Search result for

*คู่บ่าวสาว*

(10 entries)
(0.1074 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คู่บ่าวสาว,-คู่บ่าวสาว-, *คู่บ่าวสาว*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่บ่าวสาว    [N] wedding couple, Syn. เจ้าบ่าวเจ้าสาว, คู่สมรส, บ่าวสาว, คู่แต่งงาน, Example: การแต่งงานชั้นเดิมเป็นเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ของคู่บ่าวสาว, Count unit: คู่, Thai definition: ชายหญิงที่แต่งงานกัน
คู่บ่าวสาว    [N] wedding couple, Syn. เจ้าบ่าวเจ้าสาว, คู่สมรส, บ่าวสาว, คู่แต่งงาน, Example: การแต่งงานชั้นเดิมเป็นเรื่องของการขึ้นบ้านใหม่ของคู่บ่าวสาว, Count unit: คู่, Thai definition: ชายหญิงที่แต่งงานกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คู่บ่าวสาวน. เจ้าบ่าวเจ้าสาว.
ของรับไหว้น. สิ่งของที่มอบให้แก่คู่บ่าวสาวเมื่อมาไหว้หลังพิธีแต่งงาน มักเป็นแก้วแหวนเงินทอง.
น้ำสังข์น. นํ้าพระพุทธมนต์ที่หลั่งจากสังข์ในพิธีมงคล เช่นรดลงที่มือคู่บ่าวสาวในงานแต่งงาน หรือรดลงที่ศีรษะเด็กในงานโกนจุก.
รับไหว้ก. ไหว้ตอบ, รับความเคารพคู่บ่าวสาวด้วยการให้ของตอบแทนและให้ศีลให้พร.
เรือนหอน. เรือนซึ่งปลูกสำหรับให้คู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันแล้วอยู่.
หอเรือนซึ่งปลูกสำหรับให้คู่บ่าวสาวที่แต่งงานกันแล้วอยู่ เรียกว่า เรือนหอ.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shivaree [N] เพลงร้องล้อคู่บ่าวสาว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
新郎新婦[しんろうしんぷ, shinroushinpu] (n) คู่บ่าวสาว

Are you satisfied with the result?

Go to Top