Search result for

solve

(108 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solve-, *solve*
English-Thai: Longdo Dictionary
insolvent(adj) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัวตามกฎหมายล้มละลาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solve[VT] แก้ปัญหา, Syn. resolve, untangle
solver[N] ผู้ที่สามารถแก้ปัญหาได้
solvent[ADJ] ที่มีเงินเพียงพอ, See also: ซึ่งชำระหนี้ได้
solvent[N] ตัวทำละลาย, Syn. dissolvent, catalyst
solvency[N] ความสามารถในการชำระหนี้, Syn. financial competence, richness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solve(ซอลว) vt. แก้ปัญหา,แก้ไข,แก้,อธิบาย,หาคำตอบ., See also: solver n., Syn. unravel
solvency(ซอล'เวินซี) n. การละลาย,ความ สามารถในการละลายตัว,ความสามารถในการ ชำระหนี้ทั้งหมด
solvent(ซอล'เวินทฺ) adj. สามารถละลาย,ทำให้ละลาย,สามารถชำระหนี้. n. ตัวละลาย,ตัวแก้ปัญหา,สิ่งที่อธิบาย.
absolve(แอบซอลว' , -ซอลว) vt. ปลดเปลื้อง ล้างบาป อภัยโทษ หลุดออกจาก
dissolve(ดิซอลว') vi.,vt. ละลาย,กระจายตัว,หลอมเหลว,กลายเป็นของเหลว,แตกตัว,ยุติ,สิ้นสุด, See also: dissolvability n. ดูdissolve dissolvable adj. ดูdissolve, Syn. divide,melt,disappear,fade ###A. solidify,thicken,unite
dissolvent(ดิซอล'เวินทฺ) adj. ซึ่งสามารถละลายได้. n. ตัวละลาย, Syn. solvent
insolvency(อินซอล'เวินซี) n. ความล้มละลาย,ความไม่สามารถที่จะใช้หนี้สินได้เพียงพอ
insolvent(อินซอล'เวินทฺ) adj. ล้มละลาย,ไม่สามารถใช้หนี้สินได้เพียงพอ,n. บุคคลที่ล้มละลาย, Syn. ruined
resolve(รีซอลว') vt.,vi.,n. (การ) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,มีมติ,แยกออก,แยกวิเคราะห์ แยกสลาย n. การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่,มต', Syn. determine
resolved(รีซอลวดฺ') adj. ตกลงใจ,ตัดสินใจ, Syn. resolute

English-Thai: Nontri Dictionary
solve(vt) แก้ไข,แก้ปัญหา,หาคำตอบ
solvency(n) การละลาย
solvent(adj) ซึ่งละลายได้
solvent(n) ตัวแก้ปัญหา,ตัวทำละลาย
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
dissolve(vt) ทำให้ละลาย,ลบล้าง,เลิกล้ม,ทำลาย,ยุบ(สภา),ยุติ
insolvency(n) การล้มละลาย,ความสิ้นเนื้อประดาตัว
insolvent(adj) ล้มละลาย,หมดตัว,สิ้นเนื้อประดาตัว
resolve(n) การลงมติ,การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่
resolve(vi,vt) แก้ปัญหา,ตกลงกัน,ตัดสินใจ,ลงมติ,กระจาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
solvencyความสามารถที่จะชำระหนี้ได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
solvency marginส่วนเหลื่อมทรัพย์สินเหนือหนี้สิน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solvent ตัวทำละลาย
หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง ของเหลวที่ละลายสารอื่น อาจจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ตัวทำลายนี้เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ในสารละลาย
หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง ของเหลวที่ใช้ในการละลายสาร
[สิ่งแวดล้อม]
solventตัวทำละลาย, สารที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของสารละลายและเป็นส่วนที่มีปริมาณมากกว่าองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรียกว่า ตัวละลาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Solvent abuseพฤติกรรมการใช้สารระเหยในทางที่ผิด [TU Subject Heading]
Solvent extractionการสกัดด้วยสารตัวทำละลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Solventsสารตัวทำละลาย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Mystery solved.ไขความลึกลับ Lucky Thirteen (2008)
It would've been nice to have more than an hour or two to solve this thing hemachromatosis?มันอาจจะดีก็ได้ มีเวลา 1-2 ชั่วโมงเพื่อจะค้นหาสาเหตุ เหล็กมากเกินไป Joy (2008)
Maybe if we all stopped wringing our hands, we could solve this thing and let her live to have a few more nightmares.บางทีถ้าพวกเราหยุด\ บีบน้ำออกจากมือ เราอาจจะเฉลยปัญหานี้ได้ และปล่อยให้เธอมีชีวิตอยู่กับฝันร้ายนิดหน่อย Emancipation (2008)
Simple alkylating agent, case solved.เคมีบำบัดแบบง่าย วินิจฉัยได้แล้ว Last Resort (2008)
We can't solve all of our problems by throwing troops at them.เราไม่สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดนี่ได้ โดยการใช้แต่กำลังหรอกนะ Bombad Jedi (2008)
What would that solve?มันจะแก้ไขอะไรได้? To Kill the King (2008)
Hiding and not calling won't solve the problem.การหนีไปช่วยแก้ปัญหาใดๆหรอกครับ Scandal Makers (2008)
That doesn't solve anything.คุณคิดว่านั่นจะแก้ปัญหาหรอ Scandal Makers (2008)
[The murders of Guy and Bambas were never solved]การฆาตกรรมกายและแบมบาส ยังหาตัวคนร้ายไม่ได้ The Bank Job (2008)
I shall follow and trust your every decision, so do not be daunted by this task, and solve this impasse on your terms.ข้าจะทำตาม และไว้ใจทุกการตัดสินใจของเจ้า อย่ากลัวที่จะทำภาระกิจนี้ และแก้ปัญหานี้ด้วยตัวเจ้าเอง The Kingdom of the Winds (2008)
You and me can solve it and we only have until moon rise.ท่านกับฉันสามารถแก้ไขมันได้ เรายังมีเวลาจนกว่าพระจันทร์จะขึ้น The Secret of Moonacre (2008)
Problemo solved.หมดปัญหาแล้ว Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solveAllen was given a problem that was impossible to solve.
solveAmerica will solve her problems for herself.
solveAnybody can solve that problem.
solveAny student can solve this problem.
solveAt last he solved the question.
solveAt last she solved the question.
solveBoth he and I were able to solve the math problem.
solveCan you solve the problem by yourself?
solveClever as he is, he still cannot solve this math problem.
solveCould you solve the problem?
solveDick tried to solve the problem in vain.
solveEven the teacher could not solve the problem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สะสาง[V] clear up, See also: solve, make clear, Syn. ชำระ, คลี่คลาย, ไขปัญหา, Ant. หมักหมม, ค้างคา
แก้ไขปัญหา[V] solve, See also: remedy, fix, Syn. แก้ปัญหา, แก้ไข, ขจัดปัญหา, Example: สหรัฐพยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างยิวและอาหรับ, Thai definition: หาทางแก้ หรือทางออกให้กับความยุ่งยากที่เกิดขึ้น
สาง[V] clear up, See also: solve, disentangle, unravel, Syn. สะสาง, Example: ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สางปมธุรกิจร้อยล้าน, Thai definition: ทำให้แจ้งกระจ่าง
คิดตก[V] solve, See also: resolve, find a solution, unravel, figure out, Syn. คิดออก, คิดสำเร็จ, Example: เขาคิดตกแล้วกับปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai definition: หาทางออกได้
คิดออก[V] solve, See also: figure out, find a solution, resolve, unravel, Ant. คิดไม่ออก, ไม่เข้าใจ, Example: น้องคนเล็กนั่งทำเลขอยู่ตั้ง 2 ชั่วโมงจึงคิดออก, Thai definition: คิดตก, คิดสำเร็จ, แก้ปัญหาได้
ตัวทำละลาย[N] solvent, Example: ของเหลวในแก้วประกอบด้วยน้ำมันกับสารตัวทำละลาย ซึ่งจะถูกนำไปกลั่นแยกเอาตัวทำละลายออกไปส่วนที่เหลือจะเป็นน้ำมันดิบ, Thai definition: สารหรือของเหลวที่ทำให้สารอื่นละลาย
ตัวทำละลาย[N] solvent, Example: ของเหลวในแก้วประกอบด้วยน้ำมันกับสารตัวทำละลาย ซึ่งจะถูกนำไปกลั่นแยกเอาตัวทำละลายออกไปส่วนที่เหลือจะเป็นน้ำมันดิบ, Thai definition: สารหรือของเหลวที่ทำให้สารอื่นละลาย
ตีความ[V] interpret, See also: solve, crack, Syn. แปลความหมาย, กำหนดความหมาย, Example: อาจารย์ตีความโจทย์ข้อนี้ว่า เป็นการหาค่าความร้อนที่ใช้การเปลี่ยนแปลงจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่ง, Thai definition: วิเคราะห์ถ้อยคำหรือข้อความในบทกฎหมาย นิติกรรม สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ ที่มีปัญหาสงสัย หรือที่มีความหมายไม่ชัดเจน เพื่อกำหนดความหมายอันแท้จริงของถ้อยคำหรือข้อความนั้นๆ
เฉลย[V] answer, See also: solve, reply, response, Syn. เฉลยปัญหา, ไขปัญหา, Example: นักวิเคราะห์คนหนึ่งพยายามเฉลย เพื่อแก้ข้อกังขาของนักอ่านข่าวพาดหัวหนังสือพิมพ์ด้วยกัน
กระสาย[N] solvent, See also: excipient, added ingredient, Thai definition: เครื่องแทรกยา เช่น น้ำเหล้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลย[v.] (chaloēi) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret   FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre
ชำระล้าง[v.] (chamralāng) EN: clear up ; solve ; settle   
ได้สลายตัวไป[v. exp.] (dāi salāitūa pai) EN: be dissolved   
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved   FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดขาด[v.] (detkhāt) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute   FR: être résolu ; être déterminé
แก้[v.] (kaē) EN: solve ; resolve ; settle ; remedy ; cure   FR: résoudre ; solutionner ; régler ; remédier
แก้ไขปัญหา[v. exp.] (kaēkhai panhā) EN: solve ; remedy ; fix   
แก้ปัญหา[v.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with   FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; solutionner un problème ; rechercher une solution
แก้ปัญหาคณิฅศาสตร์[v. exp.] (kaē panhā khanittasāt) EN: solve a mathematical problem   FR: résoudre un problème mathématique [m]
แก้ปริศนา[v. exp.] (kaē pritsanā) EN: solve a mystery ; dispel a mystery   

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLVE    S AA1 L V
SOLVED    S AA1 L V D
SOLVER    S AA1 L V ER0
SOLVES    S AA1 L V Z
SOLVENT    S AA1 L V AH0 N T
SOLVERS    S AA1 L V ER0 Z
SOLVENCY    S AO1 L V AH0 N S IY0
SOLVENTS    S AO1 L V AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solve    (v) (s o1 l v)
solved    (v) (s o1 l v d)
solves    (v) (s o1 l v z)
solvent    (n) (s o1 l v @ n t)
solvency    (n) (s o1 l v @ n s ii)
solvents    (n) (s o1 l v @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソルバー[, soruba-] (n) {comp} solver [Add to Longdo]
ソルベンシーマージン[, sorubenshi-ma-jin] (n) solvency margin [Add to Longdo]
ソルベン率[ソルベンりつ, soruben ritsu] (n) solvency ratio [Add to Longdo]
ディゾルブ[, deizorubu] (n) dissolve [Add to Longdo]
ネオリバー[, neoriba-] (n) Neorever (coating remover solvent) [Add to Longdo]
リゾルバー;リゾルバ[, rizoruba-; rizoruba] (n) {comp} resolver [Add to Longdo]
リゾルバキャッシュ[, rizorubakyasshu] (n) {comp} caching resolver [Add to Longdo]
意を決する[いをけっする, iwokessuru] (exp,vs-s) to resolve; to ready (oneself) [Add to Longdo]
一念発起;一念ほっき[いちねんほっき, ichinenhokki] (n,vs) being resolved to (do something); having a wholehearted intention [Add to Longdo]
火消し役;火消役[ひけしやく, hikeshiyaku] (n) (1) (See 定火消し) fireman (in Edo); (2) problem-solver; fixer [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
按下葫芦浮起瓢[àn xià hú lú fú qǐ piáo, ㄢˋ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄨˊ ㄌㄨˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧˇ ㄆㄧㄠˊ, / ] solve one problem only to find another cropping up [Add to Longdo]
溶剂[róng jì, ㄖㄨㄥˊ ㄐㄧˋ, / ] solvent [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リゾルバ[りぞるば, rizoruba] resolver [Add to Longdo]
解ける[とける, tokeru] to solve (an equation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solve \Solve\, n.
   A solution; an explanation. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Solve \Solve\ (s[o^]lv), v. t. [imp. & p. p. {Solved}
   (s[o^]lvd); p. pr. & vb. n. {Solving}.] [L. solvere, solutum;
   from a prefix so- expressing separation (cf. {Sober}) + luere
   to loosen; cf. OF. soldre, soudre. See {Loose}, and cf.
   {Absolve}.]
   To explain; to resolve; to unfold; to clear up (what is
   obscure or difficult to be understood); to work out to a
   result or conclusion; as, to solve a doubt; to solve
   difficulties; to solve a problem.
   [1913 Webster]
 
      True piety would effectually solve such scruples.
                          --South.
   [1913 Webster]
 
      God shall solve the dark decrees of fate. --Tickell.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To explain; resolve; unfold; clear up.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 solve
   v 1: find the solution to (a problem or question) or understand
      the meaning of; "did you solve the problem?"; "Work out
      your problems with the boss"; "this unpleasant situation
      isn't going to work itself out"; "did you get it?"; "Did
      you get my meaning?"; "He could not work the math problem"
      [syn: {solve}, {work out}, {figure out}, {puzzle out},
      {lick}, {work}]
   2: find the solution; "solve an equation"; "solve for x" [syn:
     {resolve}, {solve}]
   3: settle, as of a debt; "clear a debt"; "solve an old debt"
     [syn: {clear}, {solve}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top