ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stunk

S T AH1 NG K   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stunk-, *stunk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stunk[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ stink

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stunk(สทังคฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ stink

English-Thai: Nontri Dictionary
stunk(vi) pt และ pp ของ stink

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Three words... stink, stank, stunk.สามคำเลยนะ เหม็น น่ารังเกียจ โสโครก The Glamorous Life (2010)
It stunk like shit.กลิ่นเหม็นชิบหาย Pain & Gain (2013)
Saddle stunk of butcher's boy for weeks.ҹ繡硹 oann' The Children (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
STUNK    S T AH1 NG K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stunk    (v) stˈʌŋk (s t uh1 ng k)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stink \Stink\, v. i. [imp. & p. p. {Stunk}, {Stank}, p. pr. &
   vb. n. {Stinking}.] [AS. stinkan to have a smell (whether
   good or bad); akin to OHG. stinchan, G. & D. stinken to
   stink; of uncertain origin; cf. Icel. st["o]kkva to leap, to
   spring, Goth. stigqan to push, strike, or Gr. ? rancid. Cf.
   {Stench}.]
   To emit a strong, offensive smell; to send out a disgusting
   odor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stunk \Stunk\,
   imp. & p. p. of {Stink}.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top