ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

martyr

M AA1 R T ER0   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -martyr-, *martyr*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
martyr[N] ผู้ยอมสละชีวิตเพื่อศาสนาหรือความเชื่อของตน, See also: ผู้ยอมพลีชีพ
martyr[N] ผู้ทุกข์ทรมาน, See also: ผู้ทนทุกข์, Syn. sufferer
martyr[N] ผู้แสร้งทำเป็นทุกข์ทรมานเพื่อให้คนอื่นเห็นใจ, See also: ผู้เรียกร้องความสนใจ
martyr[VT] ฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องทางศาสนา, See also: ฆ่าให้ตายเพราะไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อ
martyred[ADJ] ซึ่งเจ็บปวด, See also: ซึ่งทุกข์ทรมาน
martyrdom[N] ความทุกข์ทรมาน, Syn. torment, pain
martyrize[VT] ยอมทุกข์ทรมาน
martyrize[VT] ทำให้ทุกข์ทรมาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
martyrdom(มาร์'เทอะดัม) n. ความทุกข์ทรมานความตาย หรือสภาวะของmartyr (ดู) ,ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส

English-Thai: Nontri Dictionary
martyr(n) ผู้ยอมพลีชีพเพื่อศาสนา,ผู้ได้รับทุกข์ทรมาน
martyr(vt) ฆ่าด้วยเรื่องศาสนา
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Martyrsผู้พลีชีพในศาสนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ The Great Dictator (1940)
We want peace! We don't want martyrs, do we?เราไม่ต้องการ การนองเลือดอีก Beneath the Planet of the Apes (1970)
Whatever mischief he causes I have no intention of making a martyr of him.ไม่ว่าเขาจะทำเรื่องอะไร ผมไม่ยอมให้เขาเป็นนักบุญแน่ Gandhi (1982)
Two selfless martyrs.ผู้ยอมสละชีวิตโดยไม่เห็นแก่ตัวเพื่อศาสนา ทั้งคู่ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Why don't you hold the crucifix? It's the prop for martyrs.ทำไมคุณไม่ถือไม้กางเขนหรือไม่ มันเป็นเสาสำหรับสักขี The Birdcage (1996)
The martyrdom of our fellow citizen in defense of his country was not a useless sacrifice.นี่นับเป็นการเสียสละเพื่อประเทศชาติ ไม่ใช่การเสียสละโดยสูญเปล่า Malèna (2000)
And I saw the women drunken with the blood of the saints andwith the blood of the martyrs of Jesus.และชั้นเห็นหญิงสาวดื่มเลือดของนักบุญ เลือดแห่งความทรมานของพระเจ้า Ken Park (2002)
You have been chosen to die a martyr's death.คุณได้รับคัดเลือกให้ตายอย่างวีรบุรุษ The Wicker Man (2006)
Will you display the wounds of martyrdom and walk through the gates of heaven?คุณจะเผยให้เห็นบาดแผล_BAR_ แห่งความเสียสละ_BAR_ แล้วก้าวเข้าสู่ประตูสวรรค์ Rendition (2007)
Katherine, no one expects you to be a martyr.แคทเธอรีน ไม่มีใครหวังให้เธอเป็น In Buddy's Eyes (2008)
These are smart, well-educated kids, hand-picked and trained to be martyrs.คนพวกนี้ฉลาด เป็นเด็กมีการศึกษา ถูกเลือกมาอย่างดีและฝึกมาเป็นผู้พลีชีพ Mayhem (2008)
The martyr's heart is beating dangerously slow.หัวใจของผู้ยอมทรมาน เต้นช้าจนถึงระดับอันตราย Last Resort (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้เสียสละ[n. exp.] (phū sīasala) EN: person who sacrifices oneself ; martyr   
สละชีวิต[v. exp.] (sala chīwit) EN: sacrifice oneself ; lay down one's life ; give up one's life ; die a marthr's death   FR: donner sa vie ; se sacrifier ; mourir en martyr

CMU English Pronouncing Dictionary
MARTYR    M AA1 R T ER0
MARTYRE    M AA0 R T AY1 R
MARTYRS    M AA1 R T ER0 Z
MARTYRED    M AA1 R T ER0 D
MARTYRDOM    M AA1 R T ER0 D AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
martyr    (v) mˈaːtər (m aa1 t @ r)
martyrs    (v) mˈaːtəz (m aa1 t @ z)
martyred    (v) mˈaːtəd (m aa1 t @ d)
martyrdom    (n) mˈaːtədəm (m aa1 t @ d @ m)
martyring    (v) mˈaːtərɪŋ (m aa1 t @ r i ng)
martyrdoms    (n) mˈaːtədəmz (m aa1 t @ d @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烈士[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, ] martyr, #9,509 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受難者[じゅなんしゃ, junansha] (n) martyr; sufferer [Add to Longdo]
殉教[じゅんきょう, junkyou] (n,vs) martyrdom [Add to Longdo]
殉教者[じゅんきょうしゃ, junkyousha] (n) martyr [Add to Longdo]
殉死[じゅんし, junshi] (n,vs) dying a martyr; following someone in suicide [Add to Longdo]
殉難[じゅんなん, junnan] (n,vs) martyrdom; (P) [Add to Longdo]
殉難者[じゅんなんしゃ, junnansha] (n) victim; martyr [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Martyr \Mar"tyr\, n. [AS., from L. martyr, Gr. ma`rtyr, ma`rtys,
   prop., a witness; cf. Skr. sm[.r] to remember, E. memory.]
   [1913 Webster]
   1. One who, by his death, bears witness to the truth of the
    gospel; one who is put to death for his religion; as,
    Stephen was the first Christian martyr. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       To be a martyr, signifies only to witness the truth
       of Christ; but the witnessing of the truth was then
       so generally attended with persecution, that
       martyrdom now signifies not only to witness, but to
       witness by death.           --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, one who sacrifices his life, his station, or what
    is of great value to him, for the sake of principle, or to
    sustain a cause.
    [1913 Webster]
 
       Then if thou fall'st, O Cromwell,
       Thou fall'st a blessed martyr !    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Martyr \Mar"tyr\, v. t. [imp. & p. p. {Martyred}; p. pr. & vb.
   n. {Martyring}.]
   1. To put to death for adhering to some belief, esp.
    Christianity; to sacrifice on account of faith or
    profession. --Bp. Pearson.
    [1913 Webster]
 
   2. To persecute; to torment; to torture. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       The lovely Amoret, whose gentle heart
       Thou martyrest with sorrow and with smart.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Racked with sciatics, martyred with the stone.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 martyr
   n 1: one who suffers for the sake of principle [syn: {martyr},
      {sufferer}]
   2: one who voluntarily suffers death as the penalty for refusing
     to renounce their religion
   v 1: kill as a martyr; "Saint Sebastian was martyred"
   2: torture and torment like a martyr [syn: {martyr},
     {martyrize}, {martyrise}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 martyr /maʀtiʀ/ 
  martyr

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 martyr
  martyr

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 martyr
  martyr

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 martyr
  martyr

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top