ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

international relations

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -international relations-, *international relations*, international relation
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
international relationsความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
International relationsความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You violated the only absolutely inviolate rule of international relationships.เธอฝ่าฝืนกฎต้องห้ามที่สุด... ...ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Casino Royale (2006)
International relationships are often built on compromise.สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ เกิดจากการประนีประนอมกันทั้งนั้น Spider and the Fly (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
international relationsHe decided on international relations.
international relationsJapan's problem has been that she has continued to view international relations as an extension of her hierarchical interpersonal relations at home.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ[n. exp.] (khwām samphan rawāng prathēt) EN: international relations   FR: relations internationales [fpl]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国际关系[guó jì guān xì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] international relations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国際関係[こくさいかんけい, kokusaikankei] (n) international relations [Add to Longdo]
自治体国際化協会[じちたいこくさいかきょうかい, jichitaikokusaikakyoukai] (n) Council of Local Authorities for International Relations; CLAIR [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top