Search result for

*สหาย*

(87 entries)
(0.0244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สหาย, -สหาย-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สหาย[N] friend, See also: comrade, companion, associate, ally, pal, follower, Syn. เพื่อน, Ant. ศัตรู, ข้าศึก, Example: ผู้เขียนเก่งในการให้ภาพความทุลักทุเลของสามสหาย, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มิตรสหาย[N] friends, See also: company, Syn. มิตร, สหาย, เพื่อน, เพื่อนพ้อง, เพื่อนฝูง, Example: บางครั้งนักการเมืองก็พร้อมจะสละมิตรสหายได้เพื่อแลกกับอำนาจและผลประโยชน์, Count unit: คน, Thai definition: เพื่อนผู้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ที่ชอบพอรักใครหรือรู้ใจกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
มิตรสหาย(มิด-) น. เพื่อนฝูง.
สหายน. เพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข.
สหายดู สห-.
ก๊าซเฉื่อย, แก๊สเฉื่อยน. ธาตุที่เป็นแก๊ส มีสมบัติไม่ไวต่อปฏิกิริยาเคมี ได้แก่ ฮีเลียม นีออน อาร์กอน คริปทอน ซีนอน และเรดอน, ปัจจุบันเรียก ก๊าซมีตระกูลหรือแก๊สมีตระกูล (noble gases) ก๊าซหายากหรือแก๊สหายาก (rare gases).
วยัสย์น. ผู้รุ่นราวคราวเดียวกัน, เพื่อน, เกลอ, สหาย.
สขะ, สขา, สขิน. เพื่อน, สหาย.
สหจรน. ผู้ร่วมทาง, เพื่อน, สหาย.
อุตริพยานน. กลพยานประเภทหนึ่ง เช่น ญาติพี่น้อง มิตรสหาย ยาจกวนิพก คนโรคเรื้อน หูหนวก ตาบอด (สามดวง).

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
National Holidayวันชาติ คือสถานเอกอัครราชทูตทีมีอยู่ทั่วโลก จะนิยมฉลองวันชาติของประเทศของตน ส่วนมากจะถือเอาวันครบรอบปีแห่งการประกาศเอกราช หรือวันครบรอบปีของเหตุการณ์ที่ทรงความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ของ ประเทศตนเป็นวันชาติ ส่วนในประเทศที่มีระบอบกษัตริย์ ก็จะยึดเอาวันพระราชสมภพชองกษัตริย์หรือราชินีเป็นวันชาติของประเทศ ในวันชาติ สถานเอกอัครราชทูตจะมีธรรมเนียมจัดงานเลี้ยงรับรอง (Reception) ขึ้นในสถานเอกอัครราชทูตของตนหรือหากเป็นการไม่สะดวกที่จัดงานดังกล่าวขึ้น ในสถานทูต ก็มักไปจัดกัน ณ โรงแรมที่เหมาะสม ในงานเลี้ยงรับรองนี้จะเชิญข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงการต่างประทเศ หัวหน้าคณะทูตข้าราชการในสถานเอกอัครราชทูตอื่น ๆ นักหนังสือพิมพ์ เจ้าหน้าที่สื่อมวลชน บุคคลชั้นนำด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม บรรดาคนชาติเดียวกับเอกอัครราชทูตที่กำลังอาศัยอยู่ในประเทศนั้น ตลอดจนบุคคลสำคัญในสังคม รวมทั้งมิตรสหายของสถานเอกอัครราชทูต และบุคคลอื่น ๆ ที่สมควรเชิญ [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Friend.สหาย Service (2009)
From comrades to combat, we thought we'd seen it all,จากสหายถึงการต่อสู้ พวกเราคิด พวกเราเห็นทั้งหมด New Haven Can Wait (2008)
At ease be, my friends, within range we are not.ใจเย็นสหาย เรายังไม่อยู่ในระยะยิง Ambush (2008)
We cannot afford to lose anymore ships my friends.เรามิอาจสูญเสียยานไปมากกว่านี้ได้แล้ว สหาย Rising Malevolence (2008)
He's one of my oldest friends.เขาเป็นสหายเก่าของข้า อาจารย์โพล คูนเป็นคนพบข้า Rising Malevolence (2008)
Rex, old boy, it's time you joined the party.เร็กซ์ ถึงตาท่านแล้ว สหาย Downfall of a Droid (2008)
On behalf of the Republic, we thank you for your valiant service, and we honor your comrade's sacrifice.ในนามของสาธารณรัฐ เราขอขอบคุณพวกเจ้า ที่ได้กระทำการอย่างกล้าหาญ และเราขอเชิดชูการเสียสละ ของสหายร่วมรบของพวกเจ้า Rookies (2008)
I was your friend, Uther! You welcomed me here.ข้าเคยเป็นสหายของท่าน,อูเธอร์ ท่านเชิญข้ามาที่นี่เอง Excalibur (2008)
He's a very old family friend. I could not refuse his plea for help.เขาเป็นหนึ่งในสหายเก่าของครอบครัวข้า ข้าไม่สามารถปฏิเสธการร้องขอของเขาได้หรอก Bombad Jedi (2008)
We've been friends since I was a little girl, when you were my father's strongest ally in the Senate.เราเป็นสหายกัน ตั้งแต่ตอนที่ข้ายังเด็กๆ ตอนนั้น ท่านลุงเป็นพันธมิตร ที่แข็งแกร่งของท่านพ่อในสภาสูง Bombad Jedi (2008)
Your friend made a deal with me, and you are part of it.สหายท่านได้ทำข้อตกลงกับข้าไว้ หนึ่งในข้อตกลงก็คือท่าน Bombad Jedi (2008)
What about Senator Amidala's companions?สหายของวุฒิสมาชิกอมิดาลาเป็นยังไงบ้าง? Bombad Jedi (2008)
If there are no signs of her friends, they must have fled into the jungle.ถ้าไม่มีสัญญาณสหายของนาง ก็แสดงว่าพวกเขาต้องหนีเข้าไปในป่า Bombad Jedi (2008)
Yousa save-ed me. Yousa my new palo.เจ้าซ่าช่วยชีวิตข้า เจ้าซ่าสหายใหม่ของข้า Bombad Jedi (2008)
It is the Republic that should be asking your forgiveness, my old friend.ควรจะเป็นสาธารณรัฐมากกว่า ที่ต้องขอให้ท่านอภัยให้ สหายเก่าข้า Bombad Jedi (2008)
Gunray's capture could be a serious threat to us, my friendการจับกุมกันเรย์ นับเป็นการถูกคุกคามอย่างร้ายแรง สหายข้า Cloak of Darkness (2008)
Your friend won't be going anywhereสหายท่านจะไม่หนีไปไหนแน่ Cloak of Darkness (2008)
Congratulations, my friend.ยินดีด้วยสหาย Babylon A.D. (2008)
I meant drop dead, comrade.ฉันหมายถึง,ไปตายซะสหาย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Eventually, they're gonna let me out of this chair, comrade, and when they do, I'm going to break your nose.ถ้าฉันออกจากเก้าอี้ได้นะ สหาย ฉันจะต่อยจมูกแกให้หักเลย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
"Comrade"? You think this is about flags?สหายอะไรกัน นายคิดว่านี่เป็นเรื่องของธงชาติ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It's nothing compared to what's at Akator.ก็แค่พาไปอคาทอร์เองน่า สหาย Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Why must something be wrong for me to want to see my old friend?ต้องมีเรื่องด้วยหรือ ถ้าข้าเพียงต้องการพบสหายเก่า ? Kung Fu Panda (2008)
Know this, old friend.รู้ไว้ซะ สหายเก่า Kung Fu Panda (2008)
My old friend, the panda will never fulfill his destiny, nor you yours, until you let go of the illusion of control.สหายข้า แพนด้าไม่มีทางบรรลุเป้าหมาย เจ้าก็เช่นกัน จนกว่าจะลืมภาพลวงแห่งการควบคุมได้ Kung Fu Panda (2008)
His head now rots on a spike.พระสหายสนิทของพระราชา แต่ตอนนี้โดนตัดหัวไปแล้ว The Other Boleyn Girl (2008)
Thanks, buddy!ขอบใจสหายMadagascar: Escape 2 Africa (2008)
Because you, my friend, you found yourself the perfect woman.เพราะว่าสหาย นายได้เจอ ผู้หญิงที่วิเศษที่สุด Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Watch and learn, my dear.ดูให้ดี สหาย Body of Lies (2008)
Back with your Jordanian piece of poontang that you think I don't know about, but I do.ไปหาสหายชาวจอร์แดนของนาย คิดว่าฉันไม่รู้หรือไง Body of Lies (2008)
/He ordered General Ming, his oldest friend /and trusted ally, to find her.ฮ่องเต้ทรงบรรชาให้แม่ทัพหมิง ผู้เป็นสหายและทหารผู้รู้ใจไปตามหานาง The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
If you ever carried out your proposed threat, you would experience such a shit storm of consequences, my friend, that your empty little head would be spinning faster than the wheels of your Schwinn bicycle back there.ถ้าคุณยื่นข้อเสนอที่เป็นคำขู่ คุณอาจจะได้รับผลกระทบที่ตามมา แบบนรกแตกได้สหายเอ๋ย หัวกลวงน้อยๆของคุณอาจจะกลิ้งหลุนๆ Burn After Reading (2008)
- Guys.-ไปล่ะสหาย Taken (2008)
- Tomorrow. Good night, guys.- พรุ่งนี้นะ ราตรีสวัสดิ์ สหาย Taken (2008)
For on this day I have chosen a champion who will run this castle and be my closest advisor and bestest buddy.มาเป็นผู้ดูแลปราสาท ที่ปรึกษา และพระสหายของข้า อัศวินคนใหม่ของข้าคือ เซอร์บาสกี้! Bedtime Stories (2008)
Robbie loves cats and so do I. So, when he finds out Angus is missing...ร็อบบี้ชอบแมวมาก ฉันก็ชอบ พอเขารู้ว่าแองกัสหายไป... Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
We just pretend Angus is missing so I get Robbie to help me find him.เราแค่ทำเป็นว่าแองกัสหายไป ฉันจะได้ให้ร็อบบี้ช่วยหา Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Find the scent, my compadres, and you too shall have much rewardings from Master for the toil factor you wage.ตามกลิ่นไป สหายทั้งหลาย แล้วพวกเจ้าจะได้รับรางวัลอย่างงาม จากเจ้านาย เพื่อตอบแทนหยาดเหงื่อของเจ้า Up (2009)
Where to, my friend?ไปไหน สหายChapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
- After you, Comrade President.- เชิญครับ ท่านสหายประธานาธิบดี Invictus (2009)
Comrade President, not long ago, these guys tried to kill us.ท่านสหายประธานาธิบดีครับ.. ไม่นานมานี้ พวกเค้าพยายามจะฆ่าพวกเรานะครับ Invictus (2009)
Now, comrades, we will submit this motion to a hand vote.สหาย.. เราจะทำการลงคะแนนเสียง ด้วยการยกมือ Invictus (2009)
Comrades, comrades, members of the choir.สหาย.. สหาย.. และคณะนักร้องประสานเสียงครับ Invictus (2009)
"'My pal. My friend."'เป็นมิตรสหายที่สนิทชิดเชื้อ Dead Like Me: Life After Death (2009)
Good luck, my friend.โชคดีนะสหาย Dragonball: Evolution (2009)
And until that knowledge was stolen, that fellow was the most powerful person on the planet.ก่อนที่ความรู้นั้นจะถูกขโมยไป สหายผู้นั้นเคยเป็นผู้มีพลังอำนาจมากที่สุด บนพื้นพิภพ Duplicity (2009)
Dear Madame Brassart, everyone at the American embassy, including my dear friend the ambassador, will be very surprised if I'm not allowed to take my examination.มาดามบราสาทที่รัก ทุกๆคนในสถานทูตสหรัฐ รวมทั้งท่านทูตผู้เป็นสหายของฉัน Julie & Julia (2009)
Patty hewes associates?แพตตี้ ฮิวส์ และสหาย เหรอ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Hewes associates is in possession of stolen documents.ฮิวส์และสหายมีเอกสารที่ขโมยมา อยู่ในครอบครอง Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Because once you do peel back those layers, my friends...เพราะเมื่อพวกเรากระเทาะ ชั้นนั้นออกมา สหาย.. The Ugly Truth (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
buddy[N] เพื่อนรัก, See also: คู่ขา, เพื่อนคู่หู, สหาย, Syn. fellow
fellow[N] เพื่อน, See also: เกลอ, สหาย, Syn. associate, companion, friend
friend[N] มิตร, See also: เพื่อน, สหาย, เกลอ, มิตรสหาย, พวกพ้อง, Syn. companion, comrade, Ant. anemy, foe
pal[N] เพื่อนฝูง, See also: มิตร, สหาย, เพื่อน, Syn. companion, associate, fellow, mate
playmate[N] เพื่อนคู่หู, See also: มิตรสหาย, Syn. companion
china[SL] เพื่อน (คำเรียก), See also: สหาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apple computer inc.บริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่ผลิตไมโครคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิล ชุดที่โด่งดังมาก ได้แก่ แอปเปิลทู (Apple II) และ แมคอินทอช (Macintosh) ฯ คอมพิวเตอร์แอปเปิลที่วางขาย ในตลาดรุ่นแรก ๆ นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความฮือฮาอย่างมากในวงการคอมพิวเตอร์ เพราะเป็นครั้งแรก (ราว ค.ศ.1977) ที่มีการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กในราคาที่คนทั่วไปจะหาไว้ใช้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ผู้ที่ช่วยกันริเริ่มคิดประดิษฐ์ได้แก่ Steve Jobs กับ Steve Wozniak สองสหายวัยรุ่นที่สร้างเครื่องต้นแบบเครื่องแรกในโรงรถ ส่วนเครื่องรุ่นแมคอินทอชนั้นเป็นคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแรกที่เริ่มนำสัญรูป (icon) รายการคำสั่ง แบบดึงลง (pull down menu) กรอบสนทนา (dialog box) เมาส์ (mouse) ฯลฯ มาใช้ ทำให้คนทั่วไปเริ่มรู้สึกว่า การใช้คอมพิวเตอร์ไม่ใช่ของยากอะไรเลย ปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้หนักไปในด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ (desktop publishing) อย่างไรก็ตาม หาใช่มีแต่เครื่องแอปเปิลแมคอินทอชเท่านั้นไม่ที่ใช้ระบบการทำงานดังที่กล่าวแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์พีซีก็เลียนแบบ โดยการนำเอาระบบวินโดว์มาใช้
buddy(บัด'ดี) n. เพื่อน,สหาย, Syn. chum
comate(โคเมท') n. เพื่อน,สหาย adj. ซึ่งมีพู่ระย้า (บนเมล็ดพืช) ,เป็นขน,เป็นพู่
companion(คัมแพน'เยิน) {companioned,companioning,companions} n. เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งเปรียบเทียบ,คู่มือ,ผู้ที่เป็นเพื่อนเฝ้าดูคนไข้,อัศวินตำแหน่งต่ำสุด,ชื่อดาว,ที่ครอบบันไดในตัวเรือ,บันไดในตัวเรือ vt. เป็นเพื่อน, Syn. frien
comrade(คอม'ริด,คอม'เรด) n. สหาย,เพื่อน,มิตรสนิท,เพื่อนสมาชิกหรือพรรค,สมาชิกพรรค คอมมิวนิสต์, Syn. friend,companion
copemate(โคพ'เมท) n. สหาย
dad(แดด) n. คุณพ่อ,เพื่อน,สหาย
frater(เฟร'เทอะ) n. พี่หรือน้องหรือสหาย (คำที่ใช้เรียกพระ) ,โรงอาหารในวัดวาอาราม
friend(เฟรนดฺ) n. เพื่อน,สหาย,มิตร,พวกพ้อง,ผู้สนับสนุน,ผู้ช่วยเหลือ,คนคุ้นเคย,สมาชิกของกลุ่มหรือสมาคมเดียวกัน. -Phr. (make friends with คบเป็นเพื่อนกับ) . vt. ทำให้เป็นเพื่อน, See also: friendless adj. friendlessness n. -S...
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรีจิต,ร่าเริง,จริงใจ,แท้จริง,เต็มใจ,กระตือรือร้น,แข็งแรง,รุนแรง,มากมาย,อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า,คนดี,สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial,cordial ###A. cool,weak,mild
helpmate(เฮลพฺ'เมท) n. เพื่อน,สหาย,ผู้ช่วยเหลือ,ภรรยา,สาม'
paisano(ไพซา'โน) n. เพื่อน,สหาย
pard(พาร์ด) n. เสือดาว,ผู้ร่วมงาน,สหาย, See also: pardine adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
associate(n) มิตรสหาย,เพื่อนฝูง,พรรคพวก,ผู้ร่วมงาน,ภาคี
buddy(n) เพื่อน,สหาย,เกลอ
chum(n) เกลอ,สหาย,เพื่อนสนิท,เพื่อนร่วมห้อง
companion(n) เพื่อน,สหาย,มิตร,เพื่อนร่วมงาน,สิ่งที่ไปด้วยกัน
comrade(n) เพื่อน,สหาย,มิตร
fellow(n) มิตรสหาย,เพื่อน,ภาคีสมาชิก,มนุษย์,นักวิจัยในมหาวิทยาลัย
friend(n) เพื่อน,เกลอ,สหาย,มิตร,พรรคพวก,ผู้ช่วยเหลือ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top