Search result for

*ค่อม*

(96 entries)
(0.12 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ค่อม, -ค่อม-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อม[N] Hypomesecs squamosus, Thai definition: ชื่อด้วงปีกแข็งชนิด Hypomesecs squamosus ในวงศ์ Carculionidae ลำตัวยาวประมาณ 1 เซนติเมตร หัวยื่นออกไปเป็นงวงสั้นๆ ตัวและปีกมีสีเขียวเหลือบทอง
ค่อม[ADJ] hunchbacked, See also: humpbacked, Example: พวกพ่อเฒ่าแม่เฒ่าหลังค่อมต้องอาศัยไม้เท้าเพื่อประคองตนเอง, Thai definition: เตี้ยผิดธรรมดาและมีหลังงอ
ค่อม[ADJ] dwarf, See also: diminutive, stunted, hunchbacked, stoop-shouldered, Syn. เตี้ย, Thai definition: ที่มีพันธุ์เตี้ยกว่าธรรมดา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ค่อมว. เตี้ยผิดธรรมดาและหลังงอ เช่น คนค่อม, เรียกหลังที่งอมาก ว่า หลังค่อม
ค่อมที่มีพันธุ์เตี้ยกว่าธรรมดา (ใช้แก่สัตว์หรือต้นไม้) เช่น ช้างค่อม กล้วยหอมค่อม.
ค่อมน. ชื่อแมลงพวกด้วงชนิด Hypomeces squamosus (Fabricius) ในวงศ์ Curculionidae ลำตัวด้านบนโค้งนูน ยาวประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร หัวยื่นออกไปเป็นงวงสั้น ๆ ตัวและปีกสีเขียวเหลือบทอง, ค่อมทอง หรือ ทับเล็ก ก็เรียก.
ค้อมก. น้อมลง, ก้มหลัง, โน้มลง เช่น ไม้ค้อมมีลูกน้อม นวยงาม (โลกนิติ).
ค่อมทองดู ค่อม.
เตี้ยอุ้มค่อมน. คนที่ช่วยเหลือคนที่มีฐานะตํ่าต้อยหรือยากจน ทั้ง ๆ ที่ตนเองก็มีฐานะตํ่าต้อยหรือยากจนเหมือนกัน.
ไม้ป่าค่อมน. ไม้ดัดแบบหนึ่ง ต้นเตี้ย มีกิ่งรอบต้นเป็นพุ่มกลม.
อ้อมค้อมว. วกวน, ลดเลี้ยว, ไม่ตรงไปตรงมา, (ใช้แก่กริยาพูด).
กระทดกระทันว. คด ๆ ค้อม ๆ เช่น ที่เตี้ยค่อมค้อมคดกระทดกระทันนั้นก็มีอยู่มากหลาย (ม. ร่ายยาว มหาพน).
ก้อมว. ค่อม, เตี้ย.
ก่อมก้อว. ค่อม, เตี้ย, เช่น มีเจ่งตาบอดพลาย ก่อมก้อ (โลกนิติ).
กะเอวน. เอว เช่น ถวัดเท้าท่าเตะมวย ตึงเมื่อย หายฮา แก้กะเอวขดค้อม เข่าคู้โขยกโขยง (จารึกวัดโพธิ์), สะเอว หรือ บั้นเอว ก็ว่า.
กุจีน. หญิงค่อม เช่น ทฤษฎีกุจีจิตจำนง (สุธน).
คุ่ม ๒ว. ค่อมน้อย ๆ เช่น หลังคุ่ม, โค้งเข้า, โค้งลง.
เคี้ยก. อยู่ เช่น อันเดียรดาษด้วยเตี้ยเค้าค่อม เคี้ยคอยทวารทุกแห่งแล (ม. คำหลวง ทศพร).
ง้อมว. งํ้า, ค้อม, เช่น กิ่งไม้ง้อมลงเพราะลูกดก.
จอนจ่อว. อาการนั่งชันเข่าค้อมหลังลง.
ช้าง ๒น. ชื่อกล้วยไม้ชนิด Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. ในวงศ์ Orchidaceae กลีบดอกสีขาว มีประสีม่วงหรือแดง กลิ่นหอม พันธุ์ที่กลีบดอกชั้นในมีประที่โคน เรียก ช้างดำ, พันธุ์ที่มีประทั่วทุกกลีบดอก เรียก ช้างกระหรือช้างค่อม พันธุ์ที่กลีบดอกสีขาวสะอาด เรียก ช้างเผือก, พันธุ์ที่กลีบดอกสีแดง เรียก ช้างแดง.
ด้วง ๑น. ชื่อแมลงในอันดับ Coleoptera มีปีก ๒ คู่ ลำตัวและปีกคู่หน้าแข็ง เมื่อพับปีกขอบปีกจะจดกันที่กึ่งกลางสันหลัง ปีกคู่หลังเป็นแผ่นใหญ่บางใสพับซ้อนอยู่ใต้ปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน อกปล้องแรกใหญ่และเห็นได้ชัดเจน เช่น ด้วงแรด ในวงศ์ Scarabaeidae ด้วงดิน ในวงศ์ Carabidae ด้วงงวง ในวงศ์ Curculionidae ด้วงบางชนิดมีชื่อเรียกต่างออกไป เช่น กว่าง ค่อม ตด ทับ แมลงพวกนี้มีมากชนิดกว่าแมลงในอันดับอื่น ๆ, แมลงปีกแข็ง ก็เรียก.
ตรง, ตรง ๆเปิดเผยไม่มีลับลมคมใน, ไม่ปิดบังอำพราง, ไม่อ้อมค้อม, เช่น พูดตรงไปตรงมา บอกมาตรง ๆ
ทรรปความโอ้อวด, ความจองหอง, ความเย่อหยิ่ง, เช่น แลมาให้แก่บาคค่อมขวลทรรป (ม. คำหลวง ชูชก).
ทวย ๒ว. ระทวย, อ่อน, งอน, เช่น อันว่าไม้มีผลค่าค้อม ก็น้อมนวยทวยทอดมาเอง (ม. คำหลวง วนประเวศน์).
ทับเล็กดู ค่อม.
น้อมก. โน้ม เช่น น้อมลาภมาเพื่อตน, ค้อม เช่น กิ่งไม้น้อมลง, โอนลงเป็นการแสดงความเคารพ เช่น น้อมกาย น้อมใจ, โอนอ่อนตาม เช่น น้อมใจเชื่อ.
นิปริยาย(นิปะริยาย) น. ความไม่อ้อมค้อม, ความตรง, ตรงข้ามกับ ปริยาย คือ อย่างอ้อม.
โน้มก. เหนี่ยวให้โค้งตํ่าลงมา เช่น โน้มกิ่ง, น้อม หรือ ค้อมตํ่าลง เช่น รวงข้าวโน้มลง.
ปริยายการกล่าวอ้อมค้อม, นัยทางอ้อม, ตรงข้ามกับ นิปริยาย คือ อย่างตรง
ผึ่งผายว. มีรูปตรงไหล่กางอย่างสง่า ไม่คู้ค้อม, มีท่าทางเป็นสง่าผ่าเผย.
โผงโดยปริยายหมายความว่า ไม่ยับยั้งอ้อมค้อม (ใช้ในลักษณะอาการที่นึกจะพูดก็พูดออกมาตรง ๆ ไม่เกรงใจ), โผงผาง ก็ว่า.
โผงผางว. ลักษณะการพูดตรง ๆ ไม่เกรงใจ, ไม่ยับยั้งอ้อมค้อม, โผง ก็ว่า.
แมลงทับเล็กดู ค่อม.
ลดเลี้ยวก. อ้อมไปอ้อมมา, คดไปคดมา, เช่น ทางลดเลี้ยวไปตามไหล่เขา, อ้อมค้อม, ไม่ตรงไปตรงมา, เช่น พูดจาลดเลี้ยว, เลี้ยวลด ก็ว่า.
เลี้ยวลดก. อ้อมไปอ้อมมา, คดไปคดมา, เช่น ทางเลี้ยวลดไปตามไหล่เขา, อ้อมค้อม, ไม่ตรงไปตรงมา, เช่น พูดจาเลี้ยวลด, ลดเลี้ยว ก็ว่า.
วามน-(วามะนะ-) น. คนเตี้ย, คนค่อม
วามน-(วามะนะ-) ว. เตี้ย, สั้น, ค่อม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Maroteux-Lamy Syndromeหลังค่อมอกแหลม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Otherwise I'll end up with backbreakers like my mum or the Queen.ไม่อย่างงั้น ฉันคงหลังค่อม เหมือนแม่หรือควีนแน่ Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
Yeah,some hunchback prick in a kilt hit a rock with a stick.ใช่,คนหลังค่อมสวมกระโปรงพับจีบลายสก๊อต ตีลูกหินด้วยไม้ Hey! Mr. Pibb! (2009)
I've got to hunch over and change my shape so they think I'm just some old Japanese guy.ผมต้องทำหลังค่อม และเปลี่ยนรูปร่างของผม พวกเค้าจะได้คิดว่า ผมเป็นแค่ตาแก่ญี่ปุ่นธรรมดาคนนึง The Cove (2009)
There's evidence of spinal kyphosis, which would have given her a hunched posture.หลักฐานของโพรงกระดูกสันหลัง บ่งบอกว่าเธอเป็นคนหลังค่อม The Witch in the Wardrobe (2010)
"with back bent as though burdened by great weight of guilt"? "Guilt.""หลังโค้งค่อมงอ - ถูกตัดสินว่ามีัความผิด" - "มีความผิด" The Witch in the Wardrobe (2010)
Yeah. That one is the Hunchback of Notre Dame.ใช่ ตัวนั้นคือ คนหลังค่อมของ Notre Dame Super 8 (2011)
You're not stealing lollipops anymore, Humpty. This is getting serious.เจ้าไม่ได้ขโมยแค่อมยิ้มนะ ฮัมพ์ตี้ นี่มันจริงจังมากขึ้นแล้วนะ Puss in Boots (2011)
Along with the yearly southern migration of the humpback whales along the East Coast waters,พร้อมกับการย้ายถิ่นตอนใต้ประจำปี ของปลาวาฬหลังค่อม ตลอดน่านน้ำชายฝั่งตะวันออก Bait (2012)
Hawaii's humpback and monk seal populations, animals already on the endangered list.วาฬหลังค่อมและแมวน้ำม็องค์ ซึ่งสัตว์เหล่านี้ ใกล้จะสูญพันธุ์ Kupale (2012)
Did you get us a table at Hunchback's?แล้วได้จองโต๊ะที่ห้องอาหารคนค่อมไว้มั้ยฮึ Hotel Transylvania (2012)
Malcolm Beech. Julia Harper.มัลค่อม บีช จูเลีย ฮาเปอร์ Oblivion (2013)
All I'll ever be is a slow, pale, hunched-over, dead-eyed zombie.ทุกสิ่งที่นายเป็นคือซอมบี้ เชื่องช้า ซีดเซียว เดินหลังค่อม ดวงตาที่ไร้ชีวิตชีวา Warm Bodies (2013)
Just a little hickey that Kitty Randall gave to me when we dry humped the other night.เพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ Hickey ว่า ... คิตตี้แรนดัลให้กับฉัน เมื่อเราแห้งค่อมคืนอื่น ๆ . The To Do List (2013)
We dry humped last night all over my room.เราแห้งคืนค่อม ทุกห้องของฉัน. The To Do List (2013)
Leonidas was betrayed by a hunchback.Leonidas กลายเป็นที่เก็บของหลังค่อม 300: Rise of an Empire (2014)
I was told a hunchback was accountable for the fall of the Hot Gates.ผมก็บอกว่าหลังค่อมเป็นผู้รับผิดชอบ สำหรับความพ่ายแพ้ของเทอร์โม 300: Rise of an Empire (2014)
All right, not now, Malcolm. Not now, not now. Come on.เอาล่ะๆ อย่าเพิ่ง มัลค่อม ไว่ก่อน ไว้ก่อน The Interview (2014)
All I am saying is let's use him.ตู้กระจกให้มัลค่อมสักหน่อย ที่ฉันกำลังพูดก็คือใช้เขาซะ Uprising (2015)
I'm fine. You've been pushing it pretty hard with Malcolm Merlyn lately.ฉันสบายดี คุณฝึกกับมัลค่อม เมอลิน หนักมากช่วงนี้ Nanda Parbat (2015)
The blood debt ends with Malcolm's death.หนี้แค้นจะจบลงที่ความตายของมัลค่อม The Offer (2015)
Hey, Tulsa, give us a ride, you slut!ทัลซ่า ขอเราขึ้นค่อมด้วยสิ The Space Between Us (2017)
Baby, stand up straight.เบบี้ อย่ายืนหลังค่อม Dirty Dancing (1987)
He got a crooked back where a horse kicked him one day.เขาหลังค่อมเพราะเคยถูกม้าเตะ Of Mice and Men (1992)
All you have to do is come here the next circuit I make,สิ่งที่นายต้องทำค่อมา ที่นี่รอบหน้าตามที่นัดนะ The Education of Little Tree (1997)
We gathered all here today, from the straightest to the hunchbakcs, all of usวันนี้เรามารวมกันทั้งหมดแล้ว ตั้งแต่ที่หลังตรงสุดจนถึงพวกหลังค่อม ทั้งหมดเลย March of the Penguins (2005)
Leonidas!ไอ้ค่อมทรยศได้นำพา นักรบอมตะของเซอร์สิส 300 (2006)
Man, she got a spare minute, she snatch up anybody.ผู้ชายทุกคน, เธอมีเวลาขึ้นค่อมกับใครๆทั้งนั้นล่ะ Black Snake Moan (2006)
She jumped on top of me.เธอค่อมผม Eating Out 2: Sloppy Seconds (2006)
But you're gonna wear your hair down, though, right?แต่คุณต้องใส่ให้ผมตกลงมา คิดงั้นไหม๊ รู้ไหม๊ ปิดไว้เหมือนหลังค่อม Kung Fu Fighting (2007)
Torres' advice about getting the surgery, you know, your shoulder is probably gonna be pretty swollen and purple-- you know, kind of like a hunchback?รู้ไหม๊,เป็นไปได้มากที่ ไหล่ของคุณจะบวมและม่วง รู้ไหม๊ ดูเหมืนอคนหลังค่อมเลย Kung Fu Fighting (2007)
- "Malcolm Gilvary, 1880."- " มาลค่อม จิลวารี่ 1880." National Treasure: Book of Secrets (2007)
Here we go. Malcolm Gilvary. He didn't make furniture.เจอแล้ว มาลค่อม จิลวารี่ เขาไม่ได้ทำเฟอร์นิเจอร์ National Treasure: Book of Secrets (2007)
Eat these vegetables yourself and improve your health!กินผักเข้าไป จะได้หายค่อมHeyy Babyy (2007)
He has hit the hunchback! He has hit the hunchback!เขาตีคนหลังค่อมHeyy Babyy (2007)
The hunchback will be back! The hunchback will be back!คนหลังค่อมจะกลับมา! Heyy Babyy (2007)
- Hunchback.คนหลังค่อม Ghosts (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อม[n. exp.] (khǿm) EN: ?   FR: ?
ค่อม[adj.] (khǿm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté
หลังค่อม[adj.] (langkhøm) EN: hunchbacked ; humpbacked   FR: bossu ; voûté
แมลงค่อมทอง [n. exp.] (malaēng khøm thøng) EN: Weevil ?   
อ้อมค้อม[v.] (ømkhøm) EN: be circuitous ; talk in a circle ; circumlocute ; beat about the bush   
อ้อมค้อม[adj.] (ømkhøm) FR: indirect ; détourné
อ้อมค้อม[adv.] (ømkhøm) EN: circuitously   
อ้อมค้อมไปมา[v. exp.] (ømkhøm pai mā) FR: tourner autour du pot

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humpback[N] หลังโกง, See also: หลังค่อม
humpbacked[ADJ] หลังค่อม
hunchback[N] คนหลังค่อม, See also: คนหลังโก่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humpbackn. หลังโกง,หลังค่อม,ปลาวาฬ ที่มีตะโหนกบนหลัง
humpbackedadj. ซึ่งมีตะโหนก,บนหลัง,หลังโกง,หลังค่อม, Syn. hunchbacked
hunch(ฮันชฺ) vt. ทำให้โค้ง,ทำให้โก่ง,ทำให้ค่อม vi. ผลัก,ดัน,ยืน,นั่งหรือเดินหลังโค้ง. -n. โหนก,ตะโหนก,เนื้อหนอก,เนื้อตะโพก,การรู้สึกล่วงหน้า,การผลัก
hunchbackก n. คนหลังค่อม
hunchbackedadj. ซึ่งมีหลังค่อม
round-backed(เรานดฺ'แบคดฺ) adj. หลังค่อม

English-Thai: Nontri Dictionary
crooked(adj) คด,งอ,หลังค่อม,โก่ง,โค้ง,โกง,ทุจริต
humpback(n) หลังโกง,หลังค่อม
hunch(vt) ทำให้โค้งออก,ทำให้โก่ง,ทำให้นูนขึ้น,ทำให้ค่อม
hunchback(n) คนหลังโกง,คนหลังค่อม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top