Search result for

technology

(91 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -technology-, *technology*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
technology[N] เทคโนโลยี, See also: การนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในการปฏิบัติ, วิทยาศาสตร์ประยุกต์
technology[N] เครื่องมือหรือเครื่องยนต์ที่สร้างขึ้นจากความรู้ทางเทคโนโลยี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
technology(เทคนอล'โลจี) n. วิชาที่เกี่ยวกับศิลปของอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ประยุกต์วิศวกรรมศาสตร์และอื่น ๆ ,ประยุกต์วิทยา,วิชาการ,เทคโนโลยี, See also: technologist n.
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว
extended technologyเทคโนโลยีแบบขยายใช้ตัวย่อว่า XT (อ่านว่า เอกซ์ที) เป็นเทคโนโลยีใหม่แบบหนึ่งที่นำมาใช้ในการสร้างไมโครคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์รุ่นนั้น จึงได้รับสมญานาม ว่า XT มีการเน้นในเรื่องการกำหนดให้มีช่องเสียบแผ่นวงจร (card) เพิ่ม เพื่อการปรับขยายในภายหลัง กับการใช้จานบันทึกที่มีความจุสูง ดู AT ประกอบ
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า IT หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications)
windows new technologyใช้ตัวย่อว่า Windows NT (อ่านว่า วินโดว์สเอ็นที) เป็นชื่อระบบปฏิบัติการ (operating system) ที่บริษัทไมโครซอฟต์พัฒนาต่อจากระบบวินโดว์ เพื่อให้สามารถใช้กับเครือข่ายได้ ใช้บนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 32 บิต ถือเป็นคู่แข่งที่สำคัญของระบบยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2)
x-ray technologyn. รังสีเทคนิค

English-Thai: Nontri Dictionary
technology(n) วิชาเทคนิค,เทคโนโลยี,วิชาช่าง,วิชาการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
technologyเทคโนโลยี, ประยุกตวิทยา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
technology, audiovisualวิทยาเทคนิคโสตทัศน์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
technology, medicalวิทยาเทคนิคการแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
technology, radiologicalเทคโนโลยีรังสี, ประยุกตวิทยารังสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
technology, X-rayเทคโนโลยีรังสีเอกซ์, ประยุกตวิทยารังสีเอกซ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Technologyเทคโนโลยี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Technologyเทคโนโลยี [TU Subject Heading]
technologyเทคโนโลยี, การนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการ เพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Technology and civilizationเทคโนโลยีกับอารยธรรม [TU Subject Heading]
Technology and lawเทคโนโลยีกับกฎหมาย [TU Subject Heading]
Technology and stateเทคโนโลยีกับรัฐ [TU Subject Heading]
Technology and youthเทคโนโลยีกับเยาวชน [TU Subject Heading]
Technology assessmentการประเมินเทคโนโลยี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Technology assessmentการประเมินเทคโนโลยี [TU Subject Heading]
technology evolutionวิวัฒนาการของเทคโนโลยี, พัฒนาการของสิ่งของเครื่องใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ ซึ่งมีเหตุผลและปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต ลักษณะทางกายภาพ วัสดุ หน้าที่ใช้สอย การใช้งาน รวมถึงประสิทธิภาพอย่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As technology and storytelling come full circle.เมื่อเทคโนโลยีและการบอกเล่าเรื่องราวเดินทางมาบรรจบกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Start getting interested in financial technology.เริ่มสนใจเรื่องการเงินบ้าง Heartbreak Library (2008)
It had aqueducts and paved roads and technology that wouldn't be seen again for 5,000 years.มีระบบปะปาและถนน และเทคโนโลยีที่ไม่มีใครเคยเห็นอีกใน 5,000 ปี Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
It's not possible, even with today's technology, it would shatter.มันเป็นไปไม่ได้ ถ้าทำด้วย เทคโนโลยีปัจจุบันนี้ มันควรแตก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If you throw away your cell phone, shut down your e-mail pass all your instructions face-to-face, hand-to-hand turn your back on technology and just disappear into the crowd...ถ้าคุณโยนมือถือทิ้ง ปิดอีเมล์ สั่งการเองโดยตรง แบบตัวต่อตัว หันหลังให้เทคโนโลยี ทำตัวปะปนไปกับฝูงชน Body of Lies (2008)
We're calling it GORT, Genetically Organized Robotic Technology.เราเรียกมันว่า GORT Genetically Organized Robotic Technology The Day the Earth Stood Still (2008)
You must have some technology that could solve our problem.คุณต้องมีเทคโนโลยีอะไรซักอย่าง ที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ The Day the Earth Stood Still (2008)
Your problem is not technology.ปัญหาของคุณไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีหรอก The Day the Earth Stood Still (2008)
The latest fashion in gps technology.ไอเครื่องติดตาม gps อันมันสมัยนี่ The Price (2008)
But the same technology resurfaced within a year in a game.แต่เทคโนโลยีเดียวเดิม Nกลับถูกนำมาใช้ในปีเดียวกัน กลายเป็นเกม Gamer (2009)
Once at maximum velocity, Mach 5, not even the Joes have the technology to catch them.ด้วยความเร็วสูงสุด 5 มัค ของมัน แม้แต่พวก จีไอโจ ก็ไม่มีเทคโนโลยีอะไรจะตามมันทัน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
The Shield creates defensive technology, like high-tech bunkers, which are supposed to protect one from anything from a nuclear blast to a nanomite warhead.ส่วนเกราะมีหน้าที่สร้างเทคโนโลยีป้องกัน เช่น บังเกอร์ไฮเทค เช่น สามารถป้องกันอาวุธ ได้จากทุกอย่าง ตั้งแต่ระเบิดนิวเคลียร์ จนถึงหัวรบนาโนไมท์ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
technologyA great revolution has taken place in technology.
technologyAmerica is ahead in space technology.
technologyA revolution has occurred in technology.
technologyBy obtaining advanced technology from Japan, those countries also plan to provide people with a technical education.
technologyCompared to fifty years ago, today's aviation technology has made great progress.
technologyComputer technology is indispensable to access many pertinent items of data.
technologyDay by day and month by month Internet technology is growing. Actually make that second by second and minute by minute.
technologyEncryption technology has advanced to the point where it's pretty reliable.
technologyFrom an ethical point of view, the great principle of technology is "responsibility to the present" but the new way of thinking, "responsibility to the future" has emerged.
technologyI don't think that technology provides us with everything we need.
technologyIf it was just a book the Space Police wouldn't be sticking their noses is. The problem is that it's a bundle of super technology.
technologyImproved medical technology has been one of the spin-offs of the space program.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทยาการผลิต[N] technology, Example: เขาได้นำวิทยาการผลิตและความเจริญทางด้านเทคโนโลยีนานาประการของชาวตะวันตกมาใช้, Thai definition: การนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตและการให้บริการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไฮเทค[n.] (haithek) EN: high tech (inf.) ; high technology   FR: high-tech [m] (anglic.)
การถ่ายทอดเทคโนโลยี[n. exp.] (kān thāithøt thēknōlōyī) EN: technology transfer   FR: transfert de technologie [m]
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร[org.] (Krasūang Thēknōlōyī Sārasonthēt lae Kān Seūsān) EN: Ministry of Information and Communication Technology   
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี[org.] (Krasūang Witthayāsāt lae Thēknōlōyī) EN: Ministry of Science and Technology   FR: ministère des Sciences et des Technologies [m]
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม[org.] (Krasūang Witthayāsāt Thēknōlōyī lae Singwaētløm) EN: Ministry of Science Technology and Environment   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร[org.] (Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Mahānakhøn) EN: Mahanakorn University of Technology (UMT)   FR: université de technologie Mahanakorn (MUT) [f]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล[org.] (Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Rātchamongkhøn) EN: Rajamangala University of Technology   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน[org.] (Mahāwitthayālai Thēknōlōyī Rātchamongkhøn Īsān) EN: Rajamangala University of Technology Isan   
นาโนเทคโนโลยี[n.] (nānōthēknōlōyī) EN: nanotechnology   FR: nanotechnologie [f]
นาโนเทคโนโลยีเชิงคำนวณ[n. exp.] (nānōthēknōlōyī choēng khamnūan) EN: computational nanotechnology   

CMU English Pronouncing Dictionary
TECHNOLOGY    T EH0 K N AA1 L IH0 JH IY0
TECHNOLOGY'S    T EH0 K N AA1 L IH0 JH IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
technology    (n) (t e1 k n o1 l @ jh ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
技術[ぎじゅつ, gijutsu] Thai: เทคโนโลยี English: technology

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Technikvorausschau {f}; technischer Weitblicktechnology foresight [Add to Longdo]
Technologie {f} | Technologien {pl}technology | technologies [Add to Longdo]
Technologietransfer {m}technology transfer [Add to Longdo]
Technologie {f} und Werkstoffkunde {f}technology and materials [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
IT[アイティー, aitei-] (n) {comp} (See インフォメーションテクノロジー) information technology; IT [Add to Longdo]
アプリケーションテクノロジ[, apurike-shontekunoroji] (n) {comp} application technology [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] (n) {comp} anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
インフォメーションテクノロジー;インフォメーション・テクノロジー[, infome-shontekunoroji-; infome-shon . tekunoroji-] (n) (See IT) information technology; IT [Add to Longdo]
ウィンチェスタテクノロジ[, uinchiesutatekunoroji] (n) {comp} winchester technology [Add to Longdo]
エイトック[, eitokku] (n) {comp} ATOK (Advanced Technology Of Kana-kanji transfer) [Add to Longdo]
オーバーテクノロジー[, o-ba-tekunoroji-] (n) super technology (wasei [Add to Longdo]
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] (n) {comp} object technology [Add to Longdo]
キーテクノロジー[, ki-tekunoroji-] (n) {comp} key technology [Add to Longdo]
クローン技術[クローンぎじゅつ, kuro-n gijutsu] (n) cloning technology [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
技术[jì shù, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] technology; technique; skill [Add to Longdo]
技术标准[jì shù biāo zhǔn, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, / ] technology standard [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
オブジェクト技術[オブジェクトぎじゅつ, obujiekuto gijutsu] object technology [Add to Longdo]
キーテクノロジー[きーてくのろじー, ki-tekunoroji-] key technology [Add to Longdo]
コア技術[コアぎじゅつ, koa gijutsu] core technology [Add to Longdo]
ハイテク[はいてく, haiteku] high-tech (a-no), high-technology [Add to Longdo]
プッシュテクノロジー[ぷっしゅてくのろじー, pusshutekunoroji-] push technology [Add to Longdo]
プッシュ技術[プッシュぎじゅつ, pusshu gijutsu] push technology [Add to Longdo]
圧縮技術[あっしゅくぎじゅつ, asshukugijutsu] compression technology [Add to Longdo]
暗号化技術[あんごうかぎじゅつ, angoukagijutsu] encryption technology [Add to Longdo]
暗号技術[あんごうぎじゅつ, angougijutsu] cryptography, encryption technology [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Technology \Tech*nol"o*gy\, n. [Gr. ? an art + -logy; cf. Gr. ?
   systematic treatment: cf. F. technologie.]
   Industrial science; the science of systematic knowledge of
   the industrial arts, especially of the more important
   manufactures, as spinning, weaving, metallurgy, etc.
   [1913 Webster]
 
   Note: Technology is not an independent science, having a set
      of doctrines of its own, but consists of applications
      of the principles established in the various physical
      sciences (chemistry, mechanics, mineralogy, etc.) to
      manufacturing processes. --Internat. Cyc.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 technology
   n 1: the practical application of science to commerce or
      industry [syn: {technology}, {engineering}]
   2: the discipline dealing with the art or science of applying
     scientific knowledge to practical problems; "he had trouble
     deciding which branch of engineering to study" [syn:
     {engineering}, {engineering science}, {applied science},
     {technology}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top