ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rueful

R UW1 F AH0 L   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rueful-, *rueful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rueful[ADJ] เสียใจ, See also: สลดใจ, Syn. regretful, sad
rueful[ADJ] เป็นที่น่าสงสาร, See also: ซึ่งทำให้สงสาร, Syn. pitiful, pathetic
ruefully[ADV] อย่างเสียใจ, Syn. regretfully, sadly
ruefully[ADJ] ซึ่งคร่ำครวญ, See also: ซึ่งน่าสงสาร, Syn. contrite, remorseful, regretful, sorrowful
ruefulness[N] ความเศร้าโศก

English-Thai: Nontri Dictionary
rueful(adj) สลดใจ,เสียใจ,น่าสงสาร,น่าเวทนา,ละห้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(SIGHS RUEFULLY)(Sighs RUEFULLY) Balls of Fury (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
RUEFUL    R UW1 F AH0 L
RUEFULLY    R UW1 F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rueful    (j) rˈuːfəl (r uu1 f @ l)
ruefully    (a) rˈuːfəliː (r uu1 f @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rueful \Rue"ful\ (r[udd]"f[.u]l), a.
   1. Causing one to rue or lament; woeful; mournful; sorrowful.
    [1913 Webster]
 
   2. Expressing sorrow. "Rueful faces." --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Two rueful figures, with long black cloaks. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster] -- {Rue"ful*ly}, adv. -- {Rue"ful*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rueful
   adj 1: feeling or expressing pain or sorrow for sins or offenses
       [syn: {contrite}, {remorseful}, {rueful}, {ruthful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top