Search result for

*สมควรได้รับ*

(76 entries)
(0.0297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: สมควรได้รับ, -สมควรได้รับ-
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วิจาร, วิจารณ-, วิจารณ์(วิจาน, วิจาระนะ-, วิจาน) ก. ให้คำตัดสินสิ่งที่เป็นศิลปกรรมหรือวรรณกรรมเป็นต้น โดยผู้มีความรู้ควรเชื่อถือได้ ว่ามีค่าความงามความไพเราะดีอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง เช่น เขาวิจารณ์ว่า หนังสือเล่มนี้แสดงปัญหาสังคมในปัจจุบันได้ดีมากสมควรได้รับรางวัล, ติชม, มักใช้เต็มคำว่า วิพากษ์วิจารณ์ เช่น คนดูหนังวิพากษ์วิจารณ์ว่า หนังเรื่องนี้ดำเนินเรื่องช้าทำให้คนดูเบื่อ.
สอบแข่งขันก. สอบเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับทุนหรือบรรจุในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเป็นต้น.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We don't deserve this honor.เราไม่สมควรได้รับเกียรตินี้ Rookies (2008)
Eddie doesn't deserve to share custody of my son just because some shrink says he's cured.เอ็ดดี้ไม่สมควรได้รับสิทธิการดูแลลูกร่วมกับฉัน แค่เพียงเพราะจิตแพทย์บางคนบอกว่าเขาดีขึ้นแล้ว And How Does That Make You Kill? (2008)
I am paying for that debt by giving him the opportunity he deserves.ผมเลยต้องตอบแทนเขานี่เป็นทางเดียวที่ผมทำได้ โดยการให้โอกาสแก่เขา เขาสมควรได้รับ Lancelot (2008)
Don't I deserve to be saved?ชั้นไม่สมควรได้รับการช่วยเหลือหรือ? Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
But who? Who is worthy to be trusted with the secret to limitless power?แต่จะเป็นใครล่ะ ที่สมควรได้รับสิ่งนี้ Kung Fu Panda (2008)
Sometimes people deserve more.บางคนสมควรได้รับมากกว่านั้น The Dark Knight (2008)
Sometimes people deserve to have their faith rewarded.คนบางคน สมควรได้รับรางวัล The Dark Knight (2008)
Giving him what he deserves.ให้ที่สิ่งที่มันสมควรได้รับ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Whereas now you are going to have to earn that right.คุณสมควรได้รับสิทธพิเศษนี้ Body of Lies (2008)
Well, congratulations. I mean, you deserve it.ฉันหมายความวว่า ดีใจด้วยเพื่อน นายสมควรได้รับมันแล้ว Marley & Me (2008)
Maybe we're not supposed to sleep so well.บางทีเราก็ไม่สมควรได้รับมัน Doubt (2008)
I don't even deserve a weekend here alone to think after you've pulled a 180 on me?ฉันไม่สมควรได้รับวันสุดสัปดาห์ อยู่คนเดียวเพื่อใช้ความคิด ...หลังจากที่คุณทิ้งเงินไว้ 180 อัฟกาฯให้ฉันหรือ? Nights in Rodanthe (2008)
I want you to know that you deserve it. You hear me?แม่อยากให้ลูกรู้ว่าลูกสมควรได้รับมัน ได้ยินที่แม่บอกมั้ย? Nights in Rodanthe (2008)
Wait a minute. I don't deserve this.รอสักครู่ ผมไม่สมควรได้รับนี้ Revolutionary Road (2008)
You're always so wonderfully definite on the subject of what you do and don't deserve.คุณอยู่เสมอเพื่อให้ชัดเจนอย่างน่าพิศวง ในเรื่องของสิ่งที่คุณทำและไม่สมควรได้รับ Revolutionary Road (2008)
Still, maybe you deserve each other.ยังคงบางทีคุณอาจสมควรได้รับซึ่งกันและกัน Revolutionary Road (2008)
I don't deserve these accolades.ฉันไม่สมควรได้รับคำสรรเสริญ Loyal and True (2008)
Why should i? He doesn't deserve it.ทำไมต้องเป็นผม เขาไม่สมควรได้รับหรอก Boxed In (2008)
Well, if anybody's gonna kill me tonight... it should be you, you deserve it.ถ้า จะมีใครฆ่าฉันคืนนี้... นายสมควรได้รับมัน. I Love You, Beth Cooper (2009)
You've earned it.นายสมควรได้รับ I Love You, Beth Cooper (2009)
I'm reserving judgment.ผมสมควรได้รับความยุติธรรม Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
You get what you deserve.แกจะได้รับในสิ่งที่สมควรได้รับ Drag Me to Hell (2009)
He was an honest man, and he didn't deserve any of what happened to him.เขาเป็นคนซื่อสัตย์และเขาไม่สมควรได้รับสิ่งที่เกิดขึ้นแก่เขา. District 9 (2009)
They deserve justice.พวกเขาสมควรได้รับความยุติธรรม I Lied, Too. (2009)
I deserve it.ผมสมควรได้รับ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
The man deserves his passport to freedom.ชายที่สมควรได้รับ บัตรผ่านสู่อิสรภาพ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
You deserve a taste of the sweet life, man.นายสมควรได้รับ รสชาดอันแสนหวานของชีวิต, เพื่อน Chuck Versus the Third Dimension (2009)
You, my son, who returned her shall have this honor.เจ้า ลูกชายข้า เป็นคนจับเธอได้ เจ้าสมควรได้รับเกียรตินี้ Ninja Assassin (2009)
and that they deserve to be despised and hated?และนั่นพวกมันสมควรได้รับ การเหยียดหยามและเกลียดชัง Invitation Only (2009)
You've earned it.พวกคุณสมควรได้รับมัน Double Blind (2009)
Just try and focus on getting better, okay.ตอนที่คุณบอกว่าผมสมควรได้รับอะไร ABQ (2009)
What you said in the desert.ผมสมควรได้รับสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่าง ABQ (2009)
I have it coming.ฉันสมควรได้รับสิ่งนี้ 4 Days Out (2009)
How did anything that happened today serve anyone at all?สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้คือสิ่งที่ใครสมควรได้รับเหรอ A Shade of Gray (2009)
It sounds like what he deserves.ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เขาสมควรได้รับ The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
- He deserves what he's making.เขาสมควรได้รับเงินก้อนโตจากงานที่ทำ In a World Where the Kings Are Employers (2009)
I thought you just said that she was-- she is annoying, and I hide when she knocks on my door, but she does not deserve for you to be wrecking her marriage.-ฉันคิดว่าเธอเพิ่งพูดว่าเธอ-- เธอน่ารำคาญ และฉันหลบทุกครั้งที่เธอมาเคาะประตูบ้าน แต่หล่อนก็ไม่สมควรได้รับสิ่งที่เธอทำลายชีวิตการแต่งงานของหล่อน Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
Other people deserved more than I did.มีอีกหลายคนสมควรได้รับมันมากกว่าฉันอีก The Grandfather (2009)
And I promise I will earn my keep.โอเค ผมสัญญาว่า\จะรักษาสิ่งสมควรได้รับ Chuck Versus the Beefcake (2009)
And if it felt good I probably didn't deserve it.และถ้ามันดี ผมก็ไม่สมควรได้รับมัน Scratches (2009)
Hey. Do you think Jandi deserves such a gift?พวกเธอ คิดว่า กึม จัน ดี สมควรได้รับของสิ่งนี้มะ? Episode #1.12 (2009)
Sorry, not till you've earned it.เสียใจด้วย คุณยังไม่สมควรได้รับมัน Never Let Me Go (2009)
I mean, you deserve that. - Great.ฉันหมายถึง คุณสมควรได้รับมัน ยอดเยี่ยม Chuck Versus the Predator (2009)
You've earned it.คุณสมควรได้รับ Chuck Versus the Colonel (2009)
Gossip Girl is going down.- พวกเธอสมควรได้รับมันแล้ว The Goodbye Gossip Girl (2009)
I don't deserve it.หนูไม่สมควรได้รับมัน The Wrath of Con (2009)
And you deserve yours.แล้วเธอก็สมควรได้รับคำตอบของธอ The Wrath of Con (2009)
She hardly deserves mercy.หล่อนไม่สมควรได้รับเมตตา Timebomb (2009)
I don't deserve it.ฉันไม่สมควรได้รับมัน I Will Rise Up (2009)
Yeah, i can understand what reasonable women want because i am one of those women.ค่ะ ฉันสามารถเข้าใจสิ่งที่ผู้หญิงสมควรได้รับ\ เพราะฉันก็เป็นหนึ่งในหญิงพวกนั้น The Pickle Jar (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
golden calf(n ) สิ่งที่ได้รับการยกย่องหรือสักการะ ทั้งๆที่ไม่สมควรได้รับการยกย่อง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call for[PHRV] สมควรได้รับ, See also: ควรได้
deserve of[PHRV] สมควรได้รับจาก
fringe benefit[N] สิ่งที่ลูกจ้างสมควรได้รับนอกจากค่าจ้างหรือเงินเดือน
deserve[VT] สมควรได้รับ, See also: ควรค่าแก่การได้รับ, คู่ควร, Syn. merit, earn, rate, warrant
deserve[VI] สมควรได้รับ, See also: ควรค่าแก่การได้รับ, คู่ควร, Syn. merit, earn, rate, warrant
deserved[ADJ] ซึ่งสมควรได้รับ, See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร, Syn. earned, merited
deservedly[ADV] อย่างที่สมควรได้รับ
deserving[ADJ] ซึ่งสมควรได้รับ, See also: ซึ่งสมควรแล้ว, ซึ่งคู่ควร, Syn. earned, merited
due[N] สิ่งที่สมควรได้รับ
earn[VT] ได้รับ, See also: สมควรได้รับ, Syn. deserve
get a good run for one's money[IDM] ได้สิ่งที่คาดหวังหรือสมควรได้รับ
poetic justice[IDM] กรรมตามทัน, See also: สมควรได้รับ
worthy of the name[IDM] สมควรแก่การเรียกเช่นนั้น, See also: สมควรได้รับ
laureate[N] ผู้สมควรได้รับเกียรติยศ
merit[VT] ควรได้รับ, See also: สมควรได้รับ, คู่ควรกับ, Syn. be worth, warrant, justify, deserve
meritorious[ADJ] ซึ่งมีความดีความชอบ, See also: ซึ่งสมควรได้รับรางวัล, ซึ่งควรได้รับการยกย่อง, น่าสรรเสริญ, Syn. praiseworthy, honorable
meritoriously[ADV] อย่างสมควรได้รับความดีความชอบ
merization[ADJ] ซึ่งคู่ควร, See also: ซึ่งสมควรได้รับ, Syn. deserving
serve one right[IDM] สมควรได้รับโทษ, See also: เหมาะสม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deserved(ดิเซิร์ฟวดฺ') adj. ซึ่งสมควรได้รับ,ดีสม,สมควรแล้ว, See also: deservedness n.
deserving(ดิเซิร์ฟ'วิง) adj. ซึ่งสมควรได้รับ (รางวัล,การชมเชย,ความช่วยเหลือ), See also: deservingness n., Syn. worthy
earn(เอิร์น) v. หาได้,หามาได้,ได้กำไร,ได้รับ,สมควรได้รับ,มีรายได้,อยากได้,ปรารถนา, See also: earner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
deserve(vt) สมควรได้รับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top