ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

severally

S EH1 V R AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -severally-, *severally*, several
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
severally(adv) หลากหลาย, See also: ต่างๆ นานา, ตามลำดับ, Syn. exclusively, separately

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
severallyแทนกัน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SEVERALLY S EH1 V R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
severally (a) sˈɛvrəliː (s e1 v r @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
各々(P);各各(P);夫れ夫れ(P);夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々;各[それぞれ(各々;各各;夫れ夫れ;夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々)(P);おのおの(各々;各各;各)(P), sorezore ( kakukaku ; kaku kaku ; otto re otto re ; otto otto ; sorezore ; sono re ] (n-t) each; every; either; respectively; severally; (P) [Add to Longdo]
口々に(P);口口に[くちぐちに, kuchiguchini] (adv) severally; unanimously; (P) [Add to Longdo]
別々に;別別に[べつべつに, betsubetsuni] (adv) separately; apart; severally; individually [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Severally \Sev"er*al*ly\, adv.
   Separately; distinctly; apart from others; individually.
   [1913 Webster]
 
      There must be an auditor to check and revise each
      severally by itself.           --De Quincey.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 severally
   adv 1: apart from others; "the clothes were hung severally"
       [syn: {independently}, {severally}]
   2: apart from others; "taken individually, the rooms were, in
     fact, square"; "the fine points are treated singly" [syn:
     {individually}, {separately}, {singly}, {severally}, {one by
     one}, {on an individual basis}]
   3: in the order given; "the brothers were called Felix and Max,
     respectively" [syn: {respectively}, {severally}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top