ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trudge

T R AH1 JH   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trudge-, *trudge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trudge[VI] เดินอย่างเมื่อยล้า
trudge[N] การเดินอย่างเมื่อยล้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trudge(ทรัดจฺ) vi.,vt.,n. (การ) เดินอย่างเมื่อยล้า,เดินอย่างเหน็ดเหนื่อย,ย่ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
trudge(vi) เดินอย่างอิดโรย,ย่ำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That still doesn't explain why you made me trudge through mud in $500 boots.นั่นมันก็ยังไม่ได้อธิบายว่าทำไมเธอ ถึงต้องให้ฉันเดินย่ำโคลน มาในรองเท้าแสนแพง The Walking Dead (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRUDGE T R AH1 JH
TRUDGED T R AH1 JH D
TRUDGEN T R AH1 JH AH0 N
TRUDGES T R AH1 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trudge (v) trˈʌʤ (t r uh1 jh)
trudged (v) trˈʌʤd (t r uh1 jh d)
trudges (v) trˈʌʤɪz (t r uh1 jh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
跋涉[bá shè, ㄅㄚˊ ㄕㄜˋ, ] trudge; trek, #25,223 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trudge \Trudge\, v. i. [imp. & p. p. {Trudged}; p. pr. & vb. n.
   {Trudging}.] [Perhaps of Scand. origin, and originally
   meaning, to walk on snowshoes; cf. dial. Sw. truga, trudja, a
   snowshoe, Norw. truga, Icel. [thorn]r[=u]ga.]
   To walk or march with labor; to jog along; to move wearily.
   [1913 Webster]
 
      And trudged to Rome upon my naked feet. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trudge
   n 1: a long difficult walk
   v 1: walk heavily and firmly, as when weary, or through mud;
      "Mules plodded in a circle around a grindstone" [syn:
      {slog}, {footslog}, {plod}, {trudge}, {pad}, {tramp}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top