ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

qualitatively

K W AA2 L AH0 T EY1 T IH0 V L IY0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qualitatively-, *qualitatively*, qualitative
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualitatively[ADV] เชิงคุณภาพ

CMU English Pronouncing Dictionary
QUALITATIVELY K W AA2 L AH0 T EY1 T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
qualitatively (a) kwˈɒlɪtətɪvliː (k w o1 l i t @ t i v l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Qualitative \Qual"i*ta*tive\, a. [Cf. LL. gualitativus, F.
   qualitatif.]
   Relating to quality; having the character of quality. --
   {Qual"i*ta*tive*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
   {Qualitative analysis} (Chem.), analysis which merely
    determines the constituents of a substance without any
    regard to the quantity of each ingredient; -- contrasted
    with quantitative analysis.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 qualitatively
   adv 1: in a qualitative manner; "this discoloration
       qualitatively suggests that the substance is low in
       inorganic iron"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top