ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*บารมี*

   
90 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บารมี, -บารมี-
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ฌาณ (n ) ฌาณ หรือ อธิจิต(supraconscious) เป็นจิตที่เป็นที่สุดของปัญญา คือความรู้ชัดธรรมชาติของมนุษย์ว่านี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(คือความรู้มรรค 8 การคิดปฏิบัติเพื่อดับทุกข์) เป็นจิตที่อยู่เหนือและสามารถ ควบคุมหรือข่ม ได้ทั้งจิตสำนึก(consious) และจิตใต้สำนึก(subconsious) ซึ่งเป็นความรู้ที่สูดของวิญญาณคือความรู้แจ้งของธรรมชาติของมนุษย์ว่า นี้สุข นี้ทุกข์ นี้มิใช่ทุกข์ มิใช่สุข อธิจิตใช้สำหรับดับกิเลส ซึ่งสามารถทำให้เกิดนิมิตขึ้นมาได้ เพื่อดับกิเลสในเวลาที่เกิดกิเลสขึ้น พระผู้มีพระภาค(พระพุทธเจ้า)ได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ไว้ในพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์๑๐. วิตักกสัณฐานสูตรว่าด้วย อาการแห่งวิตก การเรียกอธิจิตของตนเอง ถ้าไม่มีพรสวรรค์หรือบารมีที่สะสมมาแต่ปางก่อน จะเรียกไม่ได้ เพราะจิตยังไม่มั่นคงพอ จะต้องเรียนรู้และทำความเพียรที่ทนได้ยาก ฝึกฝน จนเกิดความชำนาญ ซึ่งข้าพเจ้ามีความสามารถที่จะให้คนทั่วไปเรียกอธิจิตของตนเองได้ เช่นให้ผู้ป่วยเรียกอธิจิตของเขาออกมารักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งทางกายและใจของเขาที่เป็นอยู่ โดยสั่งให้จิตของเขาตกอยู่ในภาวะภวังค์ ด้วยการสั่งระงับจิตหยาบที่ทำให้เขาเกิดโรคทั้งทางกายและทางใจ เพื่อเขาจะได้มีจิตที่มั่นคงถึงอธิจิตแล้วสั่งยาหรือภูมิต้านทานในตัวของเขาออกมารักษาโรค ซึ่งได้ผลดีกว่าแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือกวิธีอื่น นี่คือประโยชน์จากการเรียกหรือฝึกเรียกอธิจิตของตนเอง ซึ่งพระพุทธเจ้าสามารถเรียก Stem cell ในพระวรกายของพระองค์ออกมารักษาโรคได้นานมาแล้วหรือมากกว่า 2554 ปี ส่วนนักวิทยาศาสตร์พึ่งจะมาค้นพบวิธีใช้ Stem cell รักษาบางโรคเมื่อ 50 ปีมานี้เอง การรักษายังมีข้อบ่กพร่องและเงื่อนไขในการรักษาเพื่อจะได้ผลลัพท์จนเป็นที่น่าพอใจของแพทย์อยู่อีกมาก แต่วิธีของพระพุทธองค์ไม่มีเงื่อนไข ถ้าคนป่วยสามารถเรียกอธิจิตของตนเองได้ ข้าพเจ้าได้ใช้อธิจิตรักษา โรคปวดตามอวัยวะและโรคหวัดป่วยของข้าพเจ้าเอง และรักษาโรคปวดและอัมพาลให้กับคนป่วยแล้วหลายราย ซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจของข้าพเจ้าและของคนป่วย

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สรรเสริญพระบารมี (name ) Glorify His Prestige
See also: S. Royal anthem,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บารมี[N] popularity, See also: merit, virtue, Example: การได้มีโอกาสสร้างบุญกุศล สร้างบารมีนั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐยิ่ง, Thai definition: คุณความดีที่ได้บำเพ็ญมา, คุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่
บารมี[N] ten virtues, Syn. ทศบารมี, Thai definition: คุณความดีที่ควรบำเพ็ญมี 10 อย่าง คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ (การออกจากกาม คือ บวช) ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฏาน เมตตา อุเบกขา
บารมี[N] prestige, See also: influence, grandeur, Syn. อำนาจ, อานุภาพ, เดชฤทธิ์, อิทธิพล, Example: ทุกวันนี้แม้เขาจะลดบทบาทไปมาก แต่บารมีและความยอมรับในความเป็นสุภาพบุรุษยังมีอยู่, Thai definition: อำนาจวาสนา, ความเป็นใหญ่
คู่บารมี[ADJ] majestic, See also: august, grand, Example: ช้างเผือกคู่บารมีของในหลวงมีหลายเชือก
ทานบารมี[N] height of liberality, See also: height of generosity, Syn. ทาน, การให้ทาน, Example: ผู้ที่มีทานบารมีมาก ย่อมมีพวกพ้องมากเป็นธรรมดา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
บุญบารมี[N] charisma, Example: การสร้างความดีแบบพระภิกษุองคุลีมาน นับว่าเป็นการสั่งสมบุญบารมีเพื่อชาติภพต่อไป, Thai definition: คุณงามความดีซึ่งได้บำเพ็ญมาทำให้ยิ่งใหญ่
บำเพ็ญบารมี[V] perform meritorious acts, Example: พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งสิ้นมาแล้วในชาติต่างๆ สิบชาติ, Thai definition: ทำบารมีให้เต็มที่หรือให้เพิ่มพูนขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คู่บารมีน. ผู้ที่เคยร่วมสร้างบุญบารมีกันมาก่อนและมาสนับสนุนเกื้อกูลกันในปัจจุบัน, สิ่งประดับบารมี.
คู่บุญบารมีน. ผู้ที่เคยร่วมสร้างบุญกุศลกันมาในชาติก่อนและมาสนับสนุนเกื้อกูลกันในปัจจุบัน เช่น พระนางมัทรีเป็นคู่บุญบารมีของพระเวสสันดร.
ทานบารมี(ทานนะ-) น. คุณความดีที่ควรบำเพ็ญ คือ ทาน.
บ่มบารมีก. บำเพ็ญบารมีให้สมบูรณ์, สั่งสมอบรมบารมีให้สมบูรณ์.
บารมี(-ระมี) น. คุณความดีที่ควรบำเพ็ญมี ๑๐ อย่าง คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ (การออกจากกาม คือ บวช) ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิฏฐาน เมตตา อุเบกขา เรียกว่า ทศบารมี
บารมีคุณความดีที่ได้บำเพ็ญมา, คุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ่, เช่นว่า ชมพระบารมี พระบารมีปกเกล้าฯ พ่ายแพ้แก่บารมี.
หมดวาสนาบารมีก. หมดอำนาจ.
หมดอำนาจ, หมดวาสนาบารมีก. สิ้นอำนาจวาสนา, หมดบุญ ก็ว่า.
กฤดาธิการ(กฺริดาทิกาน) น. บารมีอันยิ่งใหญ่ที่ทำไว้.
กฤดาธิการ(กฺริดาทิกาน) ว. มีบารมีอันยิ่งใหญ่ที่ทำไว้. (ส.; ป. กตาธิการ), ในบทกลอนใช้เป็น กฤดา หรือ กฤดาการ ก็มี.
กฤดา, กฤดาการ(กฺริดา, กฺริดากาน) น. บารมีอันยิ่งที่ทำไว้ (กร่อนมาจาก กฤดาธิการ) เช่น ทรงพระกฤดาเดชานุภาพยิ่งทวีขึ้น (พงศ. อยุธยา), ผู้ใดมีบุญญากฤดาการ (เสภาสุนทรภู่).
กำไรว. ยิ่ง, เกิน, เช่น ทรงบำเพ็ญบารมีสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัป.
จริยาปิฎกน. ชื่อคัมภีร์ที่ว่าด้วยการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในชาติที่ล่วงแล้ว รวมอยู่ในขุทกนิกายแห่งสุตตันตปิฎก.
ทัศ ๒ว. ครบ, ถ้วน, เช่น บารมี ๓๐ ทัศ.
บ่มโดยปริยายหมายความว่า สั่งสมอบรมให้สมบูรณ์ ในคำว่า บ่มบารมี บ่มนิสัย.
บรมัตถ์ชื่อพระอภิธรรมปิฎก เรียกว่า บรมัตถ์, และยังใช้นำหน้าศัพท์ เช่น บรมัตถ-บารมี บรมัตถประโยชน์.
บำเพ็ญก. ทำให้เต็มบริบูรณ์, เพิ่มพูน, (มักใช้ในเรื่องเกี่ยวกับศาสนา) เช่น บำเพ็ญบุญ บำเพ็ญบารมี
ใบบุญน. อำนาจหรือบุญบารมีของผู้อื่นที่ช่วยปกป้องคุ้มครอง เช่น พึ่งใบบุญผู้ใหญ่.
ประดับก. ตกแต่งให้งามด้วยสิ่งต่าง ๆ มีสร้อย แหวน เป็นต้น เช่น ประดับเหรียญตรา ประดับอาคารสถานที่ ประดับโคมไฟ, โดยปริยายหมายความว่า ประกอบ, เพิ่ม, เช่น ประดับบารมี.
ปารมี(ปาระ-) น. บารมี.
ปารเมศน. บารมี.
ไปยาลน. เครื่องหมายละคำ รูปดังนี้ ฯ เรียกว่า ไปยาลน้อย สำหรับละคำที่ประกอบคำหน้า เช่น กรุงเทพฯ โปรดเกล้าฯ, รูปดังนี้ ฯลฯ หรือ ฯเปฯ เรียกว่า ไปยาลใหญ่ สำหรับละข้อความข้างท้าย เช่น ในป่ามีช้าง เสือ ลิง ค่าง ฯลฯ อ่านว่า “ละ”, หรือละข้อความในระหว่าง เช่น เพลงสรรเสริญพระบารมีว่า ข้าวรพุทธเจ้า ฯลฯ ดุจถวายชัย ชโย อ่านว่า “ละถึง”, เปยยาล ก็เรียก.
พึ่ง ๑ก. อาศัย เช่น พึ่งบารมีคนอื่น, พักพิง เช่น ไปพึ่งเขาอยู่, ขอความช่วยเหลือ เช่น หนีร้อนมาพึ่งเย็น.
เพิ่มพูนก. เติมให้มากยิ่งขึ้น, เสริมให้มากยิ่งขึ้น, เช่น เพิ่มพูนศรัทธา เพิ่มพูนบารมี.
โพธิสมภารน. บุญบารมีของพระมหากษัตริย์.
ไม้ร่มนกจับน. ผู้มีวาสนาย่อมมีคนมาพึ่งบารมี.
ไม้ล้มเงาหายน. คนที่เคยมีวาสนาเมื่อตกตํ่าลงผู้ที่มาพึ่งบารมีก็หายหน้าไป.
วาสนา(วาดสะหฺนา) น. บุญบารมี, กุศลที่ทำให้ได้รับลาภยศ, เช่น เด็กคนนี้มีวาสนาดี เกิดในกองเงินกองทอง, มักใช้เข้าคู่กับคำ บุญ หรือ บารมี เป็น บุญวาสนา หรือ วาสนาบารมี เช่น เป็นบุญวาสนาของเขา เขาเป็นคนมีวาสนาบารมีมาก.
สั่งสมก. สะสม, รวบรวมให้เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ, เช่น พระโพธิสัตว์สั่งสมบารมี.
เสี่ยง ๔ก. ตั้งจิตอธิษฐานใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องเสี่ยงเพื่อทราบความเป็นไปในอนาคตของตนหรือผู้อื่น, ถ้าใช้เทียนเสี่ยง เรียกว่า เสี่ยงเทียน, ถ้าใช้ดอกบัวเสี่ยง เรียกว่า เสี่ยงดอกบัว, โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น เสี่ยงบุญ เสี่ยงบารมี เสี่ยงโชค เสี่ยงวาสนา.
หมดบุญก. สิ้นอำนาจวาสนา, หมดอำนาจ หรือ หมดวาสนาบารมี ก็ว่า
อภินิหารน. อำนาจแห่งบารมี, อำนาจบุญที่สร้างสมไว้, อำนาจเหนือปรกติธรรมดา.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coattailsผู้อาศัยบารมีนักการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
charismatic authorityอำนาจบุญบารมี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paramitas (Buddhism)บารมี (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thy rod and Thy staff they comfort me"พระบารมีให้ข้าปลอดโปร่งใจ The Legend of 1900 (1998)
Well, of course, Your Majesty. I'm sure they are content and proud.พะย่ะค่ะ ราษฎรปลื้มพระบารมี The Man in the Iron Mask (1998)
Those guys like to carry hunting knives and stuff for show.คนพวกนี้ชอบพกมีดเพื่ออวดบารมี Unbreakable (2000)
You're like a baby who after ten starving days has found his mother's breast.เหมือนทารกมีบารมีตกยาก ที่ได้เจอแม่บังเกิดเกล้าในท้ายที่สุด Art of Seduction (2005)
You are in luck! You're a good-luck talisman.พี่ชายมีวาสนา บารมีค้ำจุน Art of Seduction (2005)
There are thousands of people waiting outside the palace to catch a glimpse of the royal coupleประชาชนนับล้านรอคอยพระราชวงศ์ทั้งสองออกมาจากพระราชวังเพื่อที่ชมพระบารมี Episode #1.3 (2006)
Yeah, thanks to Daddy and his alumni connections.เออ เพราะบารมีและเส้นก๋วยจั๊บของท่านเอง American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
A very powerful man in his day.เขาบารมีเยอะมากในยุคนั้นนะ Quantum of Solace (2008)
Thanks to my parents, I can enjoy without having to work hard.ฉันไม่ต้องการอาศัยบารมีของครอบครัว Episode #1.3 (2009)
And you'd rather die than lose all the respect that you've earned in here.และคุณขอยอมตายดีกว่าที่จะสุญเสียความยำเกรง ที่คุณสะสมบารมีเอาไว้ในคุกนี้ Episode #1.2 (2010)
If you hope to redeem yourself in my eyes, you will look at these remains and tell me exactly what it is that you missed.- ถ้าคุณคิดว่าจะมากู้ชื่อเสียงคืน ภายใต้บารมีของฉันแล้วละก็ คุณจะต้องกลับไปมองซากพวกนี้ และคุณต้องกลับมาบอกฉัน ให้ชัดเจน ว่าคุณพลาดอะไรไป The Couple in the Cave (2010)
I'd rather die in the mud with those men, than live forever as a God.ที่มนุษย์มีตัวตนอยู่ได้ ก็เนื่องจากบารมีของข้า Clash of the Titans (2010)
He was missing that spark you look for in a man.เขาไม่มีบารมีที่ควรมีในตัวผู้ชาย The Hangover Part II (2011)
You have to be majestic. You have to be dignified.คุณจะต้องมีบารมี คุณจะต้องสง่างาม Hop (2011)
Two men fighting for the same piece of earth.ผู้เยาว์วัยและมากบารมี กับเลนเนิร์ด "มนุษย์องุ่นแห้ง" ร็อดริเกซ Intro to Political Science (2011)
To prove his or her merit,เพื่อทดสอบบุญบารมี I Fought the Fae (and the Fae Won) (2011)
Besides, the prestige and salary bump can't hurt.อีกอย่าง, บารมีกับเงินเดือน ที่พุ่งชน ไม่ได้ทำให้ต้องเจ็บ Those Kinds of Things (2011)
If you're gonna be a trophy husband for a rich wife, you might want to watch your waistline.ถ้าจะเป็นสามีประดับบารมี ให้เมียเศรษฐี นายอาจต้องควบคุมน้ำหนักนะ The Roommate Transmogrification (2011)
You need charisma.เเกขาดบารมี The Green Hornet (2011)
You know, it's time for me to gain some charisma.ถึงเวลาแล้ว... ที่ฉันจะ... เบ่งบารมี The Green Hornet (2011)
Don't you know the entire town kind of hates us?งานเต้นรำเป็นการแสดงถึงอำนาจบารมี Dark Shadows (2012)
Yet another kingdom falls to your glory.อีกหนึ่งดินแดนแล้วสินะ ที่พังพินาศด้วยบารมีของพระองค์ Snow White and the Huntsman (2012)
There's someone much bigger behind him.ต้องมีใครสักคนที่มากบารมี อยู่เบื้องหลังเป็นแน่ The Four (2012)
He thinks there's someone more powerful behind him.ต้องมีใครบางคนที่มีบารมี อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ The Four (2012)
Someone more powerful?คนที่มีบารมีงั้นเหรอ The Four (2012)
He's all about the Gentleman's "C"s.เขาน่ะได้แค่พอผ่านตลอดเพราะบารมีพ่อ New Car Smell (2012)
Yeah, I guess Gentleman's "C"s don't get you there anymore.จริงค่ะ และหนูคิดว่าไอ้เรื่องบารมีเนี่ย คงไม่ทำให้ใครเข้าเยลได้ New Car Smell (2012)
Hate to say it, but this is what happens when a group of people blindly follows a charismatic, golden-throated leader.ไม่อยากพูดหรอกนะ แต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เวลาผู้คนเชื่อฟังผู้นำที่มีบารมี และฝีปากเป็นเลิศอย่างสนิทใจ Alternative History of the German Invasion (2013)
Bunch of pseudo-intellectual glorified trophy wives.ก็กลุ่มคนฉลาดปลอม ๆ เมียประดับบารมีสามี Reasonable Doubt (2013)
To the ancient Romans, the majestic ringed planet Saturn was not a real place, not a world, but a God King, a son of the marriage of heaven and earth, the God of lead.เพื่อชาวโรมันโบราณ ดาวเคราะห์วงแหวนดาวเสาร์ คู่บารมีไม่ได้เป็นสถานที่จริง ไม่ใช่โลก แต่พระเจ้ากษัตริย์ The Clean Room (2014)
Then, by the grace of the ancient gods, the beasts stoppedจากนั้นด้วยบารมีของเทพเจ้าบรรพกาล อสูรร้ายหยุดเคลื่อนไหว The Great Wall (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
เพลงสรรเสริญพระบารมี[n. prop.] (Phlēng Sansoēn Phra Bāramī) EN: Royal anthem (of Thailand)   
ประดับบารมี[v. exp.] (pradap bāramī) EN: enhance one's status ; embellish one's status   
ทานบารมี[n.] (thānnabāramī) EN: height of liberality ; height of generosity   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luster[N] ความรุ่งโรจน์, See also: ความเลืองชื่อลือนาม, บารมี, เกียรติศักดิ์, Syn. excellence, glory, spendor
potentiate[VT] เสริมบารมี, See also: เพิ่มอำนาจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anthem(แอน' เธม) n. เพลงสดุดี, เพลงสวด, เพลงชาติ, เพลงสรรเสริญพระบารมี,เพลงสรรเสริญที่ร้องโดยคนหลายคน. -vt. สดุดีด้วยเพลงดังกล่าว, Syn. hymn, song,psalm, chant)
blessing(เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย, Syn. grace,benediction
cathedral(คะธี'ดรัล) n. โบสถ์ใหญ่ adj. เกี่ยวกับโบสถ์ใหญ่,เกียรติคุณ,บารมี,เป็นทางการ
halo(เฮ'โล) n. รัศมี,ทรงกลด,บารมี,บุญวาสนา,ความรุ่งโรจน์,วงแหวนรอบหัวนม. vt. ล้อมรอบด้วยทรงกลด. vi. กลายเป็นทรงกลด, Syn. nimbus
prestige(เพรสทิจฺ') n. ชื่อเสียง,เกียรติคุณ,เกียรติศักดิ์,เกียรติภูมิ,ศักดิ์ศรี,บารมี adj. มีชื่อเสียง, Syn. reputation,weight

English-Thai: Nontri Dictionary
glory(n) ชื่อเสียง,บารมี,ความสว่างจ้า,รัศมี,ความรุ่งโรจน์,ความรุ่งเรือง
halo(n) แสงเป็นวงกลม,รัศมี,บารมี,บุญบารมี,วาสนา
influence(n) อิทธิพล,บารมี,อำนาจ,การโน้มน้าว
prestige(n) ชื่อเสียง,อิทธิพล,ศักดิ์ศรี,บารมี,รัศมี,เกียรติยศ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top