Search result for

primers

(69 entries)
(0.0078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -primers-, *primers*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา primers มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *primers*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
primer    [N] หนังสืออ่านเบื้องต้นสำหรับเด็ก
primer    [N] สารที่ใช้เคลือบสีเนื้อไม้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
welding primerสารรองพื้นก่อนเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Primerดีเอ็นเอสายเดี่ยวสายสั้นๆ สามารถไปจับปลายของดีเอ็นเอตั้งต้นแต่ละสาย

primer ถูกประยุกต์ใช้ในการเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในหลอดทดลอง (Polymerase chain reaction, PCR) ในการทำ PCR ซึ่งปฏิกิริยาในหลอดทดลองประกอบด้วยดีเอ็นเอตั้งต้น (ดีเอ็นเอ 2 สายจับกัน) primer 2 สาย DNA polymerase (เอนไซม์ที่พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอตั้งต้น) dNTPs (deoxynucleotide triphosphates เป็นหน่วยย่อยของดีเอ็นเอนำไปต่อโดย DNA polymerase เพื่อสร้างดีเอ็นเอสายใหม่) หลังจากนั้นปฏิกิริยาถูกควบคุมอุณหภูมิและเวลาเป็นรอบๆ โดยใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติ โดยแต่ละรอบเริ่มจากควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ดีเอ็นเอ 2 สายที่จับกันแยกออกจากกันเป็นดีเอ็นเอสายเดี่ยว 2 สาย แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาให้ primer แต่ละสายจับกับดีเอ็นเอสายเดี่ยว แล้วควบคุมอุณหภูมิและเวลาอีกครั้งให้ DNA polymerase สร้างดีเอ็นเอสายใหม่ต่อจาก primer ดังนั้นเมื่อผ่านรอบแรกดีเอ็นเอเพิ่มขึ้น 2 เท่า และเมื่อเข้ารอบสองดีเอ็นเอที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าในรอบแรกจะกลายเป็นดีเอ็นเอตั้งต้นของรอบสอง ทำให้เมื่อควบคุมอุณหภูมิและเวลาหลายๆ รอบดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้น 2 ยกกำลัง n เท่า เมื่อ n คือ จำนวนรอบ เนื่องจากใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละรอบ ทำให้เมื่อผ่านไปเป็นชั่วโมง ดีเอ็นเอจะเพิ่มขึ้นมากมายเพียงพอต่อการนำไปศึกษา ดังนั้น primer ช่วยให้การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอประสบผลสำเร็จ

แหล่งข้อมูล
สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล. "เอนไซม์ที่ใช้ในการโคลนยีน" ในพันธุวิศวกรรมเบื้องต้น. หน้า 42-65. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545.
[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

English-Thai: Nontri Dictionary
primer(n) แบบเรียนขั้นต้น,มูลบท,แบบสอนอ่าน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชนวน    [N] fuse, See also: primer, Syn. ชนวนระเบิด, Example: แอมโนเนียเป็นสารชนิดหนึ่งที่สามารถใช้เป็นชนวนระเบิดได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัด[v.] (at) EN: press ; compress ; pack ; squeeze ; stuff ; congest ; sandwich   FR: comprimer ; compresser ; entasser
บีบ[v.] (bīp) EN: oppress ; persecute   FR: opprimer
บีบรัด[v.] (bīp-rat) EN: oppress ; persecute ; tyrannize   FR: opprimer ; tyranniser
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
ชนวน[n.] (chanūan) EN: fuse ; primer   FR: fusible [m]
กำจัด[v.] (kamjat) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish   FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
ขยี้[v.] (khayī) EN: crush ; squash ; quash ; trample   FR: écraser ; comprimer ; piétiner
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologize ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness   FR: s'excuser ; présenter ses excuses ; demander pardon ; exprimer des regrets
ขุ่นมัว[v.] (khunmūa) EN: depress ; be melancholy ; be gloomy   FR:primer
กลั้น[v.] (klan) EN: restrain ; suppress ; hold back   FR: retenir ; réprimer
ลง[v.] (long) EN: publish ; print   FR: imprimer
ลงคะแนน[v.] (longkhanaēn) EN: vote ; ballot ; elect ; cast a ballot   FR: voter ; élire ; exprimer son suffrage
ลงพื้น[v.] (longpheūn) EN: prime ; apply a primer   FR: appliquer un apprêt
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; be obliterated   FR: supprimer ; abolir
ลบออก[v.] (lop øk) EN: delete ; erase   FR: supprimer ; effacer ; biffer
ไม่เลือกใคร[v. exp.] (mai leūak khrai) EN: cast a blank vote   FR: voter blanc ; ne pas exprimer de vote
ไม่ลงคะแนน[v. exp.] (mai long khanaēn) EN: cast a blank vote   FR: voter blanc ; ne pas exprimer de vote
มาก่อน[v. exp.] (mā køn) EN: come first   FR: précéder ; venir avant ; venir en tête ; venir d'abord ; primer ; prévaloir
โมทนาคุณ[X] (mōthanākhun) FR: exprimer de la gratitude
พิมพ์[v.] (phim) EN: print ; press ; type   FR: imprimer ; mettre sous presse ; sortir
พิมพ์หนังสือ[v. exp.] (phim nangseū) EN: print ; print a book ; publish   FR: imprimer ; publier
พิมพ์ซ้ำ[v. exp.] (phim sam) EN: reprint   FR: réimprimer
พูด[v.] (phūt) EN: talk ; speak ; say ; remark ; mention ; express ;discuss ; chatter   FR: parler ; dire ; s'exprimer ; prendre la parole ; mentionner ; exprimer ; raconter
พูดจาหยาบโลน[v. exp.] (phūtjā yāp lōn) EN: use coarse language ; use vulgar language ; have a rough tongue   FR: parler vulgairement ; s'exprimer platement ; parler de façon grossière
พูดกำกวม[v. exp.] (phūt kamkūam) EN: make ambiguous remarks ; talk in vague terms   FR: parler en termes vagues ; s'exprimer de manière ambigüe
ปราบ[v.] (prāp) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out   FR:primer ; supprimer ; dompter ; mater
ปราบคอรับชัน[v. exp.] (prāp khørapchan) EN: suppress corruption   FR: supprimer la corruption
ปราบปราม[v.] (prāpprām) EN: suppress ; conquer ; repress ; quash ; subjugate ; quell ; put down ; vanquish   FR: soumettre ; assujettir ; étouffer ; réprimer
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate   FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer
โรงพิมพ์[n.] (rōngphim) EN: printing house ; printer ; printing works   FR: imprimerie [f]
แสดง[v.] (sadaēng) EN: indicate ; mark ; show ; direct ; reveal   FR: indiquer ; montrer ; exprimer ; révéler ; symboliser ; manifester ; afficher ; faire montre de (loc.)
แสดงความจำนง[v. exp.] (sadaēng khwām jamnong) EN: express one's desire ; state one's aim/purpose/intention   FR: exprimer son désir ; faire part de ses intentions
แสดงความคิดเห็น[v. exp.] (sadaēng khwām khithen) EN: voice/give one's opinion ; show/express one's opinion   FR: exprimer son opinion ; faire entendre sa voix ; exprimer son point de vue
แสดงออก[v.] (sadaēng-øk) EN: show ; demonsrate ; exhibit ; express (one's feelings)   FR: montrer ; exprimer
ตัดออก[v. exp.] (tat øk) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge   FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser
แท่นพิมพ์[n.] (thaen phim) EN: printing press ; press ; printing machine   FR: machine à imprimer [f] ; presse typographique [f]
ทอน[v.] (thøn) EN: cut ; cut short ; delete ; shorten   FR: supprimer
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
วิธีพูด[n. exp.] (withī phūt) FR: façon de s'exprimer [f]
ยกเลิก[v.] (yokloēk) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate   FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIMER    P R AY1 M ER0
PRIMERS    P R AY1 M ER0 Z
PRIMERICA    P R IH2 M EH1 R IH0 K AH0
PRIMERICA'S    P R IH2 M EH1 R IH0 K AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
primer    (n) (p r ai1 m @ r)
primers    (n) (p r ai1 m @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einführung {f}primer [Add to Longdo]
Fibel {f} (Schule)primer [Add to Longdo]
Grundierung {f}; Grundanstrich {m} | Grundierungen {pl}primer | undercoats [Add to Longdo]
Rostschutzanstrich {m}antirust coating; primer [Add to Longdo]
Zündsatz {m}priming charge; primer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
プライマー[, puraima-] (n) primer [Add to Longdo]
手引書(P);手引き書[てびきしょ, tebikisho] (n) handbook; manual; guide; primer; (P) [Add to Longdo]
入門[にゅうもん, nyuumon] (n,vs,adj-no) primer; manual; entering an institute; introduction to; (P) [Add to Longdo]
入門書[にゅうもんしょ, nyuumonsho] (n) primer; manual; introductory book [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三字经[Sān zì jīng, ㄙㄢ ㄗˋ ㄐㄧㄥ, / ] Three character classic, a reading primer consisting of doggerel in lines of 3 characters [Add to Longdo]
史籀篇[shǐ zhòu piān, ㄕˇ ㄓㄡˋ ㄆㄧㄢ, ] said to be a school primer for writing the great seal script 大篆 [Add to Longdo]
引子[yǐn zi, ˇ ㄗ˙, ] primer [Add to Longdo]
浅说[qiǎn shuō, ㄑㄧㄢˇ ㄕㄨㄛ, / ] simple introduction; primer [Add to Longdo]
百家姓[bǎi jiā xìng, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥˋ, ] hundred family surnames (Song dynasty reading primer) [Add to Longdo]
百家姓[Bǎi jiā xìng, ㄅㄞˇ ㄐㄧㄚ ㄒㄧㄥˋ, ] The Book of Family Names, anonymous Song dynasty reading primer listing 438 surnames, with four syllables to each phrase [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top