มเกราะ [n. exp.] (rot hum krǿ ) EN: armored Humvee   FR: Humvee blindé [m]
เยื่อหุ้มสมอง[n. exp.] (yeūa hum samøng) EN: meninx   FR: méninge [f]
เยื่อหุ้มเซลล์[n. exp.] (yeūa hum sel) EN: cell membrane   FR: membrane cellulaire [f] ; membrane plasmique [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
plasma membrane(n) เยื่อหุ้มเซลล์, S. cell membrane,

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
armoured carsรถหุ้มเกราะกันกระสุน
multiple sclerosis (n) โรคปลอกหุ้มเส้นประสาทอักเสบ
See also: S. M.S.,
packaging (n ) วัสดุที่ใช่ห่อหุ้มหรือป้องกันสินค้า materials used to wrap or protect goods.+++
plasma membrane (n) เยื่อหุ้มเซลล์
See also: S. cell membrane,
ลากิจ (n) โปรดแต่งกายสุภาพสวมใส่เครื่องแบบที่สะอาด สวมรองเท้าหุ้มส้นภายในสถานที่ทำงาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aerosphere    [N] ชั้นบรรยากาศที่ห่อหุ้มเปลือกโลก
afterbirth    [N] รกและเยื่อหุ้มที่ออกมากับทารกแรกเกิด
angiosperm    [N] พืชเมล็ดอยู่ภายในผลหรือเมล็ดมีรังไข่ห่อหุ้ม
armor    [N] เปลือก, See also: สิ่งห่อหุ้ม, หนัง
armour    [N] เปลือก, See also: สิ่งห่อหุ้ม, หนัง
banquette    [N] ม้านั่งหุ้มใส่นวม, See also: ม้านั่งตรงหน้าต่าง
bare    [ADJ] เปลือยเปล่า, See also: เปลือย, ไม่มีเสื้อผ้า, ไม่มีเครื่องหุ้มห่อ, Syn. exposed, undressed, Ant. dressed
batter    [VT] เคลือบด้วยส่วนผสมที่ทำจากแป้ง นมและไข่, See also: คลุมหรือหุ้มด้วยแป้งเค้ก
boot    [N] รองเท้าบูท, See also: รองเท้าหุ้มข้อเท้า
bound    [ADJ] หุ้มปก, See also: เข้าปก, ใส่ปก
bundle up    [PHRV] ห่อ, See also: หุ้ม, Syn. parcel up, wrap up
carapace    [N] กระดองหรือเปลือกแข็งที่หุ้มตัวสัตว์
cladding    [N] วัตถุที่ใช้หุ้ม
coat    [VT] ปกป้องผิวหน้าด้วยชั้นบางๆ, See also: เคลือบผิว, ฉาบ, หุ้ม, Syn. surface, glaze
coat    [N] สิ่งที่ห่อหุ้ม, See also: สิ่งปกคลุม, เปลือก, Syn. crust, bark, covering, blanket, overlay
cocoon    [VT] ห่อหุ้มมิดชิด, Syn. cover, overlay, envelop
copper    [VT] หุ้มด้วยทองแดง, See also: ชุบทองแดง, คลุมด้วยทองแดง
crumb    [VT] หุ้มด้วยเศษเล็กเศษน้อย (อาหาร)
encase in    [PHRV] ปิดด้วย, See also: ห่อหุ้มด้วย
encompass with    [PHRV] ล้อมรอบด้วย, See also: ห่อหุ้มด้วย, โอบล้อมด้วย
fold up    [PHRV] ห่อหรือหุ้ม
enamel    [VT] เคลือบ, See also: ฉาบ, หุ้ม, ลงยา, Syn. coat, varnish, veneer
encapsulate    [VT] ถูกห่อหุ้มอย่างมิดชิด, Syn. cover, encase, enclose, sheathe
encapsulate    [VI] ถูกห่อหุ้มอย่างมิดชิด, Syn. cover, encase, enclose, sheathe
encase    [VT] หุ้มอย่างมิดชิด, Syn. cover, encapsulate, enclose, sheathe
enclose    [VT] ห่อหุ้ม, Syn. include, insert, wrap up
encrust    [VT] หุ้มด้วยเปลือกแข็งและหนา, See also: ห่อหุ้มด้วยเปลือกแข็งและหนา, Syn. coat, crust
encyst    [VI] ถูกห่อหุ้มไว้ภายในถุงเนื้อเยื่อ
encyst    [VT] ห่อหุ้มไว้ภายในถุงเนื้อเยื่อ
enfold    [VT] ห่อหุ้ม, Syn. enclose, envelop, wrap
envelop    [VT] หุ้มห่อ, Syn. cover, enclose, wrap up
envelopment    [N] การหุ้มห่อ, See also: การห่อหุ้ม
enwrap    [VT] ห่อหุ้ม, Syn. enclose, enfold, envelop
epithelium    [N] เนื้อเยื่อบางๆ ที่ห่อหุ้มร่างกายของสัตว์
fasces    [N] มัดไม้ที่หุ้มขวานที่มีใบขวานโผล่ออกมา, See also: สัญลักษณ์การมีอำนาจของผู้ปกครองชั้นสูงของกรุงโรมโบราณ
ferrule    [N] หัวหุ้มยางหรือโลหะสำหรับครอบยอดร่มหรือไม้เท้า, See also: แถบยางหรือโลหะสำหรับครอบ, ปลอกยาง, ปลอกโลหะ
ferrule    [VT] ใส่หัวหุ้มยางหรือโลหะ, See also: ใส่ปลอก, ใส่ที่ครอบ
flounce    [N] ผ้าที่เย็บหุ้มริมผ้าม่านหรือขอบกระโปรง, Syn. frill
foil    [N] กระดาษหุ้มโลหะบางใช้ห่ออาหาร, See also: กระดาษฟอยล์
foil    [VT] ห่อด้วยกระดาษฟอยล์, See also: หุ้มด้วยกระดาษฟอยล์
fold    [VT] ห่อ, See also: หุ้มห่อ, ห่ม, Syn. enclose, wrap
footwear    [N] สิ่งที่ใช้สวมเท้า (เช่น รองเท้าหุ้มส้น, รองเท้าบู๊ต)
foreskin    [N] หนังหุ้มปลายองคชาติ, Syn. prepuce
gird on    [PHRV] คาดหรือหุ้ม (อาวุธ, เกราะ) (คำโบราณ), See also: รัด, ผูก, มัด
gaiter    [N] รองเท้าแบบหุ้มข้อเท้าและไม่มีเชือกผูก
greave    [N] แผ่นเกราะหุ้มขาตั้งแต่หัวเข่าถึงตาตุ่ม
headstall    [N] ส่วนของบังเหียนม้าที่หุ้มศีรษะม้า, Syn. headpiece
hermit crab    [N] ปูเสฉวน, See also: ปูตระกูล Paguridae ที่มีเปลือกหุ้มร่างกาย
incrust    [VT] หุ้มด้วยเปลือกแข็ง, See also: ฉาบด้วยเปลือกแข็ง, Syn. encrust
insulate    [VT] ห่อหุ้มด้วยฉนวน (ป้องกันความร้อน, กระแสไฟ, รังสีฯลฯ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
afterbirth(อาฟ' เทอะเบิร์ธ) n. รกและเยื่อหุ้มที่ออกมากับทารกแรกเกิด
aglet(แอก' ลิท) n. โลหะหุ้มหรือปลอกหุ้ม (ใช้ติดกับสิ่งอื่น เช่น สายเชือกรองเท้า) สายสะพายเครื่องแบบ, อินธนูของเครื่องแบบทหาร., Syn. aiglet
ahull(อะฮัล) adj. ซึ่งม้วนหุ้มใบเรือ
amphicyteที่หุ้ม cerebrospinal glanglionic neurons
angiocarp(แอน' จิโอคาร์พ) n. พืชที่ให้ผลชนิดมีเปลือกแข็งหุ้ม
angiocarpous(แอนจิโอคาร์' พัส) adj. เกี่ยวกับมีเปลือกแข็งหุ้มหุ้ม (ผลไม้), Syn. angiocarpic
antitank(แอนทีแทงคฺ') adj. ต่อต้านหรือทำลายรถถังหรือรถหุ้มเกราะ
arachnoid(อะแรค'นอยด์) n. แมลงมุม, คล้ายใยแมงมุม, เกี่ยวกับเยื่อชั้นกลางที่หุ้มสมองและไขสันหลัง, (resembing a spider's web)
aril(แอร์'ริล) n. เปลือกหุ้มหรือส่วนอื่นของเมล็ดพืช. -arilloid adj. (accessory covering)
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
armoured(อาร์'เมอดฺ) adj. หุ้มเกราะ,ติดอาวุธ
armoured carรถหุ้มเกราะ
battleshipn. เรือรบที่หุ้มเกราะและมีอาวุธยุทธภัณฑ์เต็มที่
bellows(เบล'โลซ) n. ที่สูบลมที่ใช้มือ,หีบลม,ปอด,หนังหุ้มที่เป็นลูกคลื่น (เช่นของกล้องถ่ายรูป)
black jackn. กระบองสั้นที่มีหนังหุ้มและหัวเป็นดีบุก,ธงโจรสลัด,ที่ใส่เหล้าทำด้วยหนัง, Syn. club
book jacketn. ปกหุ้มหนังสือ
boot(บูท) {booted,booting,boots} n. รองเท้าหุ้มข้อเท้า,รองเท้าบู๊ท,เครื่องหุ้มคล้ายปลอก,ฝาครอบป้องกัน,ปลอกหุ้มเบาะ,โครงรถ,เครื่องรัดทรมานข้อเท้า,การเตะ,การถีบ,การปลดออก vt. สวมรองเท้าบู๊ท,เตะ,ถีบ เริ่มต้นใหม่เริ่มเครื่องใหม่หมายถึง การเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เริ่มต้นทำงาน (ว่ากันว่า คำ "boot" นี้ มาจากคำว่า "bootstrap" เบื้องหลังการใช้คำ ๆ นี้ อยู่ที่การขู่ว่า ถ้าไม่ทำงานแล้วละก็ โดนรองเท้าบู๊ตแน่ ๆ เลย) การเริ่มเครื่องใหม่นั้น โดยปกติ เมื่อกดสวิตช์เปิดแล้ว คอมพิวเตอร์จะเริ่มต้นทำงานด้วยการอ่านจานบันทึกในหน่วยบันทึก A: ถ้าในหน่วยบันทึก A: ไม่มีจานบันทึก ก็จะไปอ่านจานบันทึก C: (จะไม่สนใจหน่วยบันทึก B: เลย) ถ้ามีจานบันทึกใน A: จานบันทึกนั้นจะต้องมีคำสั่งระบบ (แฟ้มข้อมูล command.com) อยู่ คอมพิวเตอร์จึงจะเริ่มต้นทำงานต่อไปได้ ถ้าจานบันทึกใน A: ไม่มีคำสั่งระบบ จะมีรายงานบนจอภาพว่าเป็น "non-system disk" ในกรณีเช่นนี้ต้องเปลี่ยน แผ่น A: หรือดึงแผ่น A: ออก แล้วเริ่มต้นใหม่จาก หน่วยบันทึก C: (ถ้ามี) อนึ่ง การเริ่มเครื่องใหม่นั้น ทำได้ 2 วิธี วิธีแรกเริ่มด้วยการเปิดสวิตช์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่ได้อธิบายแล้ว เรียกว่า "cold boot" อีกวิธีหนึ่งที่ใช้เมื่อมีการเปิดเครื่องอยู่ก่อนแล้ว แต่ต้องการเริ่มเครื่องใหม่ หรือเครื่องเกิดขัดข้องหรือค้าง (hang) ให้ กดแป้น CTRL +ALT +DEL เรียกว่า "warm boot"
breechblockn. ส่วนหุ้มท้ายของกระบอกปืน
calyx(เค'ลิคซฺ) n. กลีบใบหุ้มดอก, See also: calycate adj. ดูcalyx -pl. calyces
capsulateadj. ซึ่งห่อหุ้มอยู่,ซึ่งมีถุงห่อหุ้มอยู่
capsulatedadj. ซึ่งห่อหุ้มอยู่,ซึ่งมีถุงห่อหุ้มอยู่
capsule(แคพ'เชิล) n. ถุงหุ้ม,ถุง,แคปซูล,ถุงกำเนิดสปอร์,ย่อ,สรุป adj. เล็กและแน่น,สั้นและจุความ, See also: capsular adj. ดู capsule
carapace(คา'ระเพส) n. ส่วนที่หุ้มหลังของสัตว์,กระดอง,ฝา
case(เคส) {cased,casing,cases} n. เรื่อง,กรณี,สภาพ,ข้อเท็จจริง,หลักฐานพยาน,ตัวอย่างที่เป็นจริง,รูปการ,โรค,คนไข้,ราย,ข้อสนับสนุน,การฟ้องร้อง,คดี,กล่อง,ลัง,หีบ,ปลอกหุ้ม,ปลอก,ซอง,อุปกรณ์บรรจุ,ถาดซองตัวพิมพ์ vt. บรรจุในกล่อง (ลัง,หีบ ฯลฯ) ห่อหุ้ม,ล้อม,ตรวจสอบดู -
caseshotn. ขีปนาวุธที่ห่อหุ้มลูกโลหะกลมหลายลูกหรือเศษโลหะ, Syn. canister
casewormn. ตัวหนอนที่สร้างเยื่อหุ้มล้อมรอบตัว
casing(เค'ซิง) n. หีบ,กล่อง,สิ่งหุ้มห่อ,วัตถุสำหรับหุ้มห่อ,โครง,ท่อ,ท่อเหล็ก,ไส้วัวควายที่ใช้ทำไส้กรอก, Syn. wrapper,cover
cement(ซิเมนทฺ') {cemented,cementing,cements} n. ซีเมนต์,ปูนซีเมนต์,น้ำยายางสำหรับเชื่อมติดสิ่งของ,สิ่งยึดเหนี่ยว,พันธะ vt. ยึดเกาะ,พอกด้วยน้ำปูนซีเมนต์,ใช้น้ำปูนซีเมนต์ฉาบ,ผนึก. เป็นส่วนที่หุ้มเนื้อฟันที่รากฟัน, See also: cementer n., Syn. seal ###A. separate
chape(เชพ) n. หัวหุ้มโลหะ,ปลอกหนังที่เคลื่อนที่ได้ของสายหนังเข็มขัด
chlamydeousadj. เกี่ยวกับหรือมีส่วนหุ้มดอก
chorion(โค'รีออน) n. เยื้อหุ้มทารก (ตัวอ่อน), See also: chorionic adj. ดูchorion chorial adj. ดูchorion
choroid(คอ'รอยด์) n. เยื้อหุ้มลูกตาที่อยู่ระหว่างชั้นเรตินากับชั้นสเคลอรา
circumcise(เซอ'คัมไซซ) vt. ตัดคลิทอริสหรือหนังหุ้มลึงค์หรือแคมช่องคลอดทิ้ง,ชำระจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์
circumcision(เซอคัมซิส'เชิน) n. การขลิบหนังหุ้มลึงค์ออก,การชำระล้างจิตวิญญาณให้สะอาด,ชาวยิว
clad(แคลด) v. v. กริยาช่อง 2และ3ของclothe,หุ้มโลหะด้วยโลหะ,ปกคลุม,หุ้ม
coat(โคท) {coated,coating,coats} n. เสื้อคลุม,เสื้อนอก,สิ่งปกคลุม,ขน,เปลือก,ชั้นผิวหนัง,แผ่นตราลวดลายบนโล่,กระโปรง. vt. ใส่เสื้อคลุม,ปกคลุม,ทา,ฉาบ,หุ้ม,เคลือบ, Syn. cover
coaxial cableสายเคเบิลหุ้มฉนวนหมายถึง สายเคเบิลที่ห่อหุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าอย่างดี นิยมใช้ ในข่ายงานบริเวณเฉพาะที่ (LAN) เพราสื่อสารข้อมูลได้มากกว่าสายโทรศัพท์ธรรมดา
collet(คอล'ลิท) n. ปลอกคอ,แถบหุ้มรอบ
conceptacle(คันเซพ'ทะเคิล) n. อวัยวะหรือโพรงที่ล้อมหรือหุ้มอวัยวะสืบพันธุ์, See also: conceptacular adj.
conduit(คอน'ดวีท) n. ทางน้ำ,รางน้ำ,ท่อหุ้มสายไฟฟ้า,ระบบท่อใต้ดิน,น้ำพุ
connective tissueเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน เนื้อเยื่อชนิดนี้มีเซลล์น้อยแต่มี matrix มาก เนื้อเยื่อชนิดนี้พบได้ทั่วไปใปมากกว่าเนื้อเยื่อชนิดอื่นทำหน้าที่ให้เนื้อเยื่ออื่นยึดเกาะติดกัน รองรับและห่อหุ้มเนื้อเยื่ออื่น ๆ ช่วยให้อาหารให้แก่เนื่อเยื่อที่เกาะอยู่ ป้องกันและให้ความปลอดภัยแก่ร่างกายโดยทำหน้าที่ซึม ทำลายวัตถุที่แปลกปลอม ยังช่วยซ่อมแซมเนื้อเยื่อทีสึกหรอ แบ่งออกเป็น สองชนิดคือ 1.embryonic 1.1 mesenchyme เจริญมาจากชั้น mesoderm จะพบใน embryo และเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น connective tissue ชนิดต่าง ๆ 1.2 mucous connective tissue ลักษณะคล้ายเมือกข้นที่ขับจากต่อมน้ำมูก (mucin) มีกลุ่มของอเส้นใยละเอียดสีขาว พบได้ที่สายสะดือเด็กเรียกว่า wharton's jelly 2. adult 2.1 เนื้อเยื่อเกี่ยวพันแท้ 2.2 เลือดและน้ำเหลือง 2.3 กระดูกอ่อน 2.4 กระดูกแข็ง
cot(คอท) n. เปล,เตียงเล็ก,เตียงผ้าใบ,เตียงโยง,กระท่อม,คอก,กรง,ปลอกหุ้ม,ถุงนิ้วมือ, Syn. portable bed
cranium(เคร'เนียม) n. กะโหลกศีรษะ,ส่วนของกะโหลกศรีษะที่หุ้มสมอง -pl. craniums,crania
crupper(ครัพ'เพอะ) n. สายหนังยึดอานที่คาดไปทางหางม้าเพื่อกันไม่ให้อานม้าเลื่อนตก,ตะโพกม้า,เกราะสำหรับหุ้มตะโพกม้า
cuirass(คิวแรส') n. เสื้อเกราะ,เกราะหุ้มหน้าอก,เสื้อยกทรง,เปลือกแข็งหนาที่หุ้มตัวสัตว์ vt. ใส่เสื้อเกราะ, Syn. corselet
demijohnn. ขวดขนาดใหญ่คอเล็กที่หุ้มด้วยตะกร้าจักสาน
discase(ดิส'เคส') vt. เอาเปลือกหุ้มออก,เอาปลอกออก
disk(ดิสคฺ) {disked,disking,disks} n. แผ่นกลม,แผ่นเสียง,จานกลม. vt. พรวนดินด้วยคราดกลม., Syn. disc,circle จานบันทึกหมายถึง อุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะกลม เหมือนจาน มีอยู่ 3 ชนิด1. จานอ่อน (floppy disk) มีลักษณะอ่อน บรรจุในซองกระดาษ มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว การเก็บรักษาค่อนข้างยาก จุข้อมูลได้ประมาณสามแสนหกหมื่นถึงหนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร) 2. จานบันทึกอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะแข็งกว่าเพราะห่อหุ้มด้วยพลาสติกแข็ง มีขนาดเล็กกว่าแบบแรก มักเรียกกันว่า diskette มีขนาด 3.5x3.5 นิ้ว จุข้อมูลได้สูงสุดถึง 1.44 ล้านตัวอักษร ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากกว่าแบบแรก เพราะเก็บรักษาได้ง่ายกว่า3. จานบันทึกแข็งหรือที่นิยมเรียกว่า ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) มักจะบรรจุไว้ในกล่องพร้อมกับหน่วยขับ (drive) แล้วเก็บอยู่ภายในตัวเครื่องเลย ฮาร์ดดิสก์นั้นมีความจุสูงมากประมาณ 100-800 ล้านตัวอักษร เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะมีประสิทธิภาพสูงและราคาลดลงทุกวัน ปัญหาเรื่องการเก็บรักษาเกือบจะไม่มีเลย แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไวรัสได้นอกจาก 3 ชนิดที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว ก็ยังมีอีกหลายชนิด เช่น จานบันทึกที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ (mainframe) ที่เรียกว่าชุดจานบันทึก (disk pack) ซึ่งจะมีแกนยึดติดกันตรงกลาง, จานแสงหรือจานเลเซอร์ (optical or laser disk) , จานวีดิทัศน์ (vedio disk) , จานบันทึกอัดแน่น (compact disk) ซึ่งล้วนแต่มีความจุสูงมาก ปัจจุบันจานบันทึกได้รับความนิยมมากกว่าสื่อบรรจุข้อมูลอื่น เพราะราคาถูก ใช้ซ้ำได้ และการค้นคืนข้อมูลทำได้รวดเร็วกว่าสื่อชนิดอื่น
egg rollไข่ (แป้งผสมไข่) หุ้มเนื้อทอดผสมหน่อไม้ หัวหอมและอื่น ๆ
encapsulatevt.,vi. ใส่ในแคปซูล,หุ้มห่อในถุงหุ้ม, See also: encapsulation n. ดูencapsulate

English-Thai: Nontri Dictionary
bind(vt) ผูก,มัด,พัน,ติด,เย็บ,หุ้มปก,เย็บเล่ม
binder(n) ผู้มัด,เครื่องผูก,ผู้หุ้มปก,แฟ้ม
binding(n) การมัด,การผูก,สายมัด,การเข้าปก,การหุ้มปก
breastplate(n) เกราะหุ้มหน้าอก
brogan(n) รองเท้าหุ้มส้น
circumcise(vt) ขลิบหนังหุ้มออก
coat(vt) ใส่เสื้อ,ปกคลุม,เคลือบ,ชุบ,ฉาบ,หุ้ม,ทา
coating(n) สิ่งปกคลุม,เครื่องห่อหุ้ม
cortex(n) เยื่อหุ้มสมอง,เปลือกนอก
cortical(adj) เกี่ยวกับเยื่อหุ้มสมอง,เกี่ยวกับเปลือกนอก
encase(vt) ห่อไว้,หุ้มไว้,ใส่หีบ,ใส่กรอบใส่กลัก
encrust(vt) หุ้ม,บุ,ประดับ,ปกคลุม,พอก
enfold(vt) ห่อ,หุ้มไว้,พับ,กอด
enshroud(vt) ซ่อน,ห่อหุ้ม,ปกคลุม,ปิดบัง,คลุมไว้
envelop(vt) ห่อหุ้ม,ล้อมรอบ,แวดล้อม,ปิดผนึก
envelope(n) ซองจดหมาย,เครื่องหุ้มห่อ,เปลือกหุ้ม
envelopment(n) การห่อ,การปิดผนึก,การหุ้ม
enwrap(vt) ห่อ,หุ้ม
felt(adj) ทำด้วยสักหลาด,บุด้วยสักหลาด,หุ้มสักหลาด,ปูด้วยสักหลาด
film(n) เยื่อหุ้ม,เยื่อบาง,ฟิล์ม,ภาพยนตร์,ฝ้า
fold(vt) พับ,ไขว้,ทบ,กอดรัด,ใส่คอก,ปิดผนึก,ผสม,ห่อ,หุ้ม
foreskin(n) หนังหุ้มปลายอวัยวะผู้ชาย
galosh(n) ปลอกหุ้มรองเท้า
gild(vt) ชุบทอง,ปิดทอง,ฉาบทอง,ทำให้เป็นทอง,หุ้มทอง
gilt(adj) ซึ่งหุ้มทอง,ซึ่งชุบทอง,ซึ่งปิดทอง,ซึ่งฉาบทอง
greave(n) เกราะหุ้มขาท่อนล่าง
gummy(adj) เหนียว,คล้ายกาว,หุ้มยาง
hidebound(adj) ผอมจนหนังหุ้มกระดูก,ใจแคบ,หัวโบราณ
housing(n) การเคหะ,บ้านพัก,สิ่งปกคลุม,ปลอกหุ้ม
incrust(vt) บุด้วยของแข็ง,หุ้ม,เลี่ยม,ห่อหุ้ม
infold(vt) ห่อหุ้ม,โอบกอด,กอดรัด
introvert(vt) หันเข้าข้างใน,หุ้มตัวอยู่,ฝังตัวอยู่
mail(vt) ส่งทางไปรษณีย์,หุ้มเกราะ,สวมเกราะ
mantle(n) เสื้อคลุม,สิ่งห่อหุ้ม,ปลอก,ไส้ตะเกียงเจ้าพายุ
mantle(vt) ปกคลุม,คลุม,ห่อหุ้ม,สวม
membrane(n) พังผืด,เยื่อหุ้มเซลล์,เยื่อบุผิว
monitor(n) หัวหน้านักเรียน,พี่เลี้ยง,ผู้ตักเตือน,เรือหุ้มเกราะ,สัตว์เลื้อคล
muffle(vt) พัน,คลุม,หุ้ม,ปกปิด,ระงับ
overlay(n) ปลอกหุ้ม,ผ้าคลุม,ผ้าห่ม
overlay(vt) หุ้ม,เคลือบ,ปกคลุม,วางทับ,บดบัง
overshoe(n) รองเท้ายางสวมหุ้มรองเท้าธรรมดา
panoply(n) ชุดเกราะ,เครื่องห่อหุ้ม
sheathe(vt) หุ้ม,ใส่ฝัก,ใส่ปลอก,คลุม,บัง
shroud(vt) ห่อหุ้ม,ห่อศพ,ปกคลุม,ครอบ,ซ่อนเร้น
silver(vt) เคลือบ,ชุบ,หุ้ม,ทำด้วยเงิน
skinny(adj) หนังหุ้มกระดูก
sleeve(n) ปลอกหุ้ม,แขนเสื้อ,กระบอกสวม
subtend(vt) โอบล้อม,ขยายออกไป,หุ้ม
swaddle(vt) พัน,ผูกมัด,โพก,ห่อ,หุ้ม
swathe(vt) ห่อ,ห่อหุ้ม,พัน,โอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
被服溶接棒[ひふくようせつぼう, hifukuyousetsubou] (n ) ลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์
被覆溶接棒[ひふくようせつぼう, hifukuyousetsubou] (n ) ลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์
被覆アーク溶接[ひふくアークようせつ, hifuku a^ku yousetsu] (n ) การเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กซ์ หรือเรียกสั้นๆว่า การเชื่อมอาร์ค
細胞膜[さいぼうまく, saiboumaku] (n ) เยื่อหุ้มเซลล์ , See also: R. cell membrane
骨膜[こつまく, kotsumaku] (n ) เยื่อหุ้มกระดูก , See also: R. periosteum
脳髄膜[のうずいまく, nouzuimaku] (n ) เยื่อหุ้มสมองและไขสันหลัง , See also: R. meninges

German-Thai: Longdo Dictionary
Hülle(n) |die, pl. Hüllen| ซองส่วนใหญ่จากพลาสติกที่ใช้ห่อหุ้มบัตรหรือเอกสารสำคัญ

Are you satisfied with the result?

Go to Top