ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

menaced

M EH1 N AH0 S T   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -menaced-, *menaced*, menac, menace
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The kingdom has been menaced by this creature for too long.อาณาจักรของเราถูกเจ้าสัตว์ประหลาดนี้คุกคามมานานไปแล้ว Lancelot (2008)
Since the puppet man menaced your wife and fugitive daughter,ตั้งแต่นายนักเชิดหุ่นคนนี้ คุกคามภรรยาและลูกสาวที่หลบหนีของคุณ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
menacedA strange man menaced her with a knife.
menacedGulf nations are constantly menaced by war.
menacedThree men menaced him with knives.

CMU English Pronouncing Dictionary
MENACED M EH1 N AH0 S T
MENACED M EH1 N IH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
menaced (v) mˈɛnəst (m e1 n @ s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Menace \Men"ace\ (m[e^]n"[asl]s; 48), v. t. [imp. & p. p.
   {Menaced} ([=a]st); p. pr. & vb. n. {Menacing}.] [OF.
   menacier, F. menacer. See {Menace}, n.]
   1. To express or show an intention to inflict, or to hold out
    a prospect of inflicting, evil or injury upon; to
    threaten; -- usually followed by with before the harm
    threatened; as, to menace a country with war.
    [1913 Webster]
 
       My master . . . did menace me with death. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To threaten, as an evil to be inflicted.
    [1913 Webster]
 
       By oath he menaced
       Revenge upon the cardinal.      --Shak.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top