Search result for

*จ๋อ*

(154 entries)
(0.0256 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จ๋อ, -จ๋อ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จ๋อ[N] monkey, See also: chimp, ape, Syn. ลิง, อ้ายจ๋อ, Count unit: ตัว, Thai definition: คำที่ใช้เรียกลิงหรือเด็กที่ซนอย่างลิง
จ๋อ[ADV] really, See also: extremely, exceedingly, Syn. มาก, จริงๆ, Example: ความรักของหนุ่มสาวคู่นี้กำลังหวานจ๋อย, Thai definition: คำแต่งคำ เหลือง หรือ หวาน ให้รู้ว่าเหลืองหรือหวานจริงๆ
จ๋อ[V] poke one's nose into other affair, See also: intrude, dare, meddle, interfere, Syn. เสนอหน้า, เจ๋อเจอะ, สะเออะ, Example: เขาเจ๋อไปหาท่านนายกรัฐมนตรี, Thai definition: เสนอหน้าเข้าไปในสถานที่ไม่สมควรเมื่อเขาไม่ต้องการหรือมิได้เรียกหา
หน้าจ๋อ[V] pale, Syn. หน้าสลด, จ๋อย, Ant. หน้าระรื่น, หน้าบาน, Example: เขาหน้าจ๋อย เมื่อแม่ไม่อนุญาตให้ไปเที่ยวกับเพื่อน, Thai definition: มีสีหน้าสลด, มีสีหน้าซีดเซียว
ประจ๋อประแจ๋[V] flatter, See also: curry favour with, fawn on, toady, make up to, Syn. ประจบประแจง, ฉอเลาะ, ออเซาะ, Example: เขาประจ๋อประแจ๋เธอจนเธอขัดเขาไม่ได้
ปั้นจิ้มปั้นเจ๋อ[V] suck up to, See also: play the toady, be sycophantic, servile flatter, Syn. เสนอหน้า, Example: อย่ามาปั้นจิ้มปั้นเจ๋ออยู่ตรงนี้จะไปไหนก็ไปผู้ใหญ่เขาจะคุยกัน, Thai definition: เสนอหน้าเข้าไปรับใช้เป็นเชิงประจบ
ปั้นจิ้มปั้นเจ๋อ[V] suck up to, See also: play the toady, be sycophantic, servile flatter, Syn. เสนอหน้า, Example: อย่ามาปั้นจิ้มปั้นเจ๋ออยู่ตรงนี้จะไปไหนก็ไปผู้ใหญ่เขาจะคุยกัน, Thai definition: เสนอหน้าเข้าไปรับใช้เป็นเชิงประจบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระจองหง่อง, กระจ๋องหง่องว. ซึมเซา, หงอยเหงา.
กระจ้อน ๑น. ชื่อกระรอกชนิด Menetes berdmorei (Blyth) ในวงศ์ Sciuridae ขนสีนํ้าตาล มีลายสีดำและนํ้าตาลอ่อนตามยาวข้าง ๆ ตัว หางเป็นพวง มักวิ่งหากินตามพื้นดิน, จ้อน ก็เรียก.
กระจ้อน ๒ว. แคระ, เล็ก, แกร็น, จ้อน ก็ว่า.
กระจ้อยว. จ้อย, เล็ก, น้อย, เช่น เดินร่อยเรี่ยงามตรูกระจ้อย (ประพาสธารทองแดง).
กระจ้อยร่อยว. จ้อย, น้อย ๆ, เล็กนิด.
กระจ๋อหวอก. เปิด, โจ่งแจ้ง.
จดจ้อง, จด ๆ จ้อง ๆก. ตั้งท่าจะทำแล้วไม่ลงมือทำเพราะไม่แน่ใจ.
จดจ่อก. มีใจฝักใฝ่ผูกพันอยู่.
จ่อ ๑ก. เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปใกล้หรือเกือบจดสิ่งอื่น เช่น เอายาดมจ่อจมูก
จ่อ ๑มุ่งอยู่เฉพาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักใช้เข้าคู่กับคำ จด เป็น จดจ่อ เช่น เขามีใจจดจ่อกับงาน.
จ่อคิวว. ใกล้ถึงลำดับที่จะได้หรือจะเป็น เช่น เขาจ่อคิวขึ้นเป็นหัวหน้า.
จ่อ ๒น. ภาชนะสานชนิดหนึ่ง รูปร่างอย่างกระด้ง มีไส้สานเป็นช่องโค้งอยู่ภายใน ใช้เลี้ยงตัวไหม.
จ้อว. อาการที่พูดหรือคุยเรื่อยไปไม่หยุดปาก เช่น พูดจ้อ.
จ๋อน. คำใช้เรียกลิงหรือเด็กที่ซนอย่างลิง ว่า อ้ายจ๋อ.
จ้อก, จ้อก ๆว. เสียงอย่างเสียงนํ้าที่ไหลตกลงมา.
จ๊อกว. เสียงร้องของไก่เมื่อเวลาเจ็บหรือใกล้จะตาย, เสียงร้องของไก่ชนตัวที่แพ้, โดยปริยายหมายความว่า ยอมแพ้, ใช้ตามสำนวนนักเลงไก่ เพราะไก่ตัวใดร้องจ๊อก ก็แสดงว่าไก่ตัวนั้นแพ้
จ๊อกเสียงท้องร้องเวลาหิว, จ๊อก ๆ ก็ว่า.
จ๊อก ๆว. เสียงอย่างเสียงนํ้าที่ไหลตกลงมาเบา ๆ
จ๊อก ๆเสียงท้องร้องเวลาหิว, จ๊อก ก็ว่า.
จ้อกแจ้กว. เสียงดังเช่นนั้น, เสียงของคนมาก ๆ ที่ต่างคนต่างพูดกันจนฟังไม่ได้ศัพท์.
จ้อกวอกว. ขาวมาก (มักใช้แก่หน้าที่ผัดแป้งไว้ขาวเกินไป).
จ้อง ๑น. ร่ม.
จ้อง ๒ก. เพ่งตาดูหรือมุ่งมองดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น จ้องหน้า, มุ่งคอยจนกว่าจะได้ช่อง, คอยที, เช่น จ้องจับผิด จ้องจะทำร้าย จ้องจะแทง, กิริยาที่เอาปืนหรืออาวุธเล็งมุ่งตรงไปยังสิ่งใดสิ่งหนึ่ง.
จ๋อว. หงอยเหงา, เซื่อง, ไม่กล้า, ไม่คึกคัก.
จ้องเตน. ต้องเต.
จ้องหน่องน. เครื่องทำให้เกิดเสียงเป็นเพลง โดยใช้ปากคาบแล้วกระตุกหรือชักด้วยเชือกให้สั่นดังเป็นเสียงดนตรี.
จ๋อแจ๋ว. เสียงอย่างเสียงเด็กพูด.
จ้อน ๑ดู กระจ้อน ๑.
จ้อน ๒ว. แคระ, เล็ก, แกร็น
จ้อน ๒เฟ็ด, หด, สั้น, ถลกขึ้นสูง, เช่น นุ่งผ้าจ้อน.
จอนจ่อว. อาการนั่งชันเข่าค้อมหลังลง.
จ่อม ๑น. ชื่ออาหารอย่างหนึ่ง ทำด้วยปลาหรือกุ้งตัวเล็ก ๆ หมักเกลือไว้ระยะหนึ่ง แล้วใส่ข้าวสารคั่วป่น ทำด้วยปลาเรียกว่า ปลาจ่อม ทำด้วยกุ้งเรียกว่า กุ้งจ่อม ใช้เป็นเครื่องจิ้ม.
จ่อม ๒ก. หย่อนลง, วางลง, เช่น เอาเบ็ดไปจ่อม จ่อมก้นไม่ลง, จุ่มลง, จม, เช่น ปวงเทพเจ้าตกจม จ่อมม้วย (โคลงตำนานศรีปราชญ์), จอด เช่น ใจจ่อมเจ้า
จ่อม ๒ฟุบ, หมอบ, (ใช้แก่สัตว์ เช่น โค กระบือ).
จ่อมจ่ายก. ค่อยจับจ่าย, จ่ายทีละน้อย.
จ้อมป้อมว. จอมเปาะ.
จ่อยว. ผอม.
จ้อย ๑ว. เล็ก, น้อย, เช่น เรื่องจ้อย.
จ้อย ๒, จ้อย ๆว. คล่อง, ไม่หยุดปาก, ในคำว่า พูดจ้อย หรือ พูดจ้อย ๆ.
จ้อย ๓ว. ไม่ได้วี่แวว, ไร้วี่แวว, เช่น หายจ้อย เงียบจ้อย.
จ๋อย ๑ว. ซีดเซียว, หงอยเหงา, สลด, เช่น หน้าจ๋อย.
จ๋อย ๒ว. คำแต่งคำ เหลือง หรือ หวาน ให้รู้ว่าเหลืองหรือหวานจริง ๆ เช่น เหลืองจ๋อย หวานจ๋อย.
จ๋อย ๓, จ๋อย ๆว. คล่อง, ไม่หยุดปาก, เช่น พูดจ๋อย พูดจ๋อย ๆ.
จิงจ้อน. ชื่อไม้เถาหลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Convolvulaceae เช่น จิงจ้อขาว จิงจ้อเหลี่ยม หรือจี๋จ้อ [ Operculina turpethum (L.) Silva Manso] ลำต้นเป็นเหลี่ยมหรือมีครีบ ดอกสีขาว จิงจ้อใหญ่ จิงจ้อเหลือง หรือจิงจ้อขน [ Merremia vitifolia (Burm. f.) Hallier f.] ลำต้นกลม มีขนมาก ดอกสีเหลือง, ทั้ง ๒ ชนิดรากใช้ทำยาได้.
จี๋จ้อดู จิงจ้อ.
เจ่อก. อาการที่ปากบวมยื่นออกมาหรือมีลักษณะเช่นนั้น.
จ๋อ, เจ๋อเจ๊อะก. เสนอหน้าเข้าไปในสถานที่ไม่สมควรเมื่อเขาไม่ต้องการหรือมิได้เรียกหา.
ใจจดใจจ่อว. มุ่งอยู่, เป็นห่วงอยู่.
ประจ๋อประแจ๋ว. กะหนอกะแหน, ฉอเลาะ, อาการที่พูดเอาอกเอาใจหรือประจบประแจง.
ประจิ้มประจ่องก. หยิบหย่ง, ดัดจริตกรีดกราย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Maoismลัทธิเหมาเจ๋อตง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Rope!ทหารจ๋อ... Beneath the Planet of the Apes (1970)
There's gotta be an answer.ลิงจ๋อเป็นใหญ่เหนือมนุษย์ มันต้องมีคําตอบซิ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Get him! Over there!ทหารจ๋อ... Beneath the Planet of the Apes (1970)
Except for the red sock, which is still red.เว้นแต่เจ้าถุงเท้าสีแดงนั่น ที่มันยังแดงแจ๋อยู่ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Spank you, Helpy Helperton.ขอบใจนะ ไอ้เจ๋อ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
"This will not be an easy mission... monkeys slow the expedition.""งานนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะคุณจ๋อมาทำให้คุณหงุดหงิด" Jumanji (1995)
Look at you.จ๋อเข้ามาพ่อจะสอยให้ร่วง Nothing to Lose (1997)
Under the control of Mao Tse-tung--ภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตุง Seven Years in Tibet (1997)
From his headquarters in Peking... the Chairman, Mao Tse-tung, was triumphantly proclaimed leader... of the new People's Republic of China.จากสำนักงานใหญ่ที่ปักกิ่ง ประธานเหมาเจ๋อตุงประกาศชัยชนะ เหนือตำแหน่งผู้นำ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแห่งใหม่ Seven Years in Tibet (1997)
See you later, loser.ไปก่อนนะเจ้าจ๋อง The Truman Show (1998)
Wipe that sad-ass look off your face before you get us busted!เลิกทำหน้าจ๋อยได้แล้วน่า ก่อนที่เราจะถูกจับได้ The Butterfly Effect (2004)
Who's the loser they're beating up?แล้วอีตาจ๋องนี่ใครคะ ที่โดนซ้อมเนี่ย Saving Face (2004)
Here you go. Monkey. Hey.เอาล่ะนะ เจ้าจ๋อ แกชอบไหม Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Would you like some juice? There's an ape in my house.คุณจะรับน้ำส้มไหมครับ บ้านผมมีเจ้าจ๋ออยู่ด้วย Mr. Monk and the Panic Room (2004)
I have an ape in my house.ผมมีเจ้าจ๋ออยู่ในบ้านด้วย Mr. Monk and the Panic Room (2004)
Stop brooding about it. Man. The gaffer does that to everyone.เลิกทำหน้าจ๋อยซะที บอสก็เฉ่งทุกคนแหละ Goal! The Dream Begins (2005)
And that second goal has really knocked the stuffing out of the fans.ประตูที่ 2 ทำเอาแฟนสาลิกาดง จ๋อยไปตามๆกัน Goal! The Dream Begins (2005)
An undead monkey.จ๋อ.. ฆ่าไม่ตาย Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I said don't rush me, bitch!บอกว่าอย่าเจ๋อ Gridiron Gang (2006)
What happened to my little birdie?โอ้ว.. พี่เบิร์ดของฉัน เป็นไรทำไมจ๋อยจัง Big Momma's House 2 (2006)
Look,i'll handle this one without the nsa,thank you.- งานนี้เอ็นเอสเอไม่ต้องเจ๋อ Chuck Versus the Imported Hard Salami (2007)
So what's the problem?แล้วนั่งจ๋องทำไม Stardust (2007)
Good grief.จ๋อยสนิท Alvin and the Chipmunks (2007)
How sweet it is.หวานจ๋อยเลยสิเนี่ย Escape from Dragon House (2008)
You don't need to tell me who sookie is.ไม่ต้องเจ๋อมาบอกหรอกว่าซุกกี้เป็นยังไง Cold Ground (2008)
Hindsight being 20/20, I should have told you sooner what your role was in all of this.มันก็แจ่มแจ้งแดงแจ๋อยู่แล้ว ฉันน่าที่จะได้บอกเธอแต่เนิ่นๆ ว่าบทบาทของเธอเคยถูกกำหนดไว้ให้เป็นอะไร Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
I'd like to kiss you, monkey man.ฉันอยากจูบนายจริงๆเจ้าจ๋อ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
How are the kids handling the old divorce anyways?สองคนก็จ๋อยๆ อยู่นะ บอบบี้เงียบไปเลย Bedtime Stories (2008)
You sitting here alone in this big house without any friends.การนั่งจ๋อยอยู่คนเดียวในบ้านหลังใหญ่โดยไม่มีเพื่อน The Best Thing That Ever Could Have Happened (2009)
She knows me. I know you're in some kind of trouble.เธอรู้จักชั้น ชั้นรู้แกมันเป็นประเภทชอบเจ๋อ The Age of Dissonance (2009)
So take that yale. [chuckles]จ๋อยไปเลยสิมหาวิทยาลัยเยล Advanced Criminal Law (2009)
I couldn't just leave you there looking all pathetic. Take a seat.ทนปล่อยนายจ๋อยอยู่อย่างนั้นไม่ได้หรอก นั่งลงเร็ว Star Trek (2009)
Fliminadifiser?ฟลิ้นสเล่อเจ๋อCloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Fliminubahdibferer?ฟลิ้นละเมอสเล่อเจ๋อCloudy with a Chance of Meatballs (2009)
If we go this way, the Flamidabager should be right down this air shaft.ถ้าเราไปทางนี้ เครื่องฟลินสเล่อเจ๋อ.. น่าจะอยู่ทางรูอากาศนี้พอดี Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
Flint, the Fliminadifiserser's right down there!ฟลิ้นท์.. เครื่องเฟลินสเล่อเจ๋ออยู่นี่เอง! Cloudy with a Chance of Meatballs (2009)
China's home to a thousand treasures hidden after Mao's revolution.จีนเป็นแหล่งที่มีสมบัติที่ถูกซ่อนไว้เป็นพันๆชิ้น หลังจากการปฏิวัติของเหมาเจ๋อตุง The Blind Banker (2010)
We're all in this together as one. Mao tse-tung, right?"เราลงเรือลำเดียวกัน" เหมา เจ๋อ ตุง ใช่ไหม Red Sky at Night (2010)
- Hi, monkey.- หวัดดีเจ้าจ๋อ The Hangover Part II (2011)
Monkey, taste it. What do you think? Is it shiitake?ไอ้จ๋อ ชิมหน่อยซิ เห็ดชิตาเกะป่ะ The Hangover Part II (2011)
Hey, don't stop, monkey, keep doing it.อย่าหยุดนะไอ้จ๋อ จัดไปเน้นๆ The Hangover Part II (2011)
When a monkey nibbles on a penis, it's funny in any language.ลองให้ไอ้จ๋อกัดไอ้จ้อน รับประกันความฮาทุกภาษา The Hangover Part II (2011)
That monkey snorting coke with me all night... jerking me off while I watch Stu fuck with ladyboy.ไอ้จ๋อมันพี้ยากับฉันทั้งคืน ว่าวให้ฉันด้วย ตอนฉันดูสตูบ๊วบกับตุ๊ดตูดบ๊ะ The Hangover Part II (2011)
Stu, Mr. Chow can't whistle. Signal monkey.สตู เฉาเป่าไม่ออก เรียกจ๋อมาซิ The Hangover Part II (2011)
- Hey, monkey!- เฮ้ น้องจ๋อน้อย The Hangover Part II (2011)
They shot the monkey!มันยิงลิงจ๋อ The Hangover Part II (2011)
I'm gonna miss you, monkey.ฉันจะคิดถึงแกนะ จ๋อน้อย The Hangover Part II (2011)
I don't want to pick up your monkey lamps.ชั้นไมอยาก จะรับ ดวงโคมไอ้จ๋อของคุณ เสียใจ! Bridesmaids (2011)
Monkey lamps?โคมไอ้จ๋อ Bridesmaids (2011)
It shorted, and he went ape.มันช็อต จนเขากลายเป็นเจ้าจ๋อ And Then There Were None (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จ๋อ[n.] (jø) EN: monkey   FR: singe [m]
เจอะเจ๊อะ[X] (joe-joe) EN: bold   
จ๋อ[adj.] (jǿi) EN: disconsolate ; dejected   
จ๋อ[adj.] (jǿi) EN: wan   
จ๋อ[adv.] (jǿi) EN: excessively   
จ๊อกกิ้ง[n.] (jǿkking) EN: jogging   FR: jogging [m] (anglic.) ; course à pied [f]
จ่อม[v.] (jǿm) EN: pickle   
จ้อง[v.] (jøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: regarder ; guetter ; se tenir prêt
จ้องดู[v.] (jøngdū) EN: stare ; gaze ; look at   FR: fixer (du regard) ; regarder
จ้องดูหน้า[v. exp.] (jøngdū nā) FR: dévisager
จ้องหาโอกาส[v. exp.] (jøng hā ōkāt) FR: être à l'affût ; guetter l'occasion
จ้องจับผิด[v. exp.] (jøng japphit) EN: watch attentively for a mistake ; be a watchdog   FR: surveiller attentivement
จ้องเขม็ง[x.] (jøng khamēng) EN: stare at ; gaze at ; goggle at ; gawk at ; gape at   
จ้องมอง[v.] (jøngmøng) EN: stare ; gaze ; look at   FR: observer ; surveiller ; fixer du regard
จดจ่อ[v.] (jotjø) EN: concentrate ; pay particular attention to ; be absorbed in   
คุยจ้อ[v. exp.] (khui jø) EN: blabber on   
กระจ้อย[adj.] (krajøi) EN: insignificant ; negligible ; meagre ; little   FR: insignifiant
กระจ้อน[n.] (krajǿn) EN: Indochinese Ground Squirrel   
กระจ้อน[adj.] (krajǿn) EN: short ; small ; undersized   FR: petit
ล่อนจ้อน[adj.] (lǿnjøn) EN: completely naked ; bare ; naked ; nude ; unclothed   FR: nu ; dévêtu ; à poil (fam.)
หน้าจ๋อ[v.] (nājǿi) EN: pale   
นกกระจ้อย[n.] (nok krajøi) EN: flycatcher-warbler   
นกกระจ้อย[n.] (nok krajøi) EN: Old World warbler   
นกกระจ้อยหัวลาย[n. exp.] (nok krajøi hūa lāi) EN: Asian Stubtail   FR: Bouscarle de Swinhoe [f] ; Bouscarle d'Asie [f] ; Bouscarle à queue courte [f]
นกกระจ้อยแก้มเทา[n. exp.] (nok krajøi kaēm thao) EN: Grey-cheeked Warbler   FR: Pouillot à joues grises [m] ; Fauvette à joues grises [f] ; Fauvette-gobemouches à joues grises [f]
นกกระจ้อยเขาสูง[n. prop.] (nok krajøi khao sūng) EN: Russet Bush Warbler   FR: Bouscarle de Mandell [f]
นกกระจ้อยคอดำ[n. exp.] (nok krajøi khø dam) EN: Rufous-faced Warbler   FR: Pouillot à gorge blanche [f] ; Fauvette à face rousse [f] ; Fauvette-gobemouches à gorge blanche [f] ; Pouillot à gorge striée [m]
นกกระจ้อยคอขาว[n. exp.] (nok krajøi khø khāo) EN: Yellow-bellied Warbler   FR: Pouillot à sourcils blancs [m] ; Fauvette des bambous [f] ; Pouillot des bambous [m]
นกกระจ้อยกระหม่อมแดง[n. exp.] (nok krajøi kramǿm daēng) EN: Chestnut-crowned Warbler   FR: Pouillot à couronne marron [m] ; Fauvette à couronne rousse [f] ; Fauvette-gobemouches à couronne marron [f] ; Pouillot à tête rousse [m] ; Pouillot à calotte rousse [m]
นกกระจ้อยเหลืองไพล [n. exp.] (nok krajøi leūang phlai) EN: Aberrant Bush Warbler   FR: Bouscarle jaune et vert [f] ; Bouscarle olive [f]
นกกระจ้อยนักร้อง[n. exp.] (nok krajøi nakrøng) EN: Manchurian Bush Warbler   FR: Bouscarle mandchoue [f] ; Bouscarle de Mandchourie [f] ; Bouscarle à calotte rousse [f]
นกกระจ้อยอกเทา[n. exp.] (nok krajøi ok thao) EN: Spotted Bush Warbler   FR: Bouscarle tachetée [f] ; Fauvette tachetée [f]
นกกระจ้อยป่าโกงกาง[n. exp.] (nok krajøi pā kōngkāng) EN: Acanthizidae   
นกกระจ้อยป่าโกงกาง[n. exp.] (nok krajøi pā kōngkāng) EN: Golden-bellied Gerygone   FR: Gérygone soufrée [f] ; Gérygone à ventre d'or [f]
นกกระจ้อยพันธุ์จีน[n. exp.] (nok krajøi phan Jīn) EN: Chinese Bush Warbler   FR: Bouscarle de Taczanowski [f] ; Fauvette de Chine [f] ; Bouscarle à ventre pâle [f]
นกกระจ้อยพงหญ้า[n. exp.] (nok krajøi phong yā) EN: bush-warbler   
นกกระจ้อยสีน้ำตาล[n. exp.] (nok krajøi sī nāmtān) EN: Brown Bush Warbler   FR: Bouscarle russule [f] ; Fauvette brune [f]
นกกระจ้อยสีไพล[n. exp.] (nok krajøi sī phlai) EN: Pale-footed Bush Warbler   FR: Bouscarle à pattes claires [f] ; Bouscarle à pattes pâles [f] ; Bouscarle de Blanford [f]
นกกระจ้อยใหญ่[n. exp.] (nok krajøi yai) EN: Chestnut-crowned Bush Warbler   FR: Grande Bouscarle [f] ; Bouscarle à couronne [f]
เพ้อเจ้อ[v.] (phoējoē) EN: drivel ; blather ; babble ; prate   FR: délirer ; divaguer
ปลาจ่อม[n. exp.] (plā jǿm) EN: pickled fish   
ทำใจจดจ่อ[v.] (thamjaijotjø) EN: concentrate   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plop[N] เสียงสิ่งของตกน้ำ, See also: เสียงดังจ๋อม
plop[VI] ตกลงน้ำเสียงดังจ๋อม, Syn. thump, thud, splash
plop[VT] ทำให้ตกน้ำเสียงดังจ๋อม, Syn. thump, thud, splash
plop[ADV] (เสียง) ดังจ๋อ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top