ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ineligibility

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ineligibility-, *ineligibility*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ineligibility มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ineligibility*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ineligibilityการขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือก, การขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ineligibility (n) ˈɪnˌɛlɪʤəbˈɪlɪtiː (i1 n e2 l i jh @ b i1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Untauglichkeit {f}ineligibility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ineligibility \In*el`i*gi*bil"i*ty\, n. [Cf. F.
   in['e]ligibilit['e].]
   The state or quality of being ineligible.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ineligibility
   n 1: the quality or state of being ineligible [ant:
      {eligibility}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top