ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

politischen

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -politischen-, *politischen*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา politischen มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *politischen*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whatever your political convictions are, but to wish defeat for one's country id treason!Egal welche politischen Überzeugungen du vertrittst, aber der Heimat eine Niederlage zu wünschen, ist Hochverrat: Tikhiy Don (1957)
Whatever your political convictions are, but to wish defeat for one's country id treason!Egal welche politischen Überzeugungen du vertrittst, aber der Heimat eine Niederlage zu wünschen, ist Hochverrat: Tikhiy Don II (1958)
What political reasons?Welche politischen Gründe? Two Men in Manhattan (1959)
The relatives of these political prisoners will never see them again until the day they will pray at their tombs...Die Familie der politischen Häftlinge sieht diese nie wieder. Fever Mounts at El Pao (1959)
Our internal problems, we should fix them ourselves... without resorting to outsiders.Unsere Probleme gehen nur uns etwas an. Wir können diese politischen Fragen ohne fremde Hilfe regeln. Fever Mounts at El Pao (1959)
It is forbidden to chain the political prisoners.Hallo. Es ist verboten, die "Politischen" zu fesseln. Fever Mounts at El Pao (1959)
Unchain the political prisoners.Löst die Ketten bei allen politischen Häftlingen. Fever Mounts at El Pao (1959)
I want to see the workshop of the political prisoners.Jetzt würde ich gern die politischen Häftlinge sehen. Für sie interessiert sich der Präsident besonders. Fever Mounts at El Pao (1959)
And why don't they have the right to work, like the others?Warum arbeiten die Politischen nicht genauso wie ihre Kameraden? Fever Mounts at El Pao (1959)
They have proposed that the political prisoners join them, but we have refused.Sie boten uns Politischen an mitzumachen, aber bislang lehnten wir ab. Fever Mounts at El Pao (1959)
Barreiro would take the opportunity to blame the political prisoners.Barreiro und seine Regierung würden alles auf uns schieben, auf uns, die politischen Häftlinge. Fever Mounts at El Pao (1959)
You would endanger the political prisoners.Bei einer Meuterei sind Cárdenas und die politischen Häftlinge in Gefahr. Fever Mounts at El Pao (1959)
The rebels have killed almost all the political prisoners... because they refused to join the revolt.Die meisten Politischen wurden liquidiert, wenn sie nicht mitmachen wollten. Das haben zwei Wärter berichtet, die entkommen sind. Fever Mounts at El Pao (1959)
- Are they political prisoners? - Yes.Das sind die politischen Häftlinge? Fever Mounts at El Pao (1959)
They reestablish the chains for all.Lesen Sie sie, und Sie werden sehen, dass die Politischen wieder Ketten tragen müssen. Fever Mounts at El Pao (1959)
- Are they political prisoners?Sind alle Politischen dabei? - Ja. Fever Mounts at El Pao (1959)
Politicians, go ahead.- Die Politischen, zwei Schritt vortreten! Fever Mounts at El Pao (1959)
Unleash them!Allen Politischen die Ketten abnehmen! Fever Mounts at El Pao (1959)
They serve to silly superstitions, to replace him.seine politischen Gegner. Hannibal (1959)
THAT A BANK, LIKE A POLITICAL OFFICE IS A PUBLIC TRUST."... ähnlich einem politischen Mandat, öffentliches Vertrauen genießt". Time Enough at Last (1959)
In political movements are always betrayersZur politischen Bewegung gehören diese Führungsstreitigkeiten einfach dazu. Night and Fog in Japan (1960)
Wasn't our movement a kind of studying?Und unsere politischen Aktivitäten? War das alles verplemperte Zeit? Night and Fog in Japan (1960)
I'm travelling in a very important political mission.Ich reise in einer höchstwichtigen politischen Mission. The Haunted Castle (1960)
Sounds to me like a dirty political vendetta!Zweifellos, eine schmutzige Rachetat aus politischen Gründen. Don Camillo monsignore... ma non troppo (1961)
Political situation requires to forget so I did.Wegen der politischen Gründen kann ich das vergessen. Kwiecien (1961)
Clément was part of an extremist political group with 12 members.Clément war Teil einer politischen Extremistengruppe mit 12 Mitgliedern. Le combat dans l'île (1962)
They were working on a plan with political implications:Sie arbeiteten an einem Plan mit politischen Implikationen: Le combat dans l'île (1962)
This wasn't the first time Serge was to commit a political murder.Dies war nicht das erste Mal, daß Serge einen politischen Mord begangen hat. Le combat dans l'île (1962)
Bukowski invited me... to sit in on political discussions in his room.Bukowski lud mich ein, an politischen Diskussionen in seinem Zimmer teilzunehmen. Advise & Consent (1962)
It deals with the political murders of today.Er behandelt die politischen Morde von heute. Redhead (1962)
You know what value he puts into politics.Sie wissen, wie sehr er die politischen Häftlinge schätzt. Nackt unter Wölfen (1963)
Father Gillis, may I suggest that your primary obligation is not... to political and social reform... but to the mortal souls of your flock.Pater Gillis, Sie sind nicht der politischen und sozialen Reform verpflichtet, sondern den unsterblichen Seelen Ihrer Gemeinde. The Cardinal (1963)
It is in danger, at this moment, from men... and doctrines that are the enemies of all freedoms... political, as well as religious.Dieses Recht ist derzeit in Gefahr. Es wird von Menschen und Doktrinen bedroht, die Feinde der Freiheit sind: der politischen und der religiösen Freiheit. The Cardinal (1963)
However, I must attend tomorrow night in an important political meeting.. with the Marquis de Vigogne.Ich muss morgen bei einer wichtigen politischen Versammlung dabei sein. The Black Tulip (1964)
I wanted to kill you with no apparent political cause.Ich wollte Sie töten, ohne dass man einen politischen Hintergrund vermutet. The Black Tulip (1964)
Like the civil service.Genau, wie im politischen Leben. Death at Bargain Prices (1965)
Such meetings were frequent and held as part of the political fabric of the town.Diese Versammlungen gab es häufig, sie gehörten zum politischen Leben. The Hallelujah Trail (1965)
Holding himself aloof from political ties, and therefore from political office, Calvin was courted by conservative and liberal alike.Da er sich jeder politischen Bindung und jeder politischen Tätigkeit enthielt, wurde er sowohl von den Konservativen als auch von den Liberalen hofiert. Mirage (1965)
I'm with the Hachiro army political division.Ich gehöre zur politischen Division der 8. Armee. Story of a Prostitute (1965)
It was here, during these soirees, that could best be measured the political temperature of the official spheres in the capital which were close to the Court.Nirgendwo sonst waren die Werte des politischen Thermometers so sichtbar, was die Stimmung der Hofgesellschaft erkennen ließ. War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
I think the eternal peace is possible, but, I don't know how to express it, only not through political balance.Der ewige Frieden wäre möglich. Nur nicht, würde ich sagen, aufgrund des politischen Gleichgewichts. War and Peace, Part I: Andrei Bolkonsky (1965)
Kimbya's principle rival is the cheetah owned by the chief of the Nabulu tribe the emir's bitterest political enemy.Kimbyas Hauptrivale ist der Gepard des Häuptlings vom Stamme der Nabulu, dem erbittertsten politischen Feind des Emirs. Cheetah at Large (1966)
According to Paris, a significant segment of the political class is in favor of seeking a new relationship with Algeria.Nachrichten aus Paris zufolge haben die politischen Kreise vor, ihr Verhältnis zu Algerien zu revidieren. The Battle of Algiers (1966)
As time passes, our ideas change.Mit den Zeiten ändern sich auch die politischen Ideen. The Sword of Doom (1966)
We didn't kidnap him for political ends.Wir haben ihn nicht aus politischen Gründen entführt. The Restaurant (1966)
I would define him as anti-social, going on the information we've received from the political office.Ich würde ihn als asozial definieren was auch aus den Informationen des politischen Mandats ersichtlich wird. We Still Kill the Old Way (1967)
Josie, I had a notion that you might be able to give us a woman's point of view on a political question.Gut, dass Sie da sind, Josie. Vielleicht könnten Sie den Herren Ihren Standpunkt zu einer politischen Frage erörtern. The Ballad of Josie (1967)
- Or political assassination?- Oder politischen Mord. Billion Dollar Brain (1967)
If that person does not tell us everything he knows, we shall assume that her death was political. That she was killed by a member of the Polish underground and that you are all accomplices.Wenn derjenige uns nicht erzählt, was er weiß, nehmen wir an, dass sie aus politischen Gründen starb, dass ein Mitglied des polnischen Untergrunds sie tötete und dass Sie alle Komplizen sind. The Night of the Generals (1967)
What about his work on politics?Was ist mit seinem politischen Werk? Sing a Song of Sex (1967)

German-Thai: Longdo Dictionary
politischen, See also: politisch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abschreibung {f}; Wertverminderung {f} | Abschreibung aus finanzpolitischen Gründen | vorgezogene Abschreibung | zusätzliche Abschreibungdepreciation | appropriation depreciation method | anticipated depreciation | additional depreciation [Add to Longdo]
Grund {m}; Ursache {f}; Anlass {m} | Gründe {pl} | mit Grund; mit Recht | der alleinige Grund | gar kein Grund | besondere Gründe | aus diesem Grund | aus politischen Gründen | aus gesundheitlichen Gründen | aus verschiedenen Gründen | aus welchen Gründen auch immer | besondere (zwingende) städtebauliche Gründereason; grounds {pl} | reasons | with reason | the only reason | no reason whatsoever; no reason at all | specific reasons | it is for this reason | for political reasons | for health etc reasons; on health grounds | for various reasons; for a variety of reasons | for whatever reasons | special (urgent) urban-planning reasons [Add to Longdo]
Politiker {m} der Mitte; Politikerin {f} der Mitte; Anhänger {m} der politischen Mitte [pol.]centrist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top