Search result for

offense

(59 entries)
(0.0092 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -offense-, *offense*
Possible hiragana form: おっふぇんせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
offense[N] การกระทำผิด, See also: การฝ่าฝืนกฎ, การกระทำผิดกฎหมาย, Syn. felony, crime
offense[N] การโจมตี, See also: การจู่โจม, Syn. attack, assault, Ant. defence
offense[N] ความโกรธเคือง, See also: ความบาดหมาง, ความขุ่นเคือง, Syn. resentment, wrath, Ant. pleasure
offenseless[ADJ] ซึ่งป้องกันไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
offense(อะเฟนซฺ') n. การกระทำผิด,การกระทำผิดกฎหมาย,การรุก,การโจมตี,การทำให้ขุ่นเคือง,การก้าวร้าว,สิ่งที่ทำให้ขุ่นเคือง,สิ่งที่ละเมิด,ความรู้สึกขุ่นเคือง,ฝ่ายรุก,ฝ่ายโจมตี
petty offensesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Offenses against propertyความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ [TU Subject Heading]
Offenses against public safetyความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน [TU Subject Heading]
Offenses against the environmentความผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม [TU Subject Heading]
Offenses against the personความผิดต่อบุคคล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're in over your head. Mohinder, no offense.ไม่ได้คิดจะว่าคุณนะ แต่คุณกำลังทำอะไรเกินตัวไปแล้ว\ โมฮินเดอร์ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Twin 30mm belt fed machine guns for offense.และปืนกล30มิลคู่ เอาไว้กราดเล่น Death Race (2008)
How about we play a little offense?มาเล่นโจมตีกันหน่อยไหม Death Race (2008)
The charge is that in the 28th year of the reign of our sovereign Henry king of England, his wife, the queen being seduced by the Devil did knowingly commit incest, high treason and offenses against God.ในปีที่ 28 ของการครองราชย์ ของพระเจ้าเฮนรี่ กษัตริย์แห่งอังกฤษ พระชายา ซึ่งก็คือราชินีแห่งอังกฤษ... ได้ถูกครอบงำจากปิศาจร้าย The Other Boleyn Girl (2008)
As for my offenses God knows them.ในสิ่งที่ข้าทำ... พระเจ้าเท่านั้นที่รู้ The Other Boleyn Girl (2008)
I don't know about you... but, no offense to the rest of you ladies, I am gonna be taking you two.แต่ไม่ผิดหรอกที่จะใช้ส่วนที่เหลือของแก สาว ๆ ผมจะพาคุณสองคนไป Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
failure to comply to a subpoena is a federal offense, Mr. Bauer.ฝ่าฝืนหมายศาลมีโทษทางอาญานะ คุณบาวเออร์ 24: Redemption (2008)
You want us to stop? That's probably a treasonable offense.คุณต้องการให้เราหยุดมันหรือ นั่นเป็นการกบฎนะ WarGames: The Dead Code (2008)
Dean read through a 245-page statement characterizing a president who was easily outraged over war protesters and political adversaries, and outlining a range of offenses, including wiretapping of newsmen, a Charles Colson plan to firebomb and burglarize the Brookings Institution,ทางคณะศาลได้อ่านเอกสารทั้งหมด 245 หน้า เพื่อจำแนกว่าท่านปธน ผู้ซึ่งกระทำฝ่าฝืน ต่อผู้ประท้วงและ\ การโฆษณาชวนเชื่อทางการเมือง Frost/Nixon (2008)
President of the United States, have granted, and by these presents do grant, a full, free and absolute pardon unto Richard Nixon for all offenses against the United States.ประธานาธิบดี\ แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ยินยอมพร้อมของกำนัลเหล่านี้ ก่อตั้งกองทุน ทั้งหมด ฟรี และขออภัยอย่างสุดซึ้ง Frost/Nixon (2008)
Involuntary manslaughter, that's not exactly a minor offense, you know?มันไม่ใช่การทำความผิดเล็กน้อยซะทีเดียว นายรู้ใช่มั้ย The Echo (2008)
Well, no offense, son, but nobody here wants to talk to you.นี่คงไม่ทำให้เราหมองใจกันนะ แต่ไม่มีใครที่นี่ต้องการจะพูดกะคุณ The Echo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
offenseHe committed an offense against our laws.
offenseHe is quick to take offense.
offenseHe took offense at his daughter's behavior.
offenseHe took offense at what I said and turned on his heels.
offenseHe was unaware of the enormity of the offense.
offenseHis continual boasting gave offense to everybody.
offenseI gave offense to her.
offenseNo offense was meant.
offenseShe is cautious of giving offense to others.
offenseShe took offense at her daughter's behavior.
offenseSuch a deed is an offense against the law.
offenseThat is a criminal offense and you will surely be punished!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความน้อยใจ[N] resentment, See also: offense, pique, displeasure, Syn. ความน้อยอกน้อยใจ, ความน้อยเนื้อต่ำใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาบัติ[n.] (ābat) EN: offence ; infringement ; misdemeanor ; offense   FR: transgression [f] ; infraction [f]
อาชญากรรม [n.] (ātyākam = ātchayākam) EN: crime ; penal offense ; felony   FR: crime [m] ; forfait [m]
บาดใจ[v.] (bātjai) EN: grieve ; hurt the feelings ; offend   FR: offenser ; froisser
ฉิว[v.] (chiu) EN: get angry ; take offense ; be in a temper ; be irritated ; feel angry   FR: se mettre en colère ; se fâcher ; être offensé ; être vexé
เชิงรุก[n. exp.] (choēng ruk) EN: offense ; aggressive posture   
ฉุนเฉียว[v. exp.] (chunchīo) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious   FR: être fâché ; être offensé
เจ็บใจ[v.] (jepjai) EN: be indignant ; be provoked ; be heart-sick ; hurt   FR: être indigné ; être froissé ; être offensé ; être vexé
ขัดใจ[v.] (khatjai) EN: be offended ; offend ; dissatisfy ; displease   FR: être offensé ; être outragé ; offenser ; déplaire
เคือง[v.] (kheūang) EN: be angry with ; be annoyed ; be offended ; take offense ; be indignant ; be dissatisfied ; be resentful ; be irate ; be enraged ; be provoked   FR: être faché contre ; être offensé ; être indigné ; être froissé ; éprouver du ressentiment
ข้อขัดใจ[n. exp.] (khø khatjai) FR: offense [f] ; outrage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
OFFENSE    AH0 F EH1 N S
OFFENSES    AH0 F EH1 N S AH0 Z

Japanese-English: EDICT Dictionary
オフェンス[, ofensu] (n) offense; offence [Add to Longdo]
違警罪[いけいざい, ikeizai] (n) (relatively minor) offense against police regulations (offence) [Add to Longdo]
違犯行為[いはんこうい, ihankoui] (n) violation; offense; offence [Add to Longdo]
過失犯[かしつはん, kashitsuhan] (n) crime of negligence; careless offense; careless offence [Add to Longdo]
劾奏[がいそう, gaisou] (n,vs) report of an official's offence to the emperor (offense) [Add to Longdo]
簡裁[かんさい, kansai] (n) summary court; court of summary offences; court of summary offenses; (P) [Add to Longdo]
忌諱[きき;きい, kiki ; kii] (n,vs) displeasure; offense; offence; disliking [Add to Longdo]
気を悪くする[きをわるくする, kiwowarukusuru] (exp,vs-i) to take offense (at); to take offence (at); to feel hurt (by) [Add to Longdo]
兇状;凶状[きょうじょう, kyoujou] (n) crime; offense; offence [Add to Longdo]
軍事犯[ぐんじはん, gunjihan] (n) military offense; military offence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Offense \Of*fense"\, Offence \Of*fence"\, n. [F., fr. L.
   offensa. See {Offend}.]
   1. The act of offending in any sense; esp., a crime or a sin,
    an affront or an injury.
    [1913 Webster]
 
       Who was delivered for our offenses, and was raised
       again for our justification.     --Rom. iv. 25.
    [1913 Webster]
 
       I have given my opinion against the authority of two
       great men, but I hope without offense to their
       memories.               --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being offended or displeased; anger;
    displeasure; as, to cause offense.
    [1913 Webster]
 
       He was content to give them just cause of offense,
       when they had power to make just revenge. --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
   3. A cause or occasion of stumbling or of sin. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Woe to that man by whom the offense cometh! --Matt.
                          xviii. 7.
    [1913 Webster]
 
   4. In any contest, the act or process of attacking as
    contrasted with the act of defending; the offensive; as,
    to go on the offense.
    [PJC]
 
   5. (Sports) The members of a team who have the primary
    responsibility to score goals, in contrast to those who
    have the responsibility to defend, i.e. to prevent the
    opposing team from scoring goal.
    [PJC]
 
   Note: This word, like expense, is often spelled with a c. It
      ought, however, to undergo the same change with
      expense, the reasons being the same, namely, that s
      must be used in offensive as in expensive, and is found
      in the Latin offensio, and the French offense.
      [1913 Webster]
 
   {To take offense}, to feel, or assume to be, injured or
    affronted; to become angry or hostile.
 
   {Weapons of offense}, those which are used in attack, in
    distinction from those of defense, which are used to
    repel.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Displeasure; umbrage; resentment; misdeed; misdemeanor;
     trespass; transgression; delinquency; fault; sin; crime;
     affront; indignity; outrage; insult.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 offense
   n 1: a lack of politeness; a failure to show regard for others;
      wounding the feelings or others [syn: {discourtesy},
      {offense}, {offence}, {offensive activity}]
   2: a feeling of anger caused by being offended; "he took offence
     at my question" [syn: {umbrage}, {offense}, {offence}]
   3: (criminal law) an act punishable by law; usually considered
     an evil act; "a long record of crimes" [syn: {crime},
     {offense}, {criminal offense}, {criminal offence}, {offence},
     {law-breaking}]
   4: the team that has the ball (or puck) and is trying to score
     [syn: {offense}, {offence}] [ant: {defence}, {defending
     team}, {defense}]
   5: the action of attacking an enemy [syn: {offense}, {offence},
     {offensive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top