ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moat

M OW1 T   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moat-, *moat*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moat[N] คูน้ำรอบปราสาทหรือเมือง, See also: คูกำแพงเมือง, คูเมือง, Syn. fosse, ditch, canal
moat[VT] ล้อมรอบด้วยคูน้ำกว้าง, See also: ล้อมรอบด้วยคูเมือง
moated[ADJ] ซึ่งมีคูล้อมรอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moat(โมท) n. คู,คูกำแพงเมือง, Syn. trench

English-Thai: Nontri Dictionary
moat(n) คูเมือง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Let's throw him over the moat. - All right.โยนมันลงไป ตกลง Goodfellas (1990)
It's a moat.อ๋อ คูเมืองน่ะค่ะ Death Has a Shadow (1999)
We never get in the castle, it's guarded and there's a moat and everything!ปราสาทนี้ มียามหนาแน่น มีกำแพงกั้นหมดทุกด้าน! Shrek 2 (2004)
Then I'll feed him... to the crocodiles in the moat.งั๊นข้าเอามันไปเลี้ยงเป็นอาหารจระเข้ในคูรอบปราสาทดีกว่า Happily N'Ever After (2006)
You've gotta fortify the corners of the moat firstนายต้องสร้างป้อม ตรงมุมคูน้ำรอบปราสาทก่อน Shelter (2007)
What did you expect, coffins and dungeons and moats?สว่างและเปิดมากรู้มั้ย คุณคิดว่าจะเจออะไรล่ะ Twilight (2008)
(CHUCKLES) No, not the moats.โลงศพ คุกใต้ดิน แล้วก็คูน้ำรอบเมือง Twilight (2008)
Not the moats.ไม่ๆๆ ไม่มีคูน้ำแน่ๆ Twilight (2008)
/dove into a moat... Ah, what the heck.และโดนจระเข้คาบไปกินเรียบร้อย Bedtime Stories (2008)
Maybe you could use it to build a moat around the school, keep out the press.บางทีคุณอาจจะสามารถใช้มันเพื่อสร้างคูน้ำรอบโรงเรียน เพื่อให้ห่างจากนักข่าวหน่อย The Witches of Bushwick (2010)
- Moats?- คูเมือง? We Bought a Zoo (2011)
What's the problem? There's no moat.มีปัญหาอะไรรึ เราไม่มีคูน้ำกั้นกำแพง Ironclad (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คูเมือง[N] moat, See also: ditch, small canal, trench, gutter, Syn. คู, คูน้ำ, Example: เมื่อตั้งราชธานีใหม่จึงต้องขุดคูเมืองขึ้นเป็นเครื่องป้องกันพระนคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครอบป้อม[n. exp.] (khrøp pǿm) EN: moat   FR: fossé [m] ; douve [f]
คู[n.] (khū) EN: ditch ; gutter ; trench ; moat ; irrigation canal   FR: fossé [m] ; tranchée [f] ; rigole [f]
คูเมือง[n.] (khūmeūang) EN: moat ; ditch ; small canal ; trench ; gutter   

CMU English Pronouncing Dictionary
MOAT    M OW1 T
MOATS    M OW1 T S
MOATES    M OW1 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moat    (n) mˈout (m ou1 t)
moats    (n) mˈouts (m ou1 t s)
moated    (j) mˈoutɪd (m ou1 t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiàn, ㄑㄧㄢˋ, / ] moat around a city, #14,623 [Add to Longdo]
护城河[hù chéng hé, ㄏㄨˋ ㄔㄥˊ ㄏㄜˊ, / ] moat, #34,779 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, ] moat; swift current [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stadtgraben {m}; Festungsgraben {m}; Burggraben {m}; Wallgraben {m} | Stadtgräben {pl} | von einem ...graben umgebenmoat | moats | moated [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
横堀[よこぼり, yokobori] (n) (See 竪堀) moat; horizontal trench [Add to Longdo]
外堀(P);外濠;外壕[そとぼり, sotobori] (n) outer moat (castle); (P) [Add to Longdo]
環濠[かんごう, kangou] (n) (circular) moat [Add to Longdo]
空堀;空濠[からぼり, karabori] (n) dry moat [Add to Longdo]
壕(P);濠[ごう, gou] (n) (1) (濠 is usu. filled with water, 壕 is usu. dry) moat; fosse; trench; ditch; (2) (壕 only) underground air-raid shelter; dugout; (P) [Add to Longdo]
柵;城[き, ki] (n) fortress (surrounded by a wall, moat, etc.) [Add to Longdo]
子供扱い[こどもあつかい, kodomoatsukai] (n,vs) treating someone like a child [Add to Longdo]
城池[じょうち, jouchi] (n) castle moat [Add to Longdo]
城隍[じょうこう, joukou] (n) (1) (obsc) castle and moat; castle's moat; (2) City God (Taoist guardian god of a city) [Add to Longdo]
内堀(P);内壕;内濠[うちぼり, uchibori] (n) inner moat; moat within the castle walls; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moat \Moat\, n. [OF. mote hill, dike, bank, F. motte clod, turf:
   cf. Sp. & Pg. mota bank or mound of earth, It. motta clod,
   LL. mota, motta, a hill on which a fort is built, an
   eminence, a dike, Prov. G. mott bog earth heaped up; or perh.
   F. motte, and OF. mote, are from a LL. p. p. of L. movere to
   move (see {Move}). The name of moat, properly meaning, bank
   or mound, was transferred to the ditch adjoining: cf. F. dike
   and ditch.] (Fort.)
   A deep trench around the rampart of a castle or other
   fortified place, sometimes filled with water; a ditch.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moat \Moat\, v. t.
   To surround with a moat. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ditch \Ditch\ (?; 224), n.; pl. {Ditches}. [OE. dich, orig. the
   same word as dik. See {Dike}.]
   1. A trench made in the earth by digging, particularly a
    trench for draining wet land, for guarding or fencing
    inclosures, or for preventing an approach to a town or
    fortress. In the latter sense, it is called also a {moat}
    or a {fosse}.
    [1913 Webster]
 
   2. Any long, narrow receptacle for water on the surface of
    the earth.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moat
   n 1: ditch dug as a fortification and usually filled with water
      [syn: {moat}, {fosse}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top