ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sapés

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sapés-, *sapés*, sapé
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sapés มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sapés*)
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหือด[v.] (heūat) EN: be finished ; dissapear   
กองดับเพลิง[n. exp.] (kong dapphloēng) FR: sapeurs-pompiers [mpl] ; service d'incendie [m]
พนักงานดับเพลิง[n. exp.] (phanakngān dapphloēng) EN: firefighter   FR: pompier [m] ; sapeur-pompier [m]
เปลื้องผ้า[v. exp.] (pleūang phā) FR: se déshabiller ; se dévêtir ; enlever ses habits ; se désaper (fam.)
สูญหาย[v.] (sūnhāi) EN: loss ; dissapear ; vanish   
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: discredit ; tarnish ; damage   FR: ternir ; discréditer ; saper (fig.)
ทำลายขวัญ[v. exp.] (thamlāi khwan) EN: discourage ; demoralize   FR: saper le moral (fig.) ; décourager ; démoraliser

CMU English Pronouncing Dictionary
CHESAPEAKE    CH EH1 S AH0 P IY2 K
SAPERSTEIN    S EY1 P ER0 S T AY0 N
SAPERSTEIN    S EY1 P ER0 S T IY0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
契沙比克湾[Qì shā bǐ kè wān, ㄑㄧˋ ㄕㄚ ㄅㄧˇ ㄎㄜˋ ㄨㄢ, / ] Chesapeake bay [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エイコサペンタエン酸[エイコサペンタエンさん, eikosapentaen san] (n) eicosapentaenoic acid; EPA [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top