Search result for

momentes

(424 entries)
(2.4655 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -momentes-, *momentes*, momente
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา momentes มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *momentes*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moment[N] ชั่วขณะ, See also: ชั่วครู่, Syn. minute, second, bit, instant, Ant. forever, eternity
moment[N] โอกาสสำคัญ, See also: เวลาสำคัญ, Syn. occasion
moment[N] ความสำคัญ, Syn. importance, consequence, significance
momently[ADV] อย่างชั่วขณะ, See also: บางครั้งบางคราว
momentum[N] แรงผลักดัน, See also: แรงกระตุ้น
momentum[N] ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุที่วัดได้จากมวลของวัตถุคูณด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุ, See also: โมเมนตัม
momentary[ADJ] ชั่วขณะ, See also: ชั่วครู่, Syn. fleeting, passing, brief, Ant. eternal, continual
momentous[ADJ] ชั่วขณะ
momentarily[ADV] ชั่วขณะ, See also: ชั่วครู่, Syn. momently, briefly
momentarily[ADV] ในเวลาอันใกล้นี้, See also: ในไม่ช้า, Syn. instantly, at once, immediately, soon
for a moment[ADV] ชั่วขณะหนึ่ง, See also: อึดใจหนึ่ง, ชั่วขณะเดียว, ชั่วแล่น
momentariness[N] ช่วงเวลาสั้นๆ
moment of truth[IDM] ช่วงที่ต้องเผชิญกับความจริง
moment of truth[N] ช่วงเวลาสำคัญของชีวิต
every moment counts[IDM] ทุกนาทีมีค่า
on the spur of the moment[IDM] อย่างทันที, See also: อย่างฉับพลัน, อย่างปัจจุบันทันด่วน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moment(โม'เมินทฺ) n. ขณะนั้น,ชั่วครู่,ขณะ,ความสำคัญ,ความสำคัญของขณะนั้น,โอกาส,ผลที่ตามมา,ลักษณะของสิ่งของ (ปรัชญา), Syn. minute,weight ###A. triviality
momentarily(โมเมินแท'ริลี,โม'เมินแทริลี) adv. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,ในเวลาที่สั้นมาก,เป็นครั้งเป็นคราว
momentary(โม'เมินเทอรี) adj. ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วขณะ,ประเดี๋ยวเดียว,สั้นมาก,ทุกขณะ,ซึ่งใกล้จะมาถึง,ซึ่งจวนจะเกิดอยู่แล้ว., See also: momentariness n.
momently(โม'เมินทฺลี) adv. เป็นครั้งเป็นคราวชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,ทุกขณะ,ทุกขณะจิต
momentous(โมเมน'เทิส) adj. มีความหมายสำคัญมาก,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,ร้ายแรง,เอาจริงเอาจัง, See also: momentousness n., Syn. far-reaching
momentum(โมเมน'ทัม) n. แรงแห่งการเคลื่อนที่,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน,ปริมาณการเคลื่อนที่ของวัตถุหรือระบบที่เท่ากับผลคูณของมวลของวัตถุกับความเร็วของมัน;P; (ปรัชญา) ลักษณะของสิ่งของ pl. momenta,momentums, Syn. movement,motion,impulse ###A. inerti

English-Thai: Nontri Dictionary
moment(n) ขณะ,ชั่วครู่,กำหนดเวลา,โอกาส,ความสำคัญ
momentary(adj) ชั่วขณะ,ชั่วแล่น,ชั่วครู่,ชั่วประเดี๋ยว,ชั่วอึดใจ
momentous(adj) สำคัญยิ่ง,ร้ายแรง,เกี่ยวกับวิกฤติการณ์
momentum(n) กำลัง,การเคลื่อนไหว,แรงกระตุ้น,แรงผลักดัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
second momentโมเมนต์ที่สอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
axial momentum theoryทฤษฎีโมเมนตัมตามแกน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
momentโมเมนต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
moment of inertiaโมเมนต์ความเฉื่อย [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
moment of last suspenseช่วงระทึกใจสุดท้าย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
momentum diffusivityสภาพแพร่โมเมนตัม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
momentum transferการถ่ายโอนโมเมนตัม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
inciting momentจุดเร่งเร้า [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bending momentโมเมนต์ดัด [TU Subject Heading]
Momentum transferการถ่ายโอนโมเมนตัม [TU Subject Heading]
Dipole Momentไดโพลโมเมนต์,โมเมนท์ขั้วคู่,ค่าไดโพล์โมเมนท์ [การแพทย์]
law of conservation of momentumกฎการอนุรักษ์โมเมนตัม, กฎเกี่ยวกับโมเมนตัมของวัตถุซึ่งกล่าวว่า เมื่อไม่มีแรงลัพธ์ใด ๆ มากระทำต่อระบบแล้ว ผลรวมของโมเมนตัมของระบบจะมีค่าคงตัว เช่น เมื่อวัตถุชนกัน ผลรวมของโมเมนตัมวัตถุก่อนการชนจะเท่ากับผลรวมของโมเมนตัมของวัตถุภายหลังการชน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
moment of a forceโมเมนต์ของแรง, ผลหมุนอันเนื่องจากแรงกระทำรอบแกนหมุนหรือจุดหมุน ขนาดของโมเมนต์เท่ากับผลคูณของแรงกับระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรงที่กระทำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
momentum (linear momentum)โมเมนตัม, ผลคูณของมวลกับความเร็วของวัตถุ โมเมนตัมเป็นปริมาณเวกเตอร์ มีทิศเดียวกับทิศของความเร็ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
moment of inertiaโมเมนต์ความเฉื่อย, ปริมาณที่บ่งบอกถึงความเฉื่อยต่อการหมุน จะมีบทบาทเหมือนกับมวลในกรณีของการเลื่อนที่ โมเมนต์ความเฉื่อยเป็นปริมาณสเกลาร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
linear momentumโมเมนตัมเชิงเส้น, ดู momentum [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
angular momentumโมเมนตัมเชิงมุม, ผลคูณของโมเมนต์ความเฉื่อยและความเร็วเชิงมุม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
law of conservation of angular momentumกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม, กฎเกี่ยวกับโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุซึ่งกล่าวว่า เมื่อทอร์กลัพธ์เนื่องจากแรงภายนอกที่กระทำต่อวัตถุเท่ากับศูนย์ ผลรวมของโมเมนตัมเชิงมุมของระบบมีค่าคงตัว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
moment of a coupleโมเมนต์ของแรงคู่ควบ, ผลคูณของขนาดของแรงใดแรงหนึ่ง (ของแรงคู่ควบ) กับระยะทางตั้งฉากระหว่างแนวแรงทั้งสอง (ดู couple ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Momentumแรงเหวี่ยง, แรงเฉื่อย [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Just a moment please. (n vi vt adj adv conj pron. phrase slang name uniq )

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Wait a second. What?Warte einen MomentHeartache (2012)
In the meantime, if you'll excuse us, I would like to speak with my colleague for a moment.In der Zwischenzeit, wenn Sie uns entschuldigen würden, würde ich gerne einen Moment mit meiner Kollegin sprechen. Power (2012)
This Nikita will finish the mission without a moment's hesitation.Diese Nikita wird die Mission beenden, ohne einen Moment des Zögerns. Power (2012)
I had a moment of weakness.Ich hatte einen Moment der Schwäche. Power (2012)
You see a moment of weakness, and I see a moment of strength.Du siehst einen Moment der Schwäche, und ich sehe einen Moment der Stärke. Power (2012)
Wherever I feel like then.Das entscheide ich immer im letzten MomentLesson of the Evil (2012)
Um...Haben Sie einen MomentLesson of the Evil (2012)
Wait...- MomentLesson of the Evil (2012)
Wait...Einen MomentLesson of the Evil (2012)
OK, I'm calling!Moment... - Schnell! Lesson of the Evil (2012)
Hang on!- Ich ruf schon an. MomentLesson of the Evil (2012)
But right now I'm just completely forgetting why.Aber im Moment vergesse ich komplett, wieso. It Happened 'That Night' (2012)
I want to leave a record of every moment.Ich... will jeden Moment aufzeichnen. Doomsday Book (2012)
Whether it's good or bad,Egal ob schöne Momente oder schlechte Momente... Doomsday Book (2012)
Do you think we will remember this moment?Werden wir uns... an diesen Moment erinnern? Doomsday Book (2012)
Just one minute.Einen Moment noch. Doomsday Book (2012)
The world this robot has seen through its bare nature was already complete, in and of itself.Die Welt, die ein Roboter in seiner neutralen Sicht erkennt, ist in jedem Moment vollkommen und wunderbar. Doomsday Book (2012)
We've been a bit preoccupied, honey.Wir haben momentan so viel um die Ohren. Doomsday Book (2012)
I'll spend my last moments at home, praying with my family.Ich verabschiede mich jetzt von Ihnen und verbringe die letzten Momente mit meiner Familie. Doomsday Book (2012)
- Wait, you asked to leave?- Moment mal, du wolltest gehen? News Night 2.0 (2012)
- Hang on.- MomentNews Night 2.0 (2012)
- Whoa, whoa, wait.- Whoa, whoa, MomentNews Night 2.0 (2012)
Wait, Will didn't cheat on me.Moment mal, Will hat mich nicht betrogen. News Night 2.0 (2012)
Hang on.MomentNews Night 2.0 (2012)
Give me a second.Einen MomentNews Night 2.0 (2012)
- and currently no one to fill it.- und momentan füllt sie niemand. Madrigal (2012)
Yet.Momentan. Madrigal (2012)
You're currently employed by the Pollos Hermanos chain.Sie sind momentan bei der Pollos Hermanos Kette angestellt. Madrigal (2012)
You are not under arrest, currently.Sie sind nicht verhaftet. Momentan. Madrigal (2012)
- Well, I'll admit it held us on as a starter lab, but it was too dark, too small, not to mention it could've broken down at any moment.- Ich gebe zu, für den Anfang vielleicht, aber es war zu dunkel, zu klein und was man nicht vergessen sollte, hätte es jeden Moment zusammenbrechen können. Madrigal (2012)
I'll keep the condo for now, selling it in this market, I'd get killed.Ich behalte die Eigentumswohnung aber. Sie momentan zu verkaufen würde mich umbringen. Hazard Pay (2012)
And right now, some of them are in jail and more will be soon.Und momentan sind einige von ihnen im Knast. Und bald werden es mehr sein. Hazard Pay (2012)
You have to factor in drag and torque and suspension and weight of the car.Du musst auch Luftwiderstand, Drehmoment, Aufhängung... und das Gewicht des Wagens beachten. Fifty-One (2012)
Agent Gomez, could you give us a moment?Agent Gomez, entschuldigen Sie uns einen MomentFifty-One (2012)
Wait.MomentFifty-One (2012)
Wait, wait.Moment, MomentFifty-One (2012)
I'm gonna give you a moment to just get it together there.Ich werde dir einen Moment geben, um dich wieder zu fassen. Dead Freight (2012)
Just take a moment.Okay. Nimm dir einfach einen MomentDead Freight (2012)
Take a moment.Nimm dir einen MomentDead Freight (2012)
But right now, it's the best we can do.Aber im Moment ist es das Beste, was wir tun können. Dead Freight (2012)
- Wait a minute.Einen MomentDead Freight (2012)
Wait a minute.Einen MomentDead Freight (2012)
Now, hold up.Was ist mit dem? MomentDead Freight (2012)
Not at the moment, I don't.Im Moment nicht. Dead Freight (2012)
For the moment.Aber nur momentan. Buyout (2012)
If ASAC Schrader can stay behind while everyone else clears out.Wenn ASAC Schrader bitte noch einen Moment bleiben könnte, während alle anderen gehen können. Say My Name (2012)
Right now.In diesem MomentSay My Name (2012)
Not just now.Im Moment nicht. Gliding Over All (2012)
You keep your market here, but by adding overseas sales, you can more than double your current profits.Du behältst deinen Markt hier, aber mit den Übersee-Verkäufen, kannst du deine momentanen Einnahmen fast verdoppeln. Gliding Over All (2012)
One moment.Einen MomentGliding Over All (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
momentAccording to some scholars, a major earthquake could occur at any moment now.
momentA fire may happen at any moment.
momentA good idea came across her mind at the last moment.
momentA good idea came across his mind at the last moment.
momentA great number of people were killed in a moment.
momentAll her imaginary happiness vanished in a moment.
momentA man is never so on trial as in the moment of excessive good fortune.
momentA moment's hesitation may cost a pilot his life.
momentAs the days passed, our campaign grew in momentum.
momentA strong veteran, having trained for tens of years, can fall to a weakling in a moment of laxness. That's what the martial arts world is.
momentAt one's leisure; in one's spare moments.
momentAt that moment tears ran down the old man's face.
momentAt the moment.
momentAt the moment, I have no plans to travel.
momentAt the moment she saw a tall man with a gun standing in the doorway, she instinctively backed away.
momentAt the moment they think that the accident is due to his carelessness.
momentA war may break out at any moment.
momentBe quiet for a moment.
momentBoth of them arrived at the same moment.
momentCan I borrow your eraser for a moment?
momentCarlos waited a moment.
momentCombat soldiers during peaceful moments like to reminisce of their halcyon days.
momentCould you keep an eye on my suitcase for a moment?
momentCould you lend me some money? I'm short of cash at the moment.
momentCould you wait here for the moment.
momentEarthquakes may occur at any moment.
momentFor a moment he thought of going after the man.
momentFor the moment there's nothing in particular I need to be doing.
momentFor the moment, we want to postpone making a decision.
momentFrom that moment on he felt undying hatred for his oppressors.
momentFrom the moment he arrived there, he kept on bothering his doctor to tell him when he would be able to go home.
momentFrom the moment of his birth, man cannot get along without.
momentGive him this message the moment he arrives.
momentHang up and wait a moment, please.
momentHanshin's moment of glory didn't last. They fell out of first place in a hurry.
momentHave him wait a moment.
momentHe burned for his moment of triumph.
momentHe canceled the appointment at the last moment.
momentHe closed his mouth for a moment.
momentHe cried off at the last moment.
momentHe gave a momentary glance to the passers by.
momentHe goes in for whatever he finds interesting at the moment.
momentHe hesitated for a moment.
momentHe is not available at the moment.
momentHe is on another phone at the moment.
momentHe jumped to his feet the moment he heard the news.
momentHe left the room the moment he saw me.
momentHe'll be here any moment.
momentHe said that the matter was urgent, and that there was not a moment to lose.
momentHe says things on the spur of the moment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จากนี้[ADV] from this moment, See also: since, till now, Example: นับจากนี้ถึงเดือนกันยายนจะมีการเปลี่ยนแปลงของกรมตำรวจจึงน่าที่จะจับตาดูว่าใครจะเข้ามารับตำแหน่งสำคัญ
ระยะนี้[N] at the moment, See also: now, Syn. ช่วงนี้, ตอนนี้, เวลานี้, Example: ระยะนี้ผมไม่ว่างเลย คุณคงต้องรออีกประมาณ 2 เดือน ผมจึงจะทำงานให้คุณได้, Thai definition: เวลาขณะที่กำลังพูดและเวลาใกล้เคียง
ครานั้น[N] at that time, See also: at that moment, Syn. เมื่อนั้น, ครั้งนั้น, Example: ครานั้น บุคคลที่เคารพนับถือท่านหนึ่งชักชวนให้ไปร่วมขบวนผ้าป่าของท่าน
คอยจังหวะ[V] wait for the right moment, See also: wait for a chance, bide one's time, await a favorable opportunity, Syn. คอยโอกาส, Example: มือปืนเป็นคนมีสี มาจากต่างจังหวัด คอยจังหวะสะกดรอยตามนายวิทูรย์อยู่หลายวัน, Thai definition: รอโอกาสเหมาะ
เมื่อกี้[ADV] just now, See also: a moment ago, Syn. เมื่อตะกี้, เมื่อสักครู่, เมื่อกี้นี้, Ant. ตอนนี้, เดี๋ยวนี้, Example: เมื่อกี้ กวางตัวหนึ่งกระโดดข้ามป่าไปอีกฝั่งหนึ่ง, Thai definition: เพิ่งผ่านไป, เพิ่งเลยไป
เมื่อครู่นี้[ADV] just now, See also: a moment ago, recent, Syn. เมื่อครู่, เมื่อสักครู่, เมื่อสักครู่นี้, Example: คำมั่นสัญญาที่ได้กล่าวปฏิญาณเมื่อครู่นี้ ข้าพเจ้าถือว่าเป็นสัจวาจาที่มีความสำคัญลึกซึ้ง
รอเดี๋ยว[V] Wait a minute, See also: Wait a moment, Syn. รอสักพัก, รอสักประเดี๋ยว, Ant. รอนาน, Example: รอเดี๋ยวนะครับ ผมจะไปตามเขาให้
สมัยนี้[N] the present, See also: present time, present moment, now, Syn. ปัจจุบัน, ปัจจุบันนี้, สมัยปัจจุบัน, Example: ยุคนี้สมัยนี้เป็นยุคของการทำการตลาดแบบสายฟ้าแลบ
สมัยปัจจุบัน[N] the present, See also: present time, present moment, now, Syn. ปัจจุบัน, ปัจจุบันนี้, Example: มีการถกเถียงกันมาตั้งแต่สมัยโบราณถึงสมัยปัจจุบันว่า มนุษย์นั้นถูกกำหนดขึ้นมาจากพันธุกรรม หรือสิ่งแวดล้อมกันแน่
สักครู่[ADV] for a moment, See also: a moment, for a (little) while, a minute, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, สักประเดี๋ยว, Example: แกนั่งชื่นชมผลงานได้สักครู่ หลานชายก็ขึ้นมาบนบ้าน
มหุรดี[N] moment, See also: short time, a little/short while, Syn. ครู่, ขณะ, ชั่วโมง, Notes: (สันสกฤต)
ชั่วขณะหนึ่ง[N] for a moment, See also: a moment, a short time, a little while, for a while, awhile, a minute, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่, Example: หลังจากยืนครุ่นคิดมาชั่วขณะหนึ่ง เขาจึงเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อน, Thai definition: ช่วงระยะเวลาเพียงครู่หนึ่ง
ชั่วครู่หนึ่ง[N] for a while, See also: for a moment, for a time, Syn. ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วขณะ, Example: เสียงนั้นเงียบหายไป แต่ชั่วครู่หนึ่งก็ดังขึ้นมาอีก, Thai definition: ช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียว, ช่วงเวลาไม่นาน
ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว[ADV] a short time, See also: a little while, a moment, a minute, awhile, Example: ความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีแวบเข้ามาในความคิดชั่วประเดี๋ยวประด๋าวแล้วก็จางหายไป, Thai definition: มีระยะเวลาเพียงครู่เดียวไม่นาน
เมื่อตะกี้[ADV] just now, See also: just a moment ago, just previously, a short while ago, Syn. เมื่อกี้, เมื่อสักครู่, เมื่อประเดี๋ยว, Example: ฉันเพิ่งโทรไปหาเธอเมื่อตะกี้นี้เอง ก่อนเธอจะมา 2 นาทีได้, Thai definition: เพิ่งล่วงไป, เพิ่งผ่านไป (ใช้แก่เวลา)
ปัจจุบัน[ADV] at present, See also: now, at this time, currently, at the present moment, Syn. ปัจจุบันนี้, Example: ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ, Thai definition: เวลาเดี๋ยวนี้, เวลาไม่ใช่อดีต ไม่ใช่อนาคต
แผล็บๆ[ADV] in a flash, See also: just a second, momentarily, for a while, rapidly, quickly, Example: หมาตัวนี้เชื่องมาก พอเจอฉันก็แลบลิ้นเลียมือฉันแผล็บๆ
แป๊บ[ADV] just a second, See also: just a moment, a little while, a minute, in a while, in a instant, soon, presently, Syn. เดี๋ยวเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, แป๊บเดียว, Example: ของอร่อยต้องกินทีหลังเผลอแป๊บเดียวกุนเชียงหายไปแล้ว, Thai definition: อย่างใช้ชั่วเวลานิดเดียว
แป๊บเดียว[ADV] momentarily, See also: a minute, a little moment, Syn. เดี๋ยวเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, แป๊บ, Example: นักกีฬาได้พักแป๊บเดียวก็ต้องลงแข่งต่อ, Thai definition: อย่างใช้ชั่วเวลานิดเดียว
ฤกษ์[N] auspicious time, See also: auspicious moment, auspicious occasion, Syn. เวลา, โอกาส, ยาม, กาล, Example: เขาถือวันพ่อแห่งชาติเป็นฤกษ์ปลูกส้มเขียวหวานต้นแรกลงบนไร่, Thai definition: คราว หรือเวลาที่กำหนด หรือคาดว่าจะให้ผล, Notes: (สันสกฤต)
ฤกษ์พานาที[N] propitious time, See also: auspicious moment, Thai definition: ระยะเวลาที่เป็นฤกษ์
แวบเดียว[ADV] moment, See also: a short time, a little/ short while, a minute, awhile, a bit, Syn. แป๊บเดียว, ประเดี๋ยวเดียว, ครู่เดียว, Example: เมื่อวานนี้ฉันเห็นอาจารย์ในงานเลี้ยงเพียงแวบเดียวเท่านั้น
ศุภเคราะห์[N] auspicious planet or lucky star which means an auspicious day or moment, See also: lucky planet, auspicious sign, auspicious time, lucky day, Syn. คราวมงคล, คราวดี, โอกาสดี, Notes: (สันสกฤต)
อึดใจหนึ่ง[ADV] for a moment, See also: in a moment, in an instant, Syn. ชั่วครู่, Example: เขายืนเงอะงะอยู่ชั่วอึดใจหนึ่ง, Thai definition: เวลาชั่วกลั้นลมหายใจ
เดี๋ยว[ADV] awhile, See also: for a while, momentarily, a minute, a moment, for a moment, just a moment, in a moment, Syn. ประเดี๋ยว, สักครู่, ชั่วครู่หนึ่ง, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วพริบตาเดียว, ชั่ววูบ, Ant. นาน, Example: ลูกขออนุญาตดูทีวีสักเดี๋ยวก่อนเข้านอน
เดี๋ยวก่อน[V] wait, See also: just a minute, wait a minute, for a moment, Syn. ประเดี๋ยวก่อน, Example: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป, Thai definition: คำขอผัดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง
เดี๋ยวเดียว[ADV] for a moment, See also: momentarily, a minute, a (short) moment, a little while, Syn. สักครู่, ชั่วขณะ, ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วครู่, ประเดี๋ยว, Ant. นาน, Example: เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ใช้เวลาพิมพ์เดี๋ยวเดียวก็เสร็จแล้ว
เดี๋ยวนี้[ADV] at this moment, See also: now, instantly, at once, right now, immediately, Syn. ปัจจุบัน, ทันที, เวลานี้, ฉับพลัน, ทันทีทันใด, บัดนี้, ตอนนี้, Ant. ก่อนนี้, Example: ผู้อำนวยการต้องเข้าร่วมประชุมเดี๋ยวนี้แล้ว, Thai definition: ณ เวลานี้
ได้ฤกษ์[V] reach the auspicious time or moment, Syn. ฤกษ์ดี, ฤกษ์งามยามดี, เป็นมงคล, เป็นสิริมงคล, Example: ถึงเวลาได้ฤกษ์แล้วจึงทำพิธีแต่งงาน, Thai definition: ถึงเวลาอันเป็นมงคล
ตา[V] time, See also: turn, moment, Syn. เวลา, คราว, ลำดับ, Example: ต่อไปถึงตาของเธอที่ต้องแสดงโชว์, Thai definition: คราวที่ถึง, ลำดับที่มาถึง เช่น ตานี้ ถึงตาฉันบ้าง
ตะกี้[ADV] just, See also: just now, moment ago, short moment, short while ago, Syn. เมื่อกี๊, ประเดี๋ยว, สักครู่, Example: ตะกี้ฉันเห็นกระทิงตัวใหญ่วิ่งไปในป่า, Thai definition: เพิ่งล่วงไป, เพิ่งผ่านไป
ตา[V] turn, See also: time, moment, Syn. เวลา, คราว, ลำดับ, Example: ต่อไปถึงตาของเธอที่ต้องแสดงโชว์, Thai definition: คราวที่ถึง, ลำดับที่มาถึง เช่น ตานี้ ถึงตาฉันบ้าง
ตอนนี้[ADV] now, See also: then, at present, at this time, right now, at this moment, Syn. ทันที, ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, ช่วงนี้, Example: ตอนนี้ลูกคนโตอายุ 2 ขวบแล้ว
ตระบัด[ADV] momentarily, See also: briefly, Syn. ทันใด, บัดใจ, Thai definition: อย่างเดี๋ยวนั้น, อย่างทันทีทันใด
ตอนนี้[ADV] now, See also: then, at present, at this time, right now, at this moment, Syn. ทันที, ขณะนี้, เดี๋ยวนี้, ปัจจุบันนี้, ช่วงนี้, Example: ตอนนี้ลูกคนโตอายุ 2 ขวบแล้ว
ทันใด[ADV] suddenly, See also: at that moment, at once, promptly, quickly, instant, right away, Syn. เดี๋ยวนั้น, ฉับพลัน, ทันที, ทันใดนั้น, ทันทีทันใด, Example: รถคันหนึ่งแล่นปราดเข้ามาจอดชิดขอบถนน ทันใดก็มีเสียงปืนดังขึ้นหกนัด
ทันน้ำ[V] be in time for the tide, See also: be at the moment to save the tide, Example: เราจะต้องออกเรือเดี๋ยวนี้ ถ้าจะให้ทันน้ำ, Thai definition: ให้ทันคราวน้ำขึ้น, ทันเวลาที่น้ำขึ้น, ก่อนน้ำท่วม
ทับลัคน์[V] astrological event, See also: be of auspicious moment fixed upon by astrologers, Thai definition: ลักษณะที่ดาวพระเคราะห์มีตำแหน่งอยู่ในเรือนเดียวกันหรือจรมาร่วมลัคนา
ประจุบัน[N] present, See also: present time, now, present moment, present day, current, Syn. ปัจจุบัน
ประเดี๋ยวเดียว[ADV] for a moment, See also: for a short time, for a little while, for a minute, for a while, Syn. ไม่นาน, ไม่ช้า, เดี๋ยวเดียว, ครู่หนึ่ง, Example: ประเดี๋ยวเดียวรถก็ซ่อมเสร็จ, Thai definition: ชั่วระยะเวลานิดเดียว
ประเดี๋ยวก่อน[ADV] for a moment, See also: just a moment, just a minute, wait a minute, Syn. เดี๋ยวก่อน, ช้าก่อน, หยุดก่อน, คอยก่อน, เดี๋ยวเดียว, รอก่อน, Example: เธอรอประเดี๋ยวก่อน, Thai definition: คำขอผัดไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง
ประเดี๋ยว[ADV] for a while, See also: for a moment, in a moment, just a moment, shortly, for a time, presently, Syn. ชั่วระยะหนึ่ง, ชั่วขณะหนึ่ง, ชั่วครู่หนึ่ง, เดี๋ยว, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วครู่, Example: ถ้าคุณเหนื่อยเราก็จะหยุดพักสักประเดี๋ยว
ประเดี๋ยวประด๋าว[ADV] for a short period, See also: for a short term, shortly, presently, momentarily, Syn. ช่วงสั้นๆ, ชั่วขณะ, ชั่วครู่ชั่วยาม, Example: เขาบอกว่าจะแวะไปเพื่อเอาเงินประเดี๋ยวประด๋าวเท่านั้นเอง
เฉพาะกาล[ADV] temporarily, See also: momentarily, for the time being, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, Example: ที่ห้ามมิให้พิมพ์โฆษณากฎหมายในรัชกาลที่ 3 นั้น มีผลบังคับเฉพาะกาล และสิ้นผลไปเมื่อหมดรัชกาลนั้น
เฉพาะกาล[ADJ] temporary, See also: impermanent, interim, momentary, provisional, Syn. ชั่วคราว, Ant. ถาวร, Example: รัฐบาลชุดนี้ถูกคาดหมายแต่แรกแล้วว่าเป็นเพียงรัฐบาลเฉพาะกาลเท่านั้น
ชั่วขณะ[ADV] for a moment, See also: for a time, for a while, temporarily, Syn. ชั่วครู่, ชั่วคราว, ชั่วประเดี๋ยว, ครู่เดียว, Example: เธอตกใจกลัว จนรู้สึกเหมือนว่าได้หยุดหายใจไปชั่วขณะ, Thai definition: ช่วงเวลาสั้นๆ
ชั่วครู่[ADV] for a while, See also: for a moment, for a time, for a little while, temporarily, Syn. สักครู่, ชั่วประเดี๋ยว, ชั่วขณะ, ประเดี๋ยว, เดี๋ยวเดียว, ครู่เดียว, Ant. นาน, Example: อากาศในห้องเย็นมาก เขาเดินเข้าไปได้ชั่วครู่ก็รู้สึกหนาวแล้ว
ชั่วครู่ชั่วยาม[ADV] for a moment, See also: for a short time, for a while, for a little while, temporarily, Syn. ชั่วคราว, ชั่วประเดี๋ยวประด๋าว, ชั่วเวลาหนึ่ง, ชั่วระยะเวลาอันสั้น, Ant. นาน, Example: ถ้าใครทำผิด จะถูกกล่าวขวัญอยู่เพียงชั่วครู่ชั่วยาม แล้วก็จะค่อยๆ ลืมไปในที่สุด
ชั่วแล่น[ADV] momentarily, See also: brief, fleeting, passing, transient, Syn. ชั่วคราว, ไม่ถาวร, Ant. ถาวร, ตลอดไป, Example: เขาฆ่าเธอเพราะความโกรธชั่วแล่นของเขาเอง, Thai definition: ลักษณะทีเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน และสิ้นสุดลงอย่างรวดเร็ว
ชั่วแล่น[ADV] momentarily, See also: fleeting, Syn. ชั่วขณะ, ชั่วครู่, ชั่วครู่ชั่วคราว, Example: เขาเกิดสมองใสขึ้นมาชั่วแล่น, Thai definition: ระยะเวลาขณะหนึ่ง, ระยะเวลาที่เป็นไปชั่วครู่ชั่วคราว, ระยะเวลาพักหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัด[n.] (bat) EN: time ; moment ; occasion   FR: moment [m] ; point [m]
บัดนี้[adv.] (batnī) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now   FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
เฉพาะกาล[adv.] (chaphǿkān) EN: temporarily ; momentarily ; for the time being   
ชั่วขณะ[adv.] (chūakhana) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily   FR: pour un moment
ชั่วขณะหนึ่ง[adv.] (chūakhana neung) EN: for a moment ; for a while   
ชั่วคราว[adv.] (chūakhrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time   FR: temporairement ; provisoirement ; pour le moment
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space   FR: momentané
ชั่วแล่น[adv.] (chūalaen) EN: momentarily ; for a while   FR: momentanément ; passagèrement
ช่วงนี้[n. exp.] (chūang nī) EN: during this time ; at this moment ; at this period ; lately at this time ; presently ; this moment   FR: en ce moment ; actuellement
ช่วงนี้เป็นอย่างไร[xp] (chūang nī pen yāngrai) EN: how's it going ?   FR: comment ça va en ce moment ?
ชั่วประเดี๋ยว[adv.] (chūa pradīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space   
ได้ฤกษ์[v. exp.] (dāi reūk) EN: reach the auspicious time/moment   
ได้เวลา ...[v. exp.] (dāi wēlā ...) EN: it's time to ...   FR: c'est le moment de ... ; il est temps de ...
เดี๋ยว[n.] (dīo) EN: moment ; instant   FR: instant [m] ; moment [m]
เดี๋ยว[adv.] (dīo) EN: awhile ; for a while ; momentarily ; a minute ; a moment ; for a moment ; just a moment ; in a moment   FR: un instant ; un moment
เดี๋ยว ๆ[v. exp.] (dīo-dīo) EN: wait a moment !   FR: un instant ! ; juste un instant !
เดี๋ยวก่อน[X] (dīokøn) EN: wait ; just a minute ; wait a minute ; for a moment   FR: un instant !
เดี๋ยวนี้[adv.] (dīonī) EN: now ; right now ; at this moment ; instantly ; at once ; right now ; immediately   FR: maintenant ; à présent ; tout de suite ; immédiatement
อึดใจ[adv.] (eutjai) EN: in a moment   
อึดใจหนึ่ง[adv.] (eutjai neung) EN: for a moment   
อีกสักครู่[X] (īk sakkhrū) EN: in just a moment ; in a little while ; in a moment ; for a while   FR: dans un instant
จากนี้[X] (jāknī) EN: from this moment ; since ; till now   
กาลเทศะ[n.] (kālathēsa) EN: occasion ; opportune moment ; situation   
กาล[n.] (kān) EN: time ; era ; epoch ; period ; season ; period of time   FR: époque [f] ; période [f] ; saison [f] ; temps [m] ; moment [f]
ขณะ[n.] (khana) EN: moment ; short time ; while ; time   FR: moment [m] ; instant [m]
ขณะ[adv.] (khana) EN: awhile ; for a moment ; for a space ; momentary ; temporary   
ขณะ[conj.] (khana) EN: in the meantime ; meantime ; meanwhile ; while   FR: en attendant ; pendant que ; au moment de
ขณะเดียวกัน[conj.] (khana dīokan) EN: at the same time ; meanwhile ; simultaneous ; in the meantime   FR: au même moment ; simultanément ; en même temps
ขณะนั้น[adv.] (khana nan) EN: at that time ; at that moment ; then   FR: à ce moment (là) ; à cette époque (là) ; alors
ขณะนี้[adv.] (khana nī ) EN: now ; at this time ; at the moment ; at present ; at this moment   FR: maintenant ; en ce moment ; actuellement ; pour le moment ; à présent ; aujourd'hui
ขณะที่[conj.] (khana thī) EN: when ; while ; as ; at the time ; at the moment ; at the instant   FR: au moment où/que/de ; alors que ; comme ; quand ; lorsque ; tandis que ; tant que ; pendant que
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity   FR: attendre le bon moment ; attendre le moment opportun
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time   FR: attendre le moment opportun
คอยก่อน[adv.] (khøi køn) EN: for a moment   
ครั้งใหญ่[X] (khrang yai) EN: momentous ; major   
คราว[n.] (khrāo) EN: time ; occasion ; opportunity ; chance   FR: fois [f] ; occasion [f] ; moment [m]
ครู่[n.] (khrū) EN: moment ; instant ; while ; jiffy ; time   FR: moment [m] ; instant [m]
ครู่เดียว[adv.] (khrū dīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily   
ครู่หนึ่ง[n. exp.] (khrū neung) EN: a moment ; a few moments ; a while ; a minute ; awhile   FR: un moment ; un instant ; quelques instants ; une minute
ครู่ใหญ่[n. exp.] (khrū yai) EN: a long moment ; a long while ; a long pause   
หลักของโมเมนต์[n. exp.] (lak khøng mōmēn) EN: principle of moment   
หลังจากนั้นสักครู่[adv.] (langjāk nan sakkhrū) EN: a few moments later   FR: quelques instants plus tard
เมื่อกี้[adv.] (meūakī) EN: just now ; a moment ago   FR: il y a un instant
เมื่อกี้นี้[adv.] (meūakī nī) EN: just now ; a moment ago ; just a moment ago ; a short while ago   FR: à l'instant
เมื่อไรก็ได้[X] (meūarai kødāi) EN: anytime ; whenever ; at any time   FR: n'importe quand ; quel que soit le moment
เมื่อถึงเวลา[xp] (meūa theung wēlā) FR: le moment venu
โมเมนต์[n.] (mōmēn) EN: moment   FR: moment [m]
โมเมนต์ของแรง [n. exp.] (mōmēn khøng raēng) EN: moment of force   
โมเมนตัม[n.] (mōmēntam) EN: momentum   FR: moment [m]
โมเมนตัมเชิงมุม[n. exp.] (mōmēntam choēngmum) EN: angular momentum   FR: moment angulaire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MOMENT    M OW1 M AH0 N T
MOMENTS    M OW1 M AH0 N T S
MOMENT'S    M OW1 M AH0 N T S
MOMENTUM    M OW0 M EH1 N T AH0 M
MOMENTARY    M OW1 M AH0 N T EH2 R IY0
MOMENTOUS    M OW0 M EH1 N T AH0 S
MOMENTARILY    M OW2 M AH0 N T EH1 R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moment    (n) (m ou1 m @ n t)
moments    (n) (m ou1 m @ n t s)
momentum    (n) (m @1 m e1 n t @ m)
momentary    (j) (m ou1 m @ n t r ii)
momentous    (j) (m @1 m e1 n t @ s)
momentarily    (a) (m ou1 m @ n t r @ l ii)
momentously    (a) (m @1 m e1 n t @ s l ii)
momentousness    (n) (m @1 m e1 n t @ s n @ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
束の間[つかのま, tsukanoma] Thai: ชั่วเวลาไม่นาน English: moment

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtriebsdrehmoment {n}output torque [Add to Longdo]
Anfahrdrehmoment {n}; Einschaltmoment {n}; Anzugsmoment {n}starting torque [Add to Longdo]
Anzugsmoment {n}tightening torque [Add to Longdo]
Anzugsmoment {n}locked rotor torque [Add to Longdo]
Augenblick {m} | Augenblicke {pl} | im Augenblick; vorerst | im Augenblick | im letzten Augenblick | im ersten Augenblick; im ersten Moment | den günstigen Augenblick wahrnehmenmoment | moments | at the moment | at present; right now | in the nick of time; in the (very) last moment | for a moment | to seize the moment [Add to Longdo]
Augenblick {m}; Moment {m}instant [Add to Longdo]
Beschleunigungsmoment {n}acceleration torque [Add to Longdo]
Betätigungsmoment {m}coupling moment [Add to Longdo]
Bewegungsgröße {f}; Impuls {m}linear momentum [Add to Longdo]
Biegemoment {m}bending moment [Add to Longdo]
Deviationsmoment {n}moment of deviation [Add to Longdo]
Drehimpuls {m}; Drall {m} [phys.]angular momentum; moment of momentum [Add to Longdo]
Drehimpulserhaltung {f} [phys.]conservation of angular momentum [Add to Longdo]
Drehimpulssatz {m}; Drallsatz {m} [phys.]principle of angular momentum [Add to Longdo]
Drehmoment {n} [phys.] [techn.] | Drehmomente {pl}torque; turning moment | torques [Add to Longdo]
Drehmoment...torsional [Add to Longdo]
Drehmomentbegrenzer {m}torque limiter [Add to Longdo]
Drehmomentmesser {m}torque meter [Add to Longdo]
Drehmomentschlüssel {m}torque wrench; torque spanner; dynamometric key [Add to Longdo]
Drehmomentstütze {f}torque support [Add to Longdo]
Drehmomentverstärker {m}torque amplifier [Add to Longdo]
Einschraubmoment {m}bolting up torque [Add to Longdo]
Entschluss {m}; Beschluss {m} | Entschlüsse {pl} | sich zu einem Entschluss durchringen | spontaner Entschluss | seinem Entschluss treu bleibendecision | decisions | to force oneself to take a decision | off-the-cuff decision; spur-of-the-moment decision | to stick to (by) one's decision [Add to Longdo]
Flächenmoment {n} erster Ordnungfirst moment of an area; statical moment of an area [Add to Longdo]
Flächenträgheitsmoment {n}moment of inertia of area; second moment of area; geometrical moment of inertia [Add to Longdo]
Flüchtigkeit {f}momentariness [Add to Longdo]
Hals über Kopfon the spur of the moment [Add to Longdo]
Hauptträgheitsmoment {n}principal moment of inertia [Add to Longdo]
Impuls {m} [phys.]momentum; linear momentum [Add to Longdo]
Impulserhaltung {f}conservation of linear momentum [Add to Longdo]
Impulserhaltungssatz {m}conservation of momentum [Add to Longdo]
Impulssatz {m}principle of linear momentum [Add to Longdo]
Ionenimpuls {m}ion momentum [Add to Longdo]
Kippmoment {n}breakdown torque [Add to Longdo]
Kreiselmoment {m}gyroscopic movement [Add to Longdo]
Kupplungsdrehmoment {n}coupling torque [Add to Longdo]
Lastmoment {m}load torque [Add to Longdo]
Massenträgheitsmoment {n} | axiales Massenträgheitsmoment(mass) moment of inertia | axial mass moment of inertia [Add to Longdo]
Moment {m} | Momente {pl}moment | moments [Add to Longdo]
Moment {n} | Momente {pl} | Moment {n} einer Kraft | Moment {n} eines Kräftepaars | statisches Momentmomentum | momenta; momentums | moment of a force | moment of a couple | first moment of an area; statical moment of an area [Add to Longdo]
Momentanpol {m}instantaneous center of rotation [Add to Longdo]
Momentaufnahme {f}snap-shot; snapshot [Add to Longdo]
Momentensatz {m}principle of angular momentum [Add to Longdo]
Momentunterbrechung {f}quick-break [Add to Longdo]
Motormoment {n}motor torque [Add to Longdo]
Multimomentverfahren {n}activity sampling [Add to Longdo]
Nenndrehmoment {n}rated load torque [Add to Longdo]
Sattelmoment {m}pull up torque [Add to Longdo]
Schwerpunktsatz {m}principle of linear momentum [Add to Longdo]
Sternstunde {f}great moment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ;いいところ[, iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
いつ何どき;何時何時;何時なんどき;いつ何時[いつなんどき, itsunandoki] (adv) (uk) at any time; every moment [Add to Longdo]
いよいよという時;いよいよと言う時[いよいよというとき, iyoiyotoiutoki] (exp) (at the) last moment; (in the) nick of time [Add to Longdo]
おいそれと[, oisoreto] (adv) at a moment's notice; readily [Add to Longdo]
きゅん[, kyun] (adv,adv-to) (on-mim) momentary tightening of one's chest caused by powerful feelings [Add to Longdo]
きらり[, kirari] (adv,adv-to) (on-mim) with a momentary flash of light [Add to Longdo]
ぎりぎり(P);ギリギリ[, girigiri (P); girigiri] (adj-na,adv) (1) (on-mim) at the last moment; just barely; (2) grinding sound; (P) [Add to Longdo]
ここ一番;此処一番[ここいちばん, kokoichiban] (n) the crucial moment; the moment of truth; a do-or-die situation; a crucial juncture; a crucial stage [Add to Longdo]
この期;此の期[このご, konogo] (n-t) now (with the nuance of 'the last moment'); this late in the game [Add to Longdo]
しばおま[, shibaoma] (exp) (abbr) (from しばらくお待ち下さい) (See お待ち) please wait; one moment please [Add to Longdo]
その頃[そのころ, sonokoro] (n,adj-no) (uk) at that time; in those days; at that moment; then [Add to Longdo]
その時[そのとき, sonotoki] (exp) at that time; at that moment; then; on that occasion [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
たった今[たったいま, tattaima] (adv) just now; a moment ago; this very minute [Add to Longdo]
つかの間(P);束の間(P)[つかのま, tsukanoma] (n,adj-no) moment; brief time; brief; transient; (P) [Add to Longdo]
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs [Add to Longdo]
ど忘れ;ド忘れ;度忘れ;度忘(io)[どわすれ, dowasure] (n,vs) (See 胴忘れ・どうわすれ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind [Add to Longdo]
モーメンタム;モメンタム;モウメンタム[, mo-mentamu ; momentamu ; moumentamu] (n) momentum [Add to Longdo]
モーメント;モメント[, mo-mento ; momento] (n) moment [Add to Longdo]
モーメントマグニチュード[, mo-mentomagunichu-do] (n) moment magnitude [Add to Longdo]
モーメント項[モーメントこう, mo-mento kou] (n) momentum [Add to Longdo]
遺物[いぶつ, ibutsu] (n) relic; momento; (P) [Add to Longdo]
一刻[いっこく, ikkoku] (adj-na,n-adv,n-t) (1) minute; moment; an instant; (2) stubborn; hot-headed; (P) [Add to Longdo]
一刻一刻[いっこくいっこく, ikkokuikkoku] (n,adv) hourly; from hour to hour; moment by moment; momently; from one minute to the next; with each passing moment [Add to Longdo]
一刻千金[いっこくせんきん, ikkokusenkin] (exp) every moment is precious; time is money; precious time [Add to Longdo]
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P) [Add to Longdo]
一時(P);ひと時[ひととき(P);いっとき(一時), hitotoki (P); ittoki ( ichiji )] (n-t,n-adv) (1) moment; a (short) time; a while; (2) (ひととき only) former times; (3) (arch) two-hour period; (P) [Add to Longdo]
一瞬[いっしゅん, isshun] (n-adv,n-t) moment; instant; (P) [Add to Longdo]
一瞬間[いっしゅんかん, isshunkan] (n) moment; instant [Add to Longdo]
一瞬絶句[いっしゅんぜっく, isshunzekku] (n,vs) breaking off short (in one's speech); rendered speechless for a moment [Add to Longdo]
一寸の光陰軽んずべからず;一寸の光陰軽んず可からず[いっすんのこういんかろんずべからず, issunnokouinkaronzubekarazu] (exp) (id) (arch) There isn't a moment to be wasted; Every moment is precious; make hay while the sun shines [Add to Longdo]
一寸宜しい[ちょっとよろしい, chottoyoroshii] (int) (uk) (can you) spare a little time (to speak)?; (do you) have a moment (to speak)? [Add to Longdo]
一大決心[いちだいけっしん, ichidaikesshin] (n,vs) momentous (crucial) decision [Add to Longdo]
一旦[いったん, ittan] (adv) (1) (uk) once; (2) for a moment; temporarily; (n) (3) (arch) one morning; (P) [Add to Longdo]
一度(P);ひと度;一たび;一とたび(io)[いちど(一度)(P);ひとたび, ichido ( ichido )(P); hitotabi] (n-adv) (1) once; one time; on one occasion; (2) (ひとたび only) temporarily; for a moment; (3) (いちど only) one degree; one tone; one musical interval; (P) [Add to Longdo]
一日三秋[いちじつさんしゅう;いちにちさんしゅう, ichijitsusanshuu ; ichinichisanshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
一日千秋[いちじつせんしゅう;いちにちせんしゅう, ichijitsusenshuu ; ichinichisenshuu] (n) (waiting) impatiently; (spending) many a weary day; each moment seeming like an eternity [Add to Longdo]
一刹那;一殺那[いっせつな, issetsuna] (n-t) (a) moment; an instant [Add to Longdo]
運動量[うんどうりょう, undouryou] (n) momentum [Add to Longdo]
運動量空間[うんどうりょうくうかん, undouryoukuukan] (n) (See じつくうかん) momentum space (quantum mechanics) [Add to Longdo]
運動量保存の法則[うんどうりょうほぞんのほうそく, undouryouhozonnohousoku] (n) law of conservation of momentum [Add to Longdo]
応変能力[おうへんのうりょく, ouhennouryoku] (n) ability to take proper steps to meet the situation; ability to adapt oneself to (the requirement of) the moment [Add to Longdo]
押っ取り刀[おっとりがたな, ottorigatana] (n) unprepared action; something done on the spur of the moment [Add to Longdo]
仮初にも;仮初めにも[かりそめにも, karisomenimo] (adv) for a moment; even as a joke; even in the slightest degree [Add to Longdo]
暇を見て[ひまをみて, himawomite] (exp,adv) at odd moments [Add to Longdo]
崖っ縁;崖っぷち[がけっぷち, gakeppuchi] (n) (uk) edge (e.g. of a cliff, precipice); critical point or moment [Add to Longdo]
角運動量[かくうんどうりょう, kakuundouryou] (n) angular momentum (physics) [Add to Longdo]
角運動量保存の法則[かくうんどうりょうほぞんのほうそく, kakuundouryouhozonnohousoku] (n) law of conservation of angular momentum [Add to Longdo]
恰も(P);宛も[あたかも(P);あだかも, atakamo (P); adakamo] (adv) (1) (uk) (usu. as あたかものようだ, あたかものごとし, etc.) as if; as it were; as though; (2) (uk) right then; just then; at that moment; (P) [Add to Longdo]
慣性モーメント[かんせいモーメント, kansei mo-mento] (n) moment of inertia [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一时[yī shí, ㄧ ㄕˊ, / ] a period of time; a while; for a short while; temporary; momentary; at the same time [Add to Longdo]
一会[yī huì, ㄧ ㄏㄨㄟˋ, / ] a moment, a while [Add to Longdo]
一触即发[yī chù jí fā, ㄧ ㄔㄨˋ ㄐㄧˊ ㄈㄚ, / ] could happen at any moment; on the verge [Add to Longdo]
不失时机[bù shī shí jī, ㄅㄨˋ ㄕ ㄕˊ ㄐㄧ, / ] seize the opportune moment; lose no time [Add to Longdo]
中心矩[zhōng xīn jǔ, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄐㄩˇ, ] (statistics) central moment [Add to Longdo]
中邪[zhòng xié, ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄝˊ, ] to meet a devil; momentarily nonplussed; sth has got into you [Add to Longdo]
中魔[zhòng mó, ㄓㄨㄥˋ ㄇㄛˊ, ] to meet a devil; momentarily nonplussed; sth has got into you [Add to Longdo]
先机[xiān jī, ㄒㄧㄢ ㄐㄧ, / ] key moment; decisive opportunity [Add to Longdo]
分秒必争[fēn miǎo bì zhēng, ㄈㄣ ㄇㄧㄠˇ ㄅㄧˋ ㄓㄥ, / ] seize every minute and second (成语 saw); not a minute to lose; every moment counts [Add to Longdo]
到时候[dào shí hòu, ㄉㄠˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ, / ] when the moment comes; at that time [Add to Longdo]
到那个时候[dào nà gè shí hòu, ㄉㄠˋ ㄋㄚˋ ㄍㄜˋ ㄕˊ ㄏㄡˋ, / ] until this moment [Add to Longdo]
[kè, ㄎㄜˋ, ] quarter (hour); moment; to carve; to engrave; to cut; oppressive; (classifier for short time intervals) [Add to Longdo]
[chà, ㄔㄚˋ, / ] Buddhist monastery or temple; a brief moment [Add to Longdo]
刚刚[gāng gang, ㄍㄤ ㄍㄤ˙, / ] just recently; just a moment ago [Add to Longdo]
刚才[gāng cái, ㄍㄤ ㄘㄞˊ, / ] (just) a moment ago [Add to Longdo]
力偶[lì ǒu, ㄌㄧˋ ㄡˇ, ] moment of forces (mechanics) [Add to Longdo]
动量[dòng liàng, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] momentum [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] power; influence; potential; momentum; tendency; trend; situation; conditions; outward appearance; sign; gesture; male genitals [Add to Longdo]
势头[shì tóu, ㄕˋ ㄊㄡˊ, / ] momentum; tendency [Add to Longdo]
千里之堤,溃于蚁穴[qiān lǐ zhī dī, ㄑㄧㄢ ㄌㄧˇ ㄓ ㄉㄧ, kui4 yu2 yi3 xue2, / ] an ant hole causing the collapse of a great dike (谚语 proverb); fig. huge damage from a moment's negligence [Add to Longdo]
危如累卵[wēi rú lěi luǎn, ㄨㄟ ㄖㄨˊ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄢˇ, ] precarious as pile of eggs (成语 saw); ready to fall and break at any moment; in a dangerous state [Add to Longdo]
即时即地[jí shí jí dì, ㄐㄧˊ ㄕˊ ㄐㄧˊ ㄉㄧˋ, / ] moment-to-moment [Add to Longdo]
原点矩[yuán diǎn jǔ, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄢˇ ㄐㄩˇ, / ] (statistics) moment [Add to Longdo]
合于时宜[hé yú shí yí, ㄏㄜˊ ㄩˊ ㄕˊ ㄧˊ, / ] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion [Add to Longdo]
合时宜[hé shí yí, ㄏㄜˊ ㄕˊ ㄧˊ, / ] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion [Add to Longdo]
坎儿[kǎn r, ㄎㄢˇ ㄖ˙, / ] critical juncture; key moment [Add to Longdo]
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, / ] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment [Add to Longdo]
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, / ] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment [Add to Longdo]
夹当[jiā dāng, ㄐㄧㄚ ㄉㄤ, / ] crucial moment; critical time [Add to Longdo]
夹当儿[jiā dāng er, ㄐㄧㄚ ㄉㄤ ㄦ˙, / ] erhua variant of 夾當|夹当, crucial moment; critical time [Add to Longdo]
如火如茶[rú huǒ rú chá, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄔㄚˊ, ] common erroneous version of 如火如荼 (tu2) (成语 saw), daunting and vigorous (momentum); magnificent [Add to Longdo]
如火如荼[rú huǒ rú tú, ㄖㄨˊ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄨˊ ㄊㄨˊ, ] lit. white cogon flower like fire (成语 saw); fig. a mighty army like wildfire; daunting and vigorous (momentum); flourishing; magnificent [Add to Longdo]
姑且[gū qiě, ㄍㄨ ㄑㄧㄝˇ, ] temporarily; the time being; for the moment; provisional; tentatively [Add to Longdo]
弹指[tán zhǐ, ㄊㄢˊ ㄓˇ, / ] a snap of the fingers; a short moment; in a flash; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
弹指之间[tán zhǐ zhī jiān, ㄊㄢˊ ㄓˇ ㄓ ㄐㄧㄢ, / ] a snap of the fingers (成语 saw); in an instant; in a short moment; in a flash; in the twinkling of an eye [Add to Longdo]
情急之下[qíng jí zhī xià, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄓ ㄒㄧㄚˋ, ] in a moment of desperation [Add to Longdo]
情急智生[qíng jí zhì shēng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧˊ ㄓˋ ㄕㄥ, ] inspiration in a moment of desperation (成语 saw); also written 情急之下 [Add to Longdo]
应运而生[yìng yùn ér shēng, ˋ ㄩㄣˋ ㄦˊ ㄕㄥ, / ] to come into being at the opportune historic moment [Add to Longdo]
打盹[dǎ dǔn, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄣˇ, ] to doze off; to drop to sleep momentarily [Add to Longdo]
打盹儿[dǎ dǔn r, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄣˇ ㄖ˙, / ] erhua variant of 打盹, to doze off; to fall asleep momentarily [Add to Longdo]
推波助澜[tuī bō zhù lán, ㄊㄨㄟ ㄅㄛ ㄓㄨˋ ㄌㄢˊ, / ] to push the wave and add to the billows (成语 saw); to add momentum; to encourage sth to get bigger; to add fuel to the fire [Add to Longdo]
时候[shí hou, ㄕˊ ㄏㄡ˙, / ] time; length of time; moment; period [Add to Longdo]
时刻[shí kè, ㄕˊ ㄎㄜˋ, / ] moment [Add to Longdo]
时宜[shí yí, ㄕˊ ㄧˊ, / ] timely; at the right moment; appropriate to the occasion; opportune; to fit current fashion [Add to Longdo]
此刻[cǐ kè, ㄘˇ ㄎㄜˋ, ] this moment; now; at present [Add to Longdo]
此时[cǐ shí, ㄘˇ ㄕˊ, / ] now; this moment [Add to Longdo]
此时此刻[cǐ shí cǐ kè, ㄘˇ ㄕˊ ㄘˇ ㄎㄜˋ, / ] at this very moment [Add to Longdo]
岁月峥嵘[suì yuè zhēng róng, ㄙㄨㄟˋ ㄩㄝˋ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, / ] eventful years; momentous times [Add to Longdo]
气势[qì shì, ㄑㄧˋ ㄕˋ, / ] momentum; manner; energy; look of great force or imposing manner; powerful [Add to Longdo]
波澜[bō lán, ㄅㄛ ㄌㄢˊ, / ] billows; great waves (fig. of a story with great momentum) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
一刻[いっこく, ikkoku] -Moment, Augenblick, starrsinnig [Add to Longdo]
一時[ひととき, hitotoki] eine_Weile, einen_Moment [Add to Longdo]
一瞬[いっしゅん, isshun] ein_Augenblick, ein_Moment [Add to Longdo]
危機[きき, kiki] Krise, entscheidender_Moment [Add to Longdo]
土壇場[どたんば, dotanba] Schafott, letzter_Moment, entscheidender_Moment [Add to Longdo]
度忘れ[どわすれ, dowasure] momentan_vergessen [Add to Longdo]
瀬戸際[せとぎわ, setogiwa] kritischer_Moment, entscheidender_Moment [Add to Longdo]
瞬刻[しゅんこく, shunkoku] Augenblick, -Moment [Add to Longdo]
瞬時[しゅんじ, shunji] Moment, Augenblick, Sekunde [Add to Longdo]
瞬間[しゅんかん, shunkan] (kurzer) Augenblick, Moment [Add to Longdo]
胴忘れ[どうわすれ, douwasure] momentan_vergessen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top