ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เมตตากรุณา

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เมตตากรุณา-, *เมตตากรุณา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.นั่นคือ ความเมตตากรุณา ความจริงใจ เเละความถ่อมตน ซึ่งมีความหมายกับคนเป็นสามี มากยิ่งกว่าไหวพริบเเละความงามใดๆ ในโลก Rebecca (1940)
"Justice." "Mercy." "Clemency.""Justice." "เมอร์ซี่. "ความเมตตากรุณา." In the Name of the Father (1993)
Sure.- คุณเมตตากรุณากับมนุษย์ Harold (2008)
For some of us, this means learning the lost art of humanity and compassion.สำหรับบางคนนี่คือการเรียนรู้เมตตากรุณาและเห็นอกเห็นใจ Here Comes the Flood (2008)
- You are benevolent human beings.- คุณเมตตากรุณากับมนุษย์ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You know what that means, benevolent?เหรอ คุณรู้ความหมาย ของเมตตากรุณามั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
you see around our chapel, but also for the generosity and kindness they've extended to the families in this very difficult time.ที่ทุกท่านเห็นรอบๆโบสถ์ แต่ยังรวมถึงความเมตตากรุณาของพวกเขาอย่างต่อเนื่อง ต่อหลายๆครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ Desert Cantos (2009)
"I have always found that mercy bears richer fruit than strict justice.""ข้าพเจ้ามักจะพบว่า ความเมตตากรุณานั้น มักให้ผลดีกว่า ความเที่ยงตรงที่เข้มงวด" Reckoner (2009)
The others think that maybe the aliens discovered them and returned them to us as an act of benevolence.คนอื่นๆคิดว่า บางทีเอเลี่ยนอาจจะค้นพบพวกเขา และส่งพวกเขากลับมาหาพวกเรา ซึ่งแสดงถึงความเมตตากรุณา Visitation (2010)
Or are we willing to extend the promise of Lilith and the bountiful mercy to all of humanity?หรือว่าเราจะร่วมกัน เผยแพร่ คำสัญญาของลิลิธ และมีความเมตตากรุณา ต่อมวลมนุษย์ Let's Boot and Rally (2012)
Clement.เมตตากรุณาNow You See Me (2013)
This face he showed the world, this face of sanity and benevolence, that was his real mask.รูปลักษณ์ที่เขาแสดงให้โลกเห็น รูปลักษณ์แห่งจิตปกติและความเมตตากรุณา ซึ่งเป็นหน้ากากที่แท้จริงของเขา Madness Ends (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เมตตากรุณา[v. exp.] (mēttā karunā) EN: be generous   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handsome[ADJ] เมตตากรุณา, See also: โอบอ้อมอารี, ใจดี, ใจกว้าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
benevolence(บะเนฟ'วะเลินซฺ) n. ความเมตตากรุณา,การกุศล,กุศลกรรม,ของบริจาค,เงินบริจาค, Syn. beneficence
clemency(เคลม'เมินซี) n. ความมีใจเมตตากรุณาปรานี,ความไม่รุนแรง,การผ่อนผัน,ภาวะเย็นสบาย,ความอำนวย, Syn. leniency
clement(เคลม'เมินทฺ) adj. เมตตากรุณา,ผ่อนผัน,ไม่รุนแรง,เย็นสบาย,อำนวย, Syn. mild
hospitable(ฮอส'พิทะเบิล) adj. มีมิตรไมตรีจิต,มีอัธยาศัย,ชอบต้อนรับแขก,ตอนรับขับสู่,เมตตากรุณา,ต้อนรับความคิดใหม่ ๆ, See also: hospitably adv., Syn. cordial,receptive
humane(ฮิว เมน') adj. มีมนุษยธรรม,เห็นอกเห็นใจ,มีเมตตากรุณา,เกี่ยวกับมนุษยวิทยา., See also: humanely adj. humaneness n., Syn. compassionate,kind
humanise(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar
humanist(ฮิว'เมินนิสทฺ) n. ผู้ศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์,ผู้มีใจเมตตากรุณามนุษย์, See also: humanistic adj. humanistically adv.
humanize(ฮิว'เมินไนซ) vt.,vi. ทำให้จิตใจเมตตากรุณา,ทำให้มีลักษณะของมนุษย์,กลายเป็นลักษณะของมนุษย์., See also: humanisation,humanization n. humaniser,humanizer n., Syn. scholar

English-Thai: Nontri Dictionary
benevolence(n) ความเมตตากรุณา,การบำเพ็ญคุณประโยชน์
clement(adj) ไม่ถือโทษ,ผ่อนผัน,เมตตากรุณา,ไม่รุนแรง
hospitable(adj) ใจดี,ต้อนรับขับสู้,อารี,มีเมตตากรุณา,มีอัธยาศัย
humane(adj) มีเมตตากรุณา,มีน้ำใจ,มีมนุษยธรรม
humanise(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา
humanize(vt) ทำให้เป็นมนุษย์,ทำให้ใจอ่อน,มีเมตตากรุณา

German-Thai: Longdo Dictionary
barmherzig(adj) มีความเมตตากรุณา

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top