ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

satisfyingly

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -satisfyingly-, *satisfyingly*, satisfying
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satisfyingly[ADV] อย่างพึงพอใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นที่พอใจ[ADV] pleasingly, See also: satisfyingly, Syn. เป็นที่น่าพอใจ, Example: การทดลองปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกฝิ่นได้รับผลเป็นที่พอใจยิ่ง
เป็นที่พอใจ[ADV] pleasingly, See also: satisfyingly, Syn. เป็นที่น่าพอใจ, Example: การทดลองปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกฝิ่นได้รับผลเป็นที่พอใจยิ่ง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
satisfyingly    (a) sˈætɪsfaɪɪŋliː (s a1 t i s f ai i ng l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Satisfyingly \Sat"is*fy`ing*ly\, adv.
   So as to satisfy; satisfactorily.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 satisfyingly
   adv 1: in a gratifying manner; "the performance was at a
       gratifyingly high level" [syn: {gratifyingly},
       {satisfyingly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top