ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

signet ring

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -signet ring-, *signet ring*, signet r
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
signet ring[N] แหวนตรา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
signet ringn. แหวนประทับตรา,แหวนตรา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They did find his signet ring, though.พวกเขาเจอแหวนตราของเกวินล่ะ Weekend at Bobby's (2010)
If you want to electrocute someone, you'll need a signet ring.ถ้าเธออยากช๊อตใคร เธอต้องใช้แหวนตรานี่ Kingsman: The Secret Service (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แหวนตรา[n.] (waēntrā) EN: signet ring ; seal ring   

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Siegelring {m} | Siegelringe {pl}signet ring | signet rings [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
印環[いんかん, inkan] (n) (See 印環細胞) signet ring (in medical contexts, e.g. signet ring cell) [Add to Longdo]
印環細胞[いんかんさいぼう, inkansaibou] (n) signet ring cell [Add to Longdo]
認印付き指輪[みとめいんつきゆびわ, mitomeintsukiyubiwa] (n) signet ring; seal ring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Signet \Sig"net\, n. [OF. signet a signet, F., a bookmark, dim.
   of signe. See {Sign}, n., and cf. {Sennet}.]
   A seal; especially, in England, the seal used by the
   sovereign in sealing private letters and grants that pass by
   bill under the sign manual; -- called also {privy signet}.
   [1913 Webster]
 
      I had my father's signet in my purse.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {Signet ring}, a ring containing a signet or private seal.
 
   {Writer to the signet} (Scots Law), a judicial officer who
    prepares warrants, writs, etc.; originally, a clerk in the
    office of the secretary of state.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 signet ring
   n 1: a ring bearing a signet [syn: {signet ring}, {seal ring}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top